پایان نامه ارشد رایگان درمورد نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

جامعه اي پيشرفته تبديل شود که قادر به حفظ توسع ? خود و تأم ين استانداردهاي بالاي زندگي براي تمام افراد کشور باشد. اين چش مانداز،دستاوردهاي بلندمدتي را براي اين کشور تعر ي ف و چه ارچوبي ارائه مي کند که در قالب آن استراتژي هاي ملي و برنامه ه اي اجرايي ، قابل
بسط و توسعه باشند. چشم انداز ملي قطر با پنج چالش نوسازي و حفظ سنت ها؛ نيازهاي نسل فعلي و نسل هاي آينده؛ رشد مديري تشده و توسعه بدون محدود يت؛ اندازه و کيفيت نيروي کار خارجي و شيوه هاي انتخابي توسعه و بالاخر ه
رشد اقتصادي، توسع? اجتماعي و مديريت محيط زيست روبه روست.چشم انداز ملي قطر، توسعه را در قالب چهار محور اساسي شامل توسع? انساني، توسعه اجتماعي، توسعه اقتصاد ي و توسعه مح يط زيست پيش بيني مي کند. (صميمي، 1389 شماره 124 )

چشم انداز ملي قطر، پايه و اساس تنظيم يک استراتژ ي ملي را ارائه مي دهد. اين استراتژي به قطر کمک مي کند تا چش مانداز را به وس يل? تنظيم و اولوي تبندي اهداف آرماني اساسي توسعه با اهداف محدوده زماني محقق سازد. همچنين اين استراتژي فرايندهاي لازم، نقش ه اي فعالان بخشي و استانداردهاي اجرايي انتظاري مورد نياز براي اجر اي
چشم انداز را به تفصيل بيان مي کند.
چشم انداز ملي 2030 قطر در سال 2008 به تأييد امير قطر رسيد.چشم انداز ملي قطر به منزل? قطب نماي تثبيت کننده اي براي اين کشور عمل مي کند که مسيرهاي آتي دستيابي به اقتصادي موفق و پا ي دار که مردم قطر را منتفع خواهد ساخت، روشن مي سازد. پيشرفت هاي قابل توجه قطر زيرساخت هاي ما لي و ساختار ي،براي آغاز چش مانداز بلندمدت را تأمين مي کنند. چشم انداز ملي 2030 قطر ابتکار مهمي براي دولت قطر است. در سال 2005 يک فرايند مشارکتي مشاوره اي با نمايندگان تمامي بخش ها ي جامع ? قطر برا ي تعري ف چشم انداز 20 ساله با يک گروه عربي آغاز شد. تهي? پيش نويس چشم انداز، طي سال هاي 2006 و 2007 ادامه داشت. چشم انداز در سال 2008 توسط امير قطر تأ يي د، در سال 2009 به صورت علني اعلام شد و در حال حاضر در حال اجراست. (صميمي، 1389 شماره 124 )
معرفي چشم انداز ملي 2030 قطر:
به گزارش دبيرخانه عمومي توسعه و برنامه ريزي قطر، اين کشور در حال حاضر دورة شکوفايي بي نظيري را به همراه پيشرفت اقتصادي استثنايي در افزايش استاندارد زندگ ي مردم سپري مي کند و پيشرفت هاي اساسي در توسع? اقتصادي، انساني و اجتماعي ادامه دارد. قطر همچنين از نظر سياسي پيشرفت کرده است . قانون اساس ي قطر 2 در سال 2004 به تصويب رسيد و در ماه ژوئن سال 2005 به اجرا گذاشته شد . اي ن قانون ،نقش هاي سه قوة کشور و حقوق و وظايف شهروندان قطري را تعريف مي کند.
با وجود منافع سر يع اقتصاد ي و اجتما عي و ني ز تغيي ر سياس ي، کشور قطر ارزش هاي سنتي و فرهنگي خود را به عنوان يک کشور اسلا مي و عرب ي که خانواده را قطب اصلي جامعه درنظر مي گيرد، حفظ کرده است. تحت رهبري امير شيخ آل ثاني ،اين کشور به اجراي پي شنيازهاي مهم براي تبد يل قطر به کشور ي مستقل و کاملا توسعه يافته و تقويت نقش آن در جامع? بي نالمللي ادامه مي دهد.
در حال حاضر انتخاب مسير توسعه اي که با د ي دگاه ها ي رهب ري اي ن کشور و خواست مردم آن سازگار باشد از سوي دولت قطر ضروري دانسته مي شود. چشم انداز ملي، روندهاي وسيع آينده را تعري ف مي کند و خواست ها، اهداف و فرهنگ مردم قطر را منعکس م يسازد. با روشن کردن آينده، اين چشم انداز گزينه ها ي اساسي در دسترس جامع? قطر را واضح و روشن مي سازد. در عين حال، اين چشم انداز توسعه، مجموعه اي از اهداف مشترك تنظيم شده براي آينده را به مردم قطر القا مي کند. چشم انداز ملي قطر، دستاوردهاي بلندمدت کشور را به طورکلي تعريف مي کند و به فرايندهاي دستيابي به اين نتايج نم يپردازد. چشم انداز، چهارچوبي را ارائه مي دهد که در قالب آن استراتژي هاي ملي و برنامه هاي اجرايي قابل بسط هستند.
چشم انداز ملي براساس تبديل قطر به يک کشور توسعه يافته تا سال 2030 استوار است، کشوري که قادر به حفظ ثبات توسعه و تأمين استاندارد بالاي زندگي برا ي تمام افراد و براي نسل هاي آينده باشد. (صميمي، 1389 شماره 124 )

محورهاي چشم انداز ملي قطر -3
چشم انداز ملي قطر بر چهار محور تکيه دارد:
توسعه انساني: توسعه تمامي مردم کشور براي کسب توانايي حفظ جامعه اي کامياب؛
توسعه اجتماعي : جامع ه اي عادل و پردغدغه در زمين ? استانداردهاي بالاي اخلاقي و توانايي ايفاي نقشي برجسته در مشارکت هاي بين المللي براي توسعه؛
توسعه اقتصادي: توسع? اقتصادي متنوع و رقابتي که قادر به برآوردن نيازها و تضمين استانداردهاي بالاي زندگي براي تمامي مردم براي حال و آينده باشد؛
توسعه محيط زيست: مديريت محيط زيست به گون ه اي که نظم و سازگاري اي ميان رشد اقتصادي، توسعه اجتماعي و حفاظت از محيط زيست وجود داشته باشد.
محور اول توسعه انساني:تاکنون پيشرفت قطر عمدتا وابسته به استخراج و بهره برداري منابع نفت و گاز اين کشور بوده است؛ اما منابع هيدروکربني کشور، سرانجام پايان خواهد يافت. موفقي ت اقتصاد ي آينده به طور فزاينده اي به توانايي مردم قطر در ايجاد يک نظم ب ين الملل ي جدي د که دانش محور و به شدت رقابتي است، بستگي خواهد داشت. براي رويارويي با اي ن چالش، قطر درحال تأسيس و ساخت سيستم هاي پيشرفت? آموزشي و سلامت و ني ز مشارکت مؤثر قطر يها در نيروي کار است. به علاوه، قطر به تکم ي ل ني روي کار خود از طر ي ق جذب کارگران خارجي داراي شرايط لازم در تمامي زمينه ها ادامه خواهد داد.
آموزش و پرورش يکي از اصلي ترين محورهاي پيشرفت اجتماعي است. دولت باي د براي ضمانت، تأمين و تلاش در راستاي ترويج آن اقدام کند. قطر ايجاد يک سيستم آموزشي مدرن و در سطح جهاني را مورد هدف قرار داده است. اين سيستم بايد دانش آموزان را با يک آموزش و پرورش عالي که قابل مقايسه با سيستم هاي تراز اول جهاني باشد، تأمين کند. اين سيستم به شهروندان خود آموزش عالي، فرصت هايي براي توسع? قابليت ها و آماد هسازي آنها براي موفقيت در ي ک دني اي درحال تغيير با الزامات فني پيچيده و فزاينده را ارائه خواهد داد. اين سيستم همچن ين تفکر تحليلي و انتقادي و نيز خلاقانه و نوآورانه را تشويق کرده و پيوستگ ي اجتما عي را ارتقا خواهد داد و براي ارزش ها و ميراث جامع? قطر احترام قائل خواهد ش د و از روابط سازنده با ملل ديگر حمايت خواهد کرد.
محور دوم توسعه اجتماعي :
دولت قطر به دنبال پيشرفت و توسع? ابعاد اجتماعي جامعه خود از طريق تربيت و پرورش شهروندان قطري به گونه اي است که قادر به مقابله مؤثر و انعطاف پذ ير با احتياجات سن ي خود ب وده و ني ز از طري ق حفظ خانواده اي قو ي و منسجم که از پشتيباني، مراقبت و حمايت اجتماعي برخوردار باشند. براي زنان نقشي برجسته در تمام ابعاد زندگي به ويژه در قالب مشارکت در تصميم گير يه اي سياس ي و اقتصا دي درنظر گرفته شده است.
قطر به دنبال ساخت جامعه اي سالم، ايمن و پ اي دار براساس نهادها ي تأثيرگذار خواهد بود. اين کشور، بردباري، خيرخواهي، گفت وگوي سازنده و باز بودن نسبت به ساير فرهنگ ها را در قالب مفهوم مشخصه عرب ي و اسلا مي خود ارتقا خواهد داد . به علاوه، شهروندان خود را با نيازهاي اولي هشان تأمين و فرصت ها يي برابر را بر اي آنها تضمين خواهد کرد.
قطر همچنين نقش سازنده و مهم منطقه اي خود را در چهارچوب شوراي همکا ري خليج فارس، اتحاديه عرب 1 و سازمان کنفرانس اسلامي 2 ارتقا خواهد داد. قطر به عنوان يک عضو متعهد در جامعه بي نالمللي، براي دستيابي به امنيت و صلح داخلي تلاش خواهد کرد و تعهدات بين المللي خود را به طور کامل انجام خواهد داد. در صورت تحقق توسع? اجتماعي، دستاوردهاي زير قابل دستيابي مي باشند:
الف مراقبت ها و حمايت هاي اجتماعي خانواده هاي منسجم و قوي که علاقه مند به اعضاي خود هستند و ارزش هاي اخلاقي و مذهبي و ايدئال هاي انساني را حفظ مي کنند. سيستم حمايتي اجتماعي مؤثر براي تمام مردم قطر که حقوق شهروندي آنها را تضمين کند، به مشارکت آنها در توسعه جامعه شان ارج نهد و درآمدي کافي براي يک زندگي سالم و باعزت را تضمين نمايد.
ب ساختار اجتماعي صحيح نهادهاي عمومي مؤثر و سازمان هاي قوي و فعال جامعه مدني که: ميراث ملي قطر را حفظ کند و ارزش ها و ويژگي ها ي اسلام ي و عربي را ارتق ا دهد؛ خدمات مطلوب ممتاز که احتياج ها و خواسته هاي افراد شاغل را پاسخ گو باشد ارائه دهد؛پايه گذار جامعه اي امن و پايدار باشد که براساس اصول عدالت، برابري و حکومت قانون عمل مي کند؛قابليت هاي زنان را بهبود و ارتقا دهد و آنها را براي مشارکت کامل در وجوه سياسي و اقتصادي، به ويژه در نقش هاي تصمي مگيري قدرتمند سازد؛روحي? بردباري، گف توگوي سازنده و باز بودن نسبت به سايرين در سطوح مل ي و بين المللي را توسعه دهد.
ج همکار يهاي بي نالمللي قطر به ساخت نقش خود در جامعه بين المللي در زمينه هاي زير ادامه خواهد داد:
نقش فزايندة منطقه اي از نظر اقتصادي، سياسي و فرهنگي، به ويژ ه در شوراي همکاري خليج فارس، اتحاديه عرب و سازمان کنفرانس اسلامي؛تقويت تبادل فرهنگي به طور اخص با کشورهاي عربي و به طورکلي با ساير ملل؛ ضمانت و حمايت از گفت وگو ميان تمدن ها، بهبود همزيستي ميان مذاهب و فرهنگ هاي مختلف؛همکاري در راستاي صلح و امنيت بين المللي از طريق ابتکارهاي سياسي و مساعدت هاي توسعه اي و بشردوستانه
محور سوم توسعه اقتصادي :
اقتصاد پويا و باطراوت، شالودة کاميابي اقتصادي و پيشرفت هاي پاي دار در معاش افراد است. حفظ کاميابي براي بلندمدت احتياج به مديريت هوشمندان? منابع پايان پ ذير دارد تا بتوان در دسترس بودن ابزار و وسا يل کاف ي برا ي نسل ه اي آينده براي تأم ين خواسته هايشان را تضمين کرد. اين مديريت بايد به کارگيري بهين? اي ن منابع را تأم ين
کند و توازني ميان ذخاير و تولي دات و مي ان متنوع سا زي اقتصاد ي و کاهش ذخا ير غيرتجديدشونده هيدروکربني ايجاد کند.
منابع فراوان هيدروکربني قطر مي تواند براي محقق ساختن توسع? پايدار براي تمام افراد جامعه به کار رود. تبديل کردن اين دارايي هاي طبيعي به ثروت مالي، ابزا ري براي سرمايه گذاري در زيرساخت هاي در سطح بين المللي، ايجاد سازوکارهاي مؤثر براي ارائه خدمات عمومي، ايجاد نيروي کار بسيار ماهر و مولد و حم اي ت از توسع ? کارآفر يني و ظرفي تهاي نوآوري را فراهم مي آورد. چنانچه اين دستاوردها حاصل شوند، هرکدام در جاي خود، بستر وسي عتري براي متنوع سازي اقتصاد قطر و تبد يل اي ن کشور به ي ک قطب منطقه اي دانش و فعالي تهاي خدماتي و صنعتي ارزشمند فراهم مي آورند. با ا ي ن وجود، چالش ها نبايد دست کم گرفته شوند.
محور چهارم توسعه محيط :
دولت قطر به دنبال حفاظت از محيط زيست منحصر ب هفرد و طبيعت غني خود به عنوان يک موهبت الهي است. بر اين اساس توسعه با مسئوليت و ملاحظ ه مربوط به تعادل نيازهاي رشد اقتصادي و توسع? اجتماعي با شرايط حفظ محيط زيست انجام خواهد شد.
از آنجا که قطر مجبور به حل مسائل محيط زيست منطقه، نظير تأثير کاهش منابع آبي و هيدروکربني و اثرات آلودگي و فرسايش محيط زيست و نيز مسائل زيست محيطي بي نالمللي نظير اثر بالقوة گرم شدن زمين بر سطوح آب در قطر و در ضمن بر توسع ? شهرنشيني ساحلي است، محور محيط زيست اهميت فزاينده اي خواهد يافت . برآورد شدت خطرات و مقابله با تغيي رات پ يش بين ي شد ه، احتي اج به تجه ي ز ظرفي تها و هماهنگي تلاش ها براي حل مشکلات پيش رو دارد.
دولت بايد محيط زيست و تعادل طبيعت خود را ب همنظور دستيابي به توسع? پايدار و فراگير براي هم? نسل ها حفظ کند. [قانون اساسي] تعادل ميان نيازهاي توسعه اي و حفظ محيط زيست پيامد توسعه محيط زيست در اين کشور خواهد بود که داراي ابعاد زير مي باشد:
حفاظت از محيط زيست شامل هوا، زمين، آب و تنوع زيستي از طريق: جمعيتي آگاه از مسائل محيط زيست که حفاظت از ميراث طبيعي قطر ودولت هاي همسايه را ارج مي نهد؛يک سيستم حقوقي سريع و جامع که از تمام عناصر محيط زيست حمايت مي کند و به چالش هاي پيش آمده به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اقدامات متقابل Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد نفت و گاز، عرضه و تقاضا، صادرات گاز