پایان نامه ارشد رایگان درمورد نهج البلاغه، پرسش نامه، روش پژوهش، صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

تيمي(مادوانی و همکاران،1390)
هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثير رفتارهاي مربي گري بر كارايي مربي گري و پويايي تيمي تيم هاي حاضر در ليگ برتر واليبال كشور در سال 87 – 88 بوده است. روش پژوهش از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش مربيان و ورزشكاران تيم هاي حاضر در ليگ برتر واليبال مردان، يعني 13 تيم، و نمونه آماري نيز برابر با جامعه آماري است. ابزار جمع آوري داده ها عبارت بودند از پرسش نامه اطلاعات فردي ورزشكاران و مربيان فلتز، مورتيز، چيس و ساليوان (1999)، پرسش نامه انسجام تيمي كارن، براولي ويدماير (1985 )، پرسش نامه كارايي مشاركتي فلتز و ليرج (1998)، پرسش نامه رفتار مربي گري مارتين و بارنز (1999)، پرسش نامه كارايي مربي گري فلتز، مورتيز، چيس و ساليوان (1999). نتايج حاصل از تحليل رگرسيون چندمتغيره در سطح آلفاي 0.05 حاكي از آن بود كه رفتارهاي مربي گري يك مربي بر كارايي مربي گري تاثير دارد و كارايي مربي گري به نوبه خود بر پويايي تيمي (انسجام تيمي) تاثير مي گذارد. ضمن اينكه رفتارهاي مربي گري نيز بر كارايي مربي گري و انسجام تيمي تاثيرگذار است. به طور كلي مشاهده شد كه رفتارهاي مربي گري توان پيش بيني كارايي مربي گري و پويايي تيمي (انسجام تيمي و كارايي مشاركتي بازيكنان) را دارد. همچنين كارايي مربي گري نيز توان پيش بيني پويايي تيمي (انسجام تيمي) را دارد. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه برخي از عناصر دوازده گانه مربي گري همچون تقويت، آموزش فني اقتضايي اشتباه، و روابط عمومي و سازماندهي توان پيش
فصل دوم : ادبیات پژوهش

بيني كارايي مربي گري و پويايي تيمي را دارند و هرچه بر ميزان استفاده از اين نوع الگوهاي رفتاري افزوده مي شود، بهبود بيشتري در ميزان كارايي مربي گري مربي و پويايي تيمي مشاهده مي گردد. از طرف ديگر، به كارگيري الگوهاي رفتاري منفي همچون تنبيه و آموزش فني تنبيهي تاثير منفي بر ميزان كارآمدي مربي دارد.
کليدواژگان: رفتارهاي مربي گري، كارايي(كارآمدي) مربي گري، پويايي تيمي (كارايي مشاركتي و انسجام تيمي)، واليبال

23- عوامل تربيتي آسيب زا بر نگرش و عملكرد ديني انسان به روايت امام علي عليه السلام و ژان ژاك روسو (ندیمی تهرانی و قنبری،1391)
در اين مقاله، ابتدا علت تغيير نگرش و عملكرد ديني افراد بررسي شده و هركدام از اين علل كه در آراء ژان ژاك روسو ديده مي شود با انديشه ها و ديدگاه هاي امام علي به روش اُتو مقايسه مي گردد و را ه هاي برون رفت از اين آسيب ها ارائه خواهد شد. اين تحقيق نشان داد كه در هر دو ديدگاه بي توجهي به مراحل مختلف رشد در امر آموزش و تربيت، تضاد قول و فعل، تشويق و تنبيه نامناسب، اكراه و اجبار، افراط و تفريط و نداشتن رابطه صميمانه بين مربي، خانواده و متربي از مهمترين علل دين گريزي افراد است. در بعضي زمينه ها و نوع عملكرد، دو ديدگاه با هم تفاوت هايي دارند؛ ولي شباهت هاي زياد بين دو ديدگاه نشانگر اين است كه آنچه امروزه فلاسفه براساس آراء روسو، علوم تربيتي جديد خود را بر آن بنا نهاده اند، حضرت علي در 14 قرن گذشته به صورت بسيار وسيع تر بيان كرده اند و از آن زمان تاكنون در بين انديشمندان اسلامي مبناي اصول تربيتي بوده و راه تربيت را براي عموم هموار كرده است.
کليدواژگان: امام علي، ژان ژآك روسو، مربي، متربي، تربيت، دين

24- روش هاي تربيت اجتماعي كودك بر اساس قرآن و نهج البلاغه (رمضانی و حیدری ،1391 )
تربيت يكي از مباحث مورد توجه اديان و مكاتب مختلف در طول قرون و اعصار بوده است. تربيت ابعاد مختلفي را داراست كه يكي از مهمترين اين ابعاد، بعد تربيت اجتماعي است. براي تربيت اجتماعي نيز بهترين دوران، دوران كودكي است. زيرا اين دوران زمان و فرصتي بسيار مناسب براي انواع يادگيري هاي اجتماعي است و روند اجتماعي شدن در سال هاي كودكي از سرعت بيشتري برخوردار است. اسلام به عنوان دين كامل و اكمل، آيين الهي زندگي انسان هاست كه از آموزه هاي آن مي توان به عنوان منبعي ارزشمند و كارآمد براي استخراج و تبيين مفاهيم و روش هاي تربيت استفاده نمود. بر اين اساس هدف اين پژوهش «تعيين روش هاي تربيت اجتماعي
فصل دوم : ادبیات پژوهش

كودك بر اساس قرآن و نهج البلاغه» است. پس از تحقيق و جستجو در منابع موجود كه با روش توصيفي ـ تحليلي صورت پذيرفته است، در مجموع 6 روش براي تربيت اجتماعي كودك مورد بررسي و تبيين قرار است و نيز به توصيه هايي با توجه به هر روش براي مربيان و والدين جهت بهره گيري و استفاده اشاره واقع شده است. روش هاي بررسي شده عبارتند از: الگويي، پيشگيري، عبرت آموزي، تشويق، تنبيه، تعليم.
کليدواژگان: تربيت اجتماعي، روش ها، قرآن، كودك، نهج البلاغه

25- بايسته هاي اخلاقي فرماندهان عالي رتبه نظامي با فرودستان در نهج البلاغه(احمدی کاشانی،1391)
فرماندهان نظامي در عملكردشان با زيردستان با پاره اي از مسائل جاري نظاميان روبه رو مي شوند كه عرف اخلاقي نظاميان آنها را پذيرفته، ولي با آموزه هاي اخلاقي اسلامي تزاحم دارند يا برعكس، ازاين رو فرماندهان نظامي مسلمان دچار ترديد اخلاقي در برخي مسائل مي شوند، مسائلي، چون تنبيه هاي همگاني مجرمان و غيرمجرمان، رفتار اطلاعاتي با دوستان صميمي كه مي تواند منافقانه باشد. هدف از اين پژوهش نيز ياري رساندن فرماندهان براي تصميم گيري درست در اين مسائل با محوريت ديدگاه هاي امام علي در نهج البلاغه است.
اين مقاله با رويكردي تحليلي ـ توصيفي به آراي امام علي درباره برخي از مسائل اخلاقي چالش برانگيز نظاميان مي پردازد. حاصل اين پژوهش، اصولي است كه در رفتار فرماندهي با كادر و افراد تحت امر خود به كار مي آيند كه عبارت اند از: 1. خدا و عدالت محوري در برخورد با نيروها؛ 2. اولويت مصالح امنيتي و دفاعي اسلام بر مصالح ديگري، چون مصالح فردي و خانوادگي.
کليدواژگان: حق محوري، اخلاق فرماندهي، فرودستان، نيروهاي نظامي، مصالح امنيتي و دفاعي، نهج البلاغه

26- مباني نظري تنبيه از ديدگاه علم روان شناسي و اسلام(حسینی،1391)
يكي از ابزارهاي اصلاح و تربيت، كه در ميان صاحب نظران تعليم و تربيت مورد اختلاف و مناقشه قرار گرفته، اعمال انواع تنبيه، به ويژه تنبيه بدني در عرصه تعليم و تربيت است. عده اي از روان شناسان با اعمال تنبيه به شدت مخالفت كرده اند و آن را در جهت حذف رفتارهاي ناهنجار نه تنها غيرمفيد، بلكه مضر مي دانند و والدين و مربيان را از اعمال آن نهي مي كنند. در مقابل، برخي ديگر، از ديدگاه تعليم و تربيت و اسلام، اين تفكر را نمي پذيرند و با آن مخالفند. اين دسته معتقدند تنبيه بدني نه تنها مضر نيست، بلكه مي تواند موجب حذف رفتار ناپسند از خزانه رفتاري كودك شود و تاثير پايداري در وجود او ايجاد كند.
فصل دوم : ادبیات پژوهش

در منابع اسلامي انواع تنبيه، به عنوان يك ابزار بازدارنده در عرصه تعليم و تربيت مورد پذيرش قرار گرفته است. در آيات قرآن كريم و روايات معصومان عليهم السلام، تنبيه علاوه بر مجازات حدود و تعزيرات، به عنوان يك روش تاديب و اصلاح رفتار پذيرفته شده است.
کليدواژگان: تنبيه، تعليم و تربيت، روان شناسي، تاديب، اصلاح

27- بررسي حدود و ثغور تنبيه، تعزير و تاديب كودك در فقه اماميه (شاملی و همکاران ،1390)
فقه اماميه تنبيه كودك را به طوركلي ممنوع نكرده است. بلكه با توجه به شرايطي خاص، ممنوعيت آن را برداشته است. البته عنوان اوليه در تنبيه كودك حرمت است و تنها در شرايطي خاص استثناء مي پذيرد. موارد استثناء تنبيه كودك تحت دو عنوان كليِ؛ تعزير و تاديب مي باشد. هر چند بيشترِ قريب به اتفاق فقها در تنبيه بدني كودك اين دو عنوان را تفكيك نكرده اند اما از آنجا كه در برخي موارد خاص به آن اشاره نموده اند تفكيك اين دو عنوان ضروري به نظر مي رسد زيرا موارد، حكم، شرايط و بسياري از لوازم اين دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملي قابل توجهي در تفكيك اين دو عنوان وجود دارد. علاوه بر اين از آنجايي كه فقها به طور مفصل اين بحث را مطرح نكرده اند بسياري از ضوابط و شرايط تنبيه بدني كودك از جمله موارد، كيفيت، مرحله، افراد تنبيه كننده و مانند آن در كتب فقهي بررسي نشده است كه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است.
کليدواژگان: تنبيه، كودك، تاديب، تعزير، فقه اماميه

28- عوامل اجتماعي موثر بر امكان قانون گريزي در روابط اداري (مورد مطالعه: شهروندان بالاي 18 سال شهر شيراز)(مختاری و قهرمانی،1390)
هدف از اين تحقيق، بررسي عوامل اجتماعي موثر بر امكان ارتكاب قانون گريزي در روابط اداري است كه در شهر شيراز به روش پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري اين تحقيق شهروندان 18 سال به بالاي شهر شيراز است. حجم نمونه 400 نفر و از طريق نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي و با استفاده از پرسشنامه داده ها گردآوري شده است. نظريه هاي مورد استفاده در اين تحقيق، نظريه آنومي مرتن و نظريه فرصت هاي نابرابر كلوارد و اهلاين است. نتيجه نهايي حاصل از تحقيق آن است كه متغيرهاي ميزان مواجه با پاداش و تنبيه مناسب، احساس تعلق اجتماعي و ميزان مواجهه با فرصت هاي نابرابر، مهم ترين متغيرهاي تاثيرگذار بر امكان قانون گريزي در روابط اداري هستند كه 45 درصد از تغييرات در متغير وابسته را تبيين كرده اند.
کليدواژگان: قانون گريزي، روابط اداري، نابرابري، ضمانت اجرايي، احساس تعلق اجتماعي
فصل دوم : ادبیات پژوهش

29- بررسي عوامل درون سازماني موثر بر آسيبهاي شغلي كاركنان كلانتريهاي شهرستان سنندج(حسینیان و همکاران،1389)
مسئله و هدف: ماموران پليس همواره در زندگي شهري خود در معرض آسيب هاي اجتماعي، جنايي و… هستند. افراد پليس غالباً مجبورند در انجام وظايف و ماموريت هاي خود با موقعيت هاي زشت و رفتارهاي ضداجتماعي و ضدانساني سر و كار دارند و طبيعي است كه بيشتر از ساير انسان ها در معرض خطر و آسيب قرار دارند. هدف اصلي اين پژوهش شناسايي عوامل درون سازماني موثر بر آسيب هاي شغلي كاركنان پايور كلانتري ها شهرستان سنندج است.
روش: اين پژوهش از نظر نوع تحقيق كاربردي و از نظر روش پيمايشي است. جامعه آماري آن را كليه كاركنان پايور انتظامي كلانتري هاي شهرستان سنندج است. روش نمونه گيري اين پژوهش، نمونه گيري تصادفي طبقه اي مي باشد و ابزار گردآوري اطلاعات آن را پرسشنامه است.
يافته ها و نتايج: يافته ها و نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه عوامل استرس و فشار رواني ناشي از محيط كار، سبك مديريت، تشويق و تنبيه، آموزش و پرداخت هاي سازماني به ترتيب مهم ترين اولويت هاي موثر بر آسيب پذيري شغلي كاركنان پايور كلانتري هاي مورد مطالعه محسوب مي شود.
کليدواژگان: كلانتري، عملكرد، آموزش، فرهنگ، انگيزش، سبك مديريت

30-  عوامل ساختاري كنش اجتماعي؛ بررسي مكانيزم تاثير جامعه بر فرد در نظريه نقش، سام دليري،1390) 
اين مقاله با اتكا به نظريه ها ي نقش، دلايل و مكانيزم تاثير جامعه را بر فرد بررسي مي كند. بر اساس اين نظريه ها، افراد با اشغال موقعيت هاي گوناگون، با انتظارهاي مشخصي روبه رو مي شوند. فرد در برابر انتظارهاي موجود دو راه مشخص پيش رو دارد: 1. پذيرش، 2. عدم پذيرش و درنتيجه تنبيه و طرد. افراد براي فرار از تنبيه و طرد اغلب راه اول را مي پذيرند كه به معناي گردن نهادن به خواسته هاي جمع است. اما حاكميتِ جامعه از راه موقعيت ها بر افراد فقط منحصر به مورد اول نيست؛ بلكه جامعه از راه در اختيار گذاشتن فرصت هاي ساختاري (حقوق و امتيازات و امكانات و شرايط نقشي) كه براي هريك از موقعيت ها متفاوت است، بر اَعمال افراد و كيفيت آن سلطه مي يابد و باعث شكل گيري آن در مسيرهاي مشخص مي شود. تضادهاي نقشي و نوع و كيفيت روابط افراد در مجموعه هاي موقعيتي نيز همين پيامد را به همراه دارد.
کليدواژگان: نقش؛ موقعيت؛ انتظارها؛ فرصت هاي ساختاري؛ اقتضاهاي هنجاري

فصل دوم : ادبیات پژوهش

31- رابطه راهبردهاي كنترل فكر با علايم اختلالات خوردن در دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور يزد(بهراد و کمالی،1390)
زمينه و هدف: هدف از اين پژوهش بررسي ارتباط راهبردهاي كنترل فكر با علايم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تحول گرا، منابع معرفت، شهر اصفهان، رفتار انسان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد انضباط كاركنان، روش تحقیق، نام تجاری، شرکت سهامی