پایان نامه ارشد رایگان درمورد نفت و گاز، عرضه و تقاضا، صادرات گاز

دانلود پایان نامه ارشد

سرعت پاسخ دهد؛سازمان هاي زيست محيطي پيشرفته و کارآمد که آگاهي عمومي دربار ة حفظمحيط زيست را ايجاد و تقويت و استفاده از فناور يهاي سازگار با محيط زيسترا تشويق کنند. اين سازمان ها همچنين مسافر تهاي داخلي با هدف افزايش آگاهي را فراهم خواهند کرد، از ابزارهاي برنامه ريزي محيط زيست استفاده خواهند کرد و تحقيقاتي در زمينه محيط زيست صورت خواهند داد.

فصل چهارم: منابع متنوع انرژي در قطر

با توجه به انچه در فصل پيش در مورد ساختار سياسي،اجتماعي،اقتصادي و دفاعي قطر ذکر شد و عطف به موضوع اين تحقيق در مورد تاثير انرژي بر سياست خارجي قطر جا داردبه صورت کامل در يک فصل به موضوع انرژي در قطر پرداخته شود.مطالعات فصل پيش نشان داد نه ساختار اقتصادي و نه توان دفاعي و نه توليد اقتصادي خاص در حوزه صنعت و کشاورزي هيچ کدام توان تاثير گذاري براي شکل گيري چنين سياست خارجي پويايي را ندارند .به همين دليل کليد فهم سياست خارجي قطر را بايستي در توان انرژيک اين کشور جستجو کرد.اين که نسبت به وضعيت جهان اوضاع انرژي در قطر به چه صورت مي باشد و چه برنامه هاي در دستور کار اين کشور کوچک قرار دارد؟موضوعاتي است که بدان پرداخته خواهدشد.
لذا در ادامه مبحث در اين فصل ضمن بررسي وضعيت انرژي و مقايسه آن با قطر بخصوص در حوزه گاز و توان گازي ايران و روسيه به تاريخچه انرژي در قطر اشاره خواهد شد.سپس ميزان ذخاير گازي و نفتي اين کشور و ديگر مسائل مربوط به آن مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
بند اول: وضعيت انرژي در جهان

در انتهاي سال 2001 ميلادي مشخص گرديد که ذخائر ثابت شده نفت در جهان مجموعاً 1027ميليارد بشکه نفت است، چرا که اکتشافات جديد در نقاط مختلف و از جمله درياي خزر، 11ميليارد بشکه نفت به ذخائر پيش بيني شده در سال 2000 ميلادي اضافه نمود. 1 اين آمار در انتهاي سال 2006 ميلادي به 1208 ميليارد بشکه بالغ گرديد که نشان مي دهد که در ذخائر ثابت شده جهان تغيير چنداني رخ نداده است . با توجه به اين که مصرف نفت از سال 2000 ميلادي که حدود 75 ميليون بشکه در روز بوده است به 77 ميليون در سال 2001 ميلادي، 78 ميليون در 2002 ميلادي، 80 ميليون در 2003 ميلادي، 82 ميليون در 2004 ميلادي، 83 ميليون در 2005 و نهايتاً به 719/83ميليون بشکه در روز در سال 2006 ميلادي رسيده است .کاملاً روشن است که تقاضا در حالي اضافه شده است که حجم ذخائر ثابت است . در بخش توليد نيزدر حاليکه در سال 2000 ميلادي مجموع توليد جهاني نفت خام 75 ميليون بشکه در روز بوده است متوسط آن در سال 2006 ميلادي به 683/81 ميليون بشکه در روز رسيده است که کسري مقدار عرضه به تقاضا را نشان مي دهد(نشريه آماري شرکت3BP:2007 ، ) است، 10 ). از آنجايي که سرعت کاهش ذخائر شناسايي شده نفت، 4 برابر سريعتر از کشف ذخائر جديد است(آذري وابراهيمي، بي تا : 378 ). مسئله تقاضا براي نفت در آينده نه چندان دور، يکي از مهمترين مسائل مطرح در سياست گذاري هاي انرژي در سطح جهاني است . يکي از گزارش ها خاطر نشان مي سازد که در سي سال آينده، پيش بيني مي شود که سرانه مصرف انرژي در کشورهاي پرجمعيتي مانند هند و چين، اگر به مقدار فعلي سرانه انرژي مردم کره جنوبي برسد، آنگاه به تنهايي اين سه کشور متقاضي 120 ميليون بشکه نفت در روز خواهند بود . اين رقم را با مصرف فعلي جهان در انتهاي 2006 ميلادي که 84 ميليون بشکه در روز است، مقايسه نمائيد تا به ماهيت مشکل پي ببريد(مارگليس2001)
علاوه بر بالا رفتن تقاضا براي انرژي در قاره آسيا در سال هاي آينده، به نظر مي رسد که استفاده از نفت خام همچنان تسلط خود را بر سبد حامل انرژي ها حفظ خواهد نمود . اين سهم در سال2020 ميلادي به 40 درصد خواهد رسيد و سهم گاز نيز در حالي که سريع ترين رشد را در سال هاي آينده خواهد داشت از6/23 درصد در حال حاضر به 26 درصد در 2020 ميلادي خواهد رسيد . بقيه عناصر سبد انرژي شامل ذغال سنگ، با رشد منفي روبرو خواهند بود و : 2001 ، انرژي هاي تجديد شونده از جمله هيدروالکتريک با افزايش روبرو خواهند بود (پچوري 163 -147)
اين پيش بيني ها را بايد با روند نزولي منحني استفاده از نفت ترکيب نمود تا يک منظره واقعي تر در دست داشت . سالهاست که انسان در پي آن است که با استفاده از تکنولوژي هاي جديدتر،مقدار نفت مصرفي در بخش صنايع، حمل و نقل و تهو يه مناطق مسکوني را کمتر نمايد . آيا مي توان زماني را تصور نمود که نفت ديگر کالاي استراتژيک نباشد؟ اين تصور ممکن است، اما مهم تعيين دقيق آن زمان است.در اين صورت براي رفع کمبود نفت و گاز به مناطق توليد اين دو محصول بايد توجه نمود . علاوه بر منطقه خاورميانه که با در دست داشتن3/65 درصد از منابع ثابت شده نفت جهاني و6/33 درصد منابع ثابت شده گاز جهان، نقاط ديگري نيز وجود دارند که داراي ظرفيت توليد نفت و گاز مي باشند . 2 بعنوان مثال، نفت درياي شمال سال ها بعنوان يکي از جايگزين هاي نفت خليج فارس مطرح بود، اما ذخائر اثبات شده در اروپا در مجموع بيشتر از 3 درصد ذخائر نفت خاورميانه نمي باشد و آمار نشاندهنده کاهش تدريجي در مقدار نفت استحصالي از چاه هاي نفت درياي شمال مي باشد . در بخش گاز، فدراسيون روسيه بزرگترين دارنده منابع گازي جهان است،در رتبه بعدي بلافاصله ايران و پس از آن کشورهاي ديگر خليج فارس در پس از روسيه داراي منابع گازي وسيعي مي باشند. در سال هاي اخير گاز بعنوان تميزترين سوخت فسيلي که کمترين مقدار آلوده کننده اکسيد دوکربن را در فرآيند سوختن توليد مي نمايد، مورد توجه قرار گرفته است . حتي نکته قابل توجه آن است که گاز با توجه به آنکه متان خالص است، استفاده نکردن و نسوزاندن آن خطر بالقوه بيشتري را براي گرم شدن زمين دارد . در ابتداي قرن بيست و يکم ميلادي، استفاده از گاز سريع ترين رشد را در ميان حامل هاي انرژي داشته است . در سال 2006 ميلادي اين رشد 3 درصد نسبت به سال قبل بوده است (نشريه آماري شرکت2007 ،BP ). مجموع ذخائر ثابت شده : گاز در جهان در انتهاي سال 2006 ميلادي،46/181 تريليون متر مکعب بوده است . توليد آن 2865ميليارد متر مکعب در سال 2006 ميلادي و مصرف آن 2850 ميليارد متر مکعب است که موازنه اي مابين عرضه و تقاضا وجود دارد . پيش بيني مي شود که سهم گاز که در سال 2000ميلادي، 23 درصد و در سال 2006،6/23درصد بود به 28 درصد در 2030 برسد (همان: 41)
19
بند دوم:وضعيت انرژي در قطر
نفت قطربراي اولين باردراکتوبرسال 1938ودرعمق2500متري کشف شد وازآن زمان صنعت نفت شاهد پيشرفتهاي چشمگيري بوده است ونفت ستون اصلي اقتصاد کشورقطرراتشکيل داده است .درسال 1949قطر صادرات نفت خودرا ازطريق بندر(مسيعيد) واقع درساحل شرقي آغازکرد واولين محموله نفتي درتاريخ (31/12/1949) به مقدار (80000)هزارتن را صادرکرد.واين وضعيت تا اکتشاف ذخايرعظيم گازباقي ماند وقطربه عنوان سومين کشورداراي ذخايرگازشناخته شد به طوري که سهم بخش نفت درتوليدات داخلي (6/49) ميباشدوبخش نفت درزمينه اداري شاهد تغييراتي ازجمله تاسيس شرکت قطرللبترول درسال 1974بوده که تمامي بخشهاي نفتي وگازي وپالايشگاهها زير نظر اين شرکت به فعاليت هاي خود ادامه ميدهند (محمد بن سعود الدليمي ،2012،ص 1)

ميدان دخان : فعاليتهاي عمده
40/1939
حفر اولين چاه نفت در دخان
1949
صادات اولين محموله نفتي استخراج شده حوزه نفتي دخان
60/1959
کشف گاز ازچاه هاي الخف
1989
شروع عمليات فشار مصنوعي با استفاده ازپمپاژاب براي اطمينان از ثبات چاههاي نفت در دخان
1998
اغازبه کارپروژه (عرب د)arab d براي پالايش وتوليد گازوميعانات ان
2003
راه اندازي بخش NGL4/DKADU براي توليد5600تن ازميعانات گازطبيعي درهردقيقه ازپروزه “عرب د Arab D” براي پالايش گاز
2003
پروژه بالا بردن سطح توليد گاز چاه ها
2004
کسب گواهينامه ايزو 2000-9001براي کيفيت عمليات درميدان دخان
2005
افتتاح ساختمان اداري ميدان دخان

كشور قطر يكى از اعضاى سازمان كشورهاى صادر كننده نفت “اوپك” و يكى از توليد كنندگان مهم نفت مى باشد. طى ساليان اختصاص داده است. (LNG) اخير دولت قطر منابع بيش ترى را به توسعه گاز طبيعى به خصوص براى صادرات گاز طبيعى مايع كرده است اما هم اكنون بزرگترين تامين كننده آن در (LNG) اگر چه كشور قطر از سال 1997 شروع به توليد گاز طبيعى مايع GECF ( جهان مى باشد. كشور قطر يكى از اعضا و همچنين كشور ميزبان براى مجمع كشورهاى صادركننده گاز (اوپك گازى مى باشد، اين مجمع در سال 2001 در جهت توسعه فعاليت هاى توليد كنندگان مهم گاز در جهان تاسيس شده است.
درسال 2010 ، برآوردهاى اوليه از بانك ملى قطر نشان مى دهد كه بخش هاى نفتى و گازى بيش از نيمى از توليد ناخالص داخلى قطر را شكل مى دهند. كشور قطر به طور كلى به نفت و گاز طبيعى براى تمام مصارف اوليه انرژى خود وابسته است. اگر (GDP)چه بخش حمل و نقل در اين كشور به ادامه رشد تقاضاى نفت كمك كرده است اما در بخش برق، تمام ظرفيت توليد برق در اين پيشى (BTU) كشور گازى مى باشد. مصرف كل اوليه انرژى قطر در سال 2008 براى اولين بار از حد يك كادريليون بى تى يو گرفت كه تقريبا نسبت به سال 2001 دو برابر شده است. اين رشد سريع تحت تاثير رشد شتابان اقتصادى اين كشور بوده است. ( مزارعي، 1390)
در واقع، در اين دوره زمانى، چگالى انرژى قطر (مصرف كل در هر واحد دلار از توليد ناخالص داخلى)كمتر از 5 درصد افزايش داشته است. بنا بر مجله نفت و گاز، اول ژانويه سال 2011 ، قطر داراى 25,4 ميليارد بشكه ذخاير اثبات شده نفت مى باشد. قطر در سال 2009 شانزدهمين صادركننده بزرگ نفت خام در جهان بوده است و از ميان 12 عضو سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك)، حائز رتبه 11 در صادرات نفت خام بوده است. ميدان ساحلى دخان كه در ساحل غربى شبه جزيره قطر واقع شده است، قديمى ترين ميدان نفتى توليد كننده نفت در اين كشور مى باشد گرچه در حجم توليد، ميدان فراساحلى الشاهين با ميانگين 300000 بشكه نفت در روز در سال 2009 از آن پيشى گرفته است.
شركت ملى نفت قطر با نام تجارى(Petroleum) QatarQPتمامى بخش هاى بالادستى و پايين دستى صنعت نفت اين كشور را كنترل مى كند در حالى كه اين شركت صاحب ميدان ساحلى دخان و ميادين فرا ساحلى محزم و بوالحنين مى باشد و روى آن ها مشغول فعاليت مى باشد، ساير ميادين فرا ساحلى توسط شركت هاى نفتى بين المللى از طريق قراردادهاى مشاركت در توليد(PSA) انجام مى شوند. در سال هاى اخير، شركت ملى نفت قطر به منظور افزايش توليد و ذخاير، در جهت افزايش درآمدهاى نفتى و كاهش در هزينه هاى سرمايه اى پروژه هاى گازى، شرايط مطلوب ترى را براى قراردادهاى مشاركت در توليد(PSA) ارائه داده است.توليد كشور قطر با توليد بيش از اكوادور دومين توليد كننده كوچك نفت خام در اوپك مى باشد. در سال2009 كل مايعات توليدى توسط كشور قطر تقريبا برابر 1,2 ميليون بشكه در روز بوده است كه 830000بشكه در روز به صورت نفت خام و 380000 بشكه در روز به صورت مايعات غير نفتى بوده است. برآوردهاى اوليه توليد در سال 2010 نشان مى دهد كه توليد كل مايعات اين كشور تقريبا 1,4 ميليون بشكه در روز خواهد بود كه 850000 بشكه در روز به صورت نفت خام و 590000 بشكه در روز به صورت مايعات غير نفتى خواهد بود. بر طبق برآوردها، ظرفيت توليد نفت خام اين كشور بيش از يك ميليون بشكه در روز در سال 2010 بوده است كه پايين تر از ظرفيت توليد مايعات گازى و مايعات گازى طبيعى(NGL) در اين سال مي باشد به عنوان يكى از اعضاى اوپك، كشور قطر داراى سهميه و برنامه توليد نفت معينى مى باشد كه در حال حاضر 731000 بشكه در روز مى باشد اما مايعات گازى و مايعات گازى طبيعى (NGL) در اين برنامه توليد شامل نمى شوند. مايعات گازى و مايعات گازى طبيعى (NGL)به نسبت توليد كل مواد نفتى قطر در طى زمان افزايش داشته است. برطبق برآوردهاى اداره اطلاعات انرژى آمريكا، توليد مايعات گازى و مايعات گازى طبيعى (NGL)تقريبا از سال 2007 تا 2010 از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد نفت و گاز Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد صادرات گاز، نفت و گاز، نفت وگاز