پایان نامه ارشد رایگان درمورد مصرف کننده، مصرف کنندگان، رفاه اجتماعی، روش پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش دیگری تحت عنوان ” راه های کاربردی و تجربی به اقناع: تجزیه و تحلیل از تبلیغات درحال ظهور درمقابل بازارهای توسعه یافته ” درمیان 256 تست تلویزیونی تجاری که در 23 کشور صورت پذیرفت، نتایج این تحقیق از دو بعد مورد بررسی قرار می گیرد، بعد وظیفه ای که بر ویژگی ها و فواید محصول تاکید دارد و بعد تجربی که بر تاثیرات، احساسات و تصورات تاکید دارد. در بازارهای توسعه یافته ابعاد تجربی باعث تحریک و تشویق مشتری می شود و ابعاد وظیفه ای در بازارهای درحال ظهور تاثیرگذارترند. همچنین تاثیرات مدرن و سنتی و جهانی و محلی نیز از مواردی بوده که در نتایج این تحقیق به آن اشاره شده است. ( Zarantonello et al ., 2013 )
10 – پژوهش دیگری تحت عنوان ” تبلیغات مستقیم بر مصرف کننده و رفاه مصرف کننده” صورت پذیرفت و نتیجه حاصل شد که کاربرد مسائل رفاه اجتماعی در تبلیغات مستقیم برای مشتری توجه زیادی به خودجلب می کند و بسیار پیچیده می باشند چراکه افراد انتخاب تصمیم گیری را به پزشکان محول می کنند که دائم درمعرض این تبلیغات هستند. دراین تحقیق مدلی برای بررسی رفتار درکنار تقاضا ارائه شده است و نشان می دهد که سطح انتظار رفاه اجتماعی مشتریان افزایش پیدا کرده که این خود ناشی از وجود تبلیغات مستقیم برای مشتری می باشد. ( Jayawardhana , 2013 )
11 – در تحقیقی تحت عنوان ” آیا حالت نهایی مصرف کننده در اثربخشی جذابیت تبلیغات اینترنتی تاثیر دارد؟ ” که درمیان 141 نفر کاربران فیس بوک و توییتر صورت پذیرفت که یافته های پژوهش حمایت از مصرف کنندگان دولت نهایی را تشکیل می دهند که نگرش مثبت نسبت به آگهی های تعاملی سطح پایین دارند، در حالی که مصرف کنندگان دولت نگرش مثبت نسبت به آگهی های تعاملی در سطح بالا دارند. علاوه بر این، این تحقیق نشان می دهد که تحریک به دنبال گرایش واسطه تاثیر دولت فرا انگیزشی در نگرش آگهی میباشد. (Jung et al ., 2014 )
12 – تحقیق دیگری تحت عنوان ” آیا نماد و نوظهوربودن حقیقتاً می تواند باعث افزایش اثربخشی آنلاین تبلیغات 2 بعدی و 3 بعدی گردد؟ ” درمیان دو گروه 1514 و 687 نفری از کاربران وب سایت ها در اینترنت صورت پذیرفت که به بررسی تعداد بیشتری از عناصر تبلیغات در وب سایت های شخصی که نیات خرید مصرف کنندگان را افزایش میدهد پرداخت و هدف از این تحقیق بررسی تغییرات در تحریک کلامی و بصری تبلیغات وب از فرآیند شناختی خوانندگان، و ارائه اطلاعات با ارزش برای تطبیق موفق از عناصر تبلیغات به یکدیگر میباشد. در مطالعه اول تاثیراتی که ترکیبات انواع مختلف تبلیغات آنلاین می تواند به فاکتور طراحی وب داشته باشد پرداخت و در مطالعه دوم ویژگی های شخصیتی را به عنوان یک متغیردرنظر می گیرد تا بتواند یک طرحی را باتوجه به فرضیه تاثیرات تبلیغات آنلاین بسازد. ( keng & Liu , 2014 )
13 – فلورس و همکارانش در سال 2014 در مقاله ای با عنوان ” اثر تغییرات در بنر، نوع محصول، زمینه وب سایت و زبان تبلیغات در نگرش کاربران اینترنت ” که درمیان دانشجویان دو زبانه انگلیسی-اسپانیایی مورد مطالعه قرار گرفت و به نظر میرسد محصولات با میزان درگیری بالاتر با محصولات با میزان درگیری پائین تر، صرفنظر از نوع آگهی تبلیغاتی، جذاب تر می باشند. محصولات با درگیری بالاتر چنانچه با آگهی بازرگانی نمایشی تبلیغ شوند جذاب تر خواهند بود و همچنین محصولات با درگیری پائین تر چنانچه با آگهی تبلیغاتی متنی تبلیغ شوند جذابیت بیشتری خواهند داشت و چنانچه هر دو محصول خصوصاً محصولات با درگیری بالا به زبان انگلیسی تبلیغ شوند نیز تاثیر بیشتری خواهد داشت و درنهایت اینکه چنانچه محصولات در وب سایتی که موضوع آن با محصول تبلیغاتی همخوانی داشته باشد تبلیغ شوند تاثیر بیشتری خواهد داشت. ( Flores et al ., 2014 )

2-5- بیان جنبه نوآوری پژوهش :
تاکنون در رابطه با عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان و اثربخشی تبلیغات تحقیقات گوناگونی انجام شده است ولی در مورد بررسی نقش متغیر های جنبه های کاربردی و تجربی تبلیغات ، و ترکیب اثربخشی و قصد خرید که موضوع این تحقیق می باشد، در جامعه آماری مشتریان گوشی موبایل سامسونگ، تا به امروز تحقیقی صورت نگرفته و از این جهت تحقیق پیش رو دارای نو آوری و از حیث جدید و به روز بودن به دلیل ترکیب سه مدل از سه مقاله به روز لاتین مربوط به سالهای 2010 و 2012 و 2013 ساخت مدل ترکیبی، کاملا پژوهشی جدید می باشد.

3-1- مقدمه :
در این فصل به بیان روش پژوهش حاضر پرداخته می شود. بدین منظور نوع پژوهش ازنظر هدف و روش، قلمرو پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری، ابزار جمع آوری اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه، متغیرهای پژوهش و روش تحلیل داده ها بطور کامل معرفی می گردد.

3-2- روش پژوهش :
روشهاي پژوهش در علوم رفتاري را معمولا با توجه به دو ملاک هدف و ماهيت تقسيم بندي مي کنند.
3-2-1- دسته بندی روش های تحقیق براساس هدف :
براساس هدف پژوهش ها به پژوهش هاي بنيادي و کاربردي تقسيم مي شوند.

3-2-1-1- تحقیق بنیادی :
پژوهشي است كه به كشف ماهيت اشياء پديده‌ها و روابط بين متغيرها، اصول، قوانين و ساخت يا آزمايش تئوري‌ها و نظريه‌ها مي‌پردازد و به توسعه مرزهاي دانش رشته علمي كمك مي‌نمايد. هدف اساسي اين نوع پژوهش تبيين روابط بين پديده ها، آزمون نظريه ها و افزودن به دانش موجود در يک زمينه خاص است. تحقيق بنيادي مي تواند نظري يا تجربي باشد. تحقيق بنيادي نظري از روش‌هاي استدلال عقلاني و قياسي استفاده مي‌كند و بر پايه مطالعات كتابخانه‌اي انجام مي‌شود. تحقيق بنيادي تجربي از روش‌هاي استدلال استقرائي استفاده مي‌كند و بر پايه روشهاي ميداني انجام مي‌شود.

3-2-1-2- تحقیق کاربردی :
پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسايل، توليدات، ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انساني انجام مي‌شود. هدف تحقيق کاربردي توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است.

3-2-2- دسته بندی روش های تحقیق براساس نحوه گردآوری داده ها :
پژوهش ها براساس نحوه گردآوري داده ها به دو دسته تقسيم مي شوند: تحقيق توصيفي و تحقيق آزمايشي

3-2-2-1- تحقيق توصيفي يا غير آزمايشي :
تحقيق توصيفي يا غير آزمايشي شامل 5 دسته است: پيمايشي، همبستگي، پس رويدادي، اقدام پژوهي، بررسي موردي
• تحقيق پيمايشی43
در اين نوع تحقيق هدف بررسي توزيع ويژگيهاي يک جامعه است و بيشتر تحقيق هاي مديريت از اين نوع مي باشد. در پژوهش پيمايشي پارامترهاي جامعه بررسي مي شوند. در اينجا پژوهشگر با انتخاب نمونه اي که معرف جامعه است به بررسي متغيرهاي پژوهش مي پردازد.
• تحقيق همبستگي44
در اين نوع تحقيقات رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف پژوهش تحليل مي گردد. در تحقيقات همبستگي اگر هدف پيش بيني متغيرهاي وابسته براساس متغيرهاي مستقل باشد به متغير وابسته متغير ملاک و به متغير مستقل متغير پيش بين گويند. همچنين وجه تمايز تحقيق همبستگي با تحقيق آزمايشي در اين است که در اينجا متغيرهاي مستقل دستکاري نمي شوند.
• تحقيق پس رويدادي45
به تحقيق پس‌رويدادي تحقيق علي-مقايسه‌اي نيز گويند. تحقيق پس‌رويدادي به تحقيقي گفته مي شود که پژوهشگر علت احتمالي متغير وابسته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اثربخشی تبلیغات، جذب مشتری، سلسله مراتب، ارزیابی اثربخشی Next Entries منابع مقاله درمورد سازمان ملل، استقراض، سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهاني