پایان نامه ارشد رایگان درمورد نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

در سا لهاي گذشته پروژه هاي بزرگ را آغاز نموده است. وزارت انرژي و صنعت قطر، بخش عمده سرمايه گذار يهاي داخلي و خارجي را در بخ شهاي نفت و گاز و صنايع مرتبط جذب م يکند. بيش از نيمي از سرمايه گذار يهاي خارجي در قطر توسط شرک تهاي آمر كيايي صورت م يگيرد. با وجود اينكه قطر ابزار هاي متعددي را جهت بهبود فضاي تجارت و سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذاري خارجي انجام داده است، شرک تهاي خارجي تا كنون از سرمايه گذاري دربخ شهاي كليدي همچون بانكداري، بيمه و خدمات تجاري بيرون گذاشته شد هاند.
وضعيت تجارت خارجي قطر
بخش صادرات: صادرات قطر در سال 2010 به ميزان 7/ 49334 ميليون يورو بوده است. اين ميزان 4/ 51 درصد از كل GDP قطر را شكل داده است. اقلام عمده صادراتي اين كشور شامل سوخ تهاي معدني و نفت خام، مواد پلاست كيي، محصولات شيميايي آلي، چدن، آهن و فولاد، خودرو، دي گهاي بخار و آبگرم، ماشين آلات و دستگاه هاي برقي،محصولات شيميايي غيرآلي و مصنوعات از چدن و آهن م يباشد.ژاپن بزر گترين شر كي صادراتي قطر در سال 2010 بوده است. 1/ 30 درصد از كل صادرات قطر به ژاپن صورت گرفته است. كره جنوبي 16/6 درصد، اتحاديه اروپا 8/ 13 درصد، هند 6/ 8 درصد و سنگاپور
7/6 درصد از صادرات قطر را جذب کرد هاند.
بخش واردات:
كل واردات قطر در سال 2010 به ارزش 8/ 15623 ميليون يورو بوده است. اين ميزان معادل 3/ 16 درصد از كل GDP اين كشور در اين سال بوده است. اقلام عمده وارداتي قطر شامل دي گهاي بخار و آبگرم،مصنوعات از چدن، آهن يا فولاد، ماشين آلات و دستگاه هاي برقي و اجزا و قطعات آ نها وسايل نقليه زميني، چدن، آهن و فولاد، گچ،آهك و سيمان، مواد پلاست كيي و اشياي ساخته شده از آن م يباشد.مه مترين شركاي وارداتي قطر، كشورها اتحاديه اروپا، آمر كيا، امارات متحده عربي، ژاپن و عربستان سعودي هستند. قطر 2/ 34 درصد از كل واردات خود را از اتحاديه اروپا وارد م يکند. آمر كيا 9/ 16 درصد،امارات متحده عربي 0/ 8 درصد، ژاپن 1/ 6 درصد و عربستان سعودي 5/9 درصد از كل واردات قطر را در سال 2010 تامين کرد هاند.
در مجموع قطر در سال 2010 ،/ 64958 ميليون يورو، معادل 6/ 67درصد از كل GDP خود، تجارت داشته است. ژاپن با شكل دادن 24/4 درصد از كل تجارت قطر، نخستين شر كي تجاري قطر بوده است. اتحاديه اروپا با 7/ 18 درصد، كره جنوبي با 2/ 13 درصد هند با 0/ 7 درصد و سنگاپور با 1/ 6 درصد در مکا نهاي بعدي قرارگرفت هاند.
حمل و نقل و ارتباطات
با توجه به اهميت رو به رشد شبکه ارتباطات جهاني، سيستم ارتباطات در قطر نيز طى سال‌هاى اخير شاهد توسعه قابل توجهى بوده است. قطر هم‌اکنون از يک شبکه ارتباطى مدرن برخوردار است. وزارت ارتباطات و ترابرى مسؤوليت خدمات دريايي، زمينى و حمل و نقل هوايى و هواشناسى را بر عهده دارد.
بنادر:بندرهاى دوحه و ام‌سعيد مراکز مهم کشتيرانى و بارگيرى قطر مى‌باشند.
جاده‌ها :قطر با توجه به کمى مساحت از شبکه راه‌آهن برخوردار نمى‌باشد ليکن داراى ???? کيلومتر راه‌زمينى است. اين راه‌ها دوحه و مراکز نفتى دخان و ام‌سعيد را به بخش شمالى شبه جزيره متصل مى‌سازند. در سال ???? يک جاده ??? کيلومترى از دوحه به سلوى تکميل گرديد. اين جاده با اتصال به بزرگراهى در الحفوف عربستان، سرزمين قطر را نهايتاً به درياى مديترانه وصل مى‌کند. يک بزرگراه ??? کيلومترى نيز دو کشور قطر و امارت را به يکديگر متصل مى‌کند.
فرودگاه‌ها :سازمان هواپيمايى کشورى طى فرمان اميرى شماره ???? تشکيل و براساس فرمان اميرى شماره ? سال ???? تجديد سازمان شد. سازمان هواشناسى کشور نيز در سال ???? تأسيس شد. حمل و نقل هوايى قطر از طريق فرودگاه بين‌المللى دوحه صورت مى‌گيرد. اين فرودگاه در ? کيلومترى شهر دوحه واقع است. قرار بوده که ساخت يک فرودگاه جديد در سال ???? با ظرفيت پذيرش ? ميليون مسافر در سال آغاز گردد. در سال ???? تعداد ??،??? فروند هواپيما وارد فرودگاه بين‌المللى دوحه شده و از آن پرواز نموده‌اند. شرکت هواپيمايى گلف‌اير نيز با سهام يکسان در مالکيت قطر، بحرين، ابوظبى و عمان قرار دارد. در سالهاى اخير اين شرکت خدمات و خطوط خود را توسعه داد. اين شرکت به منظور آموزش متخصصين در رشته‌هاى مختلف اقدام به تا?سيس دانشکده هواپيمايى کشورى خليج‌فارس نمود. مقر اين دانشکده در قطر مى‌باشد. قطر در سال ???? اقدام به تشکيل يک شرکت هواپيمايى مستقل تحت عنوان هواپيمايى قطر نموده و به تدريج دامنه فعاليت‌هاى آن را توسعه مى‌دهد.
خطوط مخابراتى : شرکت ملى مخابرات قطر (Q-TEL) طى فرمان اميرى شماره ?? سال ???? تأسيس شده و مرکب از ? اداره‌ مالى مهندسي، مديريت و امور بازرگانى و عمليات مى‌باشد. در سال ???? قراردادى با شرکت TVCN به منظور ايجاد کابل نورى در قطر به امضاء رسيد. اولين مرحله? اين پروژه هم‌اکنون به اتمام رسيده و مشترکين را قادر به دريافت ?? کانال تلويزيونى نيز نموده است. تعداد اين کانال‌ها قرار است که با اجراى مرحله? دوم به ?? عدد برسد. قطر با حدود ??? کشور يا مرکز خارجى ارتباط تلفنى مستقيم دارد. در سال ???? يک کابل دريايى در خليج‌فارس بين قطر، امارات عربى متحده و بحرين به منظور ارتباط مستقيم تلفنى با ظرفيتى معادل ???? مدار تلفنى ايجاد شد. تا سال ???? تعداد ??4/??? خط تلفن در قطر دايره بوده است. تا همين تعداد گيرنده‌هاى راديويى تا سال ???? بالغ بر ??? هزار و تعداد گيرند‌‌ه‌هاى تلويزيونى ??? هزار دستگاه بوده است.
تعداد وسايل زميني، هوايى و دريايى :در سال ???? بالغ بر ??? کشتى در بنادر قطر پهلو گرفته و حدود ?/1 ميليون تن بار تخليه کرده‌اند. همچنين تا سال ???? تعداد ?? هزار دستگاه اتومبيل‌سوارى شخصي، ???? دستگاه اتومبيل دولتي، 37.955 وسيله عمومي، ???? دستگاه سنگين و ?? هزار دستگاه کاميون و اتوبوس در قطر وجود داشته است. دو بندر اصلى دوحه و ام‌سعيد يک ناوگان تجارى مرکب از ?? کشتى و ? نفتکش را سرويس مى‌دهند.

بازرگانى خارجى :
واردات قطر در سال ???? بالغ بر ???/???/? هزار ريال قطرى بود. در اين ميان کشورهاى غربى شامل اعضاى شوراى همکارى به ترتيب عربستان ?/? درصد، امارات عربى متحده ? درصد، بحرين ?/? درصد، کويت ?/? درصد، عمان ?/? درصد و همچنين سوريه ?/? درصد، لبنان ?/? درصد و ساير کشورهاى عربى نيز ?/? درصد از واردات قطر را تأمين کرده‌اند. در سال ???? صادرات قطر به کشورهاى شوراى همکارى خليج‌فارس بالغ بر ?/??? ميليون ريال قطرى و واردات آن از اين کشورها بالغ بر ???/??? هزار ريال بود. واردات قطر از شوراى همکارى در سال ???? بالغ بر ???/??? هزار ريال بود. در سال ???? از ميان کشورهاى عضو اقتصادى اروپا نيز به ترتيب انگليس با ?/?? درصد، آلمان متحده ?/? درصد و ايتاليا ?/? درصد از واردات قطر را تأمين کرده‌اند. در يک مقايسه هم ژاپن ?/?? درصد، سنگاپور ? درصد و هند ?/? درصد از واردات قطر را تأمين کرده‌اند. در يک مقايسه کلى در سال ???? جامعه اقتصادى اروپا با ???/???/???/? هزار ريال قطرى (دو ميليارد و پانصد و بيست و هفت ميليون و هفتصد و شصت و يک هزار ريال) و سپس کشورهاى آسيايى با ???/???/? هزار ريال قطرى بزرگترين صادرکنندگان کالا به قطر بوده‌اند. صادرات قطر به خارج در سال ???? مجموعاً ???/???/???/?? هزار ريال (دوازده ميليارد و هشتصد و چهل و شش ميليون و هشتصد و هفتاد و يک هزار ريال) بود که در اين ميان مجموع کشورهاى آسيايى با ???/???/?? هزار ريال در مرتبه اول و کشورهاى آمريکايى به استثناى ايالات‌متحده با ???/???/? هزار ريال در مرتبه دوم قرار داشتند.
کشورهاى شوراى همکارى و جامعه اقتصادى اروپا به ترتيب به ???/??? هزار ريال و ???/??? هزار ريال در مرتبه دوم و چهارم قرار داشتند. در سال ???? صادرات قطر شاهد کاهش بالغ بر ???? ميليون ريال قطرى بود. اين صادرات اساساً به ترتيب شامل مواد سوختى به ميزان ?/?? درصد و محصولات پتروشيمى شامل ?/? درصد و سپس ديگر محصولات بوده است. صادرات مجدد قطر نيز شامل ماشين‌آلات و تجهيزات و وسايل حمل و نقل بالغ بر ?/??? ميليون ريال قطرى بوده که به کشورهاى شوراى همکارى ارسال شده است. طى سالهاى ???? تا ???? ژاپن به ترتيب با ?? درصد، ?/?? درصد، ?/?? درصد، ?/?? درصد و ?/?? درصد بيشترين سهم را در تأمين واردات قطر داشته است. انگليس بعد از ژاپن بزرگترين صادرکننده به قطر بوده است. در سال ???? به ترتيب جامعه اقتصادى اروپا با ???/???/? هزار ريال ?/?? درصد و کشورهاى آسيايى و برخى کشورهاى عربى با ???/???/? هزار ريال قطرى ?/?? درصد از واردات قطر را تأمين کردند. در سال ???? نيز جامعه اقتصادى اروپا با ???/???/? هزار ريال معادل ?/?? درصد و مجموعه کشورهاى آسيايى به استثناء کشورهاى عربى ???/???/? هزار ريال قطرى معادل ?/?? درصد از واردات قطر را تأمين کردند. در اين دو سال کشورهاى آمريکايي، عربى و شوراى همکارى به ترتيب مکان‌هاى بعدى را داشته‌اند ارزش کل واردات قطر در سال ???? بالغ بر ???/???/? هزار ريال قطرى بوده است، ارزش کل واردات اين کشور در سال ???? بالغ بر ???/???/? هزار ريال قطرى بوده است. براساس اعلام تحليل‌گران در سال ???? بيش از يک دوم صادرات نفت قطر به خارج توسط ژاپن خريدارى مى‌شده است.
کالاهاى اصلى وارداتى قطر نيز شامل اقلام الکتريکى و ماشين‌آلات، مقادير قابل توجهى مواد غذايي، حيوانات زنده و البسه مواد شيميايى بوده است. صرف نظر از صادرات نفت، بخش اعظم بازرگانى صادراتى قطر با خارج، با کشورهاى همسايه عرب آن مى‌باشد. قطر به عنوان عضوى از شوراى همکارى خليج‌فارس در سال ???? نرخ تعرفه گمرکى خود را با ديگر کشورهاى عضو شورا تطبيق داده و تعرفه کالاهاى عمومى را از ?/? درصد به ? درصد افزايش داد.

بودجه:افزايش درآمدهاى نفتى در دهه ?? موجب مازاد درآمدى در بودجه قطر گرديد. اين امر قطر را قادر ساخت تا برنامه جامع پروژه‌هاى صنعتى و زيربنايى خود را آغاز کند. لکن اين روند در دهه ?? ادامه نيافت. قطر پس از اينکه در سال ???? مازاد درآمدى بالغ بر ???/? ميليون ريال داشت در سال ???? کسرى بودجه‌اى معادل ??? ميليون ريال را دار بود. اين کسرى بيشتر به دليل کاهش صادرات نفت بود. دولت قطر به‌منظور سبک کردن مشکلات اقتصادي، هزينه جارى را از ??،??? ميليون ريال قطرى در سال ???? به ???? ميليون ريال قطرى در سال ???? کاهش داد. در نتيجه? اين اقدام، سرمايه‌گذارى خارجى کمترى جذب کشور شد. در سال ??-???? مجدداً با بهبود درآمدها، دولت اقدام به افزايش هزينه به ??،??? ميليون ريال قطرى نمود. به دليل سقوط قيمت‌هاى نفت، براى سال ??-???? بودجه‌اى اعلام نگرديد ولى چنين به نظر مى‌رسيد که از وزراء خواسته شده بود تا از سطح بودجه سال قبل تجاوز نکنند و در اوايل سال ???? دولت قراردادهاى ?? ميليون دلارى را به تأخير انداخت.
بودجه سال ??-???? نيز کل هزينه‌ها را ??،??? ميليون ريال قطرى يعنى ?? درصد کمتر از بودجه سال ??-???? و درآمدى معادل ???? ميليون ريال قطرى يعنى ?? درصد کمتر درآمدها در بودجه قبلى در نظر گرفت. همچنين پيش‌بينى شد که کسرى بودجه‌اى که معادل ???? ميليون ريال قطرى بود، از ناحيه منابع و وام‌هاى خارجى تأمين گردد. هيچکدام از مواد بودجه به سرمايه‌گذارى براى بخش گاز يا نفت اختصاص نداشت. لکن تأکيد بيشترى بر روى خدمات اجتماعى به عمل آمده بود. با اينحال هزينه‌هاى دفاعى همچنان افزايش يافت. در سال ???? فرانسه موافقت نمود تا چهار جنگنده ميراژ 1-F سيستم‌هاى موشکى و رادار به ارزش ??? ميليون دلار در اختيار قطر قرار دهد. معهذا براساس گزارش آژانس مالى قطر (QMA) کسرى بودجه واقعى در سال ????، ?? درصد پائين‌تر از ميزان پيش‌بينى شده بود. بودجه ??-???? کسرى بودجه‌اى معادل ???? ميليون ريال قطري، درآمدى کاهش يافته معادل ???? ميليون ريال قطرى و هزينه‌اى کاهش يافته (به استثناء مخارج نظامي) معادل ??،??? ميليون ريال قطرى پيش‌بينى نمود.

از سال ????، سال مالى قطر از آوريل آغاز شد. کسرى بودجه تخمينى در ??-????

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد درآمد سرانه، بازار اوراق بهادار، نفت و گاز Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد توسعه منطقه، اقتصاد کشور