پایان نامه ارشد رایگان درمورد هوش سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی، دانشگاه شیراز

دانلود پایان نامه ارشد

بیشترین و کمترین تأثیر را بر بعد مذکور دارا است. ضریب تعیین مدل نشان می‬دهد با در نظر گرفتن بعد جوانمردی و مروت به عنوان متغیر وابسته مابقی ابعاد 2/48 درصد از تغییرات مدل را تبیین می‬نمایند.
در مرحله بعد، بعد نوع دوستی به دلیل دارابودن ضریب تعیین بالاتر به عنوان متغیر وابسته مدل در نظر گرفته شد.
جدول 4-32) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد نوع دوستی
ابعاد
میزان تأثیر(ضریب بتا)
ضریب T
سطح معناداری
اخلاق اجتماعی
286/0
449/4
000/0
ضریب تعیین مدل
6/28
متغیر وابسته نوع دوستی
منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر

همانطور که ملاحظه میشود، سطح معناداری نشان از مطلوبیت مدل تحلیل مسیر دارد و بعد اخلاق اجتماعی پیشبینیکننده مناسبی برای بعد نوع دوستی میباشد.
با در نظرگرفتن تمامی نتایج، مدل تحلیل مسیر رفتار شهروندی سازمانی به همراه اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد بر هم بدین صورت می‬باشد.

نمودار 4-11) مدل تحلیل مسیر رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد

فصل پنجم
نتيجهگيري و پيشنهادها

مقدمه
همانطور که در فصل چهارم مشاهده شد، تمامی فرضیه‬های تحقیق به تفصيل مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. در اين فصل، محقّق درصدد است تا چند نتيجهگيري کلي حاصل از دستاوردهاي بدست آمده از فرآيند تجزيه و تحليل در فصل پيشين را مورد توجّه قرار دهد، تا بدین وسیله با کسب نتايج روشن به ارائه راهکارها و پيشنهادات مهم و ارزنده در حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی دست يازد. از اينرو، در اين فصل ضمن ارائه خلاصهاي از عمليات انجام شده در فصل گذشته، بـه نتايج حاصل از خصوصيات و ويژگيهاي نمونه آماري و نتايج حاصل از فرضیه‬هاي تحقيق پرداخته خواهد شد. سپس در ادامه بحث، محدوديتهاي پژوهش مورد توجّه قرار خواهند گرفت. در نهايت در خاتمه اين فصل، ضمن بيان پيشنهادهاي کاربردي، چند پيشنهاد و يا توصيه نيز به محقّقين آينده که علاقهمند بـه پژوهش در حوزه اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای مختلف ميباشند، ارائه میگردد. همچنين پيشنهادهايي به دانشگاه شیراز در راستای نیازها و دغدغههای جامعه امروزی بـه منظور تدوين هر چه دقيقتر برنامهها و استراتژيهاي مربوط به نیروی کار ارائه میشود.
5-1)خلاصه تحقيق
به طور کلي هدف از اين تحقيق بررسی ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز میباشد. از اينرو چارچوب کلي فصلهاي اين تحقيق در راستاي اين موضوع به شکلي نظاممند و اصولي تبيين گردید. به این صورت که در فصل اول کليات مربوط به تحقيق تشريح گرديد و ضمن بيان مسأله تحقيق، اهميّت و ضرورت انجام آن، اهداف و فرضیههاي تحقيق، قلمرو تحقيق، نوع يا شيوه پژوهش، محدوديتها و در نهايت تعاريف عملياتي واژههاي تحقيق مورد بررسي و کنکاش قرار گرفت.
فصل دوم تحقيق پيشرو، به ترتيب از سه بخش چارچوب نظری که به بیان کليات متغیرهای اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، ابعاد و … میپردازد؛ در بخش دوم، پیشینه متغیرها و ارتباط آنها در مقالات گذشته اعم از داخلی یا خارجی مورد بررسی قرار گرفته و در بخش سوم مدل مفهومی تحقیق ترسیم گشت.
در فصل سوم، روش و شيوه پژوهش مورد استفاده در تحقيق حاضر مورد توجّه و بررسي قرار میگیرد. همچنين نوع و روش تحقيق، جامعه آماري، شيوه نمونهگيري و حجم نمونه، روش و ابزار گردآوري اطلاعات، اجزاي پرسشنامه، روايي و پايايي پرسشنامه، متغيرهاي تحقيق و روشهاي آماري به طور كامل توضيح داده شدند.
در فصل چهارم، محقّق ضمن گردآوري، استخراج، دستهبندي و نظم و ترتيب دادههاي حاصل از نظرات و ديدگاههاي کارکنان دانشگاه شیراز، بـه پاسخ به فرضیههاي تحقیق می‬پردازد. فصل چهارم در چهار بخش توضیحات مربوط به تجزيه و تحليل دادههاي حاصل از تحقیق را بیان میکند.
در فصل حاضر نيز نتايج و دستاوردهاي حاصل از آزمونهاي تحقیق مورد بحث قرار مي‬گيرند. که در سه بخش ارائه میشود. نخست به بیان نتیجهگیری کلی در زمینه موضوع تحقیق اقدام گشته، پس از آن به محدودیتهای تحقیق اشاره شده و در نهایت پیشنهادهایی در این راستا ارائه میشود.
5-2) نتيجهگيري
همانطور که بیان شد دانشگاه از مراکز مهم و عمده تربیت و پرورش نیروهای توانمند برای محیطهای کاری اعم از صنایع و خدماتی است. پس از آن خود سازمانها نیز از طریق ایجاد شرایط و ویژگیهای مطلوب نقش زیادی در تداوم راه پرورش و بارورسازی نیروهای انسانی دارند چرا که محیط کار تأثیرات زیادی بر شکوفایی و رشد کارکنان دارد و میتوان ادعا نمود که بارور ساختن عوامل حرکت و توسعه اقتصادی و اجتماعی حاصل فعالیت توأم و تعامل علمی مؤسسات آموزشی و محیطهای کاری است. همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، دنیای امروز دنیای سازمانهایی است که متولیان آن انسانها هستند و این انسانها هستند که با قابلیتها و توانمندیهای بالقوه خود چنانچه به خوبی از سوی سازمانها مورد توجه قرار گیرند میتوانند در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی داشته باشند. کارکنان در یک مجموعه سازمانی نظیر شهروندان در یک جامعه هستند. جامعهای که در آن همۀ اعضا با هم ارتباط مداوم و اجتناب ناپذیر دارند.
توسعه اخلاقکار منوط به ویژگیهای فردی و شخصیتی افراد است؛ اگرچه سازمانها در بروز پیامدهای مثبت و منفی آن نقش مؤثری دارند. بر خلاف این خصوصیت، پرورش هوش سازمانی تنها از طریق توجه سازمانها به این امر ممکن است و سازمانها هستند که با توجه به ایجاد محیطی مناسب به جهت تجزیه و تحلیل سریعتر و با دقتتر دادههای محیطی خود را در اختیار تصمیمگیرندگان قرار میدهند.
با توجه به این مطالب، سازماني كه برای تقویت رفتارهای مطلوب سازمانی در كاركنان خود سرمایهگذاری نماید در واقع با فراهم ساختن امکان بهرهگیری از فرصتهای ممتاز استراتژیک، زمینه تسریع و تسهیل در رشد و توسعه خود و کارکنان خود را به صورت همزمان فراهم ساخته است. از اینرو با تقویت چنین محیطی، كاركنان به سازمان خود عشق میورزند و دلسوزانه به آن اعتقاد دارند و از این جهت خود را در اهداف و خواستههای آن شريك ميدانند، و در کنار آن به احتمال فراوان در مقابله با مسايلی چون جابجايي سازماني، تغيير موقعيت شغلي و حتي كاهش كوتاه مدت دريافتيها امكان پذيرش بيشتري دارند.
همانگونه که بیان گشت، بروز و تقویت اینگونه رفتار در کنار اینکه به عوامل درونی و ذاتی افراد مربوط میشود تا حد گستردهای متأثر از محیطی است که سازمان برای کارکنان خود فراهم ساخته است بنابراین با توجه به اینکه هدف این تحقیق نیز بررسی و مطالعه رابطه میان اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی است در این بخش نتیجه نحوۀ ارتباط هر یک از آنها مورد توجه قرار میگیرد.
5-2-1) وضعیت اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز
بر اساس نتایجی که در فصل چهارم به آن اشاره شد، اخلاقکار در کارکنان اداری دانشگاه شیراز در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد و این امر از سوی آنان بسیار مورد اهمیت قرار میگیرد. هر چند این خصوصیت، یک ویژگی و خصیصه ذاتی و فردی میباشد امّا وجود یا عدم وجود محیط مناسب برای ایجاد پیامدهای مثبت و منفی، افزایش یا کاهش آن غیر قابل انکار است.
این نتایج همچنین نشان میدهد که خصوصیت هوش سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز در سطح متوسط قرار دارد و از سوی سازمان مربوطه مورد توجه نیست و پرورش و رشد آن نادیده قرار میگیرد. در بحث هوش سازمانی، از این جهت سازمانها و نه خصوصیت فردی افراد بسیار اهمیت دارد که این ویژگی تنها از طریق محیط مناسب قابل پرورش است.
در ادامه نتیجهگیریهای صورت گرفته، رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز نیز در سطح بالایی قرار دارد و تأثیر رفتارهای شخصی کارکنان و وجود محیط مناسب سبب بالارفتن این خصوصیت میشود. بنابراین میتوان اذعان داشت که کارکنان در دانشگاه به خودی خود دارای خصوصیات و ویژگیهای مثبت و ارزندهای برای رشد و توسعه دانشگاه شیراز هستند و این سازمان است که با ایجاد محیطی مناسب زمینه لازم در راستای رسیدن به سطح متعالی را فراهم میکند.
به علاوه نتایج نشان میدهند که توجه به روح جمعی و مشارکت در کار توسط کارکنان از اهمیت بیشتری در مقوله اخلاقکاری برخوردار است و کارکنان به این بعد بیش از ابعاد دیگر توجه میکنند؛ همچنین استفاده مؤثر از دانش و اطلاعات کاربردی از نظر کارکنان بیشترین تأثیر را بر افزایش هوش سازمانی آنان دارد.
5-2-2) نحوه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی
همانطور که در فصل چهارم تحقیق اشاره شد، وجود ارتباط مستقیم میان اخلاقکار و هوش سازمانی مورد تأیید قرار نمیگیرد و این دو متغیر دارای ارتباطی مستقیم نیستند.
امّا با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یک متغیر میانجی، ارتباط غیرمستقیم اخلاقکار و هوش سازمانی تأیید میگردد. بنابر این نتایج، در صورت توجه به مقوله هوش سازمانی از سوی دانشگاه رفتار شهروندی سازمانی نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت و افزایش آن منجر به افزایش رفتار شهروندی سازمانی میگردد؛ همچنین افزایش رفتار شهروندی سازمانی منجر به افزایش اخلاقکار میشود و در نتیجه ارتباطی غیرمستقیم میان اخلاقکار و هوش سازمانی شکل میگیرد. نحوه ارتباط این سه متغیر به شرح زیر است.

برطبق نتایج فصل چهارم درجه همبستگی میان هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی 487/0 میباشد و درجه همبستگی میان رفتار شهروندی سازمانی و اخلاقکار 405/0 است. بر این اساس میان هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه قویتر و معنادارتری وجود دارد.
این نتایج در تحقیقات گذشته نیز مورد تأیید قرار گرفته است. طاهریدمنه و همکاران (1390) نقش اخلاقکاری را در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی بسیار قابل توجه دانستند. در همین زمینه بوخاری و علی (2009) از تحقیق خود نتیجه گرفتند که افزایش رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سبب کاهش رفتارهای منفی آنان میگردد و نیز ریان (2002) رابطه مثبت و معنیداری را میان اخلاقکار و رفتار شهروندی سازمانی نشان میدهد.
همچنین سلاسل و همکاران (1388) و مالکی و همکاران (2012) رابطه میان هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی را تأیید نمودند.
5-2-3) نحوه ارتباط ابعاد اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
از آنجایی که در بحث سنجش اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی به ترتیب از نظریات پتی (1995)، آلبرخت (2003) و پودساکف (2000) استفاده شد، واضح به نظر میرسد که ابعاد در نظر گرفته شده دارای رابطه معناداری با متغیرها باشند. با توجه به این مطلب، در تحقیق حاضر نیز ارتباط میان ابعاد چهارگانه (دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار) با اخلاقکار مورد تأیید قرار میگیرد. همچنین، ارتباط مثبت و معناداری میان هوش سازمانی با ابعاد چشمانداز راهبردی، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، دانش کاربردی، روحیه و فشار عملکرد و نیز رابطه مثبت و معناداری میان رفتار شهروندی سازمانی با ابعاد پنجگانه (نوع دوستی یا رفتار یاریدهنده، رفتار مؤدبانه کاری، وظیفه‬شناسی و وجدان کاری، جوانمردی و مروت، اخلاق اجتماعی) وجود دارد.
در ورای این نتایج، ارتباط میان ابعاد اخلاقکار و هوش سازمانی نیز مورد سنجش قرار گرفت و تحلیلها نشان داد، به طور کلی میان ابعاد ارتباط پیشبینیشدهای وجود ندارد و میان هر کدام از ابعاد بنا بر تعاریف و خصوصیات آنها با ابعاد دیگر میتوان رابطه یا عدم وجود رابطه را نشان داد. همانطور که در فصل چهارم به آن اشاره شد، تنها ارتباط میان بعد اتحاد و توافق و روحیه در بحث هوش سازمانی با تمامی ابعاد اخلاقکار مورد تأیید قرار میگیرد؛ به علاوه، ارتباط میان بعد چشمانداز راهبردی در هوش سازمانی با دلبستگی و علاقه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق مدنی، حقوق فرانسه، دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق مدنی، حکومت قانون، حقوق عمومی، نظم عمومی