پایان نامه ارشد رایگان درمورد هوش سازمانی، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

تاریخ طبیعی
6
سایر واحدها
16
جمع کل
540
منبع: اداره آمار و اطلاعات دانشگاه شیراز
3-3) حجم نمونه و روش نمونه‬گیری
با توجه به اینکه محقق قصد شناخت جامعه آماری را از طریق مطالعه نمونهای آن دارد بایستی اقدام به گزینش نمونهای نماید که معرف جامعه باشد و همچنین متناسب با آن از روش نمونهگیری استفاده کند.در این پژوهش نمونه‬گیری بر اساس روش تصادفی ساده و همچنین با توجه به اینکه جامعه آماری مورد نظر محدود و مشخص میباشد از فرمول محاسبه نمونه کوکران142 نسبت به تعیین حجم نمونه استفاده شد. بر این اساس با توجه به تعداد جامعه آماری (540 نفر) حجم نمونه 225 نفر تعیین گردید.

فرمول 3-1) رابطه تعیین حجم نمونه کوکران
n = ((z^2 pq)/d^2 )/(1+1/N [ (z^2 pq)/d^2 – 1])

منبع: (سرمد و همکاران،1388: 186)

در فرمول صفحه قبل پارامترها عبارتند از:
z= اندازه متغیر در توزیع طبیعی
p = درصد توزیع صفت در جامعه
q = درصد افرادی که فاقد صفت در جامعه هستند.
d = اختلاف نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین محقق
N = تعداد جامعه آماری
n= حداقل حجم نمونه
با در نظر گرفتن حجم جامعه به تعداد 540 نفر و فرض درصد توزیع مساوی میان افراد جامعه و همچنین اندازه متغیر در توزیع نرمال به میزان 96/1 با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطمينان 95%، حجم نمونه بالغ بر 225 نفر تعیین شد.
3-4) ابزار جمعآوری داده
در این تحقیق برای جمعآوری دادههای مرتبط با تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده گردید و با استفاده از اطلاعات حاصل از پرسشنامه مذکور فرضیههای تحقیق مورد سنجش و آزمون قرار گرفتند. يکي از روشهاي بسيار متداول در گردآوري اطلاعات ميداني روش پرسشنامهاي است که امر گردآوري اطلاعـات را در سطح وسیع امکان پذیر می‬سازد (حافظ‬نیا،1386: 179). پرسشنامه بکار گرفته شده در تحقیق حاضر از سه قسمت اصلی (شامل سؤال‬های مربوط به اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی) و قسمت مربوط به سؤال‬های جمعیتشناختی تشکیل شده است. سؤال‬های مربوط به متغیرهای اصلی با الگو قرار دادن پرسشنامههای استاندارد اخلاقکار پتی (1995)، هوش سازمانی آلبرخت (2003) و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف (2000) و پس از تغییرات مربوط به بومیسازی طراحی گردید. به جهت بومیسازی پرسشنامه مراحل زیر طی شد:
1- حذف سؤالهای مشابه و متضاد؛ و سؤالهایی که هم پوشی معنایی داشتند.
2- تغییر خصوصیات در نظر گرفته شده برای ابعاد به جملات توصیفی قابل درک.
بر همین اساس پرسشنامه مزبور در مجموع شامل 68 سؤال است که به تفکیک عبارتند از 3 سؤال جمعیت شناختی (جنسیت، گروه سنی و سطح تحصیلات)، 30 سؤال مربوط به اخلاق‬کار، 25 سؤال مربوط به هوش سازمانی و 10 سؤال مربوط به حیطه رفتار شهروندی سازمانی. تفکیک تعداد سؤال‬های به کار برده شده در پرسشنامه بر اساس ابعاد مورد نظر متغیرهای اصلی به قرار زیر است:
جدول 3-2) تفکیک سؤال‬های پرسشنامه بر اساس ابعاد اخلاقکار
ابعاد
تعداد سؤال‬های پرسشنامه
تعداد سؤال‬های اصلی
دلبستگی و علاقه به کار
10
16
پشتکار و جدیت در کار
6
11
روابط سالم و انسانی
4
9
روح جمعی و مشارکت در کار
10
14
منبع: پرسشنامه اخلاق‬کاری پتی (1995)

جدول 3-3) تفکیک سؤال‬های پرسشنامه بر اساس ابعاد هوش سازمانی
ابعاد
تعداد سؤال‬های پرسشنامه
تعداد سؤالهای اصلی
چشم‬انداز راهبردی
3
7
سرنوشت مشترک
3
7
میل به تغییر
4
7
روحیه
3
7
اتحاد و توافق
4
7
دانش کاربردی
5
7
فشار عملکرد
3
7
منبع: پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت (2003)
جدول 3-4) تفکیک سؤالهای پرسشنامه بر اساس ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
ابعاد
تعداد سؤال‬های پرسشنامه
تعداد سؤالهای اصلی
نوع دوستی و رفتار یاری‬دهنده
2
4
رفتار مؤدبانه‬کاری
2
4
وظیفه شناسی و وجدان کاری
2
4
جوانمردی و مروت
2
4
اخلاق اجتماعی
2
4
منبع: پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف (2000)
جهت سهولت امر و تسریع در گردآوری اطلاعات تمامی سؤال‬ها بسته و از طيف ليكرت (مقياس ترتيبي) استفاده شد.
جدول3-5) امتيازدهي به سؤال‬ها در طيف پنج گزینه‬ای ليكرت
گزينـه انتخابي
کاملاً مخالفم
مخالفم
تا حدودی موافقم
موافقم
کاملاً موافقم
امتياز
1
2
3
4
5
منبع: (پرسشنامه مورد استفاده محقق)

پس از تهیه پرسشنامه بایستی این ابزار از نظر روایی و پایایی مورد سنجش قرار گیرد تا به واسطه برخورداری از خصوصیات متناسب محقق بتواند دادههای تحقیق را گردآوری نموده و از طریق این دادهها و تجزیه و تحلیل آنها فرضیه‬های تحقیق را پاسخ دهد. بر همین اساس، روایی و پایایی ابزار به شرح زیر سنجیده شد.
3-4-1) روایی143
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سؤال‬های مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد و عین واقعیت را بخوبی نشان دهد (حافظنیا، 1386: 155). روشهای متعددی برای سنجش روایی ابزار وجود دارد،که در اين تحقيق براي بررسي روایی سنجههاي پرسشنامه از روش روايي صوري – محتوايي استفاده شد. به همین جهت پرسشنامه تحقيق بـه چند تن از کارشناسان و خبرگان اعم از اساتید و کارکنان دانشگاه شیراز که نسبت به موضوع تحقیق آگاهی و شناخت داشتند و همچنین به اساتید محترم راهنما و استاد مشاور ارائه گرديد؛ سپس محقق نظرات و ایدههای آنان را در مورد سؤال‬های پرسشنامه جويا شد و پس از اعمال اصلاحات لازم در مفاد برخي از سؤال‬های، پرسشنامه قابل اجرا و مورد تأييد آنان قرار گرفت. تعیین روایی سنجه از این جهت حائز اهمیت است که اندازهگیریهای نامتناسب میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش سازد.
3-4-2) پایایی144
پایایی ابزار سنجش عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازهگیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود (حافظنیا، 1386: 155). بنابراین به جهت سنجش خاصیت تکرارپذیری و برخورداری از نتایج یکسانِ سؤال‬های پرسشنامه، در مرحله پیش‬آزمون تعدادی از پرسشنامه‬ها میان افراد جامعه توزیع و پس از جمعآوري و گردآوري دادهها از روش ضريب آلفاي کرونباخ145 استفاده گرديد. رابطه ضریب مذکور از این قرار است:
α=K/(K-1)(1-(∑_(i-1)^k▒s_i^2 )/s^2 )

از آنجا که با استفاده از نرمافزار آماری SPSS میتوان ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه نمود از ارائه جزئیات رابطه‬ای آن خودداری میشود. بر همین اساس با توجه به نتایج بدست آمده مقدار کلی این ضریب برای متغیر اخلاقکار 87 درصد، متغیر هوش سازمانی 93 درصد و متغیر رفتار شهروندی سازمانی 73 درصد محاسبه گردید. علاوه براین میزان ضریب مورد نظر برای پرسشنامه به صورت کلی 6/89 درصد تعیین شد. با مقایسه درصدهای محاسبه شده با ضریب مطلوبیت پایایی ابزار که بایستی بالای 70 درصد باشد، میتوان اذعان داشت سؤالهای پرسشنامه در زیرمجموعهها و همچنین در کل دارای پایایی مطلوبی هستند.
جدول شماره 3-6 ضرایب آلفای کرونباخ مربوط به هر بعد، متغیر را نشان می‬دهد.
جدول 3-6) ضرایب آلفای کرونباخ متغیرها و ابعاد
متغیر
ابعاد
پایایی هر بعد
پایایی کل
اخلاقکار
دلبستگی و علاقه به کار
79/0
87/0

پشتکار و جدیت در کار
82/0

روابط سالم و انسانی در محل کار
81/0

روح جمعی و مشارکت در کار
83/0

هوش سازمانی
چشم انداز راهبردی
9/0
93/0

سرنوشت مشترک
89/0

میل به تغییر
91/0

روحیه
96/0

اتحاد و توافق
92/0

دانش کاربردی
88/0

فشار عملکرد
85/0

رفتار شهروندی سازمانی
نوع دوستی و رفتار یاری‬دهنده
7/0
73/0

رفتار مؤدبانه‬کاری
71/0

وظیفه شناسی و وجدان کاری
72/0

جوانمردی و مروت
75/0

اخلاق اجتماعی
76/0

منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر
3-5) روش گردآوری داده
در نوشتار حاضر در ارتباط با نحوه جمعآوری اطلاعات مربوط به ادبیات و پیشینهی تحقیق به طور عمده از روشهای کتابخانهای با استفاده از کتب، مقالات و پایاننامههای مربوطه استفاده گردید و در خصوص جمعآوری اطلاعات جهت سنجش فرضیههای تحقیق از روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد.
به جهت توزیع ابزار، در ابتدا محقق با تهیه مجوزهای لازم از مراکز ذیربط اعم از بخش حراست، حفاظت فیزیکی و امور اداری دانشگاه شیراز اقدام مناسب جهت توزیع میدانی را فراهم نمود؛ سپس پرسشنامه طراحی شده را در اختیار کارکنان اداری دانشگاه مزبور قرار داد و از آنان خواسته شد تا پاسخهای مناسب را به پرسشها داده و سپس به محقق باز گردانند.
3-6) ابزار و روش تجزيه و تحليل دادهها
داده‬های جمعآوری شده توسط پرسشنامه پس از کدگذاریهای لازم، بوسیله نرم‬افزارهای SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.جهت تجزیه و تحلیل داده‬ها از برخی روش‬های آماری شامل: آمار توصیفی نظیر توزیع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، واریانس و انحراف‬معیار و آمارهای استنباطی برای سنجش فرضیه‬های پژوهش استفاده شد؛ که شامل روش‬های تحلیل واریانس (اثبات معناداری رابطه‬ها)، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری (مشاهده جهت و میزان رابطه ابعاد موردنظر)، آزمون تی تک نمونه‬ای146 (بررسی وضعیت متغیرهای اخلاق‬کار و هوش سازمانی)، آزمون تی مستقل147 (بررسی عامل جمعیت‬شناختی جنسیت) و آنالیز واریانس یک‬طرفه148 (بررسی عوامل جمعیت‬شناختی گروه سنی و تحصیلات) می‬باشد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
مقدمه
در این فصل محقق ضمن گردآوری، استخراج، دستهبندی و نظم و ترتیب دادنِ دادههای مورد نیاز، تلاش میکند به فرضیه‬های تحقیق با توجه به تجزیه و تحلیل تمامی دادههای حاصل از نظرات و دیدگاههای کارکنان دانشگاه شیراز پاسخ دهد. بدین صورت که با ارائه نتایج کمی و عددی حاصل از محاسبات آماری و همچنین ارائه جدولهای توزیع فراوانی و نسبتهای توزیع و همچنین شکلهای آماری به تشریح کامل آنچه که تحقیق حاضر به دنبال آن بوده، اشاره دارد.
بنابراین، این فصل به تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از تحقیق در چهار بخش می‬پردازد. در بخش اول، ویژگیهای جمعیتشناختی جامعه توضیح داده میشود؛ در بخش دوم، تحلیل توصیفی دادههای جمعآوری شده از طریق پرسشنامه آورده شده؛ در بخش سوم با استفاده از آزمونهای آماری، فرضیه‬های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت در بخش چهارم به یافته‬های جانبی اشاراتی میشود.
4-1) ویژگیهای جمعیتشناختی افراد جامعه
برای شناخت خصوصیات افراد نمونه آماری عوامل جمعیتشناختی جنسیت، سن و تحصیلات بر طبق جداول مندرج در زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
4-1-1) توزیع فراوانی و درصد جنسیت افراد نسبت به کل آمار
با توجه به دادههای جمعآوری شده، توزیع فراوانی نمونه آماری در جامعه مورد نظر (دانشگاه شیراز) به شرح زیر است.
جدول 4-1) تعداد افراد بر حسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
زن
111
33/49
مرد
109
44/48
بدون پاسخ
5
23/2
جمع کل
225
100
منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر

جدول 4-1 نشان میدهد که از 225 نفر شرکت کننده در پژوهش حاضر، تعداد 111 نفر از آنها را زنان (33/49 درصد) و 109 نفر را مردان (44/48 درصد) تشکیل میدهند؛ به علاوه 5 نفر از پاسخدهندگان (23/2 درصد) به این سؤال پاسخ ندادهاند. بنابراین با توجه به جدول بالا میتوان گفت که بیشتر افراد شرکت کننده در پژوهش را زنان تشکیل دادند.

نمودار 4-1) منبع: برگرفته از جدول شماره 4-1
4-1-2) توزیع فراوانی و درصد تحصیلات افراد نسبت به کل آمار
به جهت سنجش متغیر جمعیت‬شناختی تحصیلات، تحصیلات افراد در سه گروه قرار گرفتند. نتایج توزیع فراوانی این شاخص به شرح جدول زیر است.

جدول 4-2) تعداد افراد بر حسب تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد
زیردیپلم – دیپلم
46
4/20
کاردانی – کارشناسی
124
1/55
کارشناسی ارشد – دکترا
42
6/18
بدون پاسخ
13
8/5
جمع کل
225
100
منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر

جدول 4-2 نشان میدهد که از میان 225 نفر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد هوش سازمانی، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، جامعه آماری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره دیوان عدالت اداری، سلسله مراتب، رویه قضایی، حکومت قانون