پایان نامه ارشد رایگان درمورد منابع طبیعی، جامعه آماری، رضایتمندی، امنیت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

ابزاری هستند که به افراد، نهادها، اجتماعات و جوامع کمک میکنند تا درباره آینده خود به انتخابهای متناوب بهتری دست زنند. هدف از معرفهای پایداری، ارائه مقیاسهای کیفی است که بتوان بر اساس آن‌ها وضعیت، مسیر یا میزان تغییرات فعلی خصوصیات زندگی را استنتاج کرد( خسروبیگی، 1390: 112 به نقل از شاهولی، 1385: 15). بنابراین بر اساس معرفهای تعریف‌شده در جدول(3-1) فصل سوم متغیرهای واردشده به مدل انتخاب میشود. در این گزینش سعی شده که متغیرها تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی را پوشش دهد همچنین به نحوی باشد که درک مدل را با پیچیدگی مواجه نکند. متغیرهای مورداستفاده برای مدل در جدول(3-2) شرح داده‌شده است:
جدول3-2: متغیرهای مدل سیستم داینامیک توسعه پایدار
بعد اجتماعی
بعد زیستمحیطی
بعد اقتصادی
سلامت
موجودیت منابع طبیعی
اشتغال
آموزش
تنوع منابع طبیعی
تنوع شغلی
رفاه اجتماعی
توزیع منابع طبیعی
سطح درآمد
امنیت اجتماعی
کارایی منابع طبیعی
پس‌انداز
کیفیت زندگی
آسیبپذیری منابع طبیعی
اشتغالزایی
رضایتمندی
تخریب منابع طبیعی
رضایت از فعالیت اقتصادی
اعتماد
کشاورزی ارگانیک
پشتیبانی اقتصادی
همبستگی
حفاظت از منابع طبیعی

تعلق مکانی
مدیریت منابع طبیعی

مسئولیت‌پذیری اجتماعی
سرزندگی منابع طبیعی

موجودیت نهادی

مشارکت نهادی

قدرت نهادی

اثربخشی نهادی

رضایتمندی نهادی

پویایی جمعیت

عدالت اجتماعی

جامعه آماری و روش نمونه‌گیری:
جامعه آماری تحقیق حاضر 65 روستای بخش حُمیل میباشد. این پژوهش به‌صورت تمام شماری انجام‌گرفته است و وضعیت پایداری تمام 65 روستای این بخش از طریق دادههای اولیه و ثانویه موردسنجش قرارگرفته است. واحد تحلیل تحقیق نیز روستا میباشد.
معرفی منطقه موردمطالعه:
شهرستان اسلام‌آباد غرب در استان کرمانشاه با وسعتی در حدود 2100 کیلومترمربع بین 33 درجه و 36 دقیقه تا 35 درجه و 15 دقیقه عرض شمالی و 45 درجه و 24 دقیقه تا 48 درجه و 30 دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرارگرفته است. این شهرستان از شمال به شهرستان دالاهو، از شرق به شهر کرمانشاه، از غرب به شهرستان سرپل و گیلان غرب و از جنوب به استان ایلام منتهی میشود. در تقسیمات سیاسی این شهرستان از 2 شهر،2 بخش، 7 دهستان و 199روستا تشکیل‌شده است.
بخشها: مرکزی اسلام‌آباد غرب- حُمیل
شهرها: اسلام‌آباد غرب- حُمیل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد رویکرد سیستمی، توسعه پاید، توسعه پایدار، مدل‌سازی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سهم بازار، نوسان پذیری، ضریب همبستگی، عملکرد آتی