پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، ابعاد سخت افزاری، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه ارشد

ایم، توزیع مشاهدات با آن توزیع مشخص همخوانی دارد.آماره آزمون برابر است با حداکثر قدر مطلق تفاضل فراوانی مشاهد شده نسبی تجمعی از فراوانی نظری نسبی تجمعی یعنی :
Dn = Maximum |Fe – Fo |

که در آن Fe و Fo به ترتیب فراوانی نظری نسبی تجمعی و فراوانی مشاهده شده ی نسبی تجمعی است (آذر و مومنی ، 1389، 228). این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می گیرد.نتیجه ی آزمون شامل یک خروجی می باشد، که به ترتیب تعداد داده ها ، پارامترهای مورد نظر در بررسی وجود توزیع مانند( میانگین ، انحراف معیار در توزیع نرمال)، قدر مطلق بیشترین انحراف، بیشترین انحراف مثبت، بیشترین انحراف منفی و مقدار سطح معنی داری را ارائه می کند. مهمترين رديف اين جدول رديف سطح معني داري است(مومنی و قیومی ، 1391، 156).

جدول 4-16- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای تست نرمال بودن داده ها
سطح معني داري
Z آماره ي
انحراف معيار
ميانگين آزمون نرمال
تعداد نمونه

115/0
194/1
79146/0
8231/2
212
گروه هایکوچک حل مسئله
393/0
900/0
78384/0
0009/3
212
پیشنهادات کارکنان
157/0
128/1
93785/0
9604/2
212
آموزش مرتبط با شغل برای کارکنان
361/0
924/0
69199/0
0777/3
212
مدیریت فرآیند
106/0
223/1
69033/0
5943/3
212
اطلاعات کیفیت
129/0
170/1
70479/0
1038/4
212
عملکرد کیفیت
084/0
273/1
0042/1
5825/3
212
عملکرد نوآوری

با توجه به اينكه سطح معني داري كليه ي متغيرهاي تحقیق از 5 درصد بزرگتر است، بنابراين توزيع داده هاي كليه ي متغيرهاي تحقیق، از توزيع نرمال پيروي مي كند.

4-6- بررسي مدل هاي اندازه گيري
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضيه ها و مدل هاي مفهومي تحقيق لازم است تا از صحت مدل هاي اندازه گيري متغير برونزا و متغيرهاي درونزا حاصل شود. لذا در ادامه مدل هاي اندازه گيري اين دو نوع متغير به ترتيب آورده مي شود که اين کار توسط تحليل عاملي تاييدي66 صورت گرفته است. تحليل عاملي تاييدي يکي از قديمي ترين روش هاي آماري است که براي بررسي ارتباط بين متغير هاي مکنون (عامل هاي بدست آمده) و متغير هاي مشاهده شده (سوالات) به کار برده مي شود و بيانگر مدل اندازه گيري است. بنابراين در ابتدا به بررسي مدل هاي اندازه گيري در اين پژوهش مي پردازيم. لازم به توضيح است نام گذاري متغيرهاي تحقیق برای مدل سازی در نرم افزار ليزرل به صورت گروه های کوچک حل مسئله(SPLVE)،پیشنهادات کارکنان(SUGES)، آموزش مرتبط با شغل برای کارکنان (EDUCA)، مدیریت فرآیند(MANAG)، اطلاعات کیفیت(QUIFO)، عملکرد کیفیت(OERQU) و عملکرد نوآوری (INNO) می باشد.

4-6-1- تحلیل عاملی تاییدی متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت
با توجه به اینکه ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت از نوع متغیرهای مرتبه ی دوم است، به همین دلیل در ابتدا از طریق تحلیل عاملی تاییدی مرتبه ی اول به تجزیه و تحلیل عاملی ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت پرداخته می شود و سپس از طریق تحلیل عاملی تاییدی مرتبه ی دوم تجزیه و تحلیل عاملی بین ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت بررسی می گردد.

4-6-1-1-بخش اول
در اين بخش خروجي هاي مربوط به مدل در حالت تخمين استاندارد و مدل در حالت اعداد معناداري ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت در غالب تحليل عاملي تاييدي مرتبه ي اول بررسي شده است.
مدل در حالت تخمين استاندارد
مدل هاي اندازه گيري در حالت تخمين استاندارد ميزان تاثير هر كدام از متغيرها و يا گويه ها را در توضيح واريانس نمرات متغير يا عامل اصلي را نشان مي دهد. همانطور كه مشاهده مي شود، كليه ي اين مقادير بالاي 5/0 بدست آمده و اين مدل مطلوب است.
با توجه به مقادير بدست آمده سوال سوم متغير گروه های کوچک حل مسئله بيشتر از ساير سوالات توانسته است واريانس عامل گروه های کوچک حل مسئله را توضيح دهد. به عبارت ديگر همبستگي اين گويه با عامل ياد شده و تاثيري كه در آن دارد بيشتر از ساير گويه ها است.
با توجه به مقادير بدست آمده سوال چهارم و پنجم متغير پیشنهادات کارکنان با بار عاملی یکسان بيشتر از ساير سوالات توانسته اند واريانس عامل پیشنهادات کارکنان را توضيح دهند. به عبارت ديگر همبستگي اين گويه ها با عامل ياد شده و تاثيري كه در آن دارد بيشتر از ساير گويه ها است.
با توجه به مقادير بدست آمده سوال اول متغير آموزش مرتبط با شغل برای کارکنان بيشتر از ساير سوالات توانسته است واريانس عامل آموزش مرتبط با شغل برای کارکنان را توضيح دهد. به عبارت ديگر همبستگي اين گويه با عامل ياد شده و تاثيري كه در آن دارد بيشتر از ساير گويه ها است.

نمودار 4-1- مدل اندازه گيري ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت در حالت تخمين استاندراد

مدل در حالت اعداد معناداري
همانطور كه مشاهد مي شود كليه ي اعداد معناداري خارج از دامنه ي 96/1+ و 96/1- است، بنابراين مدل اندازه گيري ابعاد آمادگي نرم افزاری مدیریت کیفیت در حالت معناداري مورد تاييد قرار مي گيرد.

نمودار 4-2- مدل اندازه گيري ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت در حالت اعداد معناداری

3. شاخص هاي برازش مدل اندازه گيري
شاخص های برازش مدل اندازه گیری نرم افزاری مدیریت کیفیت كه در جدول(4-17) آمده است، نشان می دهد که مدل یا داده های جمع آوری شده از نمونه ی آماری تحقیق برازش خوبی دارد، یعنی گویه های مورد استفاده برای سنجش ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت به درستی به کار گرفته شده اند.

جدول 4-17- شاخص های برازش مدل اندازه گيري ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت

x2 / df
RMSEA
AGFI
GFI
مقادير استاندارد
3 ≥
08/0≥
8/0≤
9/0≤
مقادير مدل
378/2
076/0
84/0
91/0

4-6-1-2- بخش دوم
مدل در حالت تخمین استاندارد
با توجه به تحلیل عاملی مرتبه ی دوم نیز مشاهده شده است که در ميان ابعاد سه گانه ي ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت، بعد آموزش مرتبط با شغل برای کارکنان داراي بيشترين تاثير بر متغیر نرم افزاری مدیریت کیفیت می باشد. این ابعاد داراي بيشترين ضريب استاندارد معادل (82/0) در ميان ابعاد سه گانه ي نرم افزاری مدیریت کیفیت می باشند، بنابراين بيشتر از ساير ابعاد توانسته است واريانس متغير ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت را توضيح دهد.

نمودار 4-3- مدل اندازه گيري ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت در حالت تخمين استاندراد
مدل در حالت اعداد معناداري
با بررسي مدل در حالت معناداري ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت، مشاهده مي كنيم كه اعداد معناداري بين ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت، و متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت، خارج از دامنه ي 96/1+ و 96/1- است. بنابراين مدل اندازه گيري معنادار است.

نمودار 4-4- اندازه گيري ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت در حالت اعداد معناداری

شاخص هاي برازش مدل اندازه گيري
شاخص های برازش مدل اندازه گیری ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت، و متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت، كه در جدول(4-18) آمده است، نشان می دهد که مدل یا داده های جمع آوری شده از نمونه ی آماری تحقیق برازش خوبی دارد، یعنی ابعاد مورد استفاده برای سنجش ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت، به درستی به کار گرفته شده اند.

جدول 4-18- شاخص های برازش مدل اندازه گيري ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت

x2 / df
RMSEA
AGFI
GFI
مقادير استاندارد
3 ≥
08/0≥
8/0≤
9/0≤
مقادير مدل
378/2
076/0
81/0
92/0

4-6-2- تحلیل عاملی تاییدی ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت
با توجه به اینکه ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت از نوع متغیرهای مرتبه ی دوم است، به همین دلیل در ابتدا از طریق تحلیل عاملی تاییدی مرتبه ی اول به تجزیه و تحلیل عاملی ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت پرداخته می شود و سپس از طریق تحلیل عاملی تاییدی مرتبه ی دوم تجزیه و تحلیل عاملی بین ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت بررسی می گردد.

4-6-2-1- بخش اول
در اين بخش خروجي هاي مربوط به مدل در حالت تخمين استاندارد و مدل در حالت اعداد معناداري ابعاد و زیر معیارهای سخت افزاری مدیریت کیفیت در غالب تحليل عاملي تاييدي بررسي شده است.
مدل در حالت تخمين استاندارد
مدل هاي اندازه گيري در حالت تخمين استاندارد ميزان تاثير هر كدام از متغيرها و يا گويه ها را در توضيح واريانس نمرات متغير يا عامل اصلي را نشان مي دهد. همانطور كه مشاهده مي شود، كليه ي اين مقادير بالاي 5/0 بدست آمده و اين مدل مطلوب است.
با توجه به مقادير بدست آمده سوال سوم و چهارم متغير کنترل فرآیند با بار عاملی یکسان 87/0، بيشتر از ديگر سوالات توانسته اند واريانس عامل کنترل فرآیند را توضيح دهند. به عبارت ديگر همبستگي اين گويه ها با عامل ياد شده و تاثيري كه در آن دارد بيشتر از سایر گويه ها است.
با توجه به مقادير بدست آمده سوال اول متغير تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه با بار عاملی 82/0 بيشتر از ديگر سوالات توانسته است واريانس عامل تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه را توضيح دهد. به عبارت ديگر همبستگي اين گويه با عامل ياد شده و تاثيري كه در آن دارد بيشتر از سایر گويه ها است.
با توجه به مقادير بدست آمده سوال چهارم متغير عملیات پاکسازی با بار عاملی 89/0، بيشتر از ديگر سوالات توانسته است واريانس عامل عملیات پاکسازی را توضيح دهد. به عبارت ديگر همبستگي اين گويه با عامل ياد شده و تاثيري كه در آن دارد بيشتر از سایر گويه ها است.

نمودار 4-5- مدل اندازه گيري ابعاد مدیریت فرآیند در حالت تخمين استاندارد

مدل در حالت اعداد معناداري
همانطور كه مشاهد مي شود كليه ي اعداد معناداري خارج از دامنه ي 96/1+ و 96/1- است، بنابراين مدل اندازه گيري ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت در حالت معناداري مورد تاييد قرار مي گيرد.

نمودار 4-6- مدل اندازه گيري ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت در حالت اعداد معناداري

شاخص هاي برازش مدل اندازه گيري
شاخص های برازش مدل اندازه گیری ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت كه در جدول(4-17) آمده است، نشان می دهد که مدل یا داده های جمع آوری شده از نمونه ی آماری تحقیق برازش خوبی دارد، یعنی گویه های مورد استفاده برای سنجش ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت به درستی به کار گرفته شده اند.

جدول 4-19- شاخص های برازش مدل اندازه گيري ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت

x2 / df
RMSEA
AGFI
GFI
مقادير استاندارد
3 ≥
08/0≥
8/0≤
9/0≤
مقادير مدل
342/2
051/0
87/0
93/0

4-6-2-2- بخش دوم
مدل در حالت تخمین استاندارد
با توجه به تحلیل عاملی نیز مشاهده شده است که در ميان ابعاد مدیریت فرایند، بعد تعمیرات نگهداری پیشگیرانه داراي بيشترين تاثير بر متغیر مدیریت فرایند می باشد. این ابعاد داراي بيشترين ضريب استاندارد معادل (98/0) در ميان ابعاد سه گانه ی مدیریت فرایند می باشند، بنابراين بيشتر از دو بعد دیگر توانسته است واريانس متغي مدیریت فرایند را توضیح دهد.

نمودار 4-7- مدل اندازه گيري ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت در حالت تخمين استاندراد
مدل در حالت اعداد معناداري
با بررسي مدل در حالت معناداري مشاهده مي كنيم كه اعداد معناداري بين ابعاد مدیریت فرآیند و متغیر مدیریت فرایند خارج از دامنه ي 96/1+ و 96/1- است. بنابراين مدل اندازه گيري معنادار است.

نمودار 4-8- مدل اندازه گيري ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت در حالت اعداد معناداری

شاخص هاي برازش مدل اندازه گيري
شاخص های برازش مدل اندازه گیری ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت، و متغیر ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت، كه در جدول(4-16) آمده است، نشان می دهد که مدل یا داده های جمع آوری شده از نمونه ی آماری تحقیق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، مدل سازی، سیستم مدیریت، سیستم مدیریت کیفیت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد آزمون فرضیه، مدل مفهومی، ابعاد سخت افزاری، مدیریت کیفیت