پایان نامه ارشد رایگان درمورد هوش سازمانی، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، سازمان یادگیرنده

دانلود پایان نامه ارشد

یک مبنای اساسی برای چگونگی ساخت و تنظیم فرآیندها، دانش، مهارتها و منابع مورد استفاده برای عملیاتهای مدیریتی فراهم میکند. این تئوری سبب درک بهتر مدیریت میشود.
استاسکوسیت و ستین130 (2008) “فرآیند هوش سازمانی دانشگاه” را مورد بررسی و سطح هوش سازمانی در پنج دانشگاه را بر اساس فرآیندهای مربوطه به هوش مورد ارزیابی قرار دادند. نتیجه نشان داد دانشگاههایی که به صورت هوشمند فعالیت می‬کنند؛ بدین معنی که سازمانی باز بوده و ارتباطات وسیعتری دارند، از میزان سطح بالاتری از هوش سازمانی برخوردارند.
لفتر و همکاران131 (2008) در پژوهشي با عنوان”ابعاد هوش سازماني در شرکت‌هاي رومانيايي132، دورنماي سرمايه انساني” انجام داده‌اند. هدف اصلي‌ اين پژوهش ارائه نمايه کلي از موقعيت کارکنان شرکت‌هاي رومانيايي با توجه به هفت بعد هوش سازماني آلبرخت بوده است. همچنين ‌اين پژوهش درصدد بررسي تفاوت‌هاي موجود بين سازمان‬هاي بزرگ با بيش از 150 کارمند و سازمان‬هاي کوچک بوده است. با ‌اين فرض که منابع انساني و تفاوت‬هاي موجود در فرهنگ سازماني و رهبري بين دو طبقه مي‌تواند تأثير قابل ملاحظه‌اي بر نحوه‬ي ادراک از ابعاد هوش سازماني و عملکرد آن‬ها داشته باشد. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد تنها 13/0 کارکنان شرکت‌هاي بزرگ و متوسط با مفهوم هوش سازماني آشنا بوده‌اند و کارکنان شرکت‌هاي کوچک اصلاً ‌اين مفهوم را نمي‌شناخته‌اند با ‌اين حال تحليل داده‌هاي به دست آمده نشان مي‌دهد که هوش سازماني در حد متوسط و بالاتر قرار دارد.
پرجنریان و واسیلچ133 (2007) در بررسي “هوش سازماني، استانداردها و شفاف‬سازي مديريت دانش” در مراكز آموزش‬عالي و دانشگاهي به اين نتيجه رسيدند كه برخي از خصايص مراكز آموزش عالي، مانعي براي تقويت هوش سازماني هستند، امّا از طرفي عوامل اجتماعي، فرهنگي و اطلاعاتي مختلفي در اين مراكز وجود دارند كه امكان افزايش هوش سازماني را فراهم مي‬نمايند.
ایرسین، ستین و پوتاس134 (2007) تحقیقی را با عنوان “مقیاس چند بعدی هوش سازمانی” انجام داده و هدف خود را توسعه مقیاسهای هوش سازمانی در بحثهای آموزشی بیان کردهاند. این مقیاس مشتمل بر 7 بعد: انطباق با شرایط متغیر، ارتباط با ذینفعان سازمان، پاسخگویی، دوراندیشی، خلاقیت، انعطافپذیری و انطباق بود و بر روی 277 نفر مورد آزمون قرار گرفت. در نتیجه تمامی این ابعاد میتوانند مقیاس چند بعدی هوش سازمانی را تشکیل داده و در دیگر تحقیقات مورد استفاده قرار گیرند.

2-2-2-3) تحقیقات خارجی پیرامون رابطه رفتار شهروندی سازمانی با اخلاقکار و هوش سازمانی
مالکی، بحرالعلوم و حسنی135 (2012) “رابطه میان هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی” را سازمانهای ورزشی مورد ارزیابی قرار دادند. برای انجام این تحقیق، از 83 نفر از کارکنان اداره ورزش و جوانان و برای جمعآوری دادهها، از دو پرسشنامه آلبرخت (هوش سازمانی) و پودساکف136 (رفتار شهروندی سازمانی) استفاده گردید. پس از تجزیه و تحلیل دادهها، نتایج نشان داد که رابطه معنیداری بین هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد؛ به علاوه، تمامی مؤلفههای هوش سازمانی دارای رابطه مثبت و معنیداری با رفتار شهروندی سازمانی است و در میان اجزای شهروندی رفتار سازمانی، بیشترین همبستگی مربوط به نوع دوستی و فضیلت مدنی است.
بوخاری و علی137 (2009) “رابطه میان رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای معکوس کاری138” در پاکستان را مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه با هدف اندازهگیری رفتار شهروندی سازمانی و رفتار معکوس کاری در بخشهای مشارکتی پاکستان انجام شده است. همچنین در این مطالعه تمرکز بر روی اندازهگیری رابطه میان رفتارها است. نتایج حاکی از رابطه منفی میان متغیرها بود، به این معنی که با افزایش رفتار شهروندی سازمانی رفتارهای منفی (معکوس) کاری در میان کارکنان کاهش می‬یابد.
ریان139 (2002) عنوان تحقیق خود را “ارزشهای کاری و رفتار شهروندی سازمانی” بیان نمود. این مطالعه به بررسی این سؤال میپردازد: چرا کارمندی که باعث افزایش عملکرد سازمانی میشود لزوماً به رسمیت شناخته نمیشود و یا پاداشی متناسب دریافت نمیکند؟ این مطالعه نشان میدهد که این سؤال را میتوان در بخشی از تعریف اخلاقکار پروتستانی یافت. یافتههای تحقیق رابطه مثبت و معنیداری را میان اخلاقکار و رفتار شهروندی سازمانی نشان میدهد.
تورنسپید140 (2002) در تحقیق خود با عنوان “گسترش رابطه میان رفتار شهروندی سازمانی و اخلاقیات فردی”؛ اصطلاح «سرباز خوب»141 یا رفتار شهروندی سازمانی را چنین تعریف میکند: رفتاری فراتر از نقش تعریف شده در جهت پیشبرد اهداف در سازمان. با این حال، این رفتارها ممکن است اخلاقی یا غیراخلاقی باشد. در تعریف ضمنی رفتار شهروندی سازمانی اخلاق شخصی نیز جای میگیرد. این مطالعه به بررسی رابطه بین اخلاق و رفتار شهروندی سازمان می پردازد، نتایج نشان از همبستگی بالا، میان افراد با اخلاقیات بالا و رفتار شهروندی سازمانی بالا دارد. افراد اخلاقمدار نسبت به افرادی که به اخلاقیات توجه نمیکنند سازندهتر هستند، همچنین افرادی که رفتار شهروندی سازمانی را مدنظر قرار میدهند بهرهوری بالاتری دارند؛ بنابراین رفتار شهروندی سازمانی تجلی رفتار اخلاقی در محل کار است.
با توجه به پیشینه ارائه شده، از میان تحقیق‬های انجام گرفته در زمینه اخلاق‬کار و هوش سازمانی اعم از پژوهش‬های داخلی و خارجی، فقدان اثری که ارتباط این دو متغیر را به صورت مستقیم مورد ارزیابی قرار داده و نیز در مراکز دانشگاهی صورت پذیرد؛ بیشتر به چشم می‬خورد. همانطور که ملاحظه میشود، میان متغیرهای اخلاقکار و رفتار شهروندی سازمانی و همچنین میان هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ به همین دلیل و به جهت ایجاد اطمینان بیشتر و ساختن پیشینه مستحکمتر از وجود ارتباط غیرمستقیم میان متغیرها، از رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی استفاده گردید. تحقیقات ذکر شده به وضوح اهمیت توجه به مسئله رعایت اخلاقکار و هوش سازمانی در سازمانها را نشان میدهد. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که سازمان مورد نظر یک نهاد آموزشی به جهت تربیت نسل آینده و نخبگان باشد. به همین دلیل محقق دانشگاه شیراز را به عنوان سازمان مورد مطالعه انتخاب نمود.
خلاصه‎ای از تجربیات صورت‎گرفته در حوزه‎ی مطالعاتی حاضر که در این پایان‎نامه به آن‎ها اشاره گردیده، در جدول زیر آورده شده‎است.

تحقیقات داخلی:
جدول 2-2) خلاصه تحقیقات داخلی
ردیف
نام محقق و سال
عنوان تحقیق
ابزار تحقیق
جامعه آماری
نتیجهگیری
1
باقی و شیروانی (1391)
مؤلفههای هوش سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان
پرسشنامه هوش سازمانی
پرسشنامه عملکرد
شرکت برق استان اصفهان
مؤلفههای هوش سازمانی (کاربرد دانش، فشار عملکرد و میل به تغییر) پیشبینیکنندههای معناداری برای عملکرد
2
سلیمانی، عباسزاده و نیازآذری (1391)

بررسي رابطه اخلاق‬كار با رضايت شغلي و استرس شغلي كاركنان
پرسشنامه اخلاق‬كار پتي
پرسشنامه رضايت شغلي رابينز
پرسشنامه استرس شغلي ستوده
کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفهای

رابطه مثبت و معنادار بين ادراکات کارکنان از اخلاق حاکم بر كار با رضايت شغلي آنان
رابطه منفی معنادار بين ادراکات کارکنان از اخلاق حاکم بركار با استرس شغلي آنان
3
طبرسا، حاتمی و ابدالی (1391)
رابطه هوش سازمانی و خلق دانش
پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت
پرسشنامه خلق دانش چوی و لی
کارکنان سازمان صنعتی
ارتباط مثبت و معنادار بین هوش سازمانی و مؤلفههای آن (بینش راهبردی، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، همسویی و تجانس، روحیه، بکارگیری دانش و فشار عملکرد) با خلق دانش
4
حسینعلیشیرازی، طاهری گودرزی و قنواتی(1390)
رابطه زیرسیستم تحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی
پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت پرسشنامه تحول سازمانی مارکوارت
شرکت مخابرات استان خوزستان
زیرسیستم تحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی رابطه معنیداری

ادامهی جدول 2-2) خلاصه تحقیقات داخلی
ردیف
نام محقق و سال
عنوان تحقیق
ابزار تحقیق
جامعه آماری
نتیجهگیری
5
طاهریدمنه، زنجیرچی و نجاتیان قاسمیه (1390)
نقش اخلاقکاری در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی
مصاحبه و پرسشنامه
کارکنان دانشگاه یزد
ارتقای مشخصههای رفتار شهروندی با استفاده از تقویت اخلاقکاری
6
کیوان‬آرا و همکاران (1390)
رابطه مؤلفه‬های مدیریت دانش و هوش سازمانی
پرسشنامه محقق‬ساخته مدیریت دانش
پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی آلبرخت
دانشکده‬های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
میزان مؤلفه‬های مدیریت دانش و نیز مؤلفه‬های هوش سازمانی کمتر از سطح متوسط
همبستگی معنی‬دار بین نمرات مؤلفه‬های مدیریت دانش و هوش سازمانی
7
مهربان‬سرآسیاب (1390)
تأثیر کیفیت زندگی شغلی و معناداری کار بر اخلاق‬کاری
پرسشنامه محقق ساخته
شرکت‬های زیرمجموعه وزارت نیرو در استان فارس
مهمترین عامل ضعف اخلاقکار بیعدالتی موجود در
محیط کار
8
باباصفری‬رنانی (1389)
بررسی اخلاق حرفه‬ای اساتید دانشگاه شیراز از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد
پرسشنامه محقق ساخته
دانشگاه شیراز
تفاوت معناداری بین همه‬ی ابعاد اخلاق حرفه‬ای اساتید به جز بعد روابط سالم و انسانی با روح جمعی و مشارکت در کار
عدم تفاوت معناداری بین نظر دانشجویان دختر و پسر و دانشجویان دانشکده‬های علوم انسانی و علوم پایه در مورد ابعاد پنج‬گانه اخلاق حرفه‬ای اساتید

ادامهی جدول 2-2) خلاصه تحقیقات داخلی
ردیف
نام محقق و سال
عنوان تحقیق
ابزار تحقیق
جامعه آماری
نتیجهگیری
9
سلاجقه و سیستانی‬خنامان (1389)
بررسی رابطه اخلاق‬کار و کیفیت خدمات
پرسشنامه پتی
سازمان‬های دولتی شهر کرمان
رابطه مثبت و معناداری میان علاقه به کار، پشتکار در کار، روابط انسانی در محل کار و مشارکت در کار با کیفیت خدمات ارائه شده

10
کاوسی و رزقی‬شیرسوار (1389)
تعیین سطح هوش سازمانی دانشجویان رشته مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پرسشنامه محقق ساخته
دانشجویان مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سطح مطلوب مؤلفه چشمانداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، کاربرد دانش، فشار عملکرد و روحیه در میان دانشجویان
11
ملک‬شاهی و بنی‬سی (1389)
بررسی رابطه‬ی بین مؤلفه‬های هوش سازمانی با سازمان یادگیرنده
پرسشنامه هوش سازمانی
پرسشنامه سازمان یادگیرنده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
رابطه معناداری میان تک‬تک مؤلفه‬های هوش سازمانی (بينش اشتراك، سرنوشت مشترك، تمايل به تغيير، جرأت و شهامت، اتحاد و توافق، كاربرد دانش و فشارعملكرد) با سازمان یادگیرنده
12
جعفری و فقیهی (1388)
بررسی میزان مؤلفه های هوش سازمانی در میان کارکنان
پرسشنامه محقق ساخته
کارکنان سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
پایینتر بودن سطح میانگین نظری هوش سازمانی
13
جمالزاده، غلامی و سیف (1388)
رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی
پرسشنامه یادگیری سازمانی دیان نیفه پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت
کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد
ابعاد هوش سازمانی با یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری

ادامهی جدول 2-2) خلاصه تحقیقات داخلی
ردیف
نام محقق و سال
عنوان تحقیق
ابزار تحقیق
جامعه آماری
نتیجهگیری
14
سلاسل و همکاران (1388)
رابطه هوش سازمانی با مؤلفه‬های آن را با رفتارهای شهروندی سازمانی
پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت پرسشنامه رفتارهای شهروندی سازمانی لی و آلن
شرکت احیاء‬گستران اسپادان
میان هوش سازمانی (به طور کلی) با رفتارهای شهروندی رابطه‬ی معناداری
15
توسلي و نجارنهاوندي (1387)
اخلاق‬كار با تأكيد بر جنسيت
پرسشنامه اخلاقکار پتی
اعضاي هيئت علمي و كارمندان دانشگاه تهران
اهميت متغيرهاي فرهنگي و روابط درون سازماني بیش از متغيرهاي اقتصادي و پايگاهي كاركنان
16
مهدیه و سنگری (1387)
علل بروز رفتارهای غیراخلاقی در محیط‬کار
پرسشنامه محقق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد هوش سازمانی، کارآفرینی، رفتارهای شهروندی، یادگیری سازمانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد هوش سازمانی، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، جامعه آماری