پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، کیفیت جامع، مدیریت کیفیت جامع، یادگیری سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

بحث بسیار مهم در ادبیات می باشد. کیفیت جامع، شرح فرهنگ، نگرش و نوع سازماندهی شرکتی است که تلاش می کند تا با ارائه کالا و خدمات، نیازهای مشتریان را برطرف سازد. ارتباطات مثبت میان عملکرد کیفیت و مدیریت کیفیت جامع در مطالعات زیادی تایید شده اند اما یافته ها در مورد عملکرد نوآوری متناقض می باشند. بر مبنای پژوهش های انجام شده در ادبیات، بر آن شدیم تا ارتباطات میان مدیریت کیفیت جامع، عملکرد کیفیت و نوآوری را بررسی کنیم. بدین منظور، ابتدا به بیان مقدمات مطالعه می پردازیم، سپس دو فرضیه را بیان نموده و با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون، آنها را می آزماییم. یافته ها ارتباط مثبتی را میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد کیفیت و نوآوری را نشان داد و در مقایسه ی عملکرد کیفیت و نوآوری باید گفت که ارتباط مثبت قویتری میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد کیفیت به نسبت عملکرد نوآوری برقرار است(صابري و شيروبه زاد، 1392).
خيري و خواجوي (1392) پژوهشي را تحت عنوان “بررسي تاثير مستقيم و غير مستقيم مديريت كيفيت جامع، قابليت بازاريابي الكترونيكي، مديريت دانش مشتري و قابليت توانمندسازي مشتري بر عملكرد نوآوري محصول در شركت هاي توليد كننده محصولات زود مصرف در تهران و اصفهان” انجام دادند. هدف بررسی این نکته است که چگونه مدیریت کیفیت جامع، بازارگرایی و تکنولوژی گرایی، شرکت ها را قادر می سازند تا در جهت بهبود عملکرد نوآوری محصول برتری کسب کنند. نتایج نشان داد که دارا بودن قابلیت بازاریابی الکترونیکی، توانمند سازی مشتریان، مدیریت دانش مشتری و دانش بازار در تلاش شرکت ها برای تولید محصولات زود مصرف متنوع، ضروری است. بخصوص اینکه، این تحقیق مدلی را ارائه و مورد آزمایش قرار می دهد که بازاریابی الکترونیکی را به عنوان ادغام تکنولوژی، تجارت و منابع انسانی در نظر می گیرد که این عوامل زمانی که به خوبی با هم ترکیب شوند عملکرد نوآوری محصول را تحت تاثیر قرار می دهند. سازمان ها با محیطی روبرو می شوند که به سرعت در حال تغییر است به همین خاطر نیاز دارند تا نیازهای مشتریان و استراتژی های رقیبان برای گسترش محصول را درک کنند. هدف این مقاله، کشف تاثیرات بازارگرایی، دانش بازاری و مدیریت دانش مشتری روی عملکردنوآوری محصول از دیدگاه قابلیت پویا بود(خيري و خواجوي، 1392).

2-5-2- پيشينه ي پژوهش خارجي
در اين قسمت به برخي از تحقيقات خارجي انجام شده مي پردازيم.
بون و مصطفی57 (2014) پژوهشی را تحت عنوان “بررسی تاثیر ارتباط مدیریت کیفیت بر نوآوری (مطالعه موردی: تعدادی از شرکت های کوچک و متوسط مالزی)” انجام دادند. هدف پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت کیفیت برنوآوری اداری پرداخت. جامعه ی آماری این پژوهش را شرکت های کوچک و متوسط مالزی تشکیل می داد. تعداد نمونه ی مورد مطالعه در این پژوهش 191 شرکت کوچک و متوسط بخش بازرگانی بود. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک آماری تحلیل عاملی تاییدی (CFA) انجام گرفت. و این تجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرم افزار مدل معادلات ساختاری (SEM) برای تست فرضیه ها بررسی شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ها نشان داد که درگیری و آموزش کارکنان تاثیر مثبتی بر نوآوری ادرای دارد و بر توانمندی کارکنان هیچ تاثیری را نشان نداد. و همچنین یافته ها از نمونه مورد مطالعه نشان از تاثیر مدیریت کیفیت بر منابع نوآوری سازمانی داشت(Bon & Mustafa, 2014, 1162).
ژانگ و همكارانش58(2014) پژوهشي تحت عنوان “تاثير مديريت كيفيت سخت و نرم بر عملكرد كيفيت نوآوري: يك مطالعه ي تجربي” انجام دادند. هدف اين پژوهش بررسي تضاد و تعارض بين مديريت كيفيت و نوآوري بر يك مبناي جهاني با استفاده از يك ديدگاه چندبعدي مديريت كيفيت مي باشد. مديريت كيفيت به دو بعد تقسيم مي شود: مديريت كيفيت سخت و مديريت كيفيت نرم. عملكرد كيفيت به عنوان يك نتيجه باقصد قبلي اجراي مديريت كيفيت نيز به عنوان يك ميانجي بالقوه بين مديريت كيفيت و نوآوري بررسي شده است. داده ها از 283 كارخانه در هشت كشور جمع آوري شدند و از تكنيك مدل سازي معادلات ساختاري براي بررسي اين چارچوب استفاده شد. نتايج مسيرهاي مختلف نوآوري را از ابعاد مختلف مديريت كيفيت نشان مي دهد. مديريت كيفيت سخت از طريق تاثيرش برعملكرد كيفيت بر عملكرد نوآوري به طور مستقيم و غير مستقيم تاثير مي گذارد. مديريت كيفيت نرم از طريق تاثيرش بر مديريت كيفيت نرم ارتقا بخشيده مي شود. عملكرد كيفيت يك تاثير ميانجي نسبي را بر ارتباط بين مديريت كيفيت سخت و عملكرد نوآوري نشان مي دهد. كيفيت و نوآوري داراي موازنه و تعادل نيستند، اما مي توانند در يك مدل بهبود فزاينده با كيفيت به عنوان يك زيربنا وجودداشته باشند(Zeng et al, 2014, 1).
زهیر و همکارانش59 (2012) پژوهشی را تحت عنوان “اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری” انجام دادند. مدیریت کیفیت جامع و ارتباطات عملکرد یک بحث بسیار مهم در ادبیات است، ارتباط عملکرد کیفیت و مدیریت کیفیت جامع در مطالعات زیادی تأیید شده اند، اما یافته ها در مورد عملکرد نوآوری متناقض است. اگرچه اکثر صاحبنظران اهمیت فعالیت های مدیریت کیفیت جامع روی پیامدهای عملکرد بیان نموده اند. هدف اصلی این مطالعه بررسی این است که آیا فعالیت های مدیریت کیفیت جامع روی کیفیت و یا عملکرد نوآوری اثر می گذارند و همچنین تعریف اجزای موثر روی این انواع عملکرد. بر این اساس ما ادبیات را برای توسعه فرضیات بررسی نمودیم و در جهت آزمون مدل تحقیق، داده ها را از ناحیه مارمارا جمع آوری نمودیم. یافته ها ارتباط مثبت بین فعالیت های مدیریت کیفیت جامع، کیفیت و عملکرد نوآوری نشان داد(Zehir et al, 2012, 273).
بین و همکارانش60 (2012) پژوهشی را تحت عنوان “تاثیر اقدامات نرم مدیریت کیفیت و اقدامات سخت مدیریت کیفیت بر عملکرد” انجام دادند. هدف پژوهش بررسی و آزمودن ارتباط بین متغیرهای اقدامات نرم و سخت مدیریت کیفیت و بررسی تاثیر مستقیم اقدامات نرم و سخت مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت بود. ابزار جمع آوری داده های پژوهش پرسشنامه بود. جامعه ی آماری پژوهش متشکل از 255 شرکت الکتریکی و الکترونیکی بود. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که فاکتورهای اقدامات نرم مدیریت کیفیت تاثیر مثبتی بر اقدامات سخت مدیریت کیفیت، از طرفی اقدامات سخت مدیریت کیفیت، تاثیر مثبتی بر عملکرد و فاکتورهای اقدامات نرم مدیریت کیفیت تاثیر مستقیمی بر عملکرد داشت. و بالاخره اقدامات سخت مدیریت کیفیت متغیر میانجی بین فاکتورهای اقدامات نرم مدیریت کیفیت و عملکرد قرار داشت(Bin et al, 2012, 177).
یوآن هونگ و همکاران61 (2011) پژوهشی را تحت عنوان “تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر و یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری در صنایع با تکنولوژی بالا (مورد مطالعه: شرکت های با تکنولوژی بالای صنعت تایوان” انجام دادند. تعدادی از پژوهشگران پیشنهاد کردند که مدیریت کیفیت فراگیر و یادگیری سازمانی می توانند بطور موثر و جداگانه ای بر روی ترویج نوآوری تاثیر داشته باشند. اگرچه تحقیقات انجام گرفته از قبل ارتباط بین مدیریت کیفیت فراگیر و یادگیری سازمانی را نشان داد. تعداد نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 1139 کمپانی با تکنولوژی بالا بود. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه ای بود که اطلاعات از این کمپانی ها جمع آوری شد و سپس با استفاده از نرم افزار مدل معادلات ساختاری (SEM) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این پژوهش چندین نتیجه را در برداشت. اولا تعیین ارتباط بین مدیریت کیفیت فراگیر، یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری؛ دوما تعیین فاکتورهای یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری و نقش میانجی بودن مدیریت کیفیت جامع و عملکرد نوآوری و سوما مدل پیشنهادی را تشریح کرد که به ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع، یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری از طریق بررسی تجربی پرداخت. نتایج پژوهش که با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها توسط (SEM) نشان از، میزان انطباق مدیریت کیفیت جامع -یادگیری سازمانی – عملکرد نوآوری داشت. از طرف دیگر مدیریت کیفیت جامع تاثیر معنادار و مثبتی بر یادگیری سازمانی داشت و در نهایت مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد نوآوری داشت(Yuan Hung et al, 2011, 213).
سادیکوگلو و زهیر62 (2010) پژوهشی را تحت عنوان “بررسی تاثیر عملکرد نوآوری و عملکرد کارکنان بر ارتباط بین شیوه ی مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکت (مطالعه تجربی شرکت های ترکیه)” انجام دادند. هدف پژوهش بررسی ارتباط بین شیوه های مدیریت کیفیت جامع و ارزیابی عملکرد چندگانه و تاثیر نقش میانجی عملکرد و عملکرد نوآوری در ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکت ها بود. ابزار گردآوری برای داده های پژوهش پرسشنامه ای می باشد. تعداد 500 پرسشنامه به صورت تصادفی در بین صنایع مورد مطالعه در صنعت ترکیه توزیع شد. که تعداد 373 پرسشنامه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار مدل معادلات ساختاری (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش به اثبات ارتباط بین متغیرهای پژوهش (نقش میانجی عملکرد کارکنان و عملکرد نوآوری در ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکت) پرداخت(Sadikoglu & Zehir, 2010, 13).

فصل سوم

روش تحقیق

3-1- مقدمه
دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر اینکه روش شناسی درست صورت پذیرد. به این ترتسب می توان گفت که تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع. بنابریان پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تاثیر اعتبار روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است(خاکی، 1390، 155). واژه ی تحقیق اطلاق عام دارد و می توان آنرا برای هر فعالیت جستجوگرایانه ای انجام داد، اما اصطلاح تحقیق علمی اطلاق خاص دارد و می توان آنرا برای نوع خاصی از فعالیتهای تحقیقاتی بکار برد. تحقیق علمی عبارت است از تلاش کاوش گرانه محقق که با آداب خاصی به طور نظام مند، با هدف کشف مجهول و به منظور توسعه ی قلمرو معرفتی بشر انجام شده و شناخت حاصل از آن مصادیق خارجی داشته باشد. روش تحقیق به شکل ساده به چگونگی انجام تحقیق توسط یک سری از روش ها اطلاق می شود(رامین مهر و چارستاد، 1392، 12). لذا در این فصل به بررسی چگونگی گردآوري داده ها، تحلیل آنها جهت استفاده از داده هاي خام در راستاي فرضیات تحقیق پرداخته می شود .همچنین در این فصل تعریف و تفصیل مفاهیم اساسی همچون روش تحقیق ،جامعه آماري، نمونه گیري ، اعتبار و روایی و چگونگی آزمون فرضیات ارائه گردیده و مفاهیم اساسی فوق براي تحقیق حاضر بررسی می گردد.

3-2- روش تحقیق
تحقیق حاضر با توجه به دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود. هدف تحقیقات کاربردی به دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله ی آن نیازی مشخص و شناخته شده، برطرف می گردد. در این نوع تحقیقات هدف کشف دانش تازه است که کاربردی مشخصی را درباره ی فرایندی در واقعیت را دنبال می کند(بیکر، 1392، 171).
تحقیق حاضر از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه ی گردآوری داده ها (طرح تحقیق)، تحقیقی توصیفی63 به شمار می رود که به توصیف ویژگیهای نمونه و سپس تعمیم این ویژگیها به جامعه آماری پرداخته است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده ی مورد بررسی است(سرمد و همکاران، 1393، 78). تحقیقات توصیفی خود بر چند دسته هستند که این پژوهش از نوع پیمایشی آن می باشد.تحقیق پیمایشی توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونه ای تصادفی و معرف از افراد آن جمعیت و پاسخ آنها به یک رشته سوال(بیکر، 1392، 171). به این ترتیب می توان گفت روش این پژوهش بر اساس روش از نوع توصیفی – همبستگی می باشد.
3-3- جامعه آماری تحقیق
جامعه ی آماری عبارت است از مجموعه ای از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت فراگیر، کیفیت جامع، مدیریت کیفیت جامع Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد انحراف معیار، صنایع غذایی، کارشناسی ارشد، سطح تحصیلات