پایان نامه ارشد رایگان درمورد نقش برجسته، کاپادوکیه

دانلود پایان نامه ارشد

نفر همراهانش جامه یکنواخت در بر دارند . لباس ایشان عبارت است از قبای کمردار به سبک مادی ، کنار شلوارها چاکدار است و شاید لبه آنها را داخل چکمه بلند که در بالا بند دارد و نوک پنجه آن برگشته است کرده باشند . هدایا عبارت است از : دو ظرف و شتر دو کوهانه بلخی که زنگ بر گردن آن آویخته اند و پوست حیوان .193
پلکان شمالی – قسمت فوقانی نقش ، کاملاً از بین رفته است . حاجب مادی و رئیس هیات نمایندگی . به جای دو نفر که در نقش پلکان شرقی پشت سر رئیس هیات هستند ، در پلکان شمالی سه نفر همراه و پشت سر او قرار دارند . از نقوش هدایا فقط پای شتر و دم پوست حیوان که عضو چهارم هیات نمایندگی حمل می کند باقی مانده است .
8-هیات نمایندگی شماره 7 : نمایندگان کیلیکیه :
پلکان شرقی – حاجب پارسی . رئیس هیات بدون اسلحه بوده دست راست خود را بلند کرده است و با شش نفر همراهانش لباس متحد الشکل در بر دارند . این جامه عبارت است از سربندی که یک سر راه راه دار آن از پشت گوش راست بیرون آمده است و جبه آستین کوتاه با شالی به دور کمر ، لبه شال بین کمربند و جبه تو گذاشته شده . هدایا عبارت است از دو جفت کاسه و دو پوست حیوان ، شال گردن یا چیزی شبیه آن که گوشه های آن دارای منگوله است و دو راس قوچ .
پلکان شمالی – از آنچه باقی مانده است نقوش این قسمت در پلکان شمالی با نقوش پلکان شرقی شباهت کامل دارد به استثنای جزئی اختلاف از قبیل شکل لبه برگردان شال و تغییر جهت تمام نقش .
9- هیات نمایندگی کاپادوکیه :
پلکان شرقی – حاجب مادی . رئیس هیات بدون اسلحه است و با چهار نفر همراهانش همه لباس متحدالشکل در بر دارند ؛ کلاه سه قبه که دو طرف آن به عقب برگشته و در پشت سر بسته است بر سر دارند . هدایا عبارت است از : اسب با افسار که بر سینه آن زنگ آویخته است و نفر اولی عضو هیات آن را رهبری می کند و جبه و قبا و شلوار .
پلکان شمالی – کاملاً مشابه نقوش این قسمت بر پلکان شرقی است جز آنکه از جهت مخالف نموده شده است .
10-هیات نمایندگی مصریان :
پلکان شرقی – قسمت بالای نقوش این قسمت از میان رفته است . حاجب پارسی . رئیس هیات که شاید اسلحه ندارد و چهار نفر از پنج نفر همراهانش لباس مانند هم دارند که عبارت باشد از جبه بلند که پایین آن حاشیه راه راه برجسته دارد . نفر چهارم از میان همراهان که گاو را با خود می آورد روی جبه ، پیش بند بسته است . همه مصریان پا برهنه هستند . هدایائی که از بقایای نقوش تشخیص داده می شود عبارت است از : یک قواره پارچه تا شده در دست سومین نفر از همراهان و گاوی که افسار آن را نفر چهارم از همراهان به دست گرفته است .
پلکان شمالی – آنچه باقی مانده کاملاً مشابه نقوش پلکان شرقی است تنها جهت دو نقش برخلاف یکدیگر می باشد .
11-هیات نمایندگی سکاها :
پلکان شرقی – حاجب مادی . همه اعضای هیات مسلح هستند ؛ رئیس هیات و پنج نفر همراهانش شمشیر از نوع مادی به جانب راست کمر بسته اند . به علاوه رئیس هیات در جانب چپ کمر خود جلد کمان نیز دارد . هدایا عبارت است از : اسب دهانه دار که زنگی روی سینه آن آویخته اند و دو حلقه مزین به نقش سر حیوان و جبه و قبا و شلوار .194
پلکان شمالی – از حیث لباس کاملاً شبیه نقوش پلکان شرقی است ولی لبه عقب کلاه به سمت خارج برگشته است . در مورد اسلحه فقط جلد کمان رئیس هیات پیداست زیرا سمت چپ نمایندگان که شمشیر را به آن نمی بستند نمودار است . هدایا مشابه با نقوش پلکان شرقی می باشد .
12-هیات نمایندگی ایونیان :
پلکان شرقی – حاجب پارسی . رئیس هیات بدون اسلحه و هفت نفر همراهانش دارای لباس یکسان هستند : جبه بلند آستین کوتاه با طرح چین دار . هدایا عبارت است از : دو کاسه فلزی راه راه ، دو زوج جام فلزی ، دو قواره پارچه تا شده و دو جفت مخروط کروی که از طبقات نازک موج دار تشکیل شده است .
پلکان شمالی – تعداد اشخاص و لباس با نقوش پلکان شرقی یکسان است ولی شال گردن طرز دیگری بر دوش انداخته شده است و چین ندارد. جبه اعضای هیات کوتاهتر از جبه رئیس هیات است . هدایا همان است که در نقوش پلکان شرقی ذکر شد با این اختلاف که در پلکان شمالی دو جفت کاسه و فقط یک جفت جام و دو جفت کره صاف به جای مخروط طبقه دار دیده می شود .
13- هیات نمایندگی پارتیان :
پلکان شرقی – حاجب مادی . رئیس هیات سه نفر همراهانش لباس یکسان در بر دارند : قبای کمردار نوع قبای مادی ؛ شلوار گشاد که تا مچ پا می آید ؛ کفش ها ساده است مگر کفش نفر آخری که بند دارد ؛ گوشواره ؛ محاسن صاف و کشیده ؛ زائده منحنی که از پشت سر پیداست ؛ قسمت پایین موی سر به صورت دسته شده به نظر می رسد که یا حجاری آن ناتمام مانده یا موها درون کیسه قرار گرفته است و کیسه به وسیله بندی که دور پیشانی را احاطه می کند نگاهداری شده است . هدایا عبارت است از : یک جفت کاسه ، یک جفت جام ، شتر دو کوهانه بلخی که زنگ بر سینه آن آویخته اند .
پلکان شمالی – قسمتی که باقی مانده است ( نیمه پایینی نقوش) مانند نقوش پلکان شرقی می باشد جز یک نفر اضافی که عقب شتر حرکت می کند و پوست حیوانی بر پشت گرفته است .
14- هیات نمایندگی گنداریها :
پلکان شرقی – حاجب پارسی . رئیس هیات بدون اسلحه است و با پنج نفر همراهانش لباس یکسان در بر دارند : سربند ، قبای آستین کوتاه با کمر پهن . شنل که در پشت افتاده و از گردن تا ساقه پا را پوشانده ، دارای منگوله در چهار گوشه است که دو تای آنها در طرف جلو شانه قرار دارد . هدایا عبارت است از : گاو کوهان دار ، یک نیزه و سپر مدور و دو جفت نیزه .
پلکان شمالی – فقط قسمت پایین نقوش آن باقی مانده و عده همراهان به جای چهار نفر پنج نفر است . آن قسمت از لباس که باقی مانده است ظاهراً شبیه لباس نقش پلکان شرقی می باشد . از هدایا فقط اسب تشخیص داده می شود .
15- هیات نمایندگی سغدیان :195
پلکان شرقی – حاجب مادی . رئیس هیات که مسلح است با چهار همراهش لباس یکسان دربر دارند . کلاه که برگه های آن روی گوش را می پوشاند و در سمت جلو نوکی پیش آمده دارد ، ردای کمردار آستین بلند که لبه پایین آن اریب می باشد . جلد کمان از کمر در سمت چپ آویزان است ، شلوار گشاد که تا مچ پا می آید ، کفش ساده . هدایا عبارت است از : شمشیر از نوع شمشیر مادی ولی کمی هلال شکل که انتهای غلاف آن به وسیله تسمه حلقه ای به پا متصل می شود ، یک جفت حلقه بیضی شکل ، یک جفت تبرزین کوتاه ، یک راس اسب با دهانه که زنگ بر سینه آن آویخته است .
پلکان شمالی – اعضای هیات به جای چهار نفر پنج نفرند و عموماً دارای اسلحه هستند . لباس فرق جزئی دارد و کلاه کاملاً نوک دار و متمایل به جلو است ، بر سینه رئیس هیات بندی است که ردا را با آن بسته اند . از سلاح ها فقط جلد کمان دیده می شود زیرا شمشیر در پهلوی دیگر آویخته است . نفری که اسب را رهبری می کند جلد کمان ندارد و این مطلب نشان می دهد که نفر مزبور در پلکان شرقی نیز فقط با یک شمشیر مسلح می باشد . هدایا در هر دو نقش همانند یکدیگر است جز یک جفت تبرزین دیگر که در نقش پلکان شمالی یک نفر اضافی آن را عرضه می دارد .
16-هیات نمایندگی هندیان :
پلکان شرقی – حاجب پارسی . رئیس هیات بدون اسلحه بوده شانه و بازوی راستش برهنه است ، جامه ای با گوشه های منگوله دار بر شانه چپ افتاده ظاهراً دامنی را که از کمر تا بالای مچ پا می رسد پوشانیده است ؛ سربند که در پشت سر بسته می شد ؛ صندل با قسمت پشت پا و دو بند که در پشت پا به یکدیگر پیوسته می شود و به وسیله تسمه ای متصل به صندل می گردد .
هدایا عبارت است از : دو جفت شی ء به شکل کوزه که از طلا است یا انباشته از گرد طلا است و آنها را درون دو سبد نهاده اند و در دو سمت چوبی که بر شانه نفر اولی عضو هیات قرار دارد آویزان است ، یک الاغ که دو نفر آن را به جلو می برند ، یک جفت تبرزین دو طرفه .
پلکان شمالی – همراهان به جای چهار نفر پنج نفر هستند و لباسشان شبیه یکدیگر می باشد . هدایا نیز مانند نقش پلکان شرقی است جز آنکه نفر اضافی دو سبد دیگر در دست دارد که در هر کدام آنها یک جفت کوزه است .196

17-هیات نمایندگی اسکودریان :
پلکان شرقی – حاجب مادی . رئیس هیات بدون اسلحه بوده با سه نفر هراهانش دارای لباس یکسان هستند : شنل با گوشه های منگوله دار ، شلوار که ظاهراً لبه های آن داخل نیم چکمه رفته است . هدایا عبارت است از : دو جفت نیزه با دو سپر گرد راه راه که معلوم می دارد آنها را از ترکه ساخته اند و اسب دهانه دار .
پلکان شمالی – فقط قسمت پایین نقوش آن باقی مانده و می رساند که این قسمت نقوش در هر دو پلکان کاملاً شبیه هم بوده است . یک قطعه نقش برجسته که توسط پروفسور هرتسفلد توصیف گشته و انتشار یافته است . بدون شک به این نقطه تعلق دارد و قسمت مفقود دو نفر اعضای هیات را که حامل سپر و نیزه بوده اند نشان می دهد . پای ایشان و انتهای دو جفت نیزه در محل خود باقی مانده است .
18-هیات نمایندگی تازیان :
پلکان شرقی – حاجب پارسی . رئیس هیات بدون اسلحه و ظاهراً سر برهنه است و جامه بلندی در بر دارد که گوشه های آن دارای منگوله و حاشیه پایین آن قلاب دوزی است ، قسمت پایین جامه دور بدن پیچیده و قسمت بالای آن روی شانه چپ انداخته شده است ، شاید هم شال گردن باشد . آنچه از صندل نفر اولی باقی مانده است کاملاً شبیه صندل رئیس هیات می باشد . موها به وضعی نیکو بالای پیشانی و شقیقه آراسته شده ، صورت یا صاف است یا حجاری قسمت محاسن را ناتمام گذارده اند ولی موی چانه با چند خط نشان داده شده است . هدایا عبارت است از : طاقه پارچه با لبه قلاب دوزی و چهار گوشه منگوله دار ، شتر جمازه .
پلکان شمالی – عده همراهان به جای دو نفر سه نفر می باشد . لباس نفر اول ( نفر سوم از چپ) می رساند که حاملین هدایا زیر ردای حمایل دار ، جامه های کوتاه پوشیده اند . هدایا همان است که در پلکان شرقی دیده می شود فقط نفر اضافی یک طاقه پارچه دیگر عرضه می کند . وضع دست شخصی که افسار شتر را گرفته است مانند موارد نظیر آن با نقش پلکان شرقی اختلاف دارد .197

19- هیات نمایندگی زرنکیان :
پلکان شرقی – حاجب مادی . رئیس هیات بدون اسلحه بوده با سه نفر همراهش لباس یکسان در بر دارند . قبای کمردار آستین بلند از نوع قبای مادی در زیر شال ، شلوار مادی با بند مچ پا . هدایا عبارت است از : نیزه و سپر مدور که یکی از اعضاء هیات با خود می آورد و گاو دارای شاخ بلند که دو نفر دیگر آن را به جلو می رانند .
پلکان شمالی – اعضای هیات به جای سه نفر گویا چهار نفر باشند . لباس ایشان تا آنجا که آثار باقیمانده نشان می دهد ظاهراً شبیه نقوش پلکان شرقی است . هدایا عبارت است از : سپر مدور و نیزه که به وسیله یکی از اعضاء هیات عرضه می گردد ، نفر بعدی دو نیزه با خود می آورد . عصائی که در دست نفر سوم از اعضاء هیات است شاید همان عصائی باشد که در نقش پلکان شرقی شخصی که افسار گاو را گرفته است در دست دارد . عصای اخیرالذکر از عصای نقش پلکان شرقی بلندتر است که ضمناً به طور عمودی آن را نگاه داشته است . نقش گاو و نقش آخرین نفر عضو هیات از بین رفته است .
20- هیات نمایندگی لیبی ها :
پلکان شرقی – حاجب پارسی . رئیس هیات با دو نفر همراهش لباس یکسان در بر دارند . سرها برهنه ، موها به وضعی نیکو بالای پیشانی و شقیقه آراسته شده است . شنل با حاشیه مضرس بر روی جامه شبیه پیراهن که حاشیه آن هم دندانه دار است پوشیده اند ، یکی از افراد هیات پابرهنه می باشد . یک بند صندل دلیل بر آنست که ملازم دوم کفش به پا کرده است . هدایا عبارت است از نیزه در دست شخصی که بز کوهی شاخ پیچیده ای را به هدیه می آورد ، عرابه دو اسبه که نفر دوم رهبری آن را عهده دار است و چوبی به دست دارد .198
پلکان شمالی – تعداد نفرات با نقش پلکان شرقی یکسان است . جزئیات لباس روشن نیست ولی موی سر و اطراف شقیقه همانند نقوش پلکان شرقی آراسته است . هدایا ظاهراً شبیه یکدیگر می باشد . ولی وضع تقدم و تاخر بز کوهی و عرابه و همچنین جهت آنها برخلاف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سنگ های قیمتی، نقش برجسته، هخامنشیان، جهان دیگر Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد هخامنشیان، آسیای صغیر، بین النهرین، تخت جمشید