پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، مدل سازی، سیستم مدیریت، سیستم مدیریت کیفیت

دانلود پایان نامه ارشد

افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند(سرمد و همکاران، 1393، 177). نمونه رشته ی منتخبی از عناصر یا واحدها است که از کل همه ی عناصر جامعه ی آماری بر گرفته شده است. نمونه گیری به روش های منظم انتخاب اطلاق می شود و در تحقیقات اجتماعی برای انتخاب افراد یا موردهای تحقیق به کار می رود(بیکر، 1392، 171). جامعه ی آماری تحقیق کلیه ی شرکت های تولیدی در استان گیلان هستند، که قابلیت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت را دارند، می باشد.با توجه به آمار سازمان استاندارد تحقیقات صنعتی و سایت دفاتر شهرک های صنعتی در استان گیلان 373 شرکت وجود دارد که دارای سیستم مدیریت کیفیت می باشند و در بین این شرکت ها چند شرکت وجود دارد که در چند دوره موفق به کسب میزان امتیاز تمدید سیستم مدیریت کیفیت شده اند و در چند دوره نیز موفق نشده اند. اما همانطور که گفته شد، به صورت دقیق 373 شرکت دارای سیستم مدیریت کیفیت می باشند. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونه گیری تصادفی است و از هر شرکت فقط مسئول سیستم مدیریت کیفیت به عنوان نمونه ی انتخاب می شود. جامعه ی آماری در تحقیق از نوع محدود است، بنابراین از فرمول کوکران جامعه ی محدود مقدار نمونه تخمین زده شده است:

n=(N *(〖Z_(∝/2))〗^2 * s^2)/(/^2 (N-1)+(〖Z_(∝/2)) 〗^2*s^2 )
α : سطح خطا؛
N : حجم جامعه؛
ε : حداکثر خطایی که توسط محقق پذیرفته می شود.
Z_(∝/2) : اندازه ی متغیر در توزیع نرمال است که از جدول در سطح اطمینان مورد نظر استخراج می شود.
s: انحراف معیار
حداکثر خطایی که برای ε در این پژوهش در نظر گرفته شده ، 05/0 می باشد. تعداد کل شرکت هایی که قابلیت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت را در اختیار دارند، 373 شرکت می باشد. همچنین سطح اصمینان 95 درصد برای تعین تعداد نمونه در نظر گرفته شده که طبق جدول توزیع نرمال معادل 96/1 می باشد. برای تعیین انحراف معیار نمونه 30 پرسشنامه توزیع گردید و انحراف معیار آن محاسبه گردید که برابر با 5624/0 می باشد. با توجه به این مقادیر حجم نمونه برابر با مقدار زیر می باشد :

n=(373 *(〖1.96)〗^2 *〖 (0.5624)〗^2)/(〖0.05〗^2 (373-1)+(〖1.96) 〗^2.〖 (0.5624)〗^2 )
n = 211.0393
با توجه به مقادیر جاگذاری شده در فرمول تعداد 212 نفر به عنوان نمونه ی نهایی در این تحقیق انتخاب شدند. محقق تعداد 225 پرسشنامه را از طریق مراجعه ی حضوری، ارسال ایمیل، هماهنگی با منشی و هماهنگی با واحد آموزش برای سازمان ها ارسال کرده است و از بین پرسشنامه های ارسالی 214 پرسشنامه به محقق برگشت داده شد. از آنجایی که نرخ بازگشت پرسشنامه 94/0 بدست آمد، لذا محقق از بین 214 پرسشنامه 212 پرسشنامه را برای تجزیه و تحلیل نهایی انتخاب کرده است.

3-4- ابزار گردآوری داده ها
از آنجا که پرسشنامه پرکاربردترین تکنیک گردآوری داده ها در تحقیق های پیمایشی است(دواس، 1393، 87). پرسسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار ها جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی ، عبارتی است از مجموعه ای از پرسشنامه هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون ، نظر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد(خاکی، 1390). بنابراین در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه ی تحقیق از نوع پرسشنامه ی استاندارد است و در تحقيقات بسيار زيادي مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق برای سنجش متغیرهای عملکرد نوآوری، عملکرد کیفیت و ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت از پرسشنامه ی ژنگ وهمکاران(2014) استفاده شده است. سوالات پرسشنامه به گونه اي طراحی شده است که پاسخ دهندگان ، گزینه ها را بر مبناي طیف لیکرت علامت گذاري کنند. از جمله ابزار گردآوری داده ها در تحقیقات علوم رفتاری مقیاس اندازه گیری نگرش است. به طور کلی مقیاس ها برای سنجش نگرش ها، قضاوت ها، عقاید و سایر خصیصه هایی که به آسانی قابل اندازه گیری نیستند، به کار می رود. برای اندازه گیری نگرش ها می توان از مقیاس هایی استفاده کرد. یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری نگرش، مقیاس لیکرت است. این مقیاس از مجموعه ای منظم از گویه ها(عبارات) که به ترتیب خاصی تدوین شده است، ساخته می شود. این گویه ها حالات خاصی از پدیده ی مورد اندازه گیری را به صورت گویه هایی که از لحاظ ارزش اندازه گیری دارای فاصله های های مساوی است، عرضه می کند(سرمد و همکاران، 1393، 154). سوالات مربوط به متغیرهای مدل مفهومی تحقیق در جدول (3-1) ارائه شده است:

جدول3-1- منابع پرسشنامه و تعداد سوالات مربوط به هر متغیر
متغیرهای مدل
معیار
تعداد سوالات
ردیف سوالات
منبع پرسشنامه
عملکرد نوآوری
2
1 – 2
ژنگ و همکاران(2014)
ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت
گروه هاي كوچك حل مسئله
6
3 – 8
ژنگ و همکاران(2014)

پيشنهادات كاركنان
5
9 – 13
ژنگ و همکاران(2014)

آموزش مرتبط با شغل
5
14 – 19
ژنگ و همکاران(2014)
ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت
فرآيند مديريت
15
20 – 34
ژنگ و همکاران(2014)

اطلاعات كيفيت
5
35- 38
ژنگ و همکاران(2014)
عملکرد کیفیت
8
39-46
11 و همکاران(2014)

3-5- پایایی و روایی
3-5-1- پایایی
در روش آلفای کرونباخ بین نمره ی تک تک گویه ها با کل نمره ی ابزار یا آزمون، همبستگی گرفته می شود و در آن فرض بر این است که انتظار می رود افرادی که در گویه های معینی نمره ی معینی را می گیرند، در گویه های دیگر نیز آنگونه عمل نمایند، چون همه ی گویه های ابزار طراحی شده در راستای سنجش یک چیز یا خصیصه ای معین هستند. در اصل وقتی آلفای کرونباخ محاسبه می شود، بین نمره ی هر گویه با کل نمره ی هر فرد همبستگی گرفته می شود و بین تغییر پذیری تک تک گویه ها مقایسه صورت می گیرد(میرزائی، 1390، 156).
∝ = [k/(k-1)][(〖(S〗_y )^2- ∑▒〖Si^2 〗 )/(〖(S〗_y )^2 ) ]
در این فرمول:
k تعداد گویه است؛
〖(S〗_y )^2 جمع واریانس مربوط به نمره ی مشاهده شده است؛
∑▒〖Si^2 〗مجموع واریانس کل نمره های گویه ها است.
برای بررسی پایایی پرسشنامه محقق 30 پرسشنامه را توزیع کرده است. از آنجایی که میزان ضرایب آلفای کرونباخ برای کلیه ی متغیرهای تحقیق بالاتر از 7/0 بدست آمده استف لذا می توان گفت پایایی پرسشنامه به تایید رسیده است.

جدول3-2- نتایج ضرایب پایایی پرسشنامه
متغیرهای مدل
معیار
میزان ضریب آلفای کرنباخ
عملکرد نوآوری
701/0
ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت
گروه هاي كوچك حل مسئله
813/0

پيشنهادات كاركنان
825/0

آموزش مرتبط با شغل
761/0
ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت
فرآيند مديريت
942/0

اطلاعات كيفيت
719/0
عملکرد کیفیت
755/0

3-5-2- روایی محتوا
اعتبار محتواي يك آزمون معمولاً توسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين مي شود . از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد(سرمد و همکاران، 1393، 171). روایی محتوا در مورد این سوال است : آیا سنجه محتوای کامل تعریف را در بر دارد؟ یک تعریف مفهومی ایده ها و مفاهیم را در بر می گیرد. سنجه ها باید کلیه ی ایده ها و مفاهیم را نشان دهند. روایی محتوا سه مرحله را در بر می گیرد. اول اینکه محتوا در تعریف سازه مشخص شود. دوم اینکه نمونه ای از تمام حوزه های تعریف در نظر گرفته شود. در نهایت نیز یک یا چند نشانگر طراحی گردد تا همه ی اجزای تعریف را به هم متصل کنند(لاورنس نیومن، 1393). در این بخش نظر استاد محترم راهنما و چند نفر از متخصیصن صنعت مورد توجه قرار گرفته است.

3-6- روش های آماری تحقیق
برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه در ابتدا براي بررسي نرمال بودن از آزمون كولموگروف – اسميرنوف64 استفاده شده است. برای بررسی مدل های اندازه گیری از تحلیل عاملی تاییدی و برای آزمون فرضیه های تحقیق هم از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است.

3-6-1-آزمون كولموگروف – اسميرنوف
آزمون نرمال بودن یک توزیع ، یکی از رایج ترین موارد کاربرد آزمون تطابق توزیع است.آزمون کولموگروف – اسمیرنوف65 برای این هدف مناسب می باشد. مهمترین بخش از خروجی این آزمون ، آخرین ردیف آن می باشد(بایزیدی و همکارانش، 1392، 48). آزمون کولموگروف-اسمیرنوف روش ناپارمتری ساده ای برای تعین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب است.در این آزمون فرض صفری که آزمون خواهیم کرد، توزیع مشاهدات و توزیع مشخصی با پارامتر معینی است که با حدس و قرائن مختف فکر کرده ایم، توزیع مشاهدات با آن توزیع مشخص همخوانی دارد.آماره آزمون برابر است با حداکثر قدر مطلق تفاضل فراوانی مشاهد شده نسبی تجمعی از فراوانی نظری نسبی تجمعی یعنی :
Dn = Maximum |Fe – Fo |
که در آن Fe و Fo به ترتیب فراوانی نظری نسبی تجمعی و فراوانی مشاهده شده ی نسبی تجمعی است (آذر و مومنی، 1390، 342). این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می گیرد.نتیجه ی آزمون شامل یک خروجی می باشد، که به ترتیب تعداد داده ها ، پارامترهای مورد نظر در بررسی وجود توزیع مانند( میانگین ، انحراف معیار در توزیع نرمال) ، قدر مطلق بیشترین انحراف ، بیشترین انحراف مثبت ، بیشترین انحراف منفی ، مقدار آماره Z و مقدار سطح معنی داری را ارائه می کند (مومنی و قیومی ، 1391، 81).

3-6-1- مدل سازی معادلات ساختاری
مدل سازی معادلات ساختاری ترکیبی از یک مدل اندازه گیری شبیه تحلیل عاملی تاییدی و یک مدل ساختاری شبیه تحلیل مسیر است. مدل تحلیل مسیر امکان بررسی شبکه ای از روابط علی را ممکن می کند و می توان نقش میانجی گرها و متغیرهای مستقل مختلفی را بر متغیر معلول بررسی کرد. مدل سازی معالات ساختاری یک فن نیرومند تحلیل چند متغیری با متغیرهای نهفته است که مدل یابی علی و تحلیل ساختار کوواریانس نیز نامیده می شود، که تحولات روش شناسی قابل توجهی در علوم رفتاری به دنبال داشته و در تحلیل های همبستگی، آزمایشی و غیرازمایشی کاربرد دارد.یک مدل معادله ی ساختاری از دو بخش تشکیل شده است : مدل اندازه گیری و مدل تابع ساختاری(کارشکی، 1391، 93-94). مدل معادلات ساختاري با بيان مدلي كه مي خواهد تخمين زده شود؛ شروع مي شود . در ساده ترين سطح مدل، يك عبارت آماري دربارة روابط ميان متغيرها است . اين مدلها در زمينه رويكردهاي مختلف تحليلي، اَشكال مختلفي به خود مي گيرند. قبل از مرحلة تخمين و بعد از مرحلة بيان حتماً مي بايستي حالت تعین مدل مورد ارز يابي قرار گيرد. هنگامي كه يك مدل بيان شد و حالت تعيين آن مورد ارزيابي قرار گرفت كار بعدي بدست آوردن تخمين هاي پارامترهاي آزاد از روي مجموع هاي از داده هاي مشاهده شده است. اگر مدل قابل آزمون باشد ولي با داده ها به طور مناسب تناسب نداشته باشد شاخصهاي اصلاحي كه يك وسيله معتبر براي ارزيابي تغييرات مورد نظر در بيان مدل هستند به كار گرفته مي شوند؛ تا مدل متناسب با داده ها شوند (رامین مهر و چارستاد ، 1392، 135). مرحله ی بعدی اصلاح مدل است که در این مرحله پارامترهایی که قبلا ثابت بوده اند، آزاد شده و یا روابط جدید بین شاخص هابرقرار می شود(مومنی و همکاران، 1392، 138). مرحله ی آخر مدل سازی معادلات ساختاری تفسیر مدل است. اين مرحله از مدل معادلات ساختاري دقيقاً شبيه استانداردكردن ضرايب رگرسيون (ضاستاندارد) در آمار مي باشد. مهمترين گام اين مرحله ارزيابي مدل و ضرايب پارامترهاي مدل با آزمون فرض مي باشد(رامین مهر و چارستاد، 1392، 137).

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه
در این فصل اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی تحلیل می شود. آمار توصیفی مربوط به تحلیل سوالات جمعیت شناختی و توصیف آماری متغیرهای تحقیق می باشد. در بخش تحلیل آماری نیز فرضیه های تحقیق با توجه به مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل می شود.

4-2- توصیف آماری
در اين قسمت به ارائه آماره‌هاي توصيفي و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت فراگیر، کیفیت جامع، مدیریت کیفیت جامع Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد انحراف معیار، صنایع غذایی، کارشناسی ارشد، سطح تحصیلات