پایان نامه ارشد رایگان درمورد منابع مرجع، تلفن همراه، دانشگاهها

دانلود پایان نامه ارشد

اين نرمافزار دانلود كردن را تسهيل ميكند و ويرايش را مديريت ميكند.
– پي نات ريدر134
فرمت پي نات ريدر، يک نرمافزار رايگان قابل دانلود ميباشد كه در نمايش اي بوكها (كتابهاي الكترونيكي) بسيار رايج ميباشد. اين سيستم داراي قابليت جستجو، نشانهگذاري و حاشيه نويسي دارد و امكان تغيير جهت متن در صفحه نمايش را فراهم ميكند.
– همگردانهاي اچتيامال135
اين برنامه نرمافزاري همگردان كتاب الكترونيكي از فايلهاي اچتيامال براي ايجاد اي بوكها استفاده ميكنند، نرمافزار همگردان اچتيامال فايلهاي استاندارد اچتيامال را بهكار ميبرند تا فايلهاي نرمال اچتيامال را به يك فايل قابل اجرا تبديل ميكنند. اي بوكهاي توليد شده توسط هر نرمافزار همگردان قابل دانلود و مشاهده ميباشند. فايلها اغلب حجيماند و اي بوكها بهصورت يك صفحه جداگانه ظاهر ميشوند.
– مايكروسافت ورد136
اين بسته پردازشگر متن قابليتهاي بسياري براي نمايش گرافيكها و متن دارد. اين بسته ممكن است برنامهي كاربردي مناسب براي اي بوكها نباشد، اما فايلهاي مايكروسافت ورد با استفاده از هر نوع ديگر كه بالاتر از نوع 0/6 باشد بر روي پيسيها قابل خواندن ميباشند (رائو، 2001، 205-253).
2-1-24. کتابهاي الکترونيکي در کتابخانههاي دانشگاهي
طرحهاي بسياري در دنياي واقعي وجود دارد که از ترکيب فنآوري (کتابهاي الکترونيکي و اينترنت)، ناشران اينترنتي کتابخانههاي ديجيتال بهوجود ميآيند. اين طرحها با گذشت زمان تغيير ميکنند و بهترميشوند اما برخي از پيشرفتهاي مهم بايد قبل از اينکه هر يک از اين طرحها به موفقيت برسند، انجام شود (جانتز. 1387، 34). در اواخر سال 2004 پروژهاي راهاندازي شد که گوگل137 را درگير رقومي کردن ميليونها جلد کتاب موجود در کتابخانههاي تحقيقاتي شامل دانشگاههاي هاروارد، ميشيگان، استانفورد، آکسفورد در ايالات متحده آمريکا، همانند کتابخانه بودلين در آکسفورد کرد.
” رگ کار”138 کتابدار دانشگاه آکسفورد شرحي از اين پروژه را بيان نموده است: به خاطر محدوديتهاي مربوط به حق مولف و مالکيت حقوقي و معنوي يک اثر، توافقي ميان گوگل و آکسفورد در زمينهي تبديل متوني که حق مولف آنها به اتمام رسيده و در حوزه عمومي کار شدهاند و با تاکيد بر کتابهايي که پيش از سال 1920 منتشر شدهاند، منعقد گرديد. اين طرح بهمنظور پردازش و اسکن متون، برنامهاي را پايهريزي کرد که منجر به توليد 10000 عنوان کتاب الکترونيکي در هر هفته بود. در فرآيند اسکن کتابهاي چاپي سعي شد تا دو نسخه از هر کتاب تهيه گردد، بهگونهاي که يک نسخهي آن به گوگل و نسخه بعدي به آکسفورد تعلق داشت. تمهيداتي که در نسخه گوگل انجام شده، بهگونهاي بود که علاوه بر نمايهسازي هر نسخه، امکان جستجوي آن در ميان خدمات جستجوي گوگل فراهم مينمود و نسخهاي که به آکسفورد تعلق داشت امکان يافتن را به هنگام جستجو در ميان پيشينههاي فهرست اين کتابخانه فراهم ميساخت.
نقش کتابخانه بودلين139 در پروژهي چاپي گوگل140 به مانند هدف موسس اين کتابخانه ” سرتوماس بودلي”141 بود که حدود 400 سال قبل اميد داشت کتابخانه آکسفورد تنها براي محققاني که در دانشگاه تحصيل ميکنند مورد استفاده نباشد، بلکه در خدمت همگان باشد. تعداد زياد کتابهاي الکترونيکي موجود در اين طرح توانست اهداف خدمات کتابخانه دانشگاهي آکسفورد را، در تبديل به يک کتابخانه رقومي براساس محتواي مجموعه منابع فيزيکي بينظير برآورده نمايد.
برخي از کتابخانههاي دانشگاهي بهصورت مشارکتي دسترسي به کتاب الکترونيک را همانند ديگر توليدات الکترونيکي فراهم نمودهاند. بهعنوان مثال، ” خدمت اطلاعاتي و تحقيقاتي آموزش کره”142 مشارکتي را از بيش از 70 کتابخانه دانشگاهي بهمنظور دسترسي به 8000 عنوان کتاب الکترونيکي از ” نت لايبرري”143 آماده نموده است.” جينز هنگ”144 (2004) پيشرفتي از کتابخانههاي دو زبانه را در ” شانگهاي” شرح ميدهد که امکان دسترسي به 30000 عنوان کتاب الکترونيکي را به چيني و 5000 عنوان به زبان انگليسي را از طريق ” نت لايبرري” در اختيار کاربران ميگذارد. در کتابخانهاي دانشگاهي در شمال غرب “بريتانيا” قراردادي بين آنها و نت لايبرري، بهمنظور دسترسي به 12000 عنوان کتاب الکترونيکي خريداري شده و 3800 عنوان کتاب رايگان براي 13 کتابخانه دانشگاهي در شمال غربي بريتانيا بسته شده است.
برخي از کتابخانهها تمامي عناوين کتابهاي الکترونيکي و برخي گزيدهاي از عناوين را فهرست مينمايند. در دانشگاهي در هنک کنگ با استفاده از موضوعهاي خاص امکان پيوند به کتاب مورد نظر و همچنين دسترسي به 3300 عنوان کتاب الکترونيکي را، که 95 درصد آنها به زبان چيني هستند، فراهم ميآورند. در دانشگاه تورنتو در کانادا، استفاده کنندگان ميتوانند تمامي عناوين کتابهاي الکترونيکي را بر اساس سرعنوانهاي مشخص شده جستجو نمايند (تد، 2005، 59).
2-1-25. نشر و توزيع کتاب الکترونيکي
کتابهاي الکترونيکي به شيوههاي متنوعي منتشر ميشوند. شيوههاي موجود ميتواند به کاربران قدرت انتخاب بهتري، متناسب با نيازها و امکانات آنها در اختيار گذارد.
انواع نشر کتابهاي الکترونيکي به سه نوع قابل تقسيم هستند، که عبارتند از:
– کتابهاي الکترونيکي قابل دانلود145
– کتابهاي الکترونيکي وب مدار146
– کتابهاي الکترونيکي نيازمند دستگاه خواننده اختصاصي147
کتابهاي الکترونيکي قابل دانلود: به يک خواننده نرمافزاري نظير (ادوبي، يا مايکروسافت) بهمنظور نمايش محتوا برروي يک دستگاه سخت افزاري، از رايانه گرفته تا دستيار الکترونيکي شخصي و حتي تلفن همراه نيازمندند. اين نوع کتابها با محتواي حوزه موضوعي غير تخصصي يا تخصصي منتشر ميشوند. متنهاي اسکي موجود بهصورت رايگان از طريق پروتکل انتقال فايل نظير پروژه گوتنبرگ، در نوع عمومي است، کتابهاي الکترونيکي که در حوزه موضوعات عمومي منتشر ميشوند اغلب از زبان نشانه گذاي فرامتن و مرورگرها، نظير اينترنت اکسپلورر استفاده نموده و به ديسک سخت دستگاه سخت افزاري کاربر دانلود شده و يا چاپ ميگردند. بهعنوان مثال متنهاي رايگان موجود از سوي دانشگاه ويرجينا و بخشي از کتابخانه عمومي اينترنت از آن جملهاند. کتابهاي الکترونيکي در حوزه موضوعي اختصاصي، بعد از دانلود بر روي رايانه شخصي اغلب نيازمند به يک نرمافزار اختصاصي بهعنوان مثال بهمنظور ديده شدن و چاپ هستند. با استفاده از نرمافزار گليس بوک ريدر، ترکيبي از دو نظام کتابهاي الکترونيکي قابل دانلود از طريق وب سايت و کتابهاي دانلود شده به يک دستگاه خواننده اختصاصي محقق ميشود. بهگونهاي که کتاب ميتواند دانلود شده و برروي دفترچه يادداشت (نوت بوک) با قابليت چرخش 90 درجه خوانده شود، همچنين اين دستگاه ميتواند مشابه يک کتاب کاغذي به دست گرفته شود در نسخههاي ناپيوسته کاربر کتابهاي الکترونيکي را از طريق نرمافزار خواننده کتاب الکترونيکي اختصاصي که ميتواند از طريق اينترنت دانلود شود، مطالعه ميکند اين نرمافزارها عبارتند از:
– ادوبي ريدر در قالب پي. دي. اف.148
– خواننده هاي بوک در قالب ” هاي”149
– مايکروسافت ريدر در قالب ليت150
– موبي پاکت در قالب پي. آر. سي.151
– خوانندهي پالم در قالب پي. دي. اف.152 (فهيميفر، 1389، 88).
تنوعي از فروشگاههاي کتابهاي الکترونيکي پيوسته از قبيل ئي بوک مال، کتابهاي الکترونيکي قابل دانلود را در قالبهاي متنوعي ارائه ميدهند.
کتابهاي الکترونيکي وب مدار: متنهاي الکترونيکي که ميتوانند از طريق وب ديده شوند و يا قابل دسترس باشند. اين نوع کتابها، به يک رايانه با ارتباط اينترنتي و نرمفزار خواننده مورد نياز، احتياج دارند و زماني که افراد به اينترنت متصل ميشوند، اين کتابها از طريق مرورگرها خوانده ميشود.
اين نوع کتابها، گاه منابع با حوزه موضوعي عمومي از حق مولف خارج شده را در برگرفته و در قالب متن
ساده موجود هستند. متنهاي الکترونيکي که ميتوانند از طريق شبکه جهان گستر وب ديده شوند و قابل دسترس شوند، نمايانگر اين نوع کتابهاست و پروژه گوتنبرگ بهعنوان يک کتابخانه پيوسته، نمود اين نوع کتابها است. نمونهاي از خدمات کتاب الکترونيکي اشتراکي اينترنت، که کتاب الکترونيکي بر روي وب سايت فراهم کننده آن باقي ميماند، نت لايبرري153 است. اين مطلب بدين معني است که امکان دانلود کتاب و استفاده ناپيوسته از آن امکانپذير نبود. کتابخانهها يا کنسرسيومها امکان دسترسي را با خريداري از سوي برخي ناشران نت لايبرري تامين ميکنند. کاربران اين منابع، ميتوانند اين کتابها را ببينند، جستجو کنند و يا بهصورت 24 ساعته مرور نمايند. هر چند در کتابخانهها کاربر، زماني که کتاب الکترونيکي توسط شخص ديگري مورد استفاده قرار گرفته است، نميتواند يک عنوان را به امانت ببرد، مگر اين که کتابخانه بيش از يک نسخه را خريداري نمايد.
کتابهاي الکترونيکي نيازمند دستگاه خواننده اختصاصي: يک رايانه با باتري شارژ شده و قابل حمل نظير پالم پايلوت يا دستگاه خواننده اختصاصي است، که کتاب الکترونيکي ميتواند بر روي آن خوانده شود نظير راکت ئي بوک154، سافت بوک ريد155، فرانکلين ئي بوک156 من برخلاف کتابهاي وبي، اين نوع کتابها قابل حمل بوده و نيازي به ارتباط اينترنتي به هنگام استفاده ندارند کتاب الکترونيکي راکت ئي بوک مثالي از کتاب به اندازه کف دست است که توسط شرکت نومديا157 فروش ميرسد (رائو، 2001). اين نوع کتابها توسط نوعي رايانه قابل دست گرفتن و باتريهايي با قدرت بالا ديده ميشوند.دستگاههاي خوانندهي اختصاصي با هم متفاوتند، اما همگي به طور مشترک ويژگيهاي خاص تجربه خواندن را بهبود ميبخشند، از آن جمله: نور پشت صفحه اختياري و قابل تنظيم، اندازه و قلم قابل تبديل، قابليت حاشيه نويسي، فراپيوندها، قابليت جابجايي چندان عنوان، اين دستگاهها از لحاظ وزن، قابليت و توانايي، قدرت باتري، رنگهاي موجود، قيمت و روشهاي دانلود متنوعاند. ظاهر غير جذاب برخي کتابهاي الکترونيکي قابل دانلود بر روي سخت افزار يا باقي مانده بر روي وب سايت تامين کننده و نيز زمان صرف شده بهمنظور دسترسي به محتواي کتاب با توجه به پهناي باند شبکه يکي از مهمترين معايب اصلي اين دستگاه است (همان، 89).
2-1-26. انتخاب کتاب الکترونيکي در کتابخانهها
زماني که کتابخانهها در حال برنامهريزي بهمنظور معرفي کتابهاي الکترونيکي در ميان خدمات کتابخانه هستند بايد نکاني را بهمنظور انتخاب کتاب الکترونيکي و قرار دادن آن در مجموعه خود در نظر گيرند. اين نکات عبارتند از:
تصديق محتوا: تمايز بين نسخه کاغذي و الکترونيکي و نسخههاي الکترونيکي متنوع از ناشران و توزيع کنندگان مختلف
هزينه: هزينه دستگاه خواننده، هزينه کاغذ و نسخههاي الکترونيکي عناوين مشابه، هزينهي آموزش خدمات و ارتباطات شبکهاي
کاربرپسندي: دانلود کردن. نصب و عملکرد دستگاههاي خواننده
تعداد عناوين: طبقات موضوعي، مخاطبين، هدف و ….
قابليت تبادل فني: نرمافزار و سختافزار دستگاه خواننده، قالب فايل، کارکرد پذيري زيرساخت
يکپارچهسازي منابع متنوع: در برگيرنده فهرستهاي کتابخانهاي وب اوپک، کتابهاي الکترونيکي و منابع مرجع
آرشيو يا دسترسي دائمي: سوالهايي که در اين مورد همواره به ذهن ميرسد عبارتند از: اگر کتابخانهاي حذف شود چه اتفاقي روي ميدهد؟ اگر ناشري ناپديد يا ادغام شود چه اتفاقي روي ميدهد؟
استفاده آماري: چند وقت يکبار، گزارشي ايجاد ميشود؟ محتواي اين گزارش چيست؟
استفاده منصفانه: آيا امانت بينکتابخانهاي اجازه داده ميشود؟
کارکردها يا عملکردها: آيا کتاب الکترونيکي دربرگيرنده فهرست مندرجات، نشانهگذاري، جستجوپذيري، نسخه پردازيي يا درج رنگي نمودن بر روي متن- حاشيه نويسي و غيره…. (چن، 2003، 12).
2-1-27. فهرستنويسي کتابهاي الکترونيکي
تمرکز فهرستنويسي در دنياي امروز بيشتر روي دسترسي و سازماندهي منابع الکترونيکيست. در ميان منابع، کتاب الکترونيکي رسانهايست. که براي اولين بار در پاييز 1998 وارد بازار شد. عرضه اين آثار به کتابخانهها از 1999 بهويژه با پيدايش نت ليبرري158 در نقش يک کارگزار شروع شد. به محض اينکه کتابخانهها خريد کتابهاي الکترونيکي را آغاز کردند، مسائل جديدي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مصرف کنندگان، خطوط تلفن Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد کتابداران، دانشگاه الزهراء، شکاف اطلاعات، مدت استفاده