پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، کیفیت جامع، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت کیفیت فراگیر

دانلود پایان نامه ارشد

كيفيت محصولات و خدمات، كاهش ضايعات، ازدياد بهره وري، تقليل هزينه هاي توليدي و اداري، كاهش عمليات اداري، و …. سهم بيشتر از بازار باشند(اشرفي و دباغي پور، 1391، 5). پيشنهاد كاركنان، پرسنل را جهت ارائه ي پيشنهادات در مورد چگونگي بهبود فرايند از طريق مراجعه به تجربه ي مستقيم آنها تشويق و ترغيب مي كند. اجرا و بازخورد اين پيشنهادات مي تواند به ايجاد و بهبود پيشرفت كمك كند. هدف آموزش وظيفه محور براي كاركنان به روزرساني مهارت و دانش كاركنان براي حفظ يك محيط كار با مهارت ها و توانايي هاي تدوين شده مي باشد. اين نه تنها مي تواند كار كاركنان را جهت اجراي وظايف شان تسهيل بخشد، بلكه كاركنان را به حل كنندگان انعطاف پذير مشكلات تبديل مي كند و آنها را به مشاركت در كارشان تشويق و ترغيب مي كند(Zeng et al, 2014, 4).
سازمان ها اغلب با استفاده از تکنولوژی و برنامه های آموزشی برای کارکنان خود با توجه به اثرات ذینفع مانند کاهش هزینه در زمان سفر برای فراگیری آموزش، انعطاف پذیری در سرعت، افزایش بهره وری، قابلیت استفاده و در دسترس بودن، و ایجاد رقابت سالم در بین کارکنان اقداماتی است که در زمینه ی آموزش می توان بر آن تاکید داشت(Ozturan & Kutlu, 2010). نظام پيشنهادات كاركنان يك نوع راهبرد خلاقيت و نوآوري در سازمان ها تلقي مي شود كه مي تواند به ارتقاء سازمان ها بر اساس پيشنهادات كاركنان كمك کند. نظام پيشنهادات كاركنان موجب ايجاد انگيزه جهت ارائه ايده ها و پيشنهادات جديد مي شود و ارائه پيشنهادات نيز توسط كاركنان، باعث حفظ سرمايه، توليد درآمد و ارتقاء خدمات و فرآيندها در بخش هاي دولتي و خصوصي خواهد شد. بنظر مي رسد يكي از مهم ترين عواملي كه موجب اشتياق آور شدن نظام پيشنهادات مي گردد، كاربر محور بودن آن است. يعني اين نظام مي تواند مكانيزم هايي براي ارائه پيشنهادات كاركنان ايجاد كند. و هم چنين مكانيزم هايي را بوجود آورد تا اينگونه پيشنهادات به خوبي به مورد اجرا درآيند(درگاهی و همکاران،1392، 281).
چهار عامل در موفقيت يا عدم موفقيت نظام پيشنهادات كاركنان نقش دارند، كه عبارت است از ايده هاي جديد، افراد، تعاملات و محيط. ايده هاي جديد و افراد بعنوان عوامل فردي، و تعاملات و محيط به عنوان عوامل فرهنگي مديران سازمان ها را در راه ايجاد نظام پيشنهادات با چهار مشكل اصلي روبرو مي كنند كه از اين ميان مي توان به مشكل مديريت كردن نيروي انساني در روي آوردن به مشكل مديريت كردن نيروي انساني در روي آوردن به پيشنهادات جديد به سمت انتشار يافتن، مشكل ساختاري در مديريت ارتباط بين كل سازمان با بخش هايي از سازمان و سرانجام مشكل راهبردي در زمينه رهبري سازمان اشاره كرد. قبل از راه اندازي برنامه پيشنهادات كاركنان بايد به عوامل ساختاري توجه خاص داشت؛ مانند برگزاري جلسات گروهي و يا چهره به چهره، دريافت ايده ها و پيشنهادات جديد، برگزاري جلسه طوفان مغزي بصورت زمان بندي شده و نشست هاي هفتگي با بصورت زمان بندي شده و نشست هاي هفتگي با مجاري ارتباطات و سرانجام ارائه بازخورد(درگاهی و همکاران،1392، 281).
آموزش مرتبط با شغل براي كاركنان
آموزش و تحقیقات یک بخش مهم و حیاتی مدیریت کیفیت فراگیر می باشد. برای کارکنان جهت درک اصول مدیریت کیفیت فراگیر هر سازمان نیاز به آموزش کارکنانش خواهد داشت. آموزش و کیفیت شامل آگاهی کیفیت و روش های مدیریت کیفیت پایه مانند کنترل فرآیند آماری، روش های حل مشکل، ابزار پایه و تکنیک هایی است که تبدیل به یک شکست خواهند شد، اگر منجر به یک تغییری در رفتار نشوند. اجرای موفق مدیریت کیفیت فراگیر منابع انسانی باشند. بنابراین باید آموزش داده شوند(Fening et al, 2013 ).
آموزش تغییراتی را در دانش، مهارت ها، رویکردها و نگرش ها و رفتار اجتماعی کارکنان برای انجام یک شغل ویژه به همراه دارد و یک موضوع مهم و حیاتی در بهبود و پیشرفت مداوم و مستمر محسوب می شود.آموزش همچنین به بهبود مشارکت کارکنان و شرکت در برنامه های کیفیت از طریق فراهم کردن دانش و مهارت مورد نیاز برای آنها کمک می کند(Jain et al, 2010, 28). آموزش کارکنان نقش مهمی در بهبود عملکرد کارکنان در جهت ارائه خدمات بهتر و با کیفیت مطلوب تر دارد. و از طرف دیگر مزیت رقابتی را در بیت رقبای شان بهبود می بخشد. بر طبق نظر بوکلی و کاپل41 آموزش می تواند به عنوان یک تلاش مستمر و برنامه ریزی شده با توسعه دانش و مهارت یادگیری و تجربه برای دستیابی به عملکرد موثر در فعالیت در نظر گرفته شود. و سرمایه گذاری برای بخش منابع انسانی از جنبه های مهم هر سازمان محسوب می شود. و همچنین چشم انداز دیگر آموزش را می توان رضایت حرفه ایی و شغلی کارکنان دانست. و رویکردی است که منجر به بهبود فعالیت ها و بهبود مشاغل و حرفه ها در هر سازمن می شود. و شانتز و لات هام42 بیان کردند که آموزش تاثیر مثبت و با اهمیتی بر نتایج و بازده فعالیت ها در هر سازمان دارد. روند برنامه های آموزشی و حمایت مدیران و معیار های مناسب آموزش با سطح منابع انسانی موجبات بهبود عملکرد کارکنان و در نهایت عملکرد سازمانی را فراهم می آورد. حمایت ادراک شده توسط کارکنان به توسعه ی مهارت های حرفه ایی و حل مشکلات مرتبط به سازمان کمک کرده و کارمندان تعهد و احساس مسئولیت پذیری بهتری در مقابل سازمان خواهنداز خود نشان خواهند داد(Lochan Dhar, 2015, 423).

2-3-4- رويكردهاي مديريت كيفيت
كوچان و همكارانش43(1995) استدلال كردند دو راه براي اجراي مديريت كيفيت وجود دارد: يك رويكرد، مديريت كيفيت را به عنوان يك مجموعه ي نسبتا محدود تغييرات مهندسي فني و تكنيكي مفهوم سازي مي كند، در حاليكه اجراي دوم اين تغييرات فني و تكنيكي به عنوان بخشي از تغييرات وسيع تر فعاليت هاي منابع انساني تعريف مي شوند. فورزا44 سيستم مديريت كيفيت را از يك ديدگاه دوگانه بررسي كرده است: فعاليت هاي مديريت كيفيت (براي مثال بهبود مداوم و مستمر كيفيت، كنترل فرايند) و سيستم اطلاعات حمايتي شامل جريانات اطلاعات كيفيت و تكنولوژي هاي اطلاعات براي كيفيت، و همچنين وابستگي متقابل آن دو را نيز نشان داده است. استيكين و همكارانش45 وجود دو جهت گيري مختلف مديريت كيفيت را استدلال كردند. كنترل كيفيت فراگير و يادگيري كيفيت فراگير. راهمان و بولاك46 بُعد سخت افزاري مديريت كيفيت را از بُعد نرم افزاري مديريت كيفيت تمايزگذاري كردند كه ابزار محور يا تكنيك محور است، كه لزوما بُعد مديريت منابع انساني مي باشد. نتايج آنها تاثير ميانجي نسبي بُعد سخت افزاري مديريت كيفيت را بر ارتباط بين بُعد نرم افزاري مديريت كيفيت و عملكرد نشان مي دهد(Zeng et al, 2014, 4).

بخش چهارم

رابطه تئوريك متغيرهاي تحقيق

2-4-1- رابطه بین فعالیت های مدیریت کیفیت جامع و عملکرد کیفیت
ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد توسط دانشمندان متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. در حالی که در بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد، محققان از انواع عملکردها استفاده کرده اند. مانند مالی، نوآوری، عملیاتی و عملکرد کیفی. اگر چه اثرات مدیریت کیفیت جامع بر انواع عملکرد ها با هم سازگار نیست، عملکرد کیفی به طور کلی رابطه ای قوی و مثبت با آن داشته است. حامیان مدیریت کیفیت جامع مطرح می کنند که پیاده سازی آن نیز باعث تولید محصولات با کیفیت بالاتر خواهد شد. بر اساس نظر دمینگ47، کیفیت تعیین کننده اصلی موفقیت در محیط رقابتی است. مدیریت کیفیت شامل فعالیت هایی برای همه انواع شرکت هاست که در ارتباط با دستیابی به مزیت رقابتی است. شاخص های عملکرد کیفی که با مدیریت کیفیت جامع مرتبط است، به کارکردهای مدیریت کیفیت جامع و ارتقاء عملکرد کیفی کمک می نمایند(Zehir et al, 2012, 275).
شاخص های عملکرد کیفی شامل«محصول / خدمات با کیفیت، بهره وری، هزینه ضایعات و دوباره کاری، تحویل به موقع مواد خریداری شده، و تحویل به موقع محصولات نهایی به مشتریان است. هدف از فعالیت های مدیریت کیفیت جامع مانند درگیر نمودن کارکنان این است که به ترویج جنبه های انسانی سیستم مدیریت کیفیت به منظور انطباق با محیط در حال تغییر بپردازد. تمرکز بر مشتریان و مدیریت فرایند نشان دهنده اجزای اصلی کیفیت هستند. کیفیت برای مشتریان مهم است. مفهوم کیفیت باید نیاز مشتری را برآورده نماید. مدیریت فرایند یکی از عناصر اصلی در مدیریت کیفیت جامع است .مدیریت فرآیند، کیفیت محصول را در مرحله تولید بهبود می بخشد. مطالعات تجربی نشان می دهد که مدیریت فرایند به طور مستقیم و مثبت بر کیفیت محصول تاثیر می گذارد .علاوه بر این، رهبری مدیریت منجر به عملکرد با کیفیت از طریق پذیرش فرهنگ کیفیت توسط کارکنان می شود. از طرفي مدیران عالی کیفیت را در فرایند برنامه ریزی استراتژیک برای دستیابی به مزیت رقابتی گنجانده اند. فعالیت دیگر مدیریت کیفیت جامع که رابطه مثبت قابل توجهی با عملکرد کیفی دارد، رویکرد واقعی برای تصمیم گیری است. بسیاری از محققان دریافته اند، که اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده های کیفیت به طور قابل ملاحظه ای مرتبط با عملکرد کیفی است. در مقابل رابطه بین عملکرد کیفی و بهبود مستمر آنچنان مهم نیست. علاوه بر این، پراجوگو و براون48 (2012) توجهات را جلب نمودند به رابطه قوی و مثبت بین فعالیت های مدیریت کیفیت جامع و عملکرد کیفی. آند پراجوگا و سوهال 49(2012) بر اهمیت مدیریت کیفیت جامع و عملکرد کیفی تأکید نمودند(Zehir et al, 2012, 275). چندین پژوهش به ارتباط بین مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد سازمانی نگاهی انداخته اند و استنباط کرده اند که یک ارتباط مثبتی بین این دو وجود دارد. لین و همكاران50 و سیلا51 نیز استدلال کردند که اجرا و تحقق فعالیت های مدیریت کیفیت فراگیر عملکرد سازمانی را ارتقا خواهند بخشید(Fening et al, 2013, 2 ). مطالعات چندی نشان دادند که ابعاد سخت افزاري مدیریت کیفیت ارتباط ضعیف یا اصلا ارتباطی با عملکرد ندارد. در حالیکه پژوهش های دیگری به تاثیر ارتباط بین ابعاد نرم افزاري مدیریت کیفیت بر عملکرد را نشان دادند(Bin Abdullah & Jose Tari, 2012, 180).

2-4-2- رابطه بین فعالیت های مدیریت کیفیت جامع و عملکرد نوآورانه
در محیط کسب و کار امروزه، مبنای مزیت رقابتی از کیفیت به نوآوری تغییر یافته است. نوآوری برای شرکت ها امکان انطباق سریع با تغییرات فراهم می آورد و در یافتن محصولات و بازارهای جدید به شرکت کمک می کند تا با این روش از خود در مقابل ناپایداری های محیطی محافظت کنند. شرکت های متعددی که از نوآوری بهره مندند، سود و سهم بازار آنها افزایش می یابد. اما نکته مهم این است که یک شرکت با نوآوری نمی تواند موفق باشد اگر نتواند محصولات با استانداردهای قابل قبول کیفیت تولید کند. به دلیل اینکه مدیریت کیفیت جامع یک راه خوب برای بهبود کیفیت است و فرآیند نوآوری را تسهیل مي بخشد. با بررسی ادبیات معلوم می شود که یافته ها متناقض و پیچیده هستند. برخی از محققان استدلال می کنند که ارتباط مثبت بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد نوآوری وجود دارد. در حالی که برخي بر ارتباط منفی بین آنها تأکید دارند. دلیل اصلی برای این پیچیدگی این است که هر دو نوآوری و مدیریت کیفیت جامع به صورت طبیعی چند بُعدی هستند. محققانی که از ارتباط منفی بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد نوآوری حمایت می کنند، ادعا می کنند که مدیریت کیفیت جامع می تواند منجر به کوته فکری سازمانها و مانعی برای خلاقیت با توجه به تقویت استانداردها باشد. بحث در مورد رابطه مثبت بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد نوآوری متمرکز بر مشتری مداری، رهبری مدیریت و بهبود مستمر است که در موفقیت نوآوری مهم هستند. منگو و همکاران52مدیریت کیفیت جامع را به دو گروه وسیع دسته بندی می کنند و ارتباط بین عناصر ارگانیک مدیریت کیفیت جامع)مانند رهبری مدیریت( و نوآوری را شرح می دهند. به عنوان یک نتیجه، رهبری (از عناصر ارگانیک) مدیریت کیفیت جامع کارکنان را به ارائه ی ایده های نوآورانه برای حل مشکلات و یا توسعه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت جامع، کیفیت جامع، مدیریت کیفیت، بهبود مستمر Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، کیفیت جامع، مدیریت کیفیت جامع، یادگیری سازمانی