پایان نامه ارشد رایگان درمورد نیروی انسانی، منابع انسانی، نیروی کار، عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

کاری
افزایش مشارکت در کار
افزایش خشنودی از کار
کاهش فشار عصبی
کاهش سوانح و بیماریها
رعایت قانون
کاهش یا از میان رفتن جریمه های قانونی
کاهش یا از بین رفتن هزینه های پیمانهای از دست رفته
افزایش خوش بینی اجتماعی واوازه عمومی سازمانها(دولان و شولر ،1381،ص46)
در اکثر موارد فوق انضباط و رعایت مقررات اهمیت فوق العاده ای دارد.
امروزه یکی از وظایف مهم در حوزه مدیریت منابع انسانی طراحی سیستم انضباط است.(سعادت 1390،ص4)
در سازمانها کارکنانی هستند که به رغم تلاش مدیران و مسولان برای اداره مطلوب سازمان تمایل به بی انضباطی ،تمرد و در هم ریختگی امور دارند و برای مدیران دردسر افرین هستند.این نوع کارکنان با رفتارهایی مانند تاخیر در کار،افزایش غیبت درگیری با ذیگر همکاران مصرف مواد دارویی و محرک زل در هنگام کار سر پیچی از دستورات مافوق نا دیده گرفتن قوانین ایمنی و یا سایر موارد وضعیت موجود و مطلوب سازمان را دچار اشفتگی میسازند(سید جوادین، 1387، ص377)
با توجه به موارد مطروحه اهمیت داشتن یک مکانیسم انضباطی موفق و کارامد در سازمانها از ضروریات میباشد.این مکانیسم انضباطی به منظور تببیه پیشگیری اموزش و حتی نگهداری کارکنان نقش حساس و ظریفی می تواند داشته باشد.

پیشگفتار

از این واژه ها،انواع آنها و سایر مباحث مربوط به این کلمات می باشد.بخش دوم در باره در این پژوهش به منظور بررسی کارایی مکانیسم تنبیهات شرکت لبنیات پاک به بررسی تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر کاهش تخلفات کارکنان سازمان مذکور پرداختیم.

پژوهش حاضر در 5 فصل به شرح زیر تهیه گردیده است:
فصل اول کلیات پژوهش است که شامل بیان مساله ،اهمیت موضوع،اهداف تحقیق،فرضیات،مدل تحقیق،قلمرو پژوهش،روش تحقیق و واژگان کلیدی میباشد.
تعریف مساله و بیان سوال اصلی تحقیق،فرضیه،اهداف،روش انجام تحقیق، روش تجزیه و تحلیل، قلمرو،

فصل دوم مروریست بر ادبیات تحقیق یا پیشینه پژوهش بدین صورت که به سه بخش زیر تقسیم شده است.بخش اول مباحث نظری است که شامل مفهوم تخلف،تنبیه،انظباط،انواع تنبیه،تعاریف مختلفی پیشینه پژوهش است که به بررسی پژوهش های صورت گرفته با این موضوع پرداخته شده است.بخش سوم در باره محیط مورد بررسی که همانا شرکت لبنیات پاک است پرداخته است.

فصل سوم روش شناسی تحقیق است.در این فصل به بررسی مفهوم پژوهش،انواع آن،مفهوم و تعریف جامعه آماری،نمونه گیری و انواع آن،حجم نمونه،بررسی پایایی و روایی پرداخته شده است.

فصل چهارم در اين قسمت براساس داده هاي بدست آمده و با توجه به روشهاي آماري مناسببه تجزيه و تحليل داده ها و ازمون فرضيه هاي پژوهش پرداخته شده است.برای این منظور وهمچنین بدلیل افزایش دقت تحلیل های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شده است.
فصل پنجم شامل نتایج پژوهش،محدودیت ها و پیشنهاد ها یی برای تحقیقات آتی می باشد.
این فصل شامل نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق نتایج فرضیات تحقیق پیشنهاد برای تحقیقات اتی و محدودیتهای تحقیق میباشد.

فصل اول
کلیات پژوهش

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه:
امروزهیچ تردیدی وجود ندارد که عامل انسانی از ارزشمند ترین داراییهای هر سازمان میباشد.توجه به کارکنان به عنوان بزرگترین ومهمترین سرمایه و دارایی سازمانها پدیده ایست که در دو دهه اخیر رشد فراوان داشته است.با توجه به معیارهای سود اوری (بهره وری، کیفیت زندگی کاری،رعایت قانون)و با توجه به ضرورت اموزش و نگهداری نیروی انسانی کارامد و قانون مدار در سازمانها ،ضرورت وجود یک مکانیسم انضباطی کارامد و موثر در سازمانها احساس میشود. بنا براین در این تحقیق به بررسی کارایی و اثر بخشی مکانیسم انضباطی شرکت لبنیات پاک ،با موضوع تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر کاهش تخلفات کارکنان ،پرداخته می شود.تلاش بر ان است که با تجزیه و تحلیل جامعه اماری و مکانیسم نامبرده شده تاثیر این مکانیسم انضباطی را در اموزش و نگهداری نیروی انسانی در ان سازمان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم،تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف ان راهکارهای مناسب جهت هرچه بهتر شدن این مکانیسم ارائه شود.

1-1 بیان مساله
و باید از میان شما،گروهی,[مردم را]به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی باز دارند،و انان همان رستگارانند.
آل عمران-104

در دنیای پر تلاطم امروز انسانها با ابهامات و پیچیدگیهای روز افزونی مواجه میشوند که این مسایل بعضا منجر به ایجاد مشکلات میشود.بدلیل وجود نوع بشر در سازمانها بروز مشکلات (روانی،رفتاری،اقتصادی،فرهنگی…..)تقریبا امری اجتناب نا پذیر است.این مشکلات و تضادها وتعارضها دست به دست هم داده و برخی موارد منجر به بروز نا هنجاری هایی توسط افراد میشود

فصل اول : کلیات پژوهش

که می تواند عملکرد و حتی در پاره ای مواقع بقای سازمان با مشکل مواجه کند و به چالش بکشاند.
از طرفی امروزه نیروی انسانی بزرگترین سرمایه سازمانها برای رسیدن به موفقیت وتکامل است.( نورتون و کاپلان، 1390،ص25)
لذا مهار رفتارهای ناسالم ،ناهنجارو هدایت رفتار براساس هنجار سازمانها عاملی مهم در پرورش و نگهداری نیروی انسانی میباشد. بروز این نا هنجاری هاضرورت داشتن یک مکانیسم انضباطی کارامد و موثر را در سازمانهای امرورزی ضروری کرده است.
تنبیه به عنوان ابزاری قدرتمند در دست مدیران سازمانها میباشد که باید با دقت و ظرافت خاصی از ان استفاده شود.شاید در نگاه اول به مقوله تنبیه ، انرا وسیله ای قهریه برای بازدارندگی وجلوگیری از تکرار تخلفات توسط افراد بدانیم اما موضوع به همین جا ختم نمی شود. به بیان دیگر،برخلاف دیدگاه سنتی به مقوله انضباط – که انرا قدرتی سازمانی می دانند که بر اساس ان می توان فرد متخلف از مقررات را تنبیه نمود –امروزه اعتقاد بر این است که انضباط ابزاریست جهت اصلاح رفتار نا مطلوب توسط سر پرست.( سیدجوادین1387،ص377)

برای درک بهتر این موضوع به این حدیث از حضرت علی (عله السلام ) توجه کنید:
همانا خداوند پاداش را بر اطاعت، و کیفر را بر نا فرمانی قرار داد،تا بندگان را از عذابش برهاند،و بسوی بهشت کشاند.
(حکمت 368..ص513)

نکته جالبی که هنگام بحث درباره انضباط باید مد نطر داشت این است که کلمه انضباط ،ترجمه کلمه discipline است که از کلمه disciple به معنی شاگرد و مرید گرفته شده است و اشاره به نقش مهم رییس (مراد)در شکل گیری رفتار مرئوس (مرید)دارد ونشان می دهد رهبری موثر رییس ،عامل اصلی در چگونگی رفتار و کردار فرد است.(سعادت 307،1390،ص)

به سادگی از حدیث و مطالب فوق الذکر فوق می توان فهمید که تنبیه فقط جنبه باز دارندگی ندارد بلکه جنبه اموزشی نیز دارد.
اعمال تنبیه توسط سازمانها دارای اثار مختلفی می باشد:
فصل اول : کلیات پژوهش

-جلوگیری از انجام ان تخلف توسط افراد خاطی
-جلوگیری از انجام تخلف توسط افراد غیر خاطی
-افزایش گرایش به قوانین و مقررات توسط پرسنل
-یادگیری شیوه صحیح انجام امور توسط افراد سازمان
-ابزاریست برای اموزش و نگهداری نیروی انسانی کارامد و قانون گرا
-بهبود رفتار کارکنان

امروزه این دیدگاه که انضباط باید تغییر و اصلاح رفتار و عملکرد کارکنان را به دنبال داشته باشد ،مبنا تنظیم مقررات و دستورالعمل های انضباطی را تشکیل می دهد.بنا بر این تنبیه کارکنان هدف نیست ،بلکه بهره گیری از رویه ای که موجب تغییرات رفتاری مطلوب گردد، هدف تلقی می شود.
هدف از انضباط به طور مسلم رعایت نظم و عواملی است که د نظم را حکم می گرداند.که بویژه در کاترهای جمعی ضروریست،زیرا بدون نظم و انضباط انجام کار گروهی و جمعی مختل می گزدد.( سید جوادین،1387،ص378)
این نکته زمانی اهمیت پیدا میکند که به سازمانهای صنعتی امروزی نگاهی بیندازیم.افرادی از جنسیت و فرهنگهای مختلف ،که هر یک به دلایل متفاوتی دور هم جمع شده و برای انجام امور سازمانها تلاش می کنند.هر یک از این افراد ممکن است ملاک درستی عمل خود را بر اساس ذهنیت خود تشخیص دهند،و اعمالی را مر تکب شوند که ممکن است علاوه بر عملکرد ،حتی بقای سازمان را به مخاطره بیندازد.این حالت زمانی حالت خطرناک تری را به خود میگیرد که متضاد باشند.لذا اینجا وجود یک استاندارد برای هدایت رفتار و عملکرد پرسنل سازمانها ضروریست.که قوانین و مقررات مباشد.بقای این قوانین و مقررات به پشتوانه اجرایی انهاست.که این پشتوانه اجرا مکانیسم انضباطی میباشد.به بیانی ساده تر بقای سازمان استاندار هایی برای عملکرد کارکنان یا همان قوانین و مقررات است،بقای این مقررات به پشتوانه اجراست،که همان مکانیسم انضباطی است میباشد.نکته جالب این است که این مکانیسم تنبیهاتی خود بر گرفته از قوانین و مقررات (سازمانی و محیطی)میباشد.

فصل اول : کلیات پژوهش

گروهی انضباط را وجود جو و شرایط خاصی در سازمان تعریف کرده اند که کارکنان را ملزم می کند رفتاری معقول و مقبول و در چهار چوب قوانین و مقررات سازمان در پیش گیرند.(سعادت ،1390، ص 306)
با توجه به موارد مذکور نتیجه میتوان گرفت که این انضباط است که افراد مختلف ،با انگیزه و نگرش و شخصیت های مختلف را در یک سازمان برای انجام کاری گروهی به صورتی سازنده گرد هم می اورد.
در این بین شرکت لبنیات پاک یک بنگاه اقتصادی با حدود 900 نفر پرسنل در سطوح مختلف مشاغل میباشد.این تعداد از نیروی انسانی با ویژگی های متفاوت(فرهنگی.قومی.تحصیلی. جنسیت .شغلی.سن.و….) در یک مجموعه صنعتی دور هم جمع شده اند تا برای دستیابی به اهداف سازمانی که همانا ایجاد محصولاتی با کیفیت به منظور تغذیه سالم برای احاد جامعه میباشد تلاش کنند.به بیان ساده تر انجام کاری گروهی.
این سازمان به منظور دستیابی به اهداف خود از تعداد زیادی از افراد استفاده میکند.این افراد از قومیتها و فرهنگهای مختلفی میباشند که دارای الگوها و هنجارهای رفتاری ای هستند که بر گرفته از همان فرهنگ ان قومیتها میباشد.که این پدیده را گوناگونی نیروی کار مینامند.( رابینز،1386، ص 11)اگر شرکت لبنیات پاک نتواند با این پدیدهبه صورتی مناسب برخورد کند احتمال انکه در اینده با مشکلات فراوانی -از قبیل افزایش جابجایی افراد،کاهش ارتباطات،افزایش تضادو تعارض و…. – مواجه خواهد شد.
با توجه به تمام موارد مذکور هدف ما از انجام این پژوهش آن است که عملکرد مکانیسم انضباطی شرکت لبنیات پاک را مورد بررسی قرار دهیم تا از این طریق میزان کارایی آن برای ما مشخص شود.
لیکن مساله اصلی این است که بدانیم تنبیهات انضباطی اعمال شده در شرکت لبنیات پاک بر کاهش انجام تخلفات توسط پرسنل ان سازمان اثر دارد؟
ایا این تنبیهات اعمال شده موجب عدم اصرار افراد خاطی به تکرار تخلفات میشود؟و ایا تنبیهات اعمال شده مانع از ارتکاب تخلف توسط سایر پرسنل بوده است؟در واقع هدف اصلی ما از انجام این پژوهش این است که به سازمان مذکور در نگهداری و تربیت نیروی انسانی کارامدتر،قانون گرا و رفتارگرا کمک کنیم.

فصل اول : کلیات پژوهش

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق موضوع نحقیق و انگیزه انتخاب ان

گری دسلر1 درباره برنامه های منابع انسانی می گوید: امروزه بر اهمیت برنامه ریزی منابع انسانی به عنوان یک نتیجه اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی روز به روز افزوده میگردد.از جمله عوامل موثر در افزایش اهمیت برنامه ریزی منابع انسانی،نارضایتی، قدرت کارهای جدید،تغییر سبک زندگی ،قوانین جدید،تغییر ارزشهاو….. می باشد.همچنین مدیریت برنامه ریزی منابع انسانی برای همه مدیران دارای اهمیت است،چون انتظار ندارند دارای افراد کم کار ،جابجایی زیاد،افرادی که کارایی ندارند و وقت تلف میکگنند باشند.( فدایی ،1390،ص5)
با توجه به اهمیت مقوله کارایی و اثر بخشی و بهره وری در بنگاههای اقتصادی و از طرفی دیگر با توجه به گوناگونی نیروی کار (وجود افراد از فرهنگها و قومیت هایی مختلف) که این امر احتمال بروز مشکلات و تضادها و تعارض ها را در سازمانها افزایش میدهد لذا وجود یک مکانیسم انضباطی _ گروهی انضباط را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد رویکرد نوین، روش شناسی پژوهش، جامعه پذیری، جامعه آماری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تخلفات اداری، عوامل انسانی، نیروی کار، صاحب نظران