پایان نامه ارشد رایگان درمورد هوش سازمانی، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

نیکویی برازش مدل
به منظور ترسیم مدل اصلی تحقیق که بیانکننده ارتباط میان اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی میباشد، از تحلیل مسیر و معادلات ساختاری استفاده شد. با توجه به اینکه هر کدام از متغیرها دارای ابعاد چندگانهای نیز بودند در ابتدا با استفاده از ماتریس کوواریانس، میزان همبستگی میان 16 بعد مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه بعد دوم رفتار شهروندی سازمانی (رفتار مؤدبانهکاری) به دلیل عدم ارتباط با دیگر ابعاد از مدل حذف گردید. بنابراین ابعاد مورد بررسی عبارتند از متغیر اخلاقکار (دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار)، متغیر هوش سازمانی (چشمانداز راهبردی، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، دانش کاربردی، روحیه و فشار عملکرد) و متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی یا رفتار یاریدهنده، وظیفهشناسی و وجدانکاری، جوانمردی و مروت و اخلاق اجتماعی). ماتریس کوواریانس ابعاد ذکر شده در جدول شماره 4-16 خلاصه شده است.
نیکوئی برازش مدل با استفاده از شاخصهای بسیاری قابل بررسی است. از جمله این شاخصها کای اسکوئر149 است که شاخص کلی از معنیداری اختلاف ماتریس داده برای تحلیل و ماتریس باز تولید شده توسط مدل است. به عبارت دیگر، آزمون کای اسکوئر شاخص کلی معنیداری عدم برازش مدل فرامشخص به دادههاست، از این رو؛ هر چه مقدار آن بزرگتر و مقدار p کوچکتر باشد، فرضیه عدم برازش مدل با دادهها تقویت میشود و برعکس هر چه کای اسکوئر کوچکتر و مقدارp بزرگتر باشد برازش با دادهها بیشتر تقویت میشود.
علاوه بر این کای اسکوئر تحت تأثیر مقدار همبستگی موجود در مدل نیز هست. هر چه این همبستگیها زیادتر باشد برازش ضعیفتر است. به دلیل این محدودیتها، بسیاری از شاخصهای برازش دیگر به عنوان جایگزین برای کای اسکوئر توسعه و بسط داده شدهاند.
معمولیترین شاخصهای مورد استفاده در مطالعات میزان انطباق مدل شامل آمارهی (χ2) تقسیم بر درجه آزادی150، شاخص برازندگی151 و شاخص تعدیلیافته برازندگی152، شاخص برازندگی تطبیقی153و مقدار مربعات همبستگی چندگانه154 یا ضریب تعیین است. از این رو در مطالعه حاضر، در مطالعه حاضر، برای سنجش برازش مدل از چندین شاخص بالا استفاده شد.

جدول 4-16) ماتریس کوواریانس میان ابعاد

دلبستگی و علاقه به کار
پشتکار و جدیت در کار
روابط سالم و انسانی
روح جمعی و مشارکت
چشم‬انداز راهبردی
سرنوشت مشترک
میل به تغییر
روحیه
اتحاد و توافق
دانش کاربردی
فشار عملکرد
نوع دوستی
رفتار مؤدبانه کاری
وظیفه شناسی و وجدان‬کاری
جوانمردی و مروت
اخلاق اجتماعی
میزان‬همبستگی
دلبستگی و علاقه به کار
000/1
514/0
623/0
713/0
144/0
108/0
022/0
119/0
191/0
032/0
167/0
278/0
297/0
266/0
256/0
057/0
پشتکار و جدیت در کار

000/1
560/0
641/0
071/0
011/0-
014/0-
110/0
181/0
003/0-
087/0
299/0
344/0
267/0
164/0
004/0
روابط سالم و انسانی

000/1
637/0
095/0
072/0
070/0
153/0
185/0
070/0
058/0
201/0
160/0
212/0
199/0
098/0
روح جمعی و مشارکت

000/1
051/0
044/0
022/0-
125/0
166/0
018/0-
093/0
338/0
292/0
196/0
199/0
030/0
چشم‬انداز راهبردی

000/1
681/0
704/0
662/0
603/0
701/0
659/0
340/0
014/0-
104/0
387/0
448/0
سرنوشت مشترک

000/1
655/0
671/0
540/0
771/0
667/0
355/0
102/0-
002/0-
365/0
556/0
میل به تغییر

000/1
681/0
655/0
763/0
637/0
208/0
136/0-
058/0
393/0
463/0
روحیه

000/1
690/0
670/0
578/0
404/0
144/0-
121/0
475/0
605/0
اتحاد و توافق

000/1
587/0
575/0
318/0
094/0-
137/0
521/0
408/0
دانش کاربردی

000/1
701/0
238/0
108/0-
012/0-
342/0
453/0
فشار عملکرد

000/1
219/0
061/0-
130/0
387/0
392/0
نوع دوستی

000/1
237/0
226/0
404/0
286/0
رفتار مؤدبانه کاری

000/1
150/0
128/0
118/0-
وظیفه شناسی و وجدان‬کاری

000/1
200/0
162/0
جوانمردی و مروت

000/1
342/0
اخلاق اجتماعی

000/1
ادامه‬ی جدول 4-16) ماتریس کوواریانس میان ابعاد

دلبستگی و علاقه به کار
پشتکار و جدیت در کار
روابط سالم و انسانی
روح جمعی و مشارکت
چشم‬انداز راهبردی
سرنوشت مشترک
میل به تغییر
روحیه
اتحاد و توافق
دانش کاربردی
فشار عملکرد
نوع دوستی
رفتار مؤدبانه کاری
وظیفه شناسی و وجدان‬کاری
جوانمردی و مروت
اخلاق اجتماعی
میزان‬همبستگی
دلبستگی و علاقه به کار

000/0
000/0
000/0
015/0
053/0
369/0
037/0
002/0
315/0
006/0
000/0
000/0
000/0
000/0
198/0
پشتکار و جدیت در کار

000/0
000/0
400/0
435/0
417/0
050/0
003/0
481/0
097/0
000/0
000/0
000/0
007/0
روابط سالم و انسانی

000/0
191/0
140/0
149/0
011/0
003/0
148/0
194/0
001/0
008/0
001/0
001/0
روح جمعی و مشارکت

224/0
256/0
374/0
030/0
006/0
391/0
083/0
000/0
000/0
002/0
001/0
چشم‬انداز راهبردی

000/0
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0
415/0
060/0
000/0
سرنوشت مشترک

000/0
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0
064/0
488/0
000/0
میل به تغییر

000/0
000/0
000/0
000/0
001/0
021/0
194/0
000/0
روحیه

000/0
000/0
000/0
000/0
016/0
035/0
000/0
اتحاد و توافق

000/0
000/0
000/0
079/0
020/0
000/0
دانش کاربردی

000/0
000/0
052/0
428/0
000/0
فشار عملکرد

000/0
181/0
025/0
000/0
نوع دوستی

000/0
000/0
000/0
رفتار مؤدبانه کاری

021/0
028/0
وظیفه شناسی و وجدان‬کاری

001/0
جوانمردی و مروت

منبع: برگرفته از تحلیل‬های محقق

جدول 4-17) آمارههای نیکویی برازش مدل
شاخصهای برازش
ارزش
ارزش مطلوب
Chi-Square
72/194
____
DF
82
____
P
000/0
کوچکتر از 005/0
RMSEA
074/0
کوچکتر از 1/0
GFI
99/0
بزرگتر از 9/0
AGFI
91/0
بزرگتر از 9/0
NFI
95/0
بزرگتر از 9/0
NNFI
96/0
بزرگتر از 9/0
CFI
97/0
بزرگتر از 9/0
RMR
33/0
کوچکتر از 5/0
منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر

مقدار آمارهی کای اسکوئر تقسیم بر درجه آزادی برابر با 37/2 میباشد؛ بنابر مطلوبیت آماره که کوچکتر از 3 را مبنا قرار میدهد و همچنین مقدار شاخصهای برازش (GFI)، (AGFI) و (NNFI) برابر با (99/0)، (91/0) و (96/0) و دیگر شاخصها حاکی از برازش خوب و مطلوب مدل است.
نمودار 4-4 مدل برازش شده تحقیق با ارزشهای تخمینی155 را نشان میدهد و در نمودار 4-5 مدل برازش شده تحقیق با ارزشهای t156 ارائه شده است؛ همانطور که مشاهده میشود تمامی ضرایب مسیر مدل ارائه شده معنیدار میباشند. به دلیل آنکه جامعه مورد مطالعه از 200 نفر بیشتر بود بایستی از مدل تحلیل مسیر با ارزشهای t استفاده نمود؛ با درنظر گرفتن این مطلب ضرایب مدل از مطلوبیت لازم برخوردار بوده زیرا تمامی ضرایب از مقدار 96/1 بالاتر بودهاند و تنها رابطه میان اخلاقکار و هوش سازمانی مورد تأیید قرار نگرفته است.

نمودار 4-4) مدل برازش شده اخلاقکار و هوش سازمانی به همراه متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی (ارزش تخمینی)

نمودار 4-5) مدل برازش شده اخلاقکار و هوش سازمانی به همراه متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی (ارزش t)
4-3-6) بررسی میزان تأثیر ویژگیهای جمعیت شناختی
از میان عوامل جمعیتشناختی شناخته شده در تحقیقات، فقط از سه مورد جنسیت، سن و میزان تحصیلات در این تحقیق استفاده شد. پیشتر در بخش تحلیل توصیفی، فراوانی جمعیت نشان داده شد؛ در این قسمت تأثیر هر کدام از عوامل بر متغیرهای مورد مطالعه بررسی میشود.
4-3-6-1) تأثیر ویژگی جنسیت بر متغیرهای مورد مطالعه
به جهت سنجش عامل جنسیت از شاخص تی مستقل157 استفاده شد و نتایج زیر بدست آمد.
جدول 4-18) تأثیر عامل جنسیت بر اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

جنسیت
تعداد
میانگین
سطح معناداری
اخلاقکار
زن
111
3604/122
385/0

مرد
109
8624/120
385/0
هوش سازمانی
زن
111
8424/71
004/0

مرد
109
4037/77
004/0
رفتار شهروندی سازمانی
زن
111
6396/35
865/0

مرد
109
7431/35
865/0
منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر

همانطور که در جدول بالا مشخص است، عامل جنسیت بر متغیرهای اخلاقکار و رفتار شهروندی سازمانی مؤثر نبوده و تنها بر هوش سازمانی اثرگذار است. بر طبق نتایج میانگین هوش سازمانی در مردان بیش از زنان است.

4-3-6-2) تأثیر ویژگی سن بر متغیرهای مورد مطالعه:
در مطالعه حاضر عامل سن به چهار گروه (20-30 سال، 31-40 سال، 41-50 سال و 50 سال به بالا) تقسیم شد و سپس با استفاده از شاخص تحلیل واریانس یک طرفه158 آزمون‬های لازم انجام گرفت. جدول 4-19 خلاصه نتایج بدست آمده را نشان میدهد.

جدول 4-19) تأثیر عامل سن بر اخلاق کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

آماره F
سطح معناداری
اخلاقکار
904/0
440/0
هوش سازمانی
454/1
228/0
رفتار شهروندی سازمانی
631/1
183/0
منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر

با توجه به نتایج ارائه شده، سطح معناداری آزمون از 05/0 بالاتر بوده و بنابراین فرض صفر پذیرفته شده و فرض مخالف رد میشود. بدین معنا که بین میانگین گروههای سنی در متغیرها تفاوت معناداری وجود ندارد. بر همین اساس نیازی به انجام آزمونهای دیگر برای اثبات معناداری تفاوت وجود ندارد.
4-3-6-3) تأثیر ویژگی تحصیلات بر متغیرهای مورد مطالعه
عامل تحصیلات نیز در سه گروه (زیردیپلم-دیپلم، کاردانی-کارشناسی و کارشناسی ارشد-دکترا) مورد آزمون قرار گرفت. به جهت تحلیل این عامل نیز از شاخص آنالیز واریانس یک طرفه استفاده گردید. خلاصه نتایج در جدول زیر نمایش داده میشود.

4-20) تأثیر عامل تحصیلات بر اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

آماره F
سطح معناداری
اخلاقکار
163/0
850/0
هوش سازمانی
104/13
000/0
رفتار شهروندی سازمانی
510/2
084/0
منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر
از میان متغیرهای مورد مطالعه، تنها در ارتباط با متغیر هوش سازمانی سطح معناداری آزمون از 05/0 کمتر بوده و بنابراین فرض تفاوت معناداری میانگین سطح تحصیلات بر هوش سازمانی مورد تأیید است؛ سپس با استفاده از آزمون های تکمیلی نظیر آزمون توکی159 تفاوت میانگین گروهها با هم مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس نتایج حاصل هوش سازمانی در سطح تحصیلی کارشناسی ارشد-دکترا پائینتر از سطوح دیگر است.

جدول 4-21) تأثیر سطح تحصیلات بر هوش سازمانی (آزمون توکی)
متغیر وابسته
عامل جمعیتشناختی (I)
عامل جمعیتشناختی (J)
تفاوت میانگین
سطح معناداری
هوش سازمانی
زیردیپلم-دیپلم
کاردانی-کارشناسی
4898/4
195/0

کارشناسی ارشد-دکترا
*7329/15
000/0

کاردانی-کارشناسی
زیردیپلم-دیپلم
4898/4-
195/0

کارشناسی ارشد-دکترا
*2430/11
000/0

کارشناسی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ضریب همبستگی، سطح معنادار، هوش سازمانی، رفتار شهروندی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره دیوان عدالت اداری، حقوق خصوصی، حقوق مدنی، مسئولیت مدنی