پایان نامه ارشد رایگان درمورد مصرف کنندگان، خطوط تلفن

دانلود پایان نامه ارشد

طريق مطبوعات، سايت وب، پست الکترونيکي، و تبليغات چاپي انجام شود. به تعبير ديگر کتابهاي الکترونيکي را نميتوان در پشت ويترين کتابفروشيها نمايش داد.
4- عدم برگشت کتاب از سوي کتاب فروشان به دلايل مختلف
از آنجا که تنها يک نسخه از کتاب الکترونيکي توليد ميشود و در محيط وب در دسترس قرار ميگيرد، ناشران هيچگاه با مشکل برگشت کتاب از سوي کتاب فروشان و توزيع کنندگان رو به رو نخواهند شد.
5- سرعت بخشيدن به چرخه نشر کتاب
نشر کتاب در قالب الکترونيکي بسياري از موانع بر سر راه چاپ کتاب بهصورت سنتي را از ميان بر ميدارد. براي مثال ديگر نيازي به ارسال کتاب چاپخانه، بررسي کيفيت چاپ، صحافي، و توزيع و ارسال به کتاب فروشيها نيست. اما اين موضوع هنگامي حاصل ميشود که قبلا سياست گذاري صحيح و راهبردي براي نشر کتاب بهصورت الکترونيکي انجام شده باشد.
6-خريد پيوسته کتاب
منظور از خريد پيوسته کتاب اين است که خوانندگان ميتوانند از هر کجا پس از مطالعه معرفي و يا نقد و بررسي کتاب، به سفارش و خريد آن اقدام کنند. يکي از محدوديتهاي شيوههاي سنتي توزيع کتاب اين است که خوانندگان مجبور هستند به کتابفروشيها يا منابع معرف کتاب مراجعه کنند و اين در خالي است که اين موضوع فقط شامل خوانندگان در يک منطقه جغرافيايي خاص ميشود. در نظام خريد پيوسته کتاب از طريق اينترنت، هرکس از هر کجا و در هر زمان ميتواند به سايت ناشر مراجعه کند و پس از مطالعه مقدماتي کتاب مورد نظر، به انتخاب و سفارش آن بپردازد. همين موضوع باعث ميشود که ناشران بتوانند خوانندگان بيشتري را در مناطق جغرافيايي ديگر جذب نمايند و محدوديتهاي مکاني و فيزيکي را براي نمايش انتشارات خود از ميان بردارند هم اينک، تقريبا همه ناشران معروف و معتبر داراي سايت وب هستند و امکان خريد پيوسته انتشارات خود را ميدهند.
7-جلوگيري از تمام شدن نسخههاي چاپي
يکي از مشکلاتي که خوانندگان بهويژه براي خريد کتابهاي مرجع پر استفاده و کمياب با آن رو به رو هستند، دسترسي به آثاري است که همه نسخههاي چاپي آنها در بازار نشر به فروش رفته و ناشر به دلايل مختلف ديگر اقدام به انتشار چاپهاي جديد از آن نکرده است. به اينگونه کتابها اصطلاحا کتابهاي خارج از چاپ ميگويند. نشر کتاب در محيط وب اين فرصت را به ناشران ميدهد که هيچگاه با مشکل به اتمام رسيدن نسخههاي چاپي رو به رو نشوند و خوانندگان همواره بتوانند براي خريد کتاب مورد نظر اقدام کنند.
8- فرصت بيشتر براي انتشار عناوين بيشتر و آثار الکترونيکي
توليد فقط يک نسخه کتاب در قالب الکترونيکي، دسترسي تعداد زيادي از خوانندگان به يک نسخه از کتاب بهطور همزمان، و موارد ديگر منجر به کاهش هزينه توليد کتاب ميشود و بدين ترتيب ناشران فرصت بيشتري پيدا ميکنند تا به انتشار عناوين بيشتري از کتابهاي ويژه در زمينههاي تخصصي بپردازند. به عبارت ديگر امروز ديده ميشود که بيشتر ناشران خصوصي، به دليل محدوديتهاي مالي تمايل دارند عناويني را که مخاطبان بيشتري دارند به چاپ برسانند تا سود بيشتري کسب نمايند، نشر الکترونيکي در محيط وب تا حدودي ميتواند ناشران را به سوي انتشار کتابهاي تخصصي يا متعلق به نويسندگان ناشناخته سوق دهد (حيدري، 1388، 13؛ مومن زاده، 1387، 160).
2-1-21. مديريت ارائه کتاب الکترونيکي در کتابخانه
به لحاظ سنتي، در مورد کتابهاي کاغذي، ذخيره منابع و ارائه خدمات بههم وابستهاند و نميتوانند از هم جدا شوند. نياز قفسه چيني معمولا گسترده است و يکي از زمينههاي اساسي کتابخانه محسوب ميشود. کتابهاي الکترونيکي ميتوانند بهطور مستقيم قابل دسترس باشند و يا عناوين بسياري از اين کتابها ميتوانند بر روي دستگاه خواننده قابل دانلود باشند. در مورد کتابهاي الکترونيکي نياز به فضاي زياد حذف ميشود و وابستگي بين حذف و ذخيره ديگر لازم نيست. کتابهاي الکترونيکي براي استفاده مجوز داده ميشوند. اما کتابخانه مالک آن منبع معمولا نيست. مدل پيشرفت مجموعه نسبت به موردي بودن است بدين مفهوم که در هر زمان که نيازي از سوي کاربر مطرح گردد آن نياز برطرف ميشود و ممکن است آن منبع بعد از مدتي از اشتراک حدف گردد. اين مدل براي ميراث فرهنگي کتابخانهها، زيان آور است، زيرا نگهداري، مسئوليت فرهنگي مهمي براي کتابخانههاست. از دست دادن اطلاعات با نگهداري و حفظ نامناسب آن، شکافي را در دانش بشري ايجاد خواهدکرد. بنابراين اهميت مسئله نگهداري ميراث فرهنگي، توسط ناشران تجاري تاکيد شده است و آنها سعي بر ايجاد راهحلي موثر و کارا در زمينه نگهداري دارند. در حقيقت نت لايبريري به همراه OCLC راهحلي بهمنظور دسترسي دائمي به اين منابع بهطور مشترک ايجاد کردهاند (چن، 2003، 12).
2-1-22. توسعه کتاب الکترونيکي در جهان
نهادهاي بسيار زيادي با درک اهميت اين رسانه، به حمايت و گسترش اين پديده نوپا اقدام ميکنند که قصد آنها توسعه هر چه بيشتر الکترونيک و بها دادن به اين پديده است. براي مثال، نمايشگاه کتاب فرانکفورت 7 جايزه ساليانه براي کتابهاي الکترونيکي برگزيده اختصاص داده شده است که شامل جايزهاي ويژه به مبلغ 100 هزار دلار است. اکنون سايتهاي فراواني ميتوان يافت که از نويسندگان ديجيتال استقبال ميکنند. انتشارات تجاري Time warner اخيرا از وجود سايت www.ipublish.com خبر داد که مسئولان آن نويسندگاني را که قصد دارند کتابشان در قالب الکترونيکي عرضه شود، جلب و حمايت ميکنند.
همچنين جنبشي تحت عنوان پروژه گوتنبرگ126 شکل گرفته است که هدف آن تبديل کتابهاي عادي به کتابهاي الکترونيکي است. هزاران کتاب که تاکنون در کتابخانهها و يا کلکسيونهاي خصوصي موجود بودند اکنون در قالب ديجيتال در دسترس همگان قرار ميگيرند (قدياني، 1386، 40).
2-1-22. عوامل موثر در پيشبرد و توسعهي کتابهاي الکترونيکي
با وجود فنآوريهاي پيشرفته و رشد روز افزون آنها تمايل استفادهکنندگان نسبت به سهولت دسترسي به کتابهاي مورد علاقه بيشتر و بيشتر شد. عوامل بسياري دست بهدست هم دادند تا زمينه را براي استفاده از کتابهاي الکترونيکي و رشد استفاده از آنها فراهم آورند. اين عوامل توانستند بر ويژگيهاي کتابهاي الکترونيکي افزوده و گزينهي مناسبتري براي انتخاب آنها باشند. عواملي که توانستند در پيشبرد و توسعهي اين کتابها موثر باشند عبارتند از:
1- پيدايش نشر روميزي
2- رشد اهميت انتشار بدون کاغذ
3- ايجاد روزآمدي، روبرداري، اشتراک، توزيع و جستجوي آسان اطلاعات الکترونيکي
4- دسترسي گستردهتر به شبکههاي ارتباطي محلي و جهاني
5- آغاز انفجار اطلاعات الکترونيکي
6- پيشرفتهاي سختافزاري و نرمافزاري رايانهها
7- پيشرفتهاي اينترنت در تسهيل تبادل الکترونيکي متن و دادهها
کاربردهاي آسان وب با استفاده از فنآوريهاي مانند “HTML” “XML” “PDF” بهعنوان استانداردهاي پايه و اصلي (عليدوستي و شيخ شعاعي، 1385، 105).

2-1-23. اي بوکريدر
2-1-23-1. سخت افزار
تعداد زيادي از ابزارهاي اي بوک در شکلها و اندازهها و قيمتهاي مختلف در بازار موجوداند. اين وسيلهها، قابليت عملي سازي ندارند، بهعنوان مثال اي بوکهايي که براي يک ريدر خريداري شدهاند نميتوانند بر روي دستگاه ديگري مورد استفاده قرار گيرند. در برخي از اي بوکها بايد ريدر به کامپيوتر متصل شود و نرمافزار مربوطه ذخيره کرده و عناوين را از کتابخانهي شرکت در اينترنت خريداري و دانلود شود. در برخي از انواع ديگر فرد ميتواند بهطور مستقيم از طريق خطوط تلفن به کتابخانه متصل شود؛ برخي ديگر قابليت دانلود از ماهواره را دارند. اما پتانسيل بازار براي اين e-reader ها بهگونهاي است که مصرف کنندگان به مقدار عناويني که دانلود کردهاند هزينه پرداخت ميکنند. اين تکنولوژي مزاياي آشکاري دارد: قابليت جستجوي متن، قابليت تغيير اندازه و نوع فونت، قابليت حمل تعداد بسيار زيادي کتاب در هر زمان، قابليت خريداري عناوين از اينترنت به مدت 24 ساعت در روز.
2-1-23-2. نرم افزار
افراد ضرورتا نياز ندارند يك دستگاه دستي خاصي براي خواندن عناوين اي بوك خريداري كنند. آنها ميتوانند عناوين اي بوك را بر روي يك دسك تاپ يا نوت بوك يا كامپيوتر دانلود كرده و بخوانند. اما عناوين اي بوك بر روي هر نوع نرمافزار يا دستگاه مربوط به خواندن آن، قابل استفاده نيستند؛ اكثر آنها به دستگاه يا نرمافزار وابستهاند. بنابراين انطباق فرمت عنوان اي بوك با دستگاه خواندن يا نرمافزار يك پيش شرط محسوب ميشود. برخي از رايجترين نرمافزارهاي اي بوك ريدر در بازار شامل موارد زير هستند:
– ادوب آكروبات127:
اين مشهورترين و متداولترين برنامه براي ايجاد اي بوكهايي با كيفيت بالاي اجراي تصاوير (گرافيكها) و متن ميباشد. اين برنامه پنهان سازي فايل، حركت در آوردن اسناد و حاشيه نويسي را تسهيل ميكند. بهمنظور مشاهدهي اي بوكهاي ايجاد شده در فرمت آكروبات، افراد بايد نرمافزار آكروبات اي بوك ريدر را برروي لپ تاپ و يا دسك تاپ كامپيوترهاي شخصي دانلود و نصب كنند.
– مايكروسافت ريدر128:
برنامه مايكروسافت ريدر كه در دسترس پیسیهاي129 جيبي ميباشد اكنون با ويندوزهاي 9x،NT4 ، 2000 و ويندوز ME سازگار است و آنرا در دسك تاپ يا نوت بوكهاي PC قابل استفاده ميسازد. نوع جديد پيسي به كاربران اين امكان را ميدهد تا عناوين اي بوك را بهطور مستقيم از طريق بارنز و نوبل خريداري كنند. بهعلاوه، مايكروسافت يك ابزار ورودي دارد كه به كاربران مايكروسافت Word2000 اجازه ميدهد تا اسناد و فايلهاي خود را به فايلهاي مايكروسافت ريدر تبديل كنند. اين نرمافزار براي كاربراني كه پيسيهاي جيبي يا نوت بوك دارند و يا از پيسيهاي دسك تاپ استفاده ميكنند، وضوح فونت مناسبي بر روي صفحه نمايشهاي LCD ايجاد ميكند. اين ريدر ابزارهايي براي نشانهگذاري، برجستهسازي، و حاشيه نويسي در متن دارد. ريدر استانداردهايي براي نسل بعدي برنامههاي كاربردي اي بوك ريدر نيز دارد.
– گلس بوك ريدر130:
اين برنامه براي كاربران پيسي و نوت بوك طراحي شده است و در ويندوز 95 يا NT4/0 نصب ميشود و به 4يا5 مرورگر اينترنت همخوان است. همانند مايكروسافت ريدر، اين برنامه نيز بهصورت رايگان قابل دانلود است و يا نوع پيشرفته آنرا ميتوان خريداري نمود. نوع پيشرفته اين برنامه داراي يك فرهنگ لغت كامل، اشعه مادون قرمز و اينترنت ميباشد. برروي اين نرمافزار صفحات تمام رنگي اي بوك، اي بوكهاي پيدياف و صفحات وب را ميتوان مشاهده نمود علاوه بر اين قابليت جستجوي متن و نشانهگذاري متن را نيز دارد. يك قابليت ديگر براي كاربران ويندوز 2000، شنيدن متن خوانده شده ميباشد. براي كاربران نوت بوك امكان چرخش صفحه نيز وجود دارد. سه بخش در گلس بوك ريدر وجود دارد:
– غرفهي كتاب: براي خريداري عناوين اي بوك
– كتابخانه: براي سازمان بندي عناوين
– نمونه خوان: كه فرد در آن بتواند اي بوكهاي خود را بخواند يا اي بوكهايي را كه به امانت گرفته است.
سيستمهاي ادوب (Adope) ميكوشند تا گلس بوك ريدر را با نمونههاي آتي برنامهي ادوب آكروبات ريدر خود ادغام كنند.
– داك ايبل131:
اين برنامه يك نرمافزار مبتني بر پيسي براي مديريت اسناد است كه اسناد پیدیاف را با فرمت كتاب به صورت دو صفحهاي ميخواند. اين برنامه 295 دلار آمريكا هزينه دارد و امكان مشاهدهي چندين سند بهطور همزمان و جستجو در درون و بين اسناد را ميدهد. علاوه بر اين، صفحات الزاما مجاور هم قرار نميگيرند، بنابراين ميتوان صفحات 2و10 را بهصورت همزمان مشاهده نمود و يا يك صفحه از دو نوع سند متفاوت را خواند. بهمنظور به يادآوري سريع امكان نشانهگذاري قسمتهاي مهم سند وجود دارد و هنگام بستن يك سند، يك نشانه بهطور اتوماتيك ايجاد ميشود تا هنگام بازنمودن سند در زمان ديگر فرد بتواند از ادامهي متن شروع به خواندن نمايد.
– سافت بوك ريدر132
فايلهاي سافت بوك را ميتوان بر روي يك دستگاه سافت بوك اي بوك و يا برروي يك لپ تاپ يا PC كه برنامهي سافت بوك ريدر را اجرا ميكند خواند.
– راكت لايبرين133
اين نرمافزار يك برنامه رايگان قابل دانلود ميباشد كه امكان استفاده از فنآوري خوانش راكت اي بوك را روي دسك تاپ كامپيوتر فراهم ميكند.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد منابع مرجع، فرهنگ و تمدن، کسب و کار، کتابداران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد منابع مرجع، تلفن همراه، دانشگاهها