پایان نامه ارشد رایگان درمورد هوش سازمانی، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

ساخته
کارمندان سازمان امور مالیاتی
ویژگی‬های فرد بیشترین عامل تأثیر بر بروز رفتارهای غیراخلاقی کمترین درجه تأثیرگذاری روابط و تعامل میان افراد
17
کاویان (1384)
مقایسه اخلاق‬کار را در دو بخش دولتی و خصوصی
پرسشنامه اخلاقکار پتی
بخشهای دولتی و خصوصی ذوب آهن اصفهان
تأثیر خصوصی‬سازی بر دو بعد مادی اخلاق‬کار کارکنان (دلبستگی و علاقه به کار و پشتکار و جدیت در کار)
عدم تأثیر ابعاد معنوی اخلاق‬کار (روابط سالم انسانی و روح جمعی و مشارکت در کار)
18
معیدفر(1382)
بررسی میزان اخلاق‬کار در ایران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن
پرسشنامه اخلاقکار پتی
سازمان‏های دولتی استان تهران
رضایت بخش بودن میزان اخلاق کار در سازمان های دولتی
رابطه معکوس میان اخلاق کار و میزان شهروندی و پایگاه اجتماعی و اقتصادی
19
معیدفر(1377)
بررسی اخلاق‬کار و عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر آن
پرسشنامه اخلاقکار پتی
مؤسسه کار و تأمین اجتماعی
بالابودن اخلاق کار در میان افرادی با ویژگی های زیر:
امید بیشتر نسبت به آینده کشور، دارای شرایط و فضای بهتر کاری، متأهل، خوش‬بین به محیط اجتماعی، مطمئن از آینده کاری
(منبع: یافتههای محقق بر اساس مطالعه پیشینه موضوع
تحقیقات خارجی:
جدول 2-3) خلاصه تحقیقات خارجی
ردیف
نام محقق و سال
عنوان تحقیق
ابزار تحقیق
جامعه آماری
نتیجهگیری
1
یویگور و یولسوی (2013)
تصورات مدیران و کارکنان را بر اثرات هوش سازمانی در عملکرد شرکتها
پرسشنامه محقق ساخته
کارکنان و مدیران سازمان‬های کوچک و متوسط
عدم تفاوت معناداری از نظر سن، جنسیت، سطح تحصیلات، موقعیت شغلی
رابطه معناداری میان ادراکات مدیران و کارکنان در حیطه عملکرد و هوش سازمانی
2
قهرمانی و قلیقورچیان (2012)
عوامل مؤثر بر اخلاقکاری معلمان در سطوح آموزشی
پرسشنامه اخلاقکاری پتی
پرسشنامه محقق ساخته
معلمان در هر سه سطح آموزشی
عوامل مؤثر بر اخلاقکاری معلمان: 1- عوامل فردی؛ 2- عوامل اجتماعی؛ 3- عوامل مدیریتی – سازمانی و 4- عوامل ارزشی – اعتقادی.
3
مالکی، بحرالعلوم و حسنی (2012)
رابطه میان هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف
کارکنان اداره ورزش و جوانان
رابطه معنیداری بین هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
4
مرجانی و سهیلی پور (2012)
رابطه میان هوش سازمانی و عملکرد کارکنان
پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت
کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی
رابطه قابل ملاحظه ابعاد هوش سازمانی با عملکرد
5
بخشیان، حمیدی و عزتی (2011)
رابطه میان هوش سازمانی و کارآفرینی
پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت
پرسشنامه کارآفرینی رابینز
مدیران آموزشی دانشگاه
تمامی عناصر هوش سازمانی نمایندگان مناسبی برای کارآفرینی و عامل مهمی در افزایش کارآفرینی
6
جیمز کنان (2011)
کمبود اخلاق حرفه‬ای در دانشگاه‬ها
مصاحبه
کارکنان سطوح دانشگاه
عدم وجود استانداردهایی اخلاق حرفه‬ای در سطح دانشگاه‬ها
7
مورتزان اسماعیلی و همکاران (2011)
اصول اخلاقی در سطوح آموزشی دانشگاه
مطالعات کتابخانهای
دانشگاه جنوب شرق اروپا در جمهوری مقدونیه
ایجاد ارزش‬های پایدار اخلاقی بایستی این ارزش‬ها در دانشگاه‬ها مدنظر
ادامهی جدول 2-3) خلاصه تحقیقات خارجی
ردیف
نام محقق و سال
عنوان تحقیق
ابزار تحقیق
جامعه آماری
نتیجهگیری
8
بوخاری و علی (2009)
رابطه میان رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای معکوس
پرسشنامه محقق ساخته
بخشهای مشارکتی پاکستان
رابطه منفی میان رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای معکوس کاری
9
جانگ (2009)
نگرشی را برای مدیریت هوش سازمانی
پرسشنامه محقق ساخته
کارکنان شرکتهای صنعتی بین المللی
تقسیم عناصر هوش سازمانی به سه دسته سرمایه انسانی، سازمانی و عقلائی
10
لفتر و همکاران (2008)
ابعاد هوش سازماني در شرکت‌هاي رومانيايي
پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت
کارکنان شرکت‌هاي رومانيايي
میزان هوش سازماني در حد متوسط و بالاتر
11
ریبولد و همکاران (2008)
اخلاق حرفه‬ای در آموزش عالی
پرسشنامه باز محقق ساخته
اعضای امور دانشجویی دانشگاه جانز هاپکینز
عدم کفایت ارزش‬ها و اخلاقیات شخصی و حرفه‬ای هر یک از اعضاء به تنهایی در محیط‬های دانشجویی – توجه بیشتر بر لزوم ایجاد چنین محیط‬های اخلاقی در آموزش عالی
12
استاسکوسیت و ستین (2008)
فرآیند هوش سازمانی دانشگاه
پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت
کارکنان اداری دانشگاه
سطح بالاتری از هوش سازمانی در دانشگاههای هوشمند
13
ایرسین، ستین و پوتاس (2007)
مقیاس چندبعدی هوش سازمانی
پرسشنامه محقق ساخته
معلمان و کارکنان اداری سازمان آموزشی ترکیه
تعیین مقیاس هوش سازمانی مشتمل بر ابعاد: انطباق با شرایط متغیر، ارتباط با ذینفعان سازمان، پاسخگویی، دوراندیشی، خلاقیت، انعطافپذیری
14
پرجنریان و واسیلچ (2007)
هوش سازماني، استانداردها و شفاف‬سازي مديريت دانش
پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت
مراكز آموزش‬عالي و دانشگاهي
عوامل اجتماعي، فرهنگي و اطلاعاتي موجب افزايش هوش سازماني
15
میلر (2006)
برای عشق یا پول؟ ادراکات و مفاهیم اخلاقکاری
پرسشنامه اخلاقکاری پتی
دبیران آموزشی
تأثیر بسزای خصوصیات فردی هر یک از افراد در میزان اخلاقکاری آنها

ادامهی جدول 2-3) خلاصه تحقیقات خارجی
ردیف
نام محقق و سال
عنوان تحقیق
ابزار تحقیق
جامعه آماری
نتیجهگیری
16
هرسی فریدمن و همکاران (2005)
تصورات دانشجویان از اخلاق اساتید
پرسشنامه محقق ساخته
دانشجویان دانشگاههای دولتی
علت وجود تخلفات اخلاقی در دنیای تجارت عدم توجه دانشگاه‬ها به آموزش رفتار مناسب اخلاقی
17
راجر هیل و سوزان فوتس (2005)
وضعیت اشتغال و اخلاق‬کاری
پرسشنامه اخلاق‬کاری پتی
افراد جویای کار
امنیت شغلی کارمندان نقش بسزایی در میزان رعایت اخلاق‬کاری
18
فوتس (2004)
تفاوتهای جمعیتشناختی در بحث اخلاقکاری
پرسشنامه اخلاقکاری پتی
افراد جویای کار
بالا بودن میزان اخلاقکاری افرد بیکار و جویای کار نسبت به افراد شاغل عدم تفاوت معنادار از نظر سن و جنسیت میان افراد از نظر میزان رعایت اخلاقکاری
19
ریان (2002)
ارزشهای کاری و رفتار شهروندی سازمانی
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف
پرسشنامه محقق ساخته
کارکنان اداری سازمان
رابطه مثبت و معنیداری را میان اخلاقکار و رفتار شهروندی سازمانی
20
تورنسپید (2002)
گسترش رابطه میان رفتار شهروندی سازمانی و اخلاقیات فردی
پرسشنامه محقق ساخته
کارکنان سازمان صنعتی – مالی
همبستگی بالا، میان افراد با اخلاقیات بالا و رفتار شهروندی سازمانی بالا
(منبع: یافتههای محقق بر اساس مطالعه پیشینه موضوع
2-3) بخش سوم: چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق
همانطور که در پایان پیشینه تجربی تحقیق نیز اشاره شد، به جهت ایجاد اطمینان بیشتر از وجود ارتباط میان دو متغیر اصلی (اخلاقکار و هوش سازمانی) از متغیر رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی استفاده شد. بنابراین مدل تحقیق حاضر بر اساس این متغیر رسم گردید. در مدل ارائه شده به طور همزمان ارتباط میان متغیر اخلاقکار و رفتار شهروندی سازمانی و همچنین رفتار شهروندی سازمانی و هوش سازمانی مورد بررسی قرار می‬گیرد. اخلاقکار بر اساس دیدگاه پتی در سال 1995؛ هوش سازمانی بر اساس نظریه آلبرخت در سال 2003 و نیز رفتار شهروندی سازمانی بر اساس نظریه پودساکف در سال 1988 مورد استفاده قرار گرفت.
بر همین اساس مدل ارائه شده شامل ابعاد هر سه متغیر بوده و محقق با توجه به ابعاد ارتباط را مورد سنجش قرار می‬دهد. همانطور که پیشتر نیز گفته شد، اخلاقکار بر اساس دیدگاه پتی دارای چهار بعد (دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روح جمعی و مشارکت در کار و روابط سالم و انسانی در محیط کار) میباشد و هوش سازمانی بر اساس نظریه آلبرخت دارای هفت بعد (فشار عملکرد، چشمانداز راهبردی، میل به تغییر، روحیه، سرنوشت مشترک، اتحاد و توافق و دانش کاربردی) و رفتار شهروندی سازمانی نیز بر اساس نظریه پودساکف دارای پنج بعد (نوع دوستی یا رفتار یاریدهنده، رفتار مؤدبانه کاری، وظیفه‬شناسی و وجدان کاری، جوانمردی و مروت، اخلاق اجتماعی) است.

شکل شماره 2-2: مدل مفهومی ارتباط اخلاق‬کار و هوش سازمانی با در نظرگرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی

فصل سوم
روش‬ها و ابزار تحقیق
مقدمه
در دنیای امروز در حیطه نظامهای علمي در هر رشتهاي به ويژه در علوم انساني جهت کسب دانش و منابع جهانی ابزارهای جدیدی فراهم شدهاند تا امکان بهرهبرداری از تغییرات سریع اطلاعات را فراهم نمایند؛ این امر بدون توجه به بکارگیری یک روش نظاممند علمی، دریافت و فهم موضوعات علمی و تخصصی میسر نیست و نخواهد شد.
با توجه به مطالب یاد شده، محقق جهت انجام پژوهش خود روشی را برگزیده تا به واسطه آن بتواند سؤال‬های مورد نظر خود را پاسخ گوید. در این فصل، روش تحقیق بکار گرفته شده در نوشتار حاضر به طور مفصل به شرح ذیل توضیح داده میشود. در ابتدا ضمن ارائه نوع و روش تحقیق، به بیان جامعه آماری و نمونهگیری، روش جمعآوری اطلاعات و روشهای آماری مورد استفاده پرداخته میشود. تلاش بر این است تا خواننده با شیوه و روش اساسی انجام تحقیق آشنا گردد.
3-1) روش تحقیق
از آنجا که هدف پایاننامه بررسی ارتباط متقابل اخلاقکار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی میباشد که با تحقق آن علاوه بر تفهیم و شناسایی چگونگی ارتباط میان این متغیرها و همچنین میزان و درجه کیفیت ارتباط میتوان از نتایج به دست آمده در طراحی و تدوین بهینه استراتژیهای مربوط به منابع انسانی در سازمان استفادهای ارزنده و کاربردی نمود، تحقیق حاضر از نظر هدف به عنوان یک تحقیق کاربردی در نظر گرفته میشود.
همچنین از لحاظ جمع‬آوری داده یک تحقیق توصیفی- همبستگی می‬باشد. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‬هایی است که هدف آن‬ها توصیف شرایط پدیده‬های مورد بررسی است.اجرای تحقیق توصیفی می‬تواند صرفاً برای شناخت شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم‬گیری باشد (سرمد و همکاران،1388: 81). روش به کار گرفته شده ترکیبی از دو روش مطالعه کتابخانه‬ای، کتب تخصصی و مقالات مربوط به حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی و نیز از روش پیمایشی (میدانی) استفاده گردید. از روش کتابخانه‬ای، جهت بررسی ادبیات تحقیق، بررسی سابقه، آشنایی با تجربیات گذشته و شناخت عوامل مرتبط به طریق فیش‬برداری استفاده شد و در روش پیمایشی با بهره‬گیری از پرسشنامه‬ مدنظر و توزیع آن در میان کارکنان به بررسی وضعیت اخلاق‬کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری پرداخته شد.
3-2) جامعه آماري
بر طبق تعریف جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقهای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ‬نیا،1386: 119). بر همین اساس جامعه آماری تحقیق مورد نظر شامل تمامی کارکنان رسمی دانشگاه شیراز در بخش‬های مختلف اداری است که در مجموع شامل 540 نفر بر طبق اداره آمار و اطلاعات سازمان مربوطه در سال 1391 می‬باشد. جامعه آماری مورد بحث به تفکیک واحدها و تعداد کارکنان در جدول شماره 3-1 گزارش می‬شود.

جدول 3-1) تفکیک جامعه آماری بر اساس واحدها و تعداد کارکنان
واحد
تعدادکارکنان
واحد
تعدادکارکنان
واحد
تعدادکارکنان
حوزه مدیریت
156
دانشکده ها
237
ادارات
47
معاونت های دانشگاه
2
پژوهشکده و تعاونی
7
دفاتر
21
روابط بین الملل و عمومی
5
مراکز
17
معاونت ها
2
کتابخانه مرکزی و خوارزمی
24
موزه نارنجستان و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد هوش سازمانی، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، سازمان یادگیرنده Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد هوش سازمانی، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، توزیع فراوانی