پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، انحراف معیار، ابعاد سخت افزاری، تحلیل مسیر

دانلود پایان نامه ارشد

پنجم
H0 : ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت بر عملکرد نوآوری تاثیر مثبت ندارد.
H1 : ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت بر عملکرد نوآوری تاثیر مثبت دارد.
با توجه به بررسي مدل در حالت ضرايب معناداري مشاهد مي كنيم كه مقدار عدد معناداري براي ارتباط بين ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت با عملکرد نوآوری برابر با 55/6 است(t= 6.55). از آنجايي كه عدد معناداري بدست آمده خارج از دامنه ي 96/1+ و 96/1- قرار دارد، بنابراين مي توان گفت: ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت بر عملکرد نوآوری تاثیر مثبت دارد.

4-7-3-6-آزمون فرضیه ششم
H0 : عملکرد کیفیت بر عملکرد نوآوری تاثیر مثبت ندارد.
H1 : عملکرد کیفیت بر عملکرد نوآوری تاثیر مثبت دارد.
با توجه به بررسي مدل در حالت ضرايب معناداري مشاهد مي كنيم كه مقدار عدد معناداري براي ارتباط بين عملکرد کیفیت با عملکرد نوآوری برابر با 05/8 است(t= 8.05). از آنجايي كه عدد معناداري بدست آمده خارج از دامنه ي 96/1+ و 96/1- قرار دارد، بنابراين مي توان گفت: عملکرد کیفیت بر عملکرد نوآوری تاثیر مثبت دارد.

4-7-5- تحلیل مسیر
در این بخش با استفاده از خروجی مدل در حالت ضریب استاندارد اثرات غیر مستقیم مورد محاسبه قرار گرفته است که در جدول(4-19) نتایج این تحلیل به تفصیل آمده است. همانطور که در نتایج تحلیل مسیر مشاهده می شود متغیر عملکرد کیفیت از بین سایر متغیرهای میانجی، بیشتر توانسته است، نقش خود را عنوان یک متغیر میانجی بازی کند و اثر مستقیم بالاتری را در ارتباط بین دو متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت و عملکرد نوآوری به وجود آورده است.

جدول 4-23- نتایج تحلیل مسیر
مسیر
اثر غیر مستقیم
ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیتا ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت عملکرد کیفیت عملکرد نوآوری
327/0= 85/0* 41/0* 94/0
ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیتا ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت عملکرد کیفیت
385/0= 41/0* 94/0
ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیتا ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت عملکرد نوآوری
347/0 = 37/0* 94/0
ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت عملکرد کیفیت عملکرد نوآوری
348/0= 85/0* 41/0
ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیتا عملکرد کیفیت عملکرد نوآوری
561/0= * 85/0* 66/0

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه
در پایان هر تحقیقی محقق پس از جمع آوري داده ها پیرامون سوالات تحقیق و تحلیل توصیفی و استنباطی آنها، باید نتایج کار تحقیق را ارائه کند .در این تحقیق از مدل تحقيق ژنگ و همکاران (2014) به منظور تاثیر توانمندی در اجرای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکردنوآوری با توجه به نقش میانجی عملکرد کیفیت در شرکت های تولیدی استان گیلان پرداخته شده است. به همین منظور داده هاي حاصل از پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت از مدل یابی معادلات ساختاري براي کشف ارتباط بین متغیرهاي ذکر شده استفاده گردید .در این فصل به بررسی نتایج به دست آمده براساس تحلیل استنباطی تحقیق و فرضیات تحقیق که با استفاده از آزمون هاي آماري به دست آمده است، پرداخته می شود .سپس محدودیت هاي تحقیق که با استفاده از آزمون هاي آماري به دست آمده است، پرداخته می شود .سپس محدودیت هاي تحقیق و پیشنهادات براي تحقیقات آتی ارائه می گردد .

5-2-آمارتوصیفی متغيرهاي تحقيق
نتایج حاصل از بررسي آمار توصيفي نشان داد که میانگین متغير گروه های کوچک حل مسئله پايين تر از حد متوسط قرار دارد. مقدار میانگین و انحراف معیار این شاخص به ترتیب برابر با 8231/2 و 79146/0 می باشد. با توجه به اینکه میانگین مورد انتظار جامعه در طیف لیکرت(پنج گزینه ای) عدد 3 می باشد، ارزیابی نظر مدیران نشان داد که میانگین گویه های مربوط به گروه های کوچک حل مسئله پايين تر از حد متوسط است. این نتایج از پاسخ های داده شده به سوالات 1 تا 6 پرسشنامه به دست آمده است. جدول(5-1) شامل میانگین، واريانس و انحراف معيار امتیازات داده شده، به هر یک از سوالات ذکر شده است.

جدول5-1- توصیف معیارهای گروه های کوچک حل مسئله
گروه های کوچک حل مسئله
ميانگين
واريانس
انحراف معيار
تا چه اندازه ای در طول جلسات حل مسئله، تلاش می شود تا از نظرات و ایده های کل اعضای تیم قبل از تصمیم گیری نهایی استفاده شود؟
8585/2
0112/1
023/1
تا چه اندازه ای در شرکت برای حل مسئله تیم های تخصصی تشکیل شده است؟
8726/2
0385/1
078/1
تا چه اندازه ای در طول سه سال گذشته مشکلات سازمان از طریق جلسات گروه های کوچک رفع شده است؟
6651/2
11266/1
238/1
تا چه اندازه ای تیم های حل مسئله به بهبود فرآیند تولید در این شرکت کمک می کنند؟
8491/2
09538/1
2/1
تا چه اندازه ای کارکنان تیم ها برای حل مشکلات شرکت مورد تشویق و ترغیب قرار می گیرند؟
7642/2
03998/1
082/1
تا چه اندازه ای در این شرکت تیم های حل مسئله مورد توجه قرار می گیرند؟
9292/2
95872/0
919/0
نتایج حاصل از بررسي آمار توصيفي نشان داد که میانگین متغير پیشنهادات کارکنان بالاتر از حد متوسط قرار دارد. مقدار میانگین و انحراف معیار این شاخص به ترتیب برابر با 0009/3 و 78384/0 می باشد. با توجه به اینکه میانگین مورد انتظار جامعه در طیف لیکرت(پنج گزینه ای) عدد 3 می باشد، ارزیابی نظر مدیران نشان داد که میانگین گویه های مربوط به پیشنهادات کارکنان بالاتر از حد متوسط است. این نتایج از پاسخ های داده شده به سوالات 7 تا 11 پرسشنامه به دست آمده است. جدول(5-2) شامل میانگین، واريانس و انحراف معيار امتیازات داده شده، به هر یک از سوالات ذکر شده است.

جدول5-2- توصیف معیارهای پیشنهادات کارکنان
پیشنهادات کارکنان
ميانگين
واريانس
انحراف معيار
تا چه اندازه ای مدیریت برای کلیه ی فرآیندها و محصولات پیشنهادات کارکنان را به صورت جدی مورد توجه قرار می دهد؟
7547/2
086/1
04234/1
تا چه اندازه ای مدیریت ، کارکنان را ترغیب و تشویق می کند تا پیشنهاداتی را برای بهبود عملکرد شرکت ارائه دهند؟
9257/2
996/0
9979/0
تا چه اندازه ای مدیریت به کارکنان می گوید که چرا پیشنهادات آنها اجرا گردید و یا مورد استفاده قرار نگرفت؟
0519/3
054/1
02673/1
تا چه اندازه ای پیشنهاداتی که مفید و سازنده هستند در این شرکت اجرا می شوند؟
3019/3
349/1
16155/1
تا چه اندازه ای فرآیند نظام پیشنهادات در این شرکت به صورت جدی مورد توجه قرار می گیرد؟
9906/2
535/1
23914/1

نتایج حاصل از بررسي آمار توصيفي نشان داد که میانگین متغير آموزش مرتبط با شغل برای کارکنان پايين تر از حد متوسط قرار دارد. مقدار میانگین و انحراف معیار این شاخص به ترتیب برابر با 9604/2 و 93785/0 می باشد. با توجه به اینکه میانگین مورد انتظار جامعه در طیف لیکرت(پنج گزینه ای) عدد 3 می باشد، ارزیابی نظر مدیران نشان داد که میانگین گویه های مربوط به آموزش مرتبط با شغل برای کارکنان پايين تر از حد متوسط است. این نتایج از پاسخ های داده شده به سوالات 12 تا 16 پرسشنامه به دست آمده است. جدول(5-3) شامل میانگین، واريانس و انحراف معيار امتیازات داده شده، به هر یک از سوالات ذکر شده است.

جدول5-3- توصیف معیارهای آموزش مرتبط با شغل
پیشنهادات کارکنان
ميانگين
واريانس
انحراف معيار
تا چه اندازه ای شرکت برای آموزش کارکنان و توسعه ی مهارت های کاری آنها دوره هایی را به طور منظم در نظر می گیرد؟
9104/2
381/1
17497/1
تا چه اندازه ای مدیریت بر این اعتقاد است که آموزش پیوسته و به روز رسانی مهارت کارکنان دارای اهمیت است؟
8302/2
459/1
20796/1
تا چه اندازه ای مهارت کارکنان شرکت بالاتر از متوسط میانگین صنعت قرار دارد؟
7877/2
353/1
16311/1
تا چه اندازه ای کارکنان شرکت به طور منظم آموزش هایی را برای بهبود مهارت های شان می گذرانند؟
8915/2
339/1
1571/1
تا چه اندازه ای کارکنان شرکت دارای مهارت های بالایی هستند؟
3821/3
261/1
1229/1

نتایج حاصل از بررسي آمار توصيفي نشان داد که میانگین متغير مدیریت فرآیند بالاتر از حد متوسط قرار دارد. مقدار میانگین و انحراف معیار این شاخص به ترتیب برابر با 0777/3 و 69199/0 می باشد. با توجه به اینکه میانگین مورد انتظار جامعه در طیف لیکرت(پنج گزینه ای) عدد 3 می باشد، ارزیابی نظر آموزش مرتبط با شغل برای کارکنان نشان داد که میانگین گویه های مربوط به استفاده از فرآیند مدیریت بالاتر از حد متوسط است. این نتایج از پاسخ های داده شده به سوالات 17 تا 31 پرسشنامه به دست آمده است. جدول(5-4) شامل میانگین، واريانس و انحراف معيار امتیازات داده شده، به هر یک از سوالات ذکر شده است.

جدول4-5- توصیف معیارهای مدیریت فرآیند
مدیریت فرآیند
ميانگين
واريانس
انحراف معيار
تا چه اندازه ای فرآیند تولید شرکت از خطا و شکست طراحی شده است؟
5755/2
985/0
9924/0
تا چه اندازه ای فرآیند تولید شرکت تحت کنترل کیفیت آماری قرار دارد و تحت کنترل است؟
2666/2
986/0
9929/0
تا چه اندازه ای از تکنیک های آماری برای کاهش واریانس فرآیند در این شرکت استفاده می شود؟
6792/2
138/1
0667/1
تا چه اندازه ای فرآیند کنترل کیفیت نمودارهای کنترل را برای تعیین اینکه فرآیند تولید چقدر تحت کنترل است، مورد استفاده قرار می دهد؟
6321/2
229/1
1086/1
تا چه اندازه ای فرآیند تولید با استفاده از کنترل فرایند آماری نظارت می شود؟
9481/2
083/1
0406/1
تا چه اندازه ای در شرکت تجهیزات نامناسب و کهنه را به دلیل جلوگیری از مشکلات خرابی تعویض می کنید؟
5/2
085/1
04178/1
تا چه اندازه ای برای بهبود عملکرد تجهیزات طراحی مجدد را از نظر مهندسی در شرکت اجرا می کنید؟
5047/2
161/1
07755/1
تا چه اندازه ای طول عمر تجهیزات را برآورد می کنید تا برای تعمیر یا جایگزینی آنها برنامه ریزی صورت گیرد؟
934/3
342/1
16827/1
تا چه اندازه ای از تکنیک های تشخصی عیب برای پیش بینی طول عمر تجهیزات استفاده می شود؟
1934/4
725/0
85174/0
تا چه اندازه ای شرکت از آنالیزهای فنی خرابی ها و توقفات اصلی استفاده می کند؟
3632/3
972/0
98576/0
تا چه اندازه ای شرکت بر این امر تاکید دارد که همه ی وسایل و ابزار در جای مشخص به خود قرار گرفته باشند؟
6934/3
057/1
02821/1
تا چه اندازه ای احساس افتخار می کنید که شرکت تمیز و پاکیزه است؟
2783/4
638/0
79864/0
تا چه اندازه شرکت را در همه ی زمان ها تمیز و مرتب نگه می دارید؟
8302/2
957/0
97817/0
تا چه اندازه ای کارکنان اغلب وسایل و ابزارهای مورد نیاز خود را به طور مناسب سازماندهی و مدیریت می کنند؟
717/2
981/0
99052/0
تا چه اندازه ای سازماندهی شرکت را از نظر پاکیزگی موفقیت آمیز قلمداد می کنید؟
75/2
241/1
11379/1

نتایج حاصل از بررسي آمار توصيفي نشان داد که میانگین متغير اطلاعات کیفیت بالاتر از حد متوسط قرار دارد. مقدار میانگین و انحراف معیار این شاخص به ترتیب برابر با 5943/3 و 69033/0 می باشد. با توجه به اینکه میانگین مورد انتظار جامعه در طیف لیکرت(پنج گزینه ای) عدد 3 می باشد، ارزیابی نظر مشتريان نشان داد که میانگین گویه های مربوط به اطلاعات کیفیت بالاتر از حد متوسط است. این نتایج از پاسخ های داده شده به سوالات 32 تا 36 پرسشنامه به دست آمده است. جدول(5-5) شامل میانگین، واريانس و انحراف معيار امتیازات داده شده، به هر یک از سوالات ذکر شده است.

جدول5-5- توصیف معیارهای کیفیت اطلاعات
اطلاعات کیفیت
ميانگين
واريانس
انحراف معيار
تا چه اندازه ای نمودارهای کنترل در سالن تولید شرکت نصب هستند و نسبت معیوب را نشان می دهند؟
7859/3
7986/0
8936/0
تا چه اندازه ای نمودارهای مربوط به زمانبندی مشخص در سراسر سالن تولید شرکت نصب هستند؟
2986/3
8965/0
94683/0
تا چه اندازه ای نمودارهای ترسیمی که نرخ خرابی ماشین آلات را نشان می دهند، در سراسر سالن تولید شرکت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، ابعاد سخت افزاری، تحلیل عاملی، تحلیل عامل Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد رگرسیون، سیستم مدیریت، سیستم مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت