پایان نامه ارشد رایگان درمورد مصرف کنندگان، جمعیت شناختی، مصرف کننده، بعد شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

سه بخش شناختی، عاطفی و رفتاری، پوشاک ساخته شده در سه کشور ایران، ترکیه و چین را از دید مصرف کننده ی ایرانی مقایسه کنیم. همانطور که در فصلهای پیشین نیز بحث شد، مبنای ما در این مسیر دیدگاه سه بخشی نگرشها (شناختی، عاطفی و رفتاری) بوده است. ما از بین تمام محصولات ممکن، پوشاک را برای سنجش نگرش به کار برده ایم، زیرا به دلیل داشتن ویژگیهای مختلف این محصول اعم از مسائل دوخت و قیمت تا مسائل ظاهری و زیبایی می توان به راحتی همه ابعاد نگرش را در مورد آن جویا شد. همچنین به خاطر میزان وفور پوشاک ترک و چینی در بازار داخلی و رقابت آنها با محصولات داخلی، سه کشور یاد شده را برای مقایسه انتخاب کرده ایم.
این پرسشنامه در 4 صفحه حاوی 44 سؤال (علاوه بر پرسشهای جمعیت شناختی) می باشد که در اکثر این سؤالات از پاسخ دهنده خواسته شده است تا سه کشور ایران، ترکیه و چین را در طیف 5 درجه ای لیکرت با هم مقایسه کند (رجوع شود به پیوست ب). البته 9 پرسش پایانی این پرسشنامه، مربوط به بررسی ملی گرایی مصرف کنندگان است که در فصل پنجم، مورد بحث قرار خواهد گرفت. سؤالات مربوط به این بخش به همراه سؤالات اصلی پرسشنامه در جدول (3-2) نشان داده شده است. همچنین در این جدول ارتباط هر یک از سؤالات با متغیرهای تحقیق و چگونگی به دست آمدن آنها بیان شده است.
در قسمت اول جدول (3-2)، با استفاده از برخی مقیاسهای شناختی سعی شده است تا بعد شناختی مصرف کنندگان را نسبت به موضوع مطالعه بدست آوریم. این قسمت شامل 16 سؤال می باشد که سه سؤال اول بطور کلی در رابطه با آشنایی فرد با موضوع کشور محل ساخت پرسیده شده است (سه سؤال اول). در بخش دوم از صنعت پوشاک (سه سؤال دوم) و در بخش سوم، برخی ویژگیهای شناختی پوشاک (بقیه سؤالات) مورد سؤال قرار گرفته است.
همانطور که در جدول یاد شده نیز دی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد نگرش مصرف کننده، مصرف کننده، مدل مفهومی، متغیر مستقل Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مصرف کننده، رفتار مصرف کننده، مصرف کنندگان، مدل اندازه گیری