پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، ابعاد سخت افزاری، شرکت های تولیدی، مدیریت کیفیت فراگیر

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات هم از نوع پرسشنامه ي استانداردی است که توسط ژنگ و همکاران (2014) طراحی شده است. براي بررسي فرضيه هاي تحقیق از تحليل عاملي تاييدي و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتيجه ي تحقیق حاكي از تاثير مثبت ابعاد نرم افزاری سیستم های مدیریت کیفیت بر ابعاد سخت افزاری سیستم های مدیریت کیفیت، عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری بود. از سوی دیگر تاثیر مثبت ابعاد سخت افزاری سیستم های مدیریت کیفیت بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری به تایید رسید و در نهایت تاثیر عملکرد کیفیت بر عملکرد نوآوری نیز تایید شده است.

واژگان کلیدی: عملکرد نوآوری، عملکرد کیفیت، سیستم مدیریت کیفیت، شرکت های تولیدی استان گیلان.

فصل اول

کلیات تحقيق
1-1-مقدمه
وجود رقابت جهانی نياز شرکت ها را برای تولید محصولات و تكنولوژي هاي جديد افزایش داده است و به اين جهت است که رقابت در بين سازمان های نوآور و خلاق افزايش یافته است. از آنجايي كه سازمان سعي در برآوردن اين نيازها دارند. خلاقيت و نوآوري براي كمك به بقا و رشد سازمان ها و بهبود عملكرد سازمان ها با اهميت است. نوآوری به سازمان ها امكان مي دهد تا موقعيت ها را شناسايي کنند و از آنها جهت بهبود عملكرد خود بهره گیرند(Gundry et al, 2014,3). نوآوري براي سازمان ها از اهميت بسيار برخوردار است، زیرا می تواند مزیت رقابتی پایدار را براي آنها فراهم کند. بسیاری از سازمان ها در محیط سازمانی خود با مشکلات زیادی از نظر رقابتی مواجه هستند و این مشکلات به علت سرعت بالای تغییرات در محیط، به خصوص تغییرات تکنولوژیکی و فناوری اطلاعات می باشد(Jiebing et al, 2013, 363).
عملکرد نوآورانه ي شرکت خروجی متغیر مکنونی است که توانایی نوآورانه ي شرکت نام دارد. توانايي تكنولوژيك از فعاليت هاي دروني و منابع خارجي به دست مي آيد. عملكرد نوآورانه ممكن است از طريق فعاليت هاي فناورانه ي دروني به دست آيد، مانند فعاليت هاي تحقيق و توسعه اي درون شركت يا مهندسي معكوس نظام مند. دانش ممكن است از منابع خارجي به دست آيد؛ پس يا محصول جانبي روش هاي مختلف تعامل با جهان خارج است يا از طريق جست و جوي فعال و هدفمند به دست مي آيد. اين توانايي ها از طريق انواع مختلف تشكيل سرمايه ي انساني در سطح بنگاه افزايش مي يابند. يا از طريق فعاليت هاي آموزشي رسمي و غير رسمي يا به كارگيري افرادي كه در حال حاضر دانش طلب مي كنند(طالبي و صالحي، 1393، 62). شركت ها مي توانند مزيت و موقعيت هاي خوبي را از نوآوري محصولات و فرآيندها كسب نمايند. يكي از عوامل موثر در بروز نوآوري در يك جامعه يا سازمان، زمنيه سازي و بسترسازي در بين انسان ها جهت ايجاد فرهنگي است كه همگان در تلاش براي رشد دادن ديگري هستند و با تأثير برروي يكديگر به پيشرفت جامعه كمك مي كنند(بدری آذرین و همکاران، 1391، 27). لذا این فصل با توجه به موضوع تاثیر توانمندی در اجرای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکرد نوآوری با توجه به نقش میانجی عملکرد کیفیت در شرکت های تولیدی استان گیلان در نه بخش مختلف تدوین شده است، که شروع این بخش با بیان مسئله ی تحقیق و پایان آن با قلمروی تحقیق بوده است.

1-2-بیان مسئله تحقیق
نوآوری در حال تبدیل شدن به یک فاکتور مهم برای رقابت پذیری شرکت است و اگر سازمانی فاقد توانایی در رویکرد نوآوري باشد و نتواند به این مهم دست پیدا کند، قطعا در مواجهه با رقبای خود توانایی لازم را نمی تواند داشته باشد(Walter, 2012, 643). نوآوری را باید فرآیندی شامل طرح ایده نو، کسب دانش لازم از طرق مختلف، تبدیل ایده و دانش یا تکنولوژی به محصول یا خدمت جدید و ارائه آن به بازار )مشتری) و پذیرش آن از سوی مشتری دانست(کزازی و شول، 1392، 4). شركت ها مي توانند مزيت و موقعيت هاي خوبي را از عملكرد نوآوري كسب نمايند و در عرصه هاي مختلف رقابتي عملكرد مناسبي از خود نشان دهند(بدری آذرین و همکاران، 1391، 38). با در نظر گرفتن فشار رقابتی حاکم بر بازار، اندازه گیری عملکرد نوآوری از اهمیت خاصی برخوردار است و محققین و کاربران نیازمند شاخص های مناسبی برای مطالعه عملکرد نوآوری هستند. شاخصهای عملکرد نوآوری را مي توان به سه گروه، نوآوری در محصول1، نواوری در فرآیند2 و نواوری سازمانی3 تقسیم می کنند(Yuan Hung et al, 2011, 218). از منظر محصول، نوآوری یعنی استفاده از ابزارهای نوین تکنولوژیک و دانش بازار برای ارائه و عرضه محصول یا خدمتی نو به مشتریان(اکبری و همکاران، 1392، 37). از منظر فرآیند، نوآوری یعنی مجموعه عملیاتی که از پردازش ایده شروع مي شود و سرانجام به تولید و عرضه محصول یا خدمت جدید به بازار منتهی می گردد(اکبری و همکاران، 1392، 37). از منظر سازمانی، نوآوری عبارت است از ترکیبی از توسعه و پیاده سازی ایده های جدید، محصولات، سیستم ها و تکنولوژی های جديد(اکبری و همکاران، 1392، 37). پراچو و سوهال4 رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد نوآوری را شناسایی کرده و نشان دادند که مدیریت کیفیت فراگیر موجب افزایش نوآوری می شود(Prajogo & Sohal, 2003, 908). از نظر ژنگ و همكاران ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري مديريت كيفيت و همچنين عملكرد كيفيت از عوامل تاثير گذار بر عملكرد نوآوري سازمان ها به شمار مي رود(Zeng et al, 2014, 6).
ابعاد سخت افزاري مدیریت کیفیت به عنوان ابزاری جهت شیوه های اجرایی مدیریت کیفیت است(Bin Abdullah & Jose Tari, 2012, 178). ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت به برنامه ريزي سازمان در راستاي استفاده از سیستم های صنعتی پیشرفته، استفاده از اصول تولید به موقع، داده های کیفی و گزارشات، طراحی مدیریت کیفیت، کنترل فرایند آماری، تولید با خطای صفر، بهینه کاوی و اندازه گیری پیوسته، بهسازی مداوم و پیوسته و بهبود اثربخشی، سيستم اطلاعات مديريت، كيفيت اطلاعات اطلاق مي شود(Bin Abdullah & Jose Tari, 2012, 180). ابعاد سخت افزاري مدیریت کیفیت از عوامل موثر بر عملكرد نوآوري در سازمان ها به شمار مي رود(Zeng et al, 2014, 6; Bin Abdullah & Jose Tari, 2012, 180). ابعاد نرم مدیریت کیفیت، شیوه های رسیدگی کردن مدیریت در خصوص کارمندان، ارتباطات و رهبری می باشد(Bin Abdullah & Jose Tari, 2012, 178). ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت به برنامه ريزي سازمان در راستاي تمرکز بر مشتری، مدیریت منابع انسانی (آموزش هاي شغلي مرتبط با كار كاركنان، کار دسته جمعی، درگیرشدن در کار کارکنان، ارتباطات، پاداش و تشويق، توانمندسازی کارکنان)، تشكيل گروه هاي حل مسئله، تعهد مدیریت ارشد، مدیریت تامین کننده، فرهنگ کیفیت و مسئولیت پذیری اجتماعی گفته مي شود(Zeng et al, 2014, 6; Kim et al, 2012,301). ابعاد نرم افزاري مدیریت کیفیت از دیگر عوامل تاثیرگذار بر عملكرد نوآوري در سازمان ها به شمار مي رود و از عواملي است كه باعث بهبود اين فرآيند در سازمان مي گردد Zeng et al, 2014, 6; Bin Abdullah & Jose Tari, 2012, 180)).
عامل ديگري كه بر عملكرد نوآوري سازمان تاثير مي گذارد، عملكرد كيفيت سازمان است(Zeng et al, 2014, 6). توجه سازمان به عملكرد كيفيت فرآيندهاي سازمان را به ارائه ي محصولات و خدمات با كيفيت و مطابق با نيازهاي مشتري ترغيب مي كند(بحريني و همكاران، 1388، 65). عملکرد کیفیت به عنوان یکی از روش هاي نوین مهندسی کیفیت از مطالعه بازار و شناسایی مشتریان محصول شروع مي شود(سیدی و همکاران، 1391، 132). گسترش عملکرد کیفیت یک رویکرد مشتری محور است که اجازه می دهد تا نیازهای مشتری از طریق مراحل مختلف برنامه ریزی محصول، طراحی، مهندسی و ساخت با یک محصول نهایی ارتباط برقرار نماید(Chen & Ko, 2008, 418). عملکرد کیفیت یکی از آن دسته تکنیک هایی است که سازمان را از همان مراحل ابتدایی چرخه عمر محصول (کالا یا خدمات)، یعنی فاز طراحی در کسب رضایت مشتري یاري می دهد(رحمانی و همکاران، 1391، 9). ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري مديريت كيفيت با تاثير مثبت بر عملكرد كيفيت زمينه را براي بهبود كيفيت عملكرد نوآوري سازمانها آماده مي كنند و از عوامل تاثير گذار بر آن به شمار مي روند(Zeng et al, 2014, 6).
امكانات نوآوري در سازمان با ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه خلاقيت و نوآوري، توسعه ي مهارت هاي كاركنان و توانايي استفاده از منابع جديد در سازمان، داراي ارتباط است. با شكل گيري محيط هاي رقابتي و پيچيده، تنها سازمان هايي مي توانند در اين محيط فعاليت كنند كه توانايي تقويت بهبود عملكرد در مقوله ي نوآوري را داشته باشند(فارسیجانی و سمیعی نیستانی، 1389، 119). بسياري از شركت هاي ايراني به ويژه شركت هاي صنعتي براي خدمت بهتر به مشتریان و باقی ماندن در یک صنعت باید دوره زمانی تولید را کاهش دهند، با حداقل دارایی هاي ثابت عمل کنند، زمان توسعه محصول را کوتاه کنند، کارمندان را توانمند سازند، سازگاري و انعطاف پذیري را ارتقاء دهند، اطلاعات را تسخیر کرده و دانش را خلق و تسهیم کنند. اما بيشتر اين شركت هاي ايراني در اين زمينه به كندي عمل مي كنند(يوسفي و همكاران، 1391، 31) . در واقع می توان گفت که تنها راه حل باقی مانده براي شركت هاي توليدي براي ادامه حیات در بازار هاي منطقه اي و جهانی و حتی در بازارهاي داخلی، حرکت در مسیر نوآوري مي باشد و ضروري است بنگاه هاي اقتصادي مهم کشور در فرآیند تغییر و بهبود استراتژي هاي خود موارد جدیدي را در قالب چارچوب استراتژي نوآوري مدنظر قرار دهند(چوپاني و همكاران، 1391، 31). با توجه به تحليل متغيرهاي تحقیق و ارتباط بين آنها محقق قصد دارد مدل تحقيق را در شركت هاي توليدي استان گيلان كه داراي قابليت اخذ گواهينامه ي سيستم مديريت كيفيت هستند، آزمون كند. بنابراين سوال اصلي تحقيق عبارت است از:
تاثیر توانمندی در اجرای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکردنواوری با توجه به نقش میانجی عملکرد کیفیت در شرکت های تولیدی استان گیلان چگونه است؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه تقریبا تمام كشورهای جهان در جهت افزایش بهره وری و بهبود وضعیت اقتصادی در پی خلاقیت و نوآوری هستند و یکی از دلایل عمده اهمیت فزاینده نوآوری ایجاد رقابت بین كشورهای مختلف در حال توسعه است(نوده، 1391، 9). نوآوری به عنوان یک عامل توانمند کننده مهم سازمان ها و ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیط های رو به تغییر و پیچیده است( Wang & Wang, 2012, 8902). برای توسعه و پیشرفت جامعه با بهره جویی از فنون نوآوری خواهیم توانست به طریقی كارآمد و اثربخش به اهداف خود برسیم و سازمان توسعه یافته و با عملکرد بهتر داشته باشیم. نوآوری پیش درآمد توسعه و پیشرفت تعالی یک سازمان است و آگاهی از فنون و تکنیک های آن ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مدیران است(نوده، 1391، 9). در مجموع نوآوری امکان استفاده کامل از منابع فعلی، بهبود کارایی تحلیل و ارزش احتمالی دارایی های ناملموس سازمان را مسیر می سازد. سازمانها با افزايش اين دو عامل در پاسخ به نیاز های مشتری و در توسعه قابلیت های جدید که نهایتا به عملکرد بهتر یا سود آوری مطلوب منتهی می شود، موفق تر می باشند( Wang & Wang, 2012, 8902). در محیط کسب و کار امروزه، مبنای مزیت رقابتی از کیفیت به نوآوری تغییر یافته است. نوآوری برای شرکت ها امکان انطباق سریع با تغییرات را فراهم می آورد و در تولید محصولات و بازارهای جدید به شرکت کمک می کند تا با این روش از خود در مقابل ناپایداری های محیطی محافظت کنند. شرکت هایی که از نوآوری های متعددی بهره مندند، سود و سهم بازار آنها افزایشی است. اما نکته مهم این است که یک شرکت تنها با بهره گیری از نوآوری نمی تواند موفق باشد اگر نتواند محصولات با استانداردهای قابل قبول کیفیت تولید کند. به دلیل اینکه مدیریت کیفیت فراگیر یک راه خوب برای بهبود کیفیت است و فرآیند نوآوری را تسهیل می کند(Zehir et al, 2012, 272).
از طرف دیگر سازمان ها بايد جهت برقراري تعادل در راستاي توجه به موضوعاتي مانند كيفيت و پژوهش تلاش كنند تا به صورت متعادل آنها را در راهبردهاي كلان سازمان مور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، ابعاد سخت افزاری، آزمون فرضیه، مدل مفهومی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت کیفیت فراگیر، کیفیت جامع