پایان نامه ارشد رایگان درمورد منابع مرجع، فرهنگ و تمدن، کسب و کار، کتابداران

دانلود پایان نامه ارشد

چاپي در جهان ديجيتالي وجود نخواهند داشت. در اين نوع كتابها، هيچ هزينهاي براي كاغذ، جوهر، صحافي، روكش كردن، و هزينهي پست يا حمل و نقل وجود ندارد (شکل 2-1)؛ (همان، 108).
10- توسعهي سواد
افزايش سواد و آموزش در كشورهاي در حال توسعه يا توسعه نيافته. بسياري از مردم در كشورهاي فقير، امكان خريد كتاب را ندارند و به ندرت به كتابخانهها دسترسي دارند. در چند سال اخير كاهش مداوم هزينههاي سختافزاري و نرمافزاري، راه را براي راهاندازي كتابخانههاي عمومي مجازي هموار كرده است.
افزايش استانداردهاي آموزش و سواد ملي: كتابهاي الكترونيكي ميتوانند براي افزايش استاندارد سواد ملي استفاده شوند و از اين طريق به ناشران و نويسندگان نيز كمك كنند. كتابخانههاي ملي نيز ميتوانند با خريد پيوستهي عنوانهاي كلاسيك و عنوانهاي خاص ديگر و ارائه آنها به كاربران به توسعهي اين مهم ياري رسانند. رائو در دستهبندي ديگر به ارائه بيشتر اين مزايا به تفكيك افراد و حوزههاي درگير در صنعت نشر ميپردازد.
نويسندگان: افزايش تعداد مطالعه كنندگان، بازگشت سرمايههاي صرف شده براي توليد آثار، و توانايي كنترل مداوم حقوق آثار.
ناشران: توليد گروهي ارزان و بدون كاغذ، امكان پايان دادن به مسائل ناشي از تمام شدن چاپ آثار، توزيع آسان از طريق كارگزاران پيوسته، و بازاريابي مستقيم براي كاربران
كاربران: نرمافزار واژهنامهاي براي جستوجوي كلمات، ابزارهاي جستوجوي براي يافتن نوشتههاي خاص، مجموعهي چند كتاب در يك بستهي نرمافزاري كوچك، اتصال بين كتابهاي الكترونيكي، امكان اختصاصي كردن براي تناسب با علايق و سليقههاي شخصي، دسترسي به منابع مرجع روزآمد، دسترسي به محتواي كامل صدا و تصوير، دسترسي به كتابهايي كه چاپ آنها تمام شده است، امكان مطالعه در نور كم، انتخاب اندازهي قلم و امكان داشتن و حمل كتابخانهي مجازي شخصي.
كتابخانهها: تحول سريع كتابهاي خريداري شده، قلمهاي قابل اصلاح به جاي كتابهاي چاپي بزرگ، قيمتهاي پايينتر به دليل هزينههاي توليد كمتر، مساعدت با محيط، صرفهجويي در فضاي قفسهها، از بين رفتن مسائل مربوط به كتابهايي كه گم ميشوند يا خسارت ميبينند، و توانائي ايجاد كتاب.
سرگرمي: قابليتهاي چندرسانهاي و تصاوير رنگي با وضوح و كيفيت بالا (شکل 2-1)؛ (همان، 110)

شکل 2-1. مزاياي کتابهاي الکترونيکي

2-1-10. مزاياي کتابهاي الکترونيکي براي نويسندگان
مهمترين مزاياي کتابهاي الکترونيکي براي پديدآورندگان آنها به شرح ذيل است.
1- ارتباط سريع و بيواسطه با خواننده
کتابهاي الکترونيکي به نويسندگان اجازه ميدهد تا مطالبشان را بهصورت برخط و با هزينهي کم روي وب عرضه کنند. نشر الکترونيکي ميتواند ارائه خدمات به مشتريان را بهبود ببخشد و به نويسنده اجازه دهد تا بازخورد سريعي از سوي خوانندگان دربارهي مطالبشان دريافت کنند. براي مثال نويسندگان ميتوانند به طور مستقيم از طريق پست الکترونيکي و وبگاهها با خوانندگان ارتباط داشته باشند و ديدگاهها و نظريات آنها را دريافت کنند، اين اطلاعات ممکن است نويسندگان را در روز آمدسازي و يا باز ويرايش مطالبشان کمک کند.
2- افزايش درآمد نويسنده و کاهش هزينههاي غيرضروري
نشر الکترونيکي موجب افزايش حق تاليف نويسندگان شده است. بهطوري که ميانگين پرداخت حق تالف نويسنده حدود 20 تا 30 درصد قيمت حاصل از فروش کتاب در اينترنت شده است؛ طرفه اينکه حتي بعضي از ناشران الکترونيکي 50 درصد از فروش کتاب را بهعنوان حق تاليف در نظر ميگيرند. در صورتي که در روش سنتي اين ميزان حدود 8 تا 15 درصد است. نويسندگان که خودناشر هستند ميتوانند مراکز پخش را حذف کنند و بهطور مستقيم با خواننده ارتباط برقرار کنند و بدين ترتيب زمان هزينههاي معاملاتي کاهش مييابد.
3- خودناشري
با توجه به توسعهي فناوريهاي نوين، نهادهايي بوجود آمدهاند که خدمات فني و تخصصي شبکهاي را به قيمتهاي بسيار ارزان به پديدآورندگان اثر ميفروشند تا آنها بتوانند آثار خود را بدون واسطه توليد و توزيع کنند. خود ناشري پديدهاي است در حال گسترش و ظرف سه سال از سال 1999 ميلادي تا سال 2002 ميلادي در کشورهاي صنعتي حدود 13 درصد رشد کرده است و پيشبيني ميشود در سالهاي آينده، آهنگ اين رشد شتاب بيشتري بگيرد (عنايت تبار، 1386، 23).
2-1-11. آينده کتابهاي الکترونيکي
موارد کليدي براي توسعه صنعت کتب الکترونيکي، دامنه و کارکرد آنهاست. ضرورتهاي تجاري و امنيتي، دامنه دسترسي اين کتب را محدود ميکند با اختراع انتشارات ديجيتالي، دزدي اطلاعات از علايق ناشران کتاب مي باشد. عملکرد، دومين کليد پذيرش کتب الکترونيکي است. مراحل فراهم سازي يک کتاب الکترونيکي و بهکارگرفتن آن بعد از بارگذاري ميتواند نگران کننده باشد. همانطور که دامنه رشد ميکند، تجارب خريد و خواندن هم پيشرفت ميکند و کانالهاي کم ارزش نيز پديد خواهند آمد (سوبا، 1386، 8). عليرغم وجود کاستيها و چالشها، در سالهاي گذشته پيشرفتهاي زيادي در انتشار کتابهاي الکترونيکي صورت گرفته است. با اين وجود کتابهاي الکترونيکي هنوز در مراحل اوليه پيشرفت هستند. براي پيشرفت، کارامدي، و همراهي با نيازهاي بازار، توليد کنندگان کتابهاي الکترونيکي بايد ويژگيها و استانداردهاي بهتري را فراهم کنند و بهکار برند. از سوي ديگر عقيدهاي وجود دارد که کتابهاي چاپي عليرغم پيشرفتهاي کتابهاي الکترونيکي، بهعلت علاقه کاربران همچنان باقي خواهند ماند. اين علاقه ناشي از اين است که کتابهاي چاپي را بهراحتي ميتوان به هر جايي برد و آنها را در اتوبوس، قطار، ماشين يا در هنگام قدم زدن مطالعه کرد. از اين گذشته، کتابهاي چاپي بخشي از فرهنگ و تمدن بشري به حساب ميآيند و باعث غناي جامعه ميشوند.
موفقيت يا شکست کتابهاي الکترونيکي، نه تنها به پذيرش کاربران، بلکه به تواناييهاي صنعت نشر براي درنورديدن مدلهاي کسب و کار سنتي نيز بستگي دارد. به همين دليل ناشران الکترونيکي بايد توجه داشته باشند که کتابهاي الکترونيکي جايگزيني براي کتابهاي کاغذي نيستند بلکه مکمل مجموعه کاغذي و چاپي به شمار ميروند. بنابراين بهمنظور کارآمدي و جذب بيشتر کتابهاي الکترونيکي توسط استفادهکنندگان ميبايد نوآوريهايي در آنها صورت گيرد:
1- تهيه و تدارک استانداردها و ويژگيهاي يکپارچه در رابطه با کتابهاي الکترونيکي
2- ابداع وسيلهاي مخصوص خواندن اين نوع کتابها که استفاده از آن حتي از کتاب چاپي آسانتر باشد و افراد بتوانند بهراحتي آن را در هر مکاني از جمله اتوبوس و غيره مطالعه نمايند.
3- نظامي بهوجود آيد که استفاده از آن ساده و داراي پايگاههاي دادههاي متعدد و گستردهاي که بهصورت مرتب روزآمد ميشوند، باشد تا بتواند اطلاعات مورد نياز استفادهکنندگان را در هر مکان و زماني تأمين کند و حتي استفادهکنندگان، بتوانند آن اطلاعات را براي نگهداري و يا يکبار استفاده از نظام موجود دريافت کنند. اين پايگاه دادهها ميبايد حاوي کتابها، مجلات، گزارشها، بروشورها، اجراهاي نمايش، نتهاي موسيقي، کنسرت، مواد ديداري-شنيداري رقومي شده و حتي موادي که هنوز کسي به آنها نيانديشيده است باشد (نيکنام، 1381، 3؛ عليدوستي و شيخ شعاعي، 1385، 97-114).
کتابهاي الکترونيکي در آينده، براي مقبول واقع شدن ميبايد 6 خصوصيت را دارا باشند:
1- امکان خوانش آن بايد بهتر از هر کتاب چاپي باشد.
2- صفحهي نمايش آن بايد بتواند حداقل 500 کلمه را روي صفحهاي به ابعاد 15 در 5/22 سانتيمتر يعني اندازه يک صفحه کتاب چاپي نشان دهد،
3- اندازه و وزن آن از يک کتاب داستان متوسط کوچکتر و سبکتر باشد،
4- بايد بتوان با يک دست آن را نگه داشت، استفاده کرد و خواند،
5- قيمت آن بايد از متوسط قيمت يک کتاب داستان کمتر باشد،
6- بايد بتوان در هر مکان و زماني به متون موجود روي ميليونها پايگاه دادهها دست پيدا کرد (نيکنام، 1381، 6).
2-1-12. استانداردها
استانداردهاي بسياري براي کتابهاي الکترونيکي وجود دارند از جمله اين استاندار شامل ابزارهاي خوانشي، فرمت فايل، مديريت و کنترل، مالکيت فکري، شناساگرها و … ميباشد (چن، 2003، 13). قالبهاي بايگاني (فايل) متنوعي براي کتابهاي الکترونيکي وجود دارد و استانداردهاي انتخاب شده توسط ناشران نيز ميزان سهولت استفاده از اين قالبها و ورودي يا خروجي بودن آنها نکات قابل بررسي هستند. اکثر ناشران در حال حاضر براي مجلات الکترونيکي از قالب پي.دي.اف. استفاده کنند. ليکن پي.دي.اف. براي کتابهاي الکترونيکي تنها يک گزينهي انتخابي ميباشد که توسط برخي از ناشران (مانند Adobe البته به همراه استاندارد خود موسوم به مبادلهي کتاب الکترونيکي Ebx) ارائه ميشود. ناگفته نماند که استانداردهاي ديگري نيز در حال توسعه ميباشند. کتاب الکترونيکي باز يک استاندارد رايج است که مبتني بر زبان نشانه گذاري گسترش پذير بوده و گزينهاي جذاب براي کساني که نگران استفاده طولاني مدت هستند ميباشد. اين استانداردها توسط شرکت مايکروسافت براي فايلهاي (بايگانيهاي) متني و ماشينهاي بازخوان خود مورد استفاده قرار ميگيرد (لي، 1383، 55).
2-1-13. کتابهاي الکترونيکي بر روي وب
بهنظر ميرسد که تهيه کتابهاي الکترونيکي از طريق سايتهاي وبي، نسبت به هر پيشرفت الکترونيکي ديگر، بر وظايف کتابخانهها بيشترين تاثير را داشته است (ديگان، 1382، 119). در حال حاضر خواندن کتابهاي الکترونيکي از طريق مرورگر استاندارد وب با جريانهاي وب با جريانهاي عمومي مربوط به تحويل اطلاعات پيوسته همگام باشد. رابط وب به کاربر فرصت خواندن متن همراه با قابليتهاي ديگري همچون برقراري پيوند به منابع ديگر، جستجوي بين متني، استفاده از فرهنگهاي لغت و نظاير آنها را ميدهد (لي، 1383، 53). طرح گوتنبرگ که از ده سال پيش تاکنون ادامه داشته است، داوطلباني داشته که متنها را تايپ ميکردهاند و اکنون بيش از 3000 عنوان کتاب را بهصورت مجاني در اختيار قرار ميدهد. اما اکنون نوع جديدي از تجارت با مقياسي تازه، در حال ظهور است که براي کتابخانهها وعده دسترسي نسبتا ارزان به صدها هزار عنوان مدرک از ناشران عمده جهاني را بههمراه دارد. کوئيستيا117، نت لايبرري118، و ابراري119 ، همه اين شرکتها متن کامل کتابها، مقالات مجلات و مقالات دايره المعارفها، به ضميمه خدمات با کيفيتي در حوزه منابع مرجع و مذاکره را ارائه مينمايند (ديگان، 1382، 119) كه در ادامه به معرفي آنها ميپردازيم.
2-1-13-1. کوئستيا
شرکت کوئيستيا يکي از شرکتهاي اوليه در زمينه کتاب الکترونيکي بود که در سال 1999 آغاز بهکار کرد، کوئستيا براي دانشآموزان است و با استخدام کتابداراني براي مجموعه سازي ارائه ميشود120. خدمت کوئيستيا تا اوايل سال 2001 تداوم داشت و مدعي بود که حداقل پنجاههزار از نسخههاي بسيار ارزشمند قرون بيستم و بيست و يکم را در زمينه هنرهاي آزادي خواهانه نگهداري ميکند. کوئيستيا به بزرگترين کتابخانه پيوسته کتاب معروف شده است و در سال 2003 بيش از چهارصد هزار عناوين قابل دسترس از دويست ناشر، از قبيل پيرسون121 و ناشران دانشگاهي مختلف را شامل ميشد. هر فردي ميتواند کتابهاي کوئيستيا را بدون هيچ هزينهاي جستجو کند، اما براي مشاهده تمام متن منابع و دسترسي به ابزارهاي پژوهش، بايستي حق اشتراک پرداخت شود.
2-1-13-2. نتلايبريري
شرکت نت لايبرري يکي از اولين خدمات کتاب الکترونيکي بود که در سال 1998 بهعنوان بخشي از فعاليتهاي مرکز کتابخانهاي برخط اجرا شد122. خدماتي براي کتابخانههاي دانشگاهي، اختصاصي، عمومي و سازماني ارائه ميکند، در بسياري از زمينهها از خدمات کتابخانه سنتي تقليد ميکند. موسساتي که با نتلايبري اشتراک دارند، مجموعه کتابهاي الکترونيکي خود را به روش مشابه کتابهاي چاپي خريداري ميکنند، اما مجموعه الکترونيکي که روي سرويس دهنده خود دارند به ميزباني نتلايبريري است کاربران کتابخانه ميتوانند کتابهاي الکترونيکي را در فهرست کتابخانه از طريق رکوردهاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد منابع مرجع، حمل و نقل Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد آموزش از راه دور، مدت استفاده، رابط کاربر، کتابداران