پایان نامه ارشد رایگان درمورد نهج البلاغه، پرسش نامه، سلسله مراتب، حقوق كودك

دانلود پایان نامه ارشد

رهبر کارکنان خواهد بود.
تنبیه باید فوری یا با فاصله کمی بعد از ارتکاب تخلف انجام شود. اخطار به کارمند و توبیخ وی به خاطر خطایی که او دو هفته پیش مرتکب شده تاثیر چندانی در تغییر رفتار وی نخواهد داشت.
کارمند معمولاً سکوت کارفرما را دلیل رضایت وی از کار و رفتار خود می داند. از این رو نباید خلافهای کارمند را نادیده گرفت و او را به حال خود رها نمود. پس تاخیر در تنبیه جایز نیست؛ زیرا اگر ابتدا به کارمندی اجازه داده شود به کار خطای خود ادامه دهد و سپس بعدار سپری شدن مدتی مجازات گردد، طبیعتاً این سوال برای وی مطرح می شود که اگر رفتار وی سزاوار مجازات بوده، چرا زودتر از این به او تذکر داده نشده است و می تواند مدعی شود که تنبیه او بیجا بوده و به دلایل دیگری صورت گرفته است. به همین دلیل، معمولاً مدیری که غفلت ورزیده و بموقع
فصل دوم : ادبیات پژوهش

کارمند خاطی را تنبیه نکرده است، بعد از تنبیه او تازه به فکر جمع آوری مدارک برمی آید که در مواردی این عمل حتی جنبه پرونده سازی نیز به خود می گیرد.(سعادت،1390،ص 320)

2-1-3-6 کوتاهی در مجازات

امروزه قانون اساسی و همچنین قوانین و مقررات استخدامی در اکثر جوامع، کارفرما را ملزم به رعایت اصول و ضوابط پیچیده و گاه، دست و پاگیری برای تنبیه کارکنان می نماید ولی این امر نباید مانع از ادای وظیفه مدیر شود و لازم است وی موقع برخورد با مشکل انضباطی، سریع و قاطعانه عمل کند. معمولاً سستی و سهل انگاری مدیر باعث پیچیده تر شدن مساله می گردد و اغلب کار به جایی می رسد که چاره ای نخواهد بود جز اینکه با تحمل زحمت و دردسر زیاد و برخورد شدید، مشکل را رفع کرد.(سعادت،1390،ص321)
دلایلی که موجب می شود رئیس از تنبیه سرباز زند عبارت است از:
مهارت، دانش و یا اعتماد به نفس کافی برای برخورد صحیح و موثر با مسائل انضباطی و مقابله با آن را ندارد.
مطمئن نیست که مدیران ارشد در سطوح بالاتر عمل او را تایید می نماید. حتی ممکن است نگران این باشد که او خود به خاطر تنبیه کارمندی مورد سرزنش قرار گیرد.
می داند که سایر رؤسا در واحدهای دیگر سازمان زیاد سختگیر نیستند و نمی خواهد تنها کسی باشد که به خاطر تخلف، کارکنان را مجازات می نماید.
تنبیه یک نفر را به خاطر تخلفی که می داند همه کارکنان مرتکب آن می گردند و مجازات نمی شوند درست نمی داند.
فکر می کند تنبیه به روابط دوستانه وی با کارمند (وسایرین) لطمه می زند؛ یا اینکه دوست دارد کارکنانش او را آدم خوبی بدانند و نمی خواهد به سختگیر بودن معروف گردد.
دلیل تراشی می کند؛ یعنی خلافکاری کارمند را به روی نمی آورد، به این دلیل که کارمند، خود می داند کارش خطا بوده است و صحبت درباره آن موردی ندارد.
در ثبت و ضبط اعمال خطای کارمند غفلت می نماید؛ در نتیجه سوابق و مدارکی وجود ندارد که با استناد به آن بتواند کارمند را تنبیه کند.
فصل دوم : ادبیات پژوهش

حقایق مساله برای رئیس روشن نیست و وی به اندازه کافی درباره تخلفی که انجام شده اطلاعات ندارد تا با اطمینان خاطر نسبت به تنبیه کارمند تصمیم بگیرد و اقدام کند.
چون رئیس در گذشته کارمند را به خاطر انجام تخلفی، مثلاً تأخیر، تنبیه نکرده است، حال نیز از تنبیه وی به خاطر همان تخلف چشم می پوشد تا به ظاهر در تصمیمات او تناقضی مشاهده نگردد(سعادت،1390،ص321).

2-2 بخش دوم : پیشینه پژوهش

در زمینه بررسی فنون رفتاری مرتبط با موضوعاتی چون تخلف،انضباط و تنبیه پژوهش های متعددی صورت گرفته است ولی تا کنون پژوهشی که به بررسی کارایی این مسایل بپردازد تا کنون انجام نشده(بهتر آن است که بگوییم محقق این پژوهش با آن مواجه نشده است).اما با این حال تعدادی از تحقیقات و پژوهشهایی که با موارد مطروحه در این پژوهش قرابتی داشته و پژوهشگر را در انجام این تحقیق یاری کردند در زیر آمده اند:
1- ارتباط ادراك از پايگاه هاي قدرت روساي فدراسيون هاي ورزشي با اثربخشي كاركنان (ندایی و مظفری،1392)

هدف اين تحقيق بررسي ارتباط پايگاه هاي قدرت روساي فدراسيون هاي ورزشي با اثربخشي كاركنان (هردو از ديد كاركنان) بود. جامعه آماري اين پژوهش كاركنان فدراسيون هاي ورزشي شامل كارشناسان، روساي كميته ها و دبيران كميته ها بودند كه از بين آنان 288 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. پرسش نامه هاي پايگاه هاي قدرت ورزشي روساي فدراسيون با 15 سوال، پرسش نامه اثربخشي كاركنان با 20 سوال شامل (6 سوال استرس شغلي و رضايت شغلي، 4 سوال عملكرد شغلي و تمايل به ماندن در خدمت) ترجمه و تاييد شد. سپس، با اظهارنظر تعدادي از متخصصان تربيت بدني، روايي صوري و محتوايي پرسش نامه ها نيز تاييد شد و با
فصل دوم : ادبیات پژوهش

استفاده از تحليل عامل تاييدي، روايي سازه هم تاييد شد. ثبات دروني = واپرسش نامه ها با ضريب آلفاي كرونباخ براي قدرت از ديد كاركنان 95/0 = برآورد شد. تمام فرضيه ها با روش آماريرپرسش نامه اثربخشي كاركنان 81/0 همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون سلسله مراتبي آزمون شدند. يافته هاي تحقيق نشان داد از ديد كاركنان، روساي فدراسيون هاي ورزشي به ترتيب داراي پايگاه هاي قدرت قانوني، مرجعيت، تخصص، پاداش و تنبيه هستند. رابطه مثبت معني داري بين پايگاه هاي قدرت روساي فدراسيون هاي ورزشي با اثربخشي كاركنان 35/0=r وجود داشت. تجزيه و تحليل رگرسيون سلسله مراتبي نيز نشان داد در بين پايگاه هاي قدرت روساي فدراسيون هاي ورزشي، پايگاه قدرت مرجعيت پيش بيني كننده بهتري براي عملكرد شغلي، رضايت شغلي، ماندن در خدمت و استرس شغلي است.
کليدواژگان: پايگاه هاي قدرت، روساي فدراسيون، كاركنان فدراسيون، اثربخشي كاركنان

2-رابطه بين سبك هاي فرزندپروري، خود كارآمدي و نگرش به بزهكاري در دانش آموزان دبيرستاني. (حسینی دولت آبادی وسعادت و قاسمی جوینه،1392)
اگر چه در بيشتر جوامع بزهكاري به عنوان رفتاري قابل تنبيه از طرف قانون تعريف شده است، اما صرفاً در تبيين اين مفهوم نگاه صرفاً حقوقي كافي نيست بلكه مي بايست از ابعاد ديگر همچون خانواده و مسائل روان شناختي مورد بررسي قرار گيرد. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين سبك هاي فرزند پروري، خود كارآمدي و نگرش به بزهكاري در دانش آموزان دبيرستاني انجام شد. اين پژوهش از نوع همبستگي است، بدين منظور ۴۵۶ دانش آموز به شيوه نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب و به پرسشنامه هاي سبك هاي فرزندپروري بامريند (۱۹۷۲)، خود كارآمدي عمومي شوارزر و جروسلم (2000) و نگرش به رفتارهاي بزهكارانه فضلي (۱۳۸۹) پاسخ دادند. بر اساس يافته هاي پژوهشي بين سبك فرزندپروري اقتدار منطقي با نگرش مثبت به بزهكاري ارتباط منفي و معنادار، و بين سبك هاي فرزندپروري استبدادي و سهل گيرانه با نگرش مثبت به بزهكاري، رابطه مثبت و معنادار به دست آمد (0۱/۰ P). بين خود كارآمدي با نگرش مثبت به بزهكاري رابطه منفي و معنادار به دست آمد (0۱/۰ P). همچنين بين سبك فرزندپروري اقتدار منطقي با خود كارآمدي رابطه مثبت و معنادار، و بين سبك فرزندپروري استبدادي با خود كارآمدي ارتباط منفي و معنادار به دست آمد (0۱/۰ P). نتايج تحليل رگرسيون حاكي از آن است كه خود كارآمدي و سبك هاي فرزندپروري سهل گيرانه و استبدادي مي توانند ۱۱ درصد از واريانس نگرش مثبت به بزهكاري را پيش بيني كنند.
فصل دوم : ادبیات پژوهش

سرانجام سبك هاي فرزندپروري اقتدار منطقي، استبدادي، و سهل گيرانه مي توانند ۴۳ درصد از واريانس خود كارآمدي را پيش بيني كنند. بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت كه با توجه به اهميت سبك هاي فرزندپروري و باورهاي خودكارآمدي درپيش بيني نگرش يه بزهكاري در دانش آموزان؛ مي بايست مسوولين بهداشت روان دانش آموزان و خانواده ها به اين مساله توجه ويژه اي داشته باشند.

3-رويكرد جامعه شناختي حقوقي به پديده كودك آزاري(مهرا،1387)
طرح مساله: كودك آزاري يكي از معضلات اجتماعي است كه در سال هاي اخير به كمك رسانه هاي گروهي پديدار شده و واكنش هاي اجتماعي زيادي را برانگيخته است. در اين زمينه، تلاش هاي بسياري در چند سال گذشته براي جرم انگاري آن صورت گرفته است. بدين منظور، كودك آزاري بايد تعريف و مظاهر آن نيز به صراحت تعيين شود تا بتوان آن را از اقدام هاي متعارف لازم براي تربيت اطفال تفكيك و مبارزه عليه مظاهر آن را هدفمند و متناسب كرد.
روش: اين پژوهش به روش توصيفي ـ تحليلي، با استفاده از نوشتگان جرم شناختي و جامعه شناختي موجود فارسي و انگليسي و منابع كتابخانه اي صورت گرفته است.
يافته ها: مطالعات انجام شده درباره موضوع مورد نظر مبين آن است كه در قوانين كيفري ايران، تعريف جامعي از كودك آزاري ارائه نشده و از اين رو، حمايت كيفري متناسبي از كودكان در برابر اذيت و آزار به عمل نيامده است.
نتايج: تقبيح ا جتماعي كودك آزاري در حقوق كيفري، مستلزم ارائه تعريف جامعه شناختي ـ جرم شناختي از اين پديده در جامعه ايران است. تا ضمن مشخص شدن تكليف والدين، مربيان و آموزگاران در نگهداري و تربيت اطفال و دانش آموزان، كرامت انساني كودكان نيز در مقابل هرگونه سوءاستفاده عليه آنان حفظ و تضمين شود.
کليدواژگان: آزار، اذيت، تربيت، تنبيه، سن مسووليت، كودك، كودك آزاري

4- روش و مراحل تنبيه در داستان هاي قرآن(مردانی نوکنده و کابلی،1392)
داستان هاي قرآن، با طرح روش هاي تنبيهي درصدد است تا انسان ها را به يادآوري، تفكر و عبرت آموزي وا دارد. سوال اصلي اين است كه روش و مراحل تنبيه در داستان هاي قرآن چيست؟ روش تحقيق، كتابخانه اي و با بهره گيري از نتايج دستاوردهاي پژوهشي و تحقيقات صورت گرفته در اين موضوع مي باشد. نتيجه مقاله عبارت است از: تنبيه، روشي اصلاحي و بازدارنده است كه مي بايد با نهايت دقت و ظرافت به كار گرفته شود، تا اصلاح فرد و جامعه كه هدف اصلي داستان هاي قرآن است حاصل شود.
فصل دوم : ادبیات پژوهش

کليدواژگان: قرآن، روش داستان هاي قرآن، مراحل تنبيه داستان هاي قرآن، عبرت گيري از داستان هاي قرآن

5-بررسي اهداف و اصول و روشهاي تربيت سياسي بر مبناي نهج البلاغه (مسعودیان و بهشتی ،1391)
يكي از ويژگيهاي مهم اين كار پژوهشي تلاش براي فراهم آوردن پژوهشي منظم در زمينه تربيت سياسي و منبع قرار دادن نهج البلاغه به عنوان يكي از غني ترين منابع در حوزه معارف سياسي و اسلامي شيعه است. مسئله اصلي پژوهش، استخراج و تدوين اهداف، اصول و روشهاي تربيت سياسي بر مبناي نهج البلاغه است.
اين تحقيق، جنبه نظري دارد و روش پژوهشي آن، توصيفي ـ تحليلي و روش جمع آوري اطلاعات، كتـابخانه اي است. مهمترين اهداف تربيت سياسي بر مبناي نهج البلاغه عبارت است از: رساندن انسان به آزاد انديشي، ايجاد امنيت و صلح، پرورش روح عدالت خواهي و توسعه آموزش و پرورش. مهمترين اصول تربيت سياسي بر مبناي نهج البلاغه، عبارت است از: صداقت، مسئوليت سياسي، شايسته سالاري، حق مداري، وفاي به عهد، مدارا، ظلم ستيزي و وحدت
مهمترين روشهاي تربيت سياسي بر مبناي نهج البلاغه عبارت است از: گفتگو و همنشيني با عالمان، محبت، تشويق و تنبيه، نظارت و امانتداري.

کليدواژگان: تربيت سياسي در نهج البلاغه؛ اهداف تربيت سياسي در اسلام؛ اصول تربيت سياسي از ديدگاه امام علي(ع)؛ روشهاي تربيت سياسي در اسلام

6-سازوكارهاي حمايت از حقوق كودك در برابر مجازات و تنبيه از نظر فقه و حقوق(طبیبی جبلی و علیان و راعی دهقی،1392)
توجه به حقوق كودك و حمايت از او در برابر مجازات و تنبيه، از اموري است كه طي سال هاي اخير، نظر بسياري از پژوهشگران را به خود جلب كرده است. اين موضوع از جهت مباحث حقوق بشري و در قالب اسناد بين المللي حمايت از كودك، بازتاب خاصي دارد. از نظر معاهدات بين المللي و همچنين قوانين داخلي ايران، انواع مختلف مجازات و تنبيه كودك مانند آزار جسمي
فصل دوم : ادبیات پژوهش

ممنوع شمرده شده است. از طرف ديگر، شريعت اسلام نيز نگاه ويژه اي به كودك دارد. فقها نيز، اهتمام ويژه اي به اين امر داشته اند. مقاله حاضر در پي اين سوال پژوهشي است كه سازوكارهاي حمايت از كودك در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تغییر رفتار، وحدت رویه، تنبیه کننده، رفتار کارکنان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مجازات، داده ها و اطلاعات، مدت استفاده، عام و خاص