پایان نامه ارشد رایگان درمورد نقطهها، بهوجود،

دانلود پایان نامه ارشد

نقطهها با حروف و اعرابها یا با الفها، نگرنده بهراحتی به دریافت مقصد نقطه هدایت می‌شود. (تصویر25)

تصویر 25 : ردیف نقطهگذاری و اصل توازی نقطهها

نقطههای حروف و کلمات کوچکترین بخش از نظر تجسمی محسوب میشود که از نظر بار تصویری دارای جایگاه مهمی در خط و خوشنویسی است که اغلب مورد غفلت قرار میگیرد. نقطهها معمولاً در حالتهایی یکنواخت و از پیش تعیین شده قرار میگیرند مانند: دو نقطه کنار هم به صورت افقی و سه نقطهایها بهصورت مثلثی.
نقطه روابط محدود و سادهای با فضای اطراف خود دارد و به همان نسبت میتواند تمرکز مخاطب را نیز بهخود جلب کند. حال اگر کاتبی این قرارداد را با آگاهی و بهفراخور مکان قرارگیری نقطهها، تغییر دهد، تأثیرات بصری متفاوتی بهوجود میآید و این عنصر کوچک به عاملی فعال در خوشنویسی و کتابت تبدیل میشود. سهروردی برای آفرینش موقعیتهای متفاوت در کتابت، از نقطههای سهتایی استفادهای جالب و منحصر بهفرد کرده است. در بسیاری از موارد، استعمال سه نقطه بهصورت مثلث، هنگام همنشینی با اعراب حروف و کلمات، فضاهای بصری نازیبایی ایجاد میکند که او برای پرهیز از بهوجود آمدن حالات و فرمهای بصری ناخوشایند، در کلماتی که دارای حرف «ش و ث» میباشند، هر جا که احساس کرده نیاز به وجود تنوع در ترکیب کلمات است، برای آفرینش ذوق و حظ بصری بیشتر، سه نقطهایها را بهصورت افقی و در کنار هم با شیبی ملایم به نحوی قرار داده تا با شیب حرف یا اعراب آن در یک راستا قرار گیرد و ترکیب زیبا و خوشایندی را در مقابل چشم بیننده قرار دهد.(تصاویر 25 و 26)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد نهج البلاغه، مجلس شورای ملی، جمال الدین Next Entries پایان نامه با کلید واژگان محیط زیست، جغرافیای سیاسی، محیط زیست شهری