پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت جامع، کیفیت جامع، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد

گذشته باشد.
با توجه به اینکه مدل تحقیق در شرکت های تولیدی آزمون گردید، لذا در تعمیم نتایج تحقیق به سایر سازمان ها و به ویژه سازمان های خدماتی باید احتیاط نمود.
در این تحقیق مسئولین سیستم مدیریت کیفیت مسئول پاسخگویی به سوالات پرسشنامه بودند و ممکن است در بعضی موارد با جهت گیری به سوالات پاسخ داده باشند، که این عامل بر نتیجه ی تجقیق تاثیر منفی گذاشته باشند.
با توجه به اینکه استان گیلان از نظر وضعیت صنعت در حالت مناسبی قرار ندارد، ممکن است این عامل بر نتیجه ی تحقیق تاثیر گذاشته باشذ.
5-6- پیشنهادات آتی براي انجام تحقيق
پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی مدل تجقیق در سازمان هایی که حداقل سیستم های مدیریت کیفیت 9001 و 14000 را در اختیار دارند، آزمون گردد تا نتیجه ی دقیق تری از تحقیق بدست اید.
پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی مد تحقیق در سازمان های خدماتی مانند بانک و بیمه که دارای سیستم های مدیریت کیفیت هستند، آزمون گردد.
پیشنهاد می گردد برای بررسی دقیق تر در تحقیقات آتی، سازمان ها ممیزین خارجی خود را معرفی کرده تا سوالات مربوطه به بخش سیستم های مدیریت کیفیت با بی طرفی کامل پاسخ داده شود و نتیجه ی دقیق تری بدست آید.
پیشنهاد می گردد مدل تحقیق در سایر استان ها به ویزه استان های پر رونق مورد آزمون قرار گیرد.

منابع

منابع فارسي
اسکندری، محمد؛ قیدر خلجانی، جعفر و اعرابی، سید محمد ( 1390). الگوي هماهنگي راهبرد هاي نوآوري محصول و فرآيند براساس چارچوب ارزش هاي رقيب. مجله بهبود مدیریت، 5، 12، 9-36.
اسماعیل پور، رضا؛ رمضانیان، محمدرحیم و پورشیخ آهندانی، طاهره (1392). بررسی تاثی قابلیت نوآوری کسب و کار بر ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری. پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد وزرات علوم و تحقیقات و فناوری دانشگاه گیلان.
اشرفي، بزرگ و دباغي پور، محمود (1391). بررسي تاثير اجراي روش هاي بهبود بر جو سازماني و نگرش هاي شغلي كاركنان). مديريت دولتي، 4، 9، 1-14.
اکبری، پیمان؛ بهارستان، امید و نصر اصفهانی، علی. (1392). تحليل نقش تعديل کنندگي يادگيري سازماني در رابطه بين مديريت کيفيت جامع و عملکرد نوآورانه (مطالعه موردي: شرکت ايران دارو). مدیریت صنعتی، 8، 23، 35-46.
آذر، عادل؛ شريعتي راد، مريم (1391). طرح ریزی و بهبود بسط عملکرد کیفیت (رویکرد مدل کانو فازی). فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، 10، 27، 1-15.
آقاداود، سيدرسول؛ حاتمي، محمود و حكيمي نيا، بهزاد (1389). بررسي عوامل مؤثر بر نوآوري سازماني در ميان مديران (مطالعه موردي مديران ارشد مخابرات استان اصفهان). فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي- واحد شوشتر، 4، 11، 127-170.
بحريني كيومرث، شاه عليزاده كلخوران محمد، نورائي فرهاد،(1388)،” بررسي كيفيت خدمات در دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس مدل سروكوال و QFD(مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول)”، فصلنامه ي مديريت، 14، 62-79.
بدری آذرین یعقوب، سیدعامری میرحسن، ایمانپور علی، (1391)،”تحليل رگرسيوني رابطه ی بين اجزاي مديريت دانش و عملكرد منابع انساني”، مدیریت ورزشی، 15، 35-50.
برومند، مجتبی و رنجبری، مریم (1388). اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری: با تاکید بر نقش مدیریت دانش. دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، 6، 24، 41-54
بهارستان، امید؛ اکبری، پیمان و شائمی برزکی، علی (1391). تحلیل تأثیر فن آوري اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان. فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 2، 47-68.
جمشیدی، لاله؛ امین بیدختی، علی اکبر و محمدی حسینی، سیداحمد (1392). تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر میزان نوآوری سازمان با میانجیگری یادگیری سازمانی در آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه دولتی، آزاد، پیام نور شهر سبزوار). پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد وزرات علوم و تحقیقات و فناوری دانشگاه سمنان.
خیری، بهرام و خواجوی، مریم (1392). بررسی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم مدیریت کیفیت جامع، قابلیت های الکترونیکی، مدیریت دانش مشتری و قابلیت توانمندسازی مشتری بر عملکرد نوآوری محصول در شرکت های تولید کننده محصولات زود مصرف در تهران و اصفهان. پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
درگاهی، حسین؛ امیری، فردین، اکبری، مهسا و دهقان، رضا (1392). آمادگي سازماني جهت استقرار نظام پيشنهادات كاركنان. مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 4، 278-286.
رحمانی، کمال الدین؛ بهلولی، نادر و صادق زاده، بهروز (1391). با رویکرد فازي (QFD) توسعه مدل ریاضی گسترش عملکرد کیفیت. فراسوی مدیریت، 1391، 5، 20، 7-34.
رمضانيان، محمد رحيم؛ نصير، ابوالقاسم و عبدي، عبداله. (1391). تحليل ريسك توسعه محصول جديد (NPD) با استفاده از شبكه هاي بيز (BNs). فصلنامه علمي- پژوهشي تحقيقات بازاريابي نوين، 2، 1، 185-202.
زارع مهرجردي، يحيي؛ اولياء، محمد صالح و تنها درودزني، امير (1389). یک رویکرد تلفیقی براي ارزیابی و رتبه بندي اهمیت نسبی الزامات فنی محصول مطالعه موردي صنعت کاشی و سرامیک یزد. فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي، 16، 71-86.
سعادتمند، سميه (1386). رويكرد حل مسائل كيفي (QPS). موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني، 201، 6-8.
سیدی، سید مسعود؛ شایان جهرمی، شاپور امین و کرمی، ابراهیم (1391). ارزیابی مقایسه ای روابط بین (QFD، TQM ، BPR و مدیریت فرایند) و (کاهش هزینه، افزایش حجم و کیفیت تولید)(مطالعه موردی در کارخانه سیمان سفید نی ریز). فراسوی مدیریت، 6، 21، 129-148.
صابري، مرضيه و شيرويه زاد، هادي (1392). تاثير مديريت كيفيت جامع بر عملكرد كيفيت و نوآوري در شركت نفت سپاهان. دومين كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد.
طالبي كامبيز، صالحي حسام، “شناسايي رابطه ي سرريز دانش و عملكرد نوآرانه ي كسب و كارهاي دانش بنيان فعال در حوزه ي فناوري اطلاعات”، توسعه كارآفريني، 7، 1، 57-73.
عباسيان، محمد؛ رضايي، مريم و نصرت آبادي، حميد (1389). تعيين عوامل موثر بر ارتقاي رضايت كاربران آموزش هاي مجازي تحت وب با استفاده از مدل كانو (بر اساس مطالعه ي موردي دو دانشگاه مجازي استان تهران). فصلنامه علمي و پژوهشي مديريت نظامي، 39، 77-108.
غفاری آشتیانی، پیمان و پیرمحمدی، فاطمه (1387). نوآوری سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط. ماهنامه ی تدبیر، 199، 28-33.
فارسیجانی، حسن و سمیعی نیستانی، ابوالفضل (1389). بررسی نقش یکپارچگی بین مدیریت کیفیت جامع و مدیریت تکنولوژی در تعیین عملکردهای کیفیت و نوآوری (پژوهشی در مورد شرکت های تولیدی استان مرکزی). مدیریت فناوری اطلاعات، 2، 4، 117-136.
فاضلي، حسن و رحيميان، حميد (1392). بررسی ادبیات مدیریت کیفیت جامع و نوآوري و ارتباط آنها با آموزش. مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، 1، 6، 15-52.
فتحي هفشجاني، فرهاد؛ بشيري، مهدي و كرباسيان، مهدي (1389). بررسي اثرات عوامل كليدي موفقيت مديريت كيفيت بر عملكرد كيفيت و كسب وكار يك زنجيره ي تأمين: تحليل تجربي شركت هاي ايراني. نشريه مديريت صنعتي، 2، 5، 103-124.
فراهاني، ابوالفضل؛ كاشف، ميرمحمد، غلام زاده يامچي، ايوب، خدادادي، محمدرسول (1393). ارتباط مديريت كيفيت جامع با بهره وري در ادارات تربيت بدني استان آذربايجان شرقي. مديريت ورزشي، 6، 1، 1-17.
قاسمي نژاد، ياسر و شاه ميري، فرهاد (1392). ارائه چارچوبی مفهومی برای انتخاب ایده های محصول جدید و نوآورانه. فصلنامه تخصصي پارك ها و مراكز رشد، 9، 34، 2-11.
کاظمی، مصطفی؛ خوراکیان، علیرضا و خیرآبادی، امید. (1392). بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد نوآوری بواسطه یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: صنایع غذایی و آشامیدنی شهرستان مشهد. پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد وزرات علوم و تحقیقات و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد.
کزازی، ابوالفضل و شول، عباس (1392). تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری: اثر تعدیل کنندگی یادگیری سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23، 71، 1-17.
مانيان، امير؛ اصغري زاده، عزت اله و دهقان بنادكي، محمد (1390). نقش مديريت دانش در عملكرد فرآيند توسعه محصول جديد پژوهشي پيرامون شركت هاي SME صنعت نرم افزار استان يزد. مديريت فناوري اطلاعات، 3، 8، 133-150.
مظفري، محمد مهدي و كاوسي، مجيد (1389). به كارگيري مدل DEA به منظور طراحي محصول در صنايع توليد تلويزيون (مطالعه موردي شركت پارس الكتريك). مجله مديريت توسعه و تحول، 5، 31-38.
نوده، فاطمه (1391). ضرورت کارآفرینی سازمانی با تاکید بر رویکردهای خلاقیت و نوآوری سازمانی. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان. دانشگاه مازندران.
يوسفي احسان، فيضي جعفر صادق، سليماني،(1390)، “بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوري (در میان مدیران و کارکنان شرکتهاي فناور مستقر در پاركعلم و فناوري دانشگاه اروميه)”، ابتكار و خلاقيت در علوم انساني، 1390، 3، 30.
منابع انگليسي
Almansur, Yaser Mansour (2013). The Impact of Total Quality Mnagement Components on Small and Medium Enterprises` Financial Perfomance Jordan. International Journal for Inovation Education and Research, 1, 13, 16-21.
Bin Abdullah Madi Muhammad, Juan Jose Tari,(2012), ” The Influence of Soft and Hard Quality Management Practices on Performance”, Asia Pacific Management Review, 17, 2, 177.
Bon Abdul, Talib., Mustafa, Esam (2014). Impact of Total Quality Management-Based People Management Practices on Administrative Innovation in Service Smes. Middle-East Journal of Scientific Research, 19, 9, 1162-1168.
Bouncken, Ricarda., Pesch, Robin., & Gudergan, Siegfried (2015). Strategic embeddedness of modularity in alliances: Innovation and performance implications. Journal of Business Research, 1-7.
Chen L, Ko W, (2008),”A fuzzy nonlinear model for quality function deployment considering Kano’s concept”, Mathematical and Computer Modelling, 48, 581-593.
Chen, Yu-Shan., Shih, Chun-Yu., & Chang, Ching-Hsun. (2012). The effects of related and unrelated technological diversification on innovation performance and corporate growth in the Taiwan’s semiconductor industry. Scientometrics, 92, 1 17–134.
Fening, Appia.. Fred, Amaria, Pesi., & Owusu Frempong, Evelyn (2013). Linkages between Total Quality Management and Organizational Survival inManufacturing Companies in Ghana. International Journal of Business and Social Science, 4, 10, 1-15.
Fynes, Brian., & De Burca, Sean. (2005). The effects of design quality on quality performance. Int. J. Production Economics, 96, 1-14.
Goodale, John., Kuratko, Donald., Hornsby, Jeffrey., & Covin, Jeffrey (2011). Operations management and corporate entrepreneurship: The moderating effect of operations control on the antecedents of corporate entrepreneurial activity in relation to innovation performance. Journal of Operations Management, 29, 116-127.
Gundry Lisa, Ofstein Laurel, Kickul Jill,(2014), “Seeing around corners: How creativity skills in entrepreneurship education influence innovation in business”, The International Journal of Management Education, xxx, 1-10.
Hervas-Oliver, Jose-Luis., & Sempere-Ripoll, Francisca (2014). Disentangling the influence of technological process and product innovations. Journal of Business Research, 1-10.
Hsu, Chia-Wen., Lien, Yung-Chih., & Chen, Homin (2014). R&D

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، انحراف معیار، ابعاد سخت افزاری، تحلیل مسیر Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد --------، SEIPR3، SEIPR5، SEIPR4