پایان نامه ارشد رایگان درمورد هخامنشیان، منابع محدود

دانلود پایان نامه ارشد

آسمان رشد می کنند . نیلوفر کمال زیبایی نیز به شمار می رود . ریشه های نیلوفر مظهر ماندگاری و ساقه اش نماد بند ناف است که انسان را به اصلش پیوند می دهد و گلش پرتو خورشید را تداعی می کند . نیلوفر نماد انسان فوق العاده یا تولد الهی است . 261
بخش هفتم
7-1 ماه :
برای بررسی مذهب و اعتقادات هخامنشیان و نقش ماه در آن بایستی از منابع محدود مفیدی که در دست است چون کتیبه های شاهان هخامنشی و نوشته های مورخین گذشته و مورخین جدید و نیز نقش روی سکه ها ، مهرها و سفال ها و بناهای به جا مانده از این عهد بهره گرفت .
به طور کلی چه در عهد این پادشاهان و چه نزد سلسله های بعدی تا قبل از ساسانیان حتی آنها که زرتشتی بودند تعصب دینی وجود نداشته و نوعی آزادمنشی و بی نظری در مسائل دینی حکمفرما بوده است .
چنانچه به سکه ها ، مهرها و سفال ها و بناهای به جای مانده از این عهد مراجعه نمائیم و به بررسی نمادهای نقش شده بر روی آنها بپردازیم جنبه های دیگری از مذهب هخامنشیان نیز برایمان روشن می شود . منجمله اینکه در عهد این پادشاهان نیز همانند گذشتگان ایشان ماه همواره ستایش شده است .
روی یک مهر هخامنشی حیوانی نقش شده است که قسمت جلوی بدن او گاو است ، ادامه تن او عقرب و آخر به گرازی منتهی می شود . سر انسان دارد با صورتی ریش دار . پشت او درخت نخلی قرار گرفته است . مهر دیگر نقش خدای ریش دار ماه را دارد در حالی که شاه و یا مظهر خدای آسمان را که در هلال قرار گرفته روی دست نگاه داشته است . برخی از مهر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تخت جمشید، دوره ی هخامنشی، هخامنشیان، نقش برجسته Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع بازآفرینی، زبان مقصد، زبان فارسی، زبان مبدأ