پایان نامه ارشد رایگان درمورد منابع مرجع، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

به کتاب الکترونيکي دسترسي يابند و نويسندگان ميتوانند آثارشان را در زماني کوتاهتر نسبت به قبل منتشر نمايند و پديدهي خودناشري، هزينهي فراواني نخواهد داشت.
– عملکرد: کتاب الکترونيکي، رسانهي الکترونيکي و توزيع شبکهاي را به ارث ميبرد و ميتواند با منابع مرجع و کتابهاي ديگر در فرم پيوسته يا ناپيوسته ادغام شود. کتاب الکترونيکي ميتواند براي انواع مختلف خواندن، قابل گسترش باشد. همچنين ميتواند بسيار بيشتر قابل حمل بوده و توانايي در برگرفتن ميزان محتواي بسياري نسبت به کتاب کاغذي، فراهم ميکند.
– مديريت: جمعآوري دادههايي قابل ارزش براي بازار تجاري، وظيفهي آسان و اختصاصي ميباشد. کتابخانهها، دادههاي قابل استفادهاي را از کتابهاي الکترونيکي، بهصورت خودکار ميتوانند آماده کنند و از اين پروندهها بهمنظور بهبود خدمتشان استفاده نمايند. بهعبارت ديگر در اين امور شخصي و خصوصي افراد، مسئلهاي چالشي خواهد بود (چن، 2003، 10).
کتابهاي چاپي با وجود مزاياي ويژه کتاب الکترونيکي، داراي امتيازهاي ويژهاي ميباشند. اين امتيازها عبارتند از
– جسم و جان: کتاب چاپي هم جسم و هم جاني دارد که عدهاي به آن علاقهمندند. آن را حس و لمس ميکنند، در آن حيات ميبينند. چنين حس و حالي را نميتوان به چالش خواند و به عدهاي گفت که اينطور حس نکنيد يا اينطور مهرنورزيد. بنابراين تا اين حس و حال باقي است نياز به توليد کتاب چاپي هم باقي است.
– ويژگي حمل: در موقعيتهايي قابل استفاده است که کتاب الکترونيکي هنوز نتوانسته است و شايد هيچگاه نتواند، آن موقعيت را از آن خود کند. عدهاي در رختخواب يا درحال قدم زدن يا در جاهايي ديگري کتاب ميخوانند. کتاب را در جيبشان، کيفشان در دستشان حمل ميکنند و از همراه داشتن و رفتن با آن لذت ميبرند. اين لذت را هم نميتوان به چالش خواند، تا اين لذت هست، کتاب چاپي هم هست. اگرچه اين نکته را نميتوان فراموش کرد که با حضور دستگاههاي قابل حمل در زمينه کتاب الکترونيکي و قابليتها و انعطافپذيري آنها اين ويژگي تا حد بسياري در مورد کتابهاي الکترونيکي نيز صادق است، اما با وجود متنوع بودن دستگاههاي مختص به کتاب الکترونيکي ويژه اين ويژگي تا حدودي داراي مشکلاتي است.
– چشمنوازي: عدهاي از وجود کتاب در خانه و محل کار، از قفسههاي کتاب و از نگاه کردن به جلدها و عطفهاي کتاب احساس رضايت ميکنند. حتي جنبهي تزئيني کتاب براي برخي يا چيز ديگري قابل تعويض نيست (آذرنگ، 1385، 85).
– دسترسي: بخش عمدهاي از مردم جهان به تجهيزات الکترونيکي دسترسي ندارند و سالهاي سال وقت لازم است تا همه کشورهاي جهان بتوانند دسترسي اتباع خود را به تجهيزات لازم فراهم بياورند. اگر اين امکان در ظرف بهعنوان مثال ده سال آينده فراهم شود اما سه مورد بالا باز به قوت خود باقي است. استفاده از نحوهي استفادهي عدهاي از کتاب، علاقهاي که به خط کشيدن، حاشيه نوشتن و ور رفتن با آن دارند عادتي نيست که بتوان آن را تغيير داد (آذرنگ، 1385، 86).
2-1-8. کتاب الکترونيکي و ويژگيهاي آن از ديدگاه کاربران
در سالهاي اخير تعاريف مختلفي از کتاب الکترونيکي ارائه شده است که اگر بخواهيم تعريف کاملي از آن ارائه کنيم، سه مشخصه زير در تعريف آن قابل توجه ميباشد:
– مجموعهاي از متنها، صوت، جدولها و اطلاعات با قالبهاي مشخص ديگر که براي ارائه يک محتوا بهصورت الکترونيکي و تحت ساختار معيني سازماندهي ميشوند.
– اين مجموعه براي ارائه خدمات به استفاده کنندگان داراي روالهاي عملياتي خاصي است. کتاب الکترونيکي همراه با رعايت سطوح دسترسي و حقوق پديدآوران عمل مينمايد.
– اين مجموعه داراي ابزارهاي خاصي است که فرآيند توليد و آمادهسازي آن را ساده ميسازد و مشکلات ارائه محصولات الکترونيکي شامل کتاب و مجلات را به راحتي برطرف ميکند (عليپور حافظي، مطلبي، 1384، 66).
بهطور کلي اگر بخواهيم ويژگيهاي کتاب الکترونيکي را بر شماريم، به موارد زير قابل اشاره است:
– امکان استفاده از کتابهاي الکترونيکي در هر جا و توسط هر دستگاهي
– امکان تهيه کتاب از هر مکان بهصورت الکترونيک
– امکان استفاده از کتاب بهصورت درونخطي و برونخطي
– شخصيسازي استفاده از کتاب
– به اشتراکگذاري سريع و ساده محتويات کتاب
– امکان استفاده از ابزارهاي طبقهبندي و پرس و جوي کتاب و محتويات آن (همان، 66).
2-1-9. مزايا و ويژگيهاي کتابهاي الکترونيکي
کتابهاي الکترونيکي مزاياي زيادي براي يادگيرنده بهدليل بهبود امکان دسترسي به منابع در بيست و چهار ساعت از شبانه روز و در موقعيتهاي مختلف فراهم ميکنند (سيکر، 1390، 114)
1- سهولت انتقال در عين يکپارچگي مطالب107
اطلاعات پردازش شده108 ميتواند به سرعت برق جابجا شود. با توسعه ميکروچيپها، فنآوري فايبراپتيک109 و اينترنت، ارتباطات ديجيتال ميتواند به سهولت هر چه تمامتر و بهصورت بلادرنگ منتقل شود. کتابهاي الکترونيکي ميتواند بهصورتDownload و يا به شکل ضميمه به ايميل110 عرضه شوند و نيز قابل ذخيره در ديسکت و يا CD-ROM هستند.
2- انسجام مطالب و تنوع کاربرد111
در حال حاضر مردم دسترسي بيشتري به اطلاعات دارند و ميتوانند بر اساس آن تصميمات بهتري بگيرند. در مقايسه مطالب رايج متني، کتابهاي الکترونيکي در عين دستهبندي مطالب بهصورت فهرست يا موضوعي، بهصورت وحدت يافته تبادل آنها با يکديگر را همراه با سهولت جستجو فراهم ميکند.
3- تبادل بينابين مطالب با يکديگر112
ترغيب شدن بيشتر براي ادامه خواندن، سهولت نگهداري و يادسپاري مطالب و توانايي بيشتر در کنترل مطالب از جمله موارد بسيار مهم براي خواننده است.
يک کتاب الکترونيکي با امکاناتي مثل وجود فرامتن113 امکان تبادل بينابين مطالب و نيز مرور همزمان آنها با يکديگر را فراهم ميکند. اين راحتي جستجو بهويژه براي افرادي که با مطالب تحقيقاتي سروکار دارند بسيار حائز اهميت است.
4-دستيباني از امکانات چندرسانهاي114
کتابهاي الکترونيکي حتي ميتوانند اين امکان را داشته باشند که به مطالب کتاب گوش دهيد. نرمافزارهايي چون Microsoft Reader از امکانات بسيار خوبي از جمله خواندن متون برخوردارند. اين مطلب صرفا جالب است اما براي افرادي مثل نابينايان و يا کساني که مشکل خواندن مطلب را دارند نويد بخش عصري تازه در آموزش و اطلاعرساني است. همچنين اين کتابها امکان خوبي براي بزرگ کردن مطالب دارند.
5-سهولت کارو اجرا115
اکثريت قريب به اتفاق مردم براي نوشتن و يا خواندن مطالب از طريق رايانه از نرمافزارهايي چون Word استفاده ميکنند. يکي از مشکلات نرمفزار Word اين است که مطلبي که در يک نسخه آن مثل Word و يا در يک ويندوز فارسيساز نوشته ميشود. به سادگي در نسخه ديگر اين نرمافزار قابل اجرا نيست. بهطوري که اگر شما آن را به رايانه ديگر که داراي نسخه ديگري است ببريد مخصوصا اگر آن مطلب به زباني غير انگليسي نوشته شده باشد، ممکن است به همان دقت اجرا نشود و نيز ممکن است بسياري از افراد براي خواندن مطلبي که در قالب پي.دي.اف. در اختيار دارند، نرمافزارهاي ويژه اجراي پي.دي.اف. را نداشته باشند و حتي نام آنها را نيز نشنيده باشند. مشکل بسيار مهمتري که در اين بين وجود دارد قيمت بسيار بالاي اينگونه نرمافزارها است. فقط قيمت بسته آفيس116 محصول شرکت مايکروسافت بيش از 350 دلار است که براي يک نرمافزار قيمتي بالا است (البته با نبودن قانون کپي رايت اين مشکل در ايران مصداق ندارد) اما کتابهاي الکترونيکي که در فرمت EXE هستند. اين مشکل را نيز حل کردهاند. يعني شما از کتاب الکترونيکي خود صرف نظر از نوع سيستم عامل، بهرهمند خواهيد شد و حتي ميتوانيد از درون کتاب براي نويسنده آن ايميل بفرستيد. از جمله مشکلات ديگر اين است که خواندن مطالب طولاني از طريق اينگونه نرمافزارها به دليل عدم تعبيه يا اجراي ساده Hyperlinkها و نيز نبود تبادل بين مطالب بهصورت بلادرنگ براي خواننده بسيار خستهکننده خواهد بود. اما در يک کتاب الکترونيکي مطالب بسيار طولاني را ميتوان بهصورت کليک روي فهرستها و دستهبنديها به سادهترين شکل مرور کرد (قدياني، 1386، 40؛ مقصوداوغلي، 1386، 1؛ طباطباييفر، 1387، 3).
6- قابليتها
حجم ذخيرهسازي بالا: دستگاههاي خوانندهي كتاب الكترونيكي با داشتن حافظهي بالا، قابليت ذخيرهي 100 كتاب را در آن واحد داند. پارهاي از ابزارهاي موجود در اين زمينه امكان نگهداري مجموعهي كتابهاي يك كتابخانهي كامل را داند. بنابراين با وجود ظرفيت بالاي كتابهاي الكترونيكي ودستگاههاي خوانندهي آنها، امكان حمل و نقل و جابهجايي يك مجموعهي بزرگ كتاب بهراحتي امكانپذير است.
روزآمدسازي سريع و آسان: محتواي كتابهاي الكترونيكي ميتواند به آساني و با سرعت روزآمد شود. علاوه بر اين، امكان سفارشي يا اختصاسي كردن اين كتابها بر اساس علائق كاربران نيز وجود دارد.
جستوجوي كامل و پيشرفته: امكان جستوجوي پيشرفته در سرتاسر متن كتابهاي الكترونيكي يا مجموعهاي از كتابهاي الكترونيكي وجود دارد. ابزارهاي اين جستوجو براساس سيستمهاي نمايهسازي انتهاي كتابهاي سنتي كار ميكنند. طراحي رابطهاي جستوجوي سفارشي يا اختصاصي براساس نياز كاربران، قابليتهاي جستوجو را افزايش ميدهد.
دارا بودن وا‍ژهنامه: امروزه براي افزايش كارآمدي كتابهاي الكترونيكي، كتابهاي مرجعي مانند فرهنگها به آنها پيوست شدهاند. اين فرهنگها با دارا بودن قابليت تعامل، امكان دسترسي سريع به تعريف واژههاي مهم در داخل متن را فراهم ميكنند.
امكانات نمايش چندرسانهاي: اين كتابها علاوه بر متن داراي صدا، تصوير، فيلم، نمودار، و بهطور كلي ويژگيهاي چندسانهاي هستند.
ارائه اطلاعات بهصورت قابل اصلاح: اطلاعات ارائه شده در اين نوع كتابها داراي امكان تغيير اندازهي قلم، تغيير زمينه، كپي كردن اطلاعات از يك جا و چسباندن يا قرار دادن آن در جاي ديگر هستند.
قابليت متصل شدن به مدارك گوناگون: اين امكان، بيشتر از طريق فهرست منابع يا كتابنامهي استفاده شده در يك كتاب الكترونيكي صورت ميگيرد (شکل 2-1)؛ (عليدوستي و شيخ شعاعي، 1385، 106).
7- روش انتشار
سرعت و سهولت: وقتي متن الكترونيكي اثري آماده ميشود، امكان توزيع گسترده و فوري آن در اينترنت وجود دارد و بهصورت مجازي از هر مكاني در دسترس است. دسترسي به محتواي كتابهاي الكترونيكي نيز آسان و برحسب تقاضاي كاربران به سادگي صورت ميگيرد.
عدم زوال تدريجي: كتابهاي الكترونيكي با گذشت زمان از بين نميروند. اين در حالي است كه كتابهاي چاپي بهويژه آنهايي كه داراي كاغذ و چاپي با كيفيت پايين هستند، به مرور از ميان ميروند. از اين گذشته كتابهاي الكترونيكي قابل دزديدن يا گم شدن نيستند.
تنوع كانالهاي دسترسي: كتابهاي الكترونيكي از كانالهاي گوناگوني از وب گرفته تا امكان چاپ آنها براساس تقاضاي كاربر، در دسترس هستند.
مزاياي ديگر: از مزاياي ديگر روش انتشار كتابهاي الكترونيكي ميتوان به ادغام سريع و آسان تعدادي از كتابهاي الكترونيكي موجود به فهرست پيوستهي يك كتابخانه، دسترسي به محتواي كتابها با استفاده از مرورگرهاي وب، و استقلال ابزار براي دسترسي به محتوا (شکل 2-1)؛ (همان، 107).
8- آسايش
دسترسي دائمي: كتابهاي الكترونيكي هميشه در دسترس قرار دارند. دسترسي از هر مكاني و در هر زماني از طريق اينترنت به مجموعهي كتابهاي الكترونيكي از ويژگيهاي آنها به حساب ميآيد و براي نمايش آنها تنها به يك كامپيوتر نياز است. بنابراين ديگر لازم نيست براي ديدن كتابها نيز از ميان ميروند. با وجود كتابهاي الكترونيكي ديگر هيچ نگرانياي دربارهي آثاري ايجاد نخواهد شد كه چاپ آنها تمام شده است.
سازگاري با محيط زيست: برخلاف كتابهاي چاپي، هيچ درختي براي توليد كتابهاي الكترونيكي قطع نميشود. به همين ترتيب هيچگونه زبالهاي نيز از دور ريختن اين كتابها به محيط زيست وارد نميشود.
9- صرفهجويي
هزينههاي انتشار و توزيع كتابهاي الكترونيكي به ميزان قابل توجهي نسبت به نوع چاپي آنها كمتراست. با وجود اينكه در دنياي كتابهاي الكترونيكي هزينههاي بيشتري براي كاربران ايجاد ميشود، ولي در مجموع بسياري از هزينههاي مربوط به انتشارات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدت استفاده، حمل و نقل Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد منابع مرجع، فرهنگ و تمدن، کسب و کار، کتابداران