پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت کیفیت فراگیر، کیفیت جامع

دانلود پایان نامه ارشد

د توجه قرار دهند(کزازی و شول، 1392، 4). سیستم های مدیریت کیفیت بخش های مختلف سازمان را به فرا گرفتن کارهای تیمی مجبور می کند و با این کار تمامی بخش های مختلف یک سازمان را جهت تولید بهینه و ارائه محصول با کیفیت به هم پیوند می دهد، تا نتیجه ای فراتر از انتظارات مشتریان بوجود آورد(Almansur, 2013, 11). وجود امكانات كيفي در سازمان يك الزامو ضرورت اساسي در راستاي تقويت منابع سازمان براي دست يابي به ميزان بالاتري از بهره وري و كارايي است. با شكل گيري محيط هاي رقابتي و پيچيده، تنها سازمان هايي مي توانند در اين محيط فعاليت كنند كه توانايي تقويت عملكردهاي با ابعاد و ساختارهاي چند بعدي و پيچيده، در مقوله هاي كيفيت و نوآوري را داشته باشند. مدیریت کیفیت نه تنها پایه و اساسی مهم در توسعه نوآوری است بلکه کاتالیزوری حیاتی در فرآیند نوآوری محسوب می شود(کزازی و شول، 1392، 4).
رهبری از عناصر پویای مدیریت کیفیت فراگیر است، که کارکنان را به ارائه ی ایده های نوآورانه برای حل مشکلات و یا توسعه محصولات جدید تشویق می کند. برخی از محققان نیز به یکی دیگر از عناصر کلیدی مدیریت کیفیت فراگیر یعنی مشتری مداری اشاره می کنند که بطور قابل ملاحظه ای عملکرد نوآورانه را تبیین می کند. مشتری محوری سازمان ها را به جستجوی مداوم نیازهای و انتظارات مشتریان جدید تشویق می کند، بنابراین با این روش سازمان ها می توانند در محیط رقابتی در سطح جهانی باقی بمانند. علاوه بر این، بهبود مستمر نیز برای موفقیت نوآوری از طریق تشویق تغییر و تفکر خلاق در سازماندهی کارها بسیار مهم است(Zehir et al, 2012, 272). لذا در این تحقیق محقق تلاش کرده است تا به بررسی تاثیر توانمندی در اجرای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکرد نواوری با توجه به نقش میانجی عملکرد کیفیت در شرکت های تولیدی استان گیلان بپردازد.

1-4-اهداف تحقیق
اهداف این تحقیق عبارت است از:
توصیف متغیر ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت ، ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت، عملكرد كيفيت و عملكرد نوآوري؛
تعيين ميزان تاثير ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت بر ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت؛
تعيين ميزان تاثير ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت بر عملکرد کیفیت؛
تعيين ميزان تاثير ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت بر عملکرد کیفیت؛
تعيين ميزان تاثير ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت بر عملکرد نوآوری؛
تعيين ميزان تاثير ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت بر عملکرد نوآوری؛
تعيين ميزان تاثير عملکرد کیفیت بر عملکرد نوآوری؛
1-5- مدل مفهومی تحقیق
در این تحقیق از مدل ژنگ و همکاران (2014) استفاده شده است. در مدل تحقیق متغیرهای نرم افزاری مدیریت کیفیت، سخت افزاری مدیریت کیفیت، عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری نقش دارند. مدل مفهومی تحقیق در شکل (1-1) ارائه شده است.
نوآوری منجر به افزایش جریانات مثبت و هم روند عملکرد کلی سازمان می شود و می تواند منجر به یک ایده یا طرح جدید در برنامه های تولیدی برای بهبود یک محصول جدید و یا بهبود در فرایند جریان تولید و روش های آن شود. درویتسی نوتیز5 بیان کرد که نوآوری و عوامل مرتبط با آن یک مولفه ی کلیدی برای موفقیت هر سازمانی محسوب می شود(Noori, 2014, 2). عملکرد نوآوری به میزان موفقیت بدست آمده توسط شرکت در دستیابی به اهدف معتبرش مربوط می شود(Goodale et al, 2011, 117). این عامل تحت تاثیر عواملی مانند عملکرد کیفیت و ابعاد مدیریت کیفیت جامع است(Zeng et al, 2014, 6).
عملکرد کیفیت یکی از مهمترین عواملی است که بر عملکرد نوآوری تاثیر مقبت و به سزایی دارد. در واقع هر چقدر سازمان ها در ارائه ی محصول جدید و راه اندازی در بازار آن در بازار در کیفیت آن دقت بیشتری کنند، این عامل می تواند بر عملکرد نوآوری محصول تاثیر می گذارد (Bouncken et al, 2015, 2).
از طرف دیگر قابلیت های مدیریت کیفیت نشان دهنده ی پتانسیل سازمان در ارائه ی محصولات باکیفیت و به دنبال آن افزایش عملکرد نوآوری است و بطور تاثیر گذارتر موجب نوآوری بیشتر شرکت می شود و مزیت رقابتی می شود(Ren et al, 2014, 3). چندین پژوهش به ارتباط بین مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد نوآوری نگاهی انداخته اند و استنباط کرده اند که ارتباط مثبتی بین این دو وجود دارد. لین و همكاران6 و سیلا7 نیز استدلال کردند که اجرا و تحقق فعالیت های مدیریت کیفیت فراگیر عملکرد نوآوری و کیفیت در سازمان را ارتقا خواهند بخشید(Fening et al, 2013, 2 ). با توجه به چهارچوب نظری ارائه شده مدل تحقیق به صورت زیر می باشد:

شكل 1-1- مدل مفهومی تحقیق (Zeng et al, 2014, 6)

1-6- فرضیه های تحقیق
فرضیه های این تحقیق عبارت است از:
ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت بر ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت تاثیر مثبت دارد.
ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت بر عملکرد کیفیت تاثیر مثبت دارد.
ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت بر عملکرد کیفیت تاثیر مثبت دارد.
ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت بر عملکرد نوآوری تاثیر مثبت دارد.
ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت بر عملکرد نوآوری تاثیر مثبت دارد.
عملکرد کیفیت بر عملکرد نوآوری تاثیر مثبت دارد.

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مدل
عملكرد نوآوري:
عملکرد نوآوری به معنای پاداش بازار برای کمک به محصولات جدید جهت فروش و سودهای سازمانی می باشد( Wu, 2013, 1995). اين متغير از طريق سنجش شاخص هاي سرعت معرفي محصول جديد و توليد خلاقانه و نوآورانه اندازه گيري مي شود(Zeng et al, 2014, 10).
ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت:
بعد نرم افزاری مدیریت کیفیت عبارت است از توجه سازمان به ارتباطات مناسب و سازنده با ذینعان داخلی سازمان(Zeng et al, 2014, 5). ابعاد نرم افزاري مدیریت کیفیت، شیوه های رسیدگی کردن مدیریت کارمندان، ارتباطات و رهبری می باشد(Bin Abdullah & Jose Tari, 2012, 178). ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت از طريق سه بعد گروه هاي كوچك حل مسئله، پيشنهادات كاركنان و آموزش مرتبط با شغل براي كاركنان اندازه گيري مي شود.
گروه هاي كوچك حل مسئله:
اين متغير از طريق سنجش شاخص هاي برگزاري جلسات حل مسئله با حضور اعضاي تيم و اتخاذ تصميات مناسب، طراحي تيم هاي حل مسئله در شركت، حل بسياري از مشكلات از طريق تيم هاي حل مسئله در سه سال گذشته، بهبود فرآيند توليد شركت از طريق شناسايي و رفع مشكلات شناسايي شده توسط تيم هاي حل مسئله، ترغيب و تشويق اعضاي تيم به حل مسئله و عدم استفاده از تيم هاي حل مسئله در شركت اندازه گيري مي شود(Zeng et al, 2014, 10).
پيشنهادات كاركنان:
اين متغير از طريق سنجش شاخص هاي بهبود فرآيندها و محصولات از طريق پيشنهادات ارائه شده توسط كاركنان، ترغيب كاركنان به ارائه ي پيشنهادات براي بهبود عملكرد شركت، گزارش مديريت به كاركنان در صورت اجرا يا عدم اجراي پيشنهادات ارائه شده توسط كاركنان، پيشنهادات مفيد و اجرايي در شركت و عدم ارائه ي پيشنهادات مناسب و جدي از سوي كاركنان اندازه گيري مي شود(Zeng et al, 2014, 10).
آموزش مرتبط با شغل براي كاركنان:
اين متغير از طريق سنجش شاخص هاي آموزش كاركنان توسعه ي مهارت هاي مورد نياز در محل كار،‌ اعتقاد مديريت شركت به آموزش مداوم و پيوسته براي به روز بودن مهارت هاي كاري كاركنان، ميانگين بالاي مهارت كاركنان شركت نسبت به متوسط صنعت، ارائه ي آموزش مداوم و پيوسته به كاركنان براي بهبود مهارت ها و توانمندي هاي آنان و مهارت بالاي كاركنان شركت اندازه گيري مي شود(Zeng et al, 2014, 10).
ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت:
اقدامات سخت افزاري مدیریت کیفیت جامع، به عنوان ابزاری جهت شیوه های اجرایی و روش یافتن اجرای کار یا اصول مهارت باب شده مدیریت کیفیت است(Bin Abdullah & Jose Tari, 2012, 178). ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت از طريق دو بعد فرآيند مديريت و اطلاعات كيفيت اندازه گيري مي شود.
فرآيند مديريت:
بعد فرآيند مديريت خود از طريق سه زيرمعيار كنترل فرآيند، تعميرات و نگهداري پيشگيرانه و عمليات پاكسازي قابل اندازه گيري است.
الف) كنترل فرآيند:
اين زيرمعيار از طريق سنجش شاخص هاي طراحي مناسب فرآيندهاي شركت با حداقل شكست و آسيب پذيري، كنترل بخش اعظم فرآيندهاي سازمان از طريق كنترل كيفيت آماري، استفاده از تكنيك هاي تجزيه و تحليل آماري براي كاهش واريانس فرآيندها، استفاده از نمودارهاي ويژه براي براي كنترل و نظارت فرآيند توليد و منترل فرآيند از طريق سيستم هاي كنترل فرآيند آماري اندازه گيري مي شود(Zeng et al, 2014, 9).
تعميرات و نگهداري پيشگيرانه:
اين زيرمعيار از طريق سنجش شاخص هاي به روز سازي تجهيرات فرسوده براي جلوگيري از خرابي و توقف هاي حاصله از آن، بهبود عملكرد تجهيزات با طراحي مجدد تجهيزات، برآورذ طول عمر تجهيزات براي تدوين برنامه ريزي تعمير يا تعويض، استفاده از تكنيك هاي تحليل خرابي براي پيش بيني طول عمر تجهيزات و تجزيه و تحليل آماري توقفات اصلي اندازه گيري مي شود(Zeng et al, 2014, 10).
عمليات پاكسازي:
اين زيرمعيار از طريق سنجش شاخص هاي تاكيد شركت بر قرار دادن وسايل و تجهيزات در مكان هاي مشخص شده، افتخار شركت به پاكيزگي و تميزي، پاكيزه بودن شركت در همه ي زمان ها، يافتن سريع لوازم مورد نياز كاركنان در محل كار توسط آنها و عدم سازماندهي و آلودگي اندازه گيري مي شود(Zeng et al, 2014, 10).
اطلاعات كيفيت:
اين متغير از طريق سنجش شاخص هاي وجود نمودارهاي درصد ضايعات در سالن ها، وجود نمودارهاي برنامه ي زمانبندي شده در سالن ها، وجود نمودارهاي نقطه اي براي آمار خرابي و از كارافتادگي دستگاه ها در سالن ها، دسترسي كاركنان به اطلاعات در صورت آمادگي براي مشاهده و دسترسي كاركنان به اطلاعات بهره وري در صورت آمادگي براي مشاهده اندازه گيري مي شود(Zeng et al, 2014, 10).
عملكرد كيفيت:
فرایند بررسی و تحلیل ابعاد کیفیتی سازمان برای شناسایی خواسته ها و نیازمندي هاي مشتریان و سعی در لحاظ نمودن آنها در تمامی مراحل طراحی و تولید در متون به عملکرد کیفیت اطلاق می شود. اين متغير از طريق سنجش شاخص هاي عملكرد، اقدامات برجسته، ثبات و دوام، همراستايي، ماندگاري و استمرار، قابليت خدمت دهي، زيبايي و تصوير محصول و در نهايت كيفيت ادراك شده اندازه گيري مي شود(Zeng et al, 2014, 10).
1-8-قلمرو تحقیق
1-8-1- قلمروزمانی
قلمرو زمانی تحقیق جاری از پاییز سال 1393 می باشد و تا تابستان 1394 ادامه دارد.

1-8-2- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق شرکت های تولیدی در استان گیلان است.

1-8-3- قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی تحقیق جاری تاثیر توانمندی در اجرای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکردنواوری با توجه به نقش میانجی عملکرد کیفیت است که در حوزه ی مدیریت تولید و عملیات قرار دارد.

فصل دوم

ادبيات تحقيق

2-مقدمه
پیدایش مدیریت کیفیت جامع یکی از مهمترین جنبه هاي عملکرد مدیریت است(فاضلي و رحيميان، 1392، 16). مدیریت کیفیت جامع یک رویکرد بهبود کیفیت کل گرا برای شرکت هایی با هدف بهبود عملکرد از لحاظ کیفیت و نوآوری برای دو دهه گذشته مطرح شده است. سازمان هایی كه از مديريت كيفيت جامع استفاده می کنند منافع بسیاری از جمله تولید محصولات با کیفیت بالاتر، رضایت بیشتر مشتریان، کاهش هزینه، بهبود مالی، کیفیت و نوآوری در عملکرد و علاوه بر این بهبود رضایت کارکنان نصیب آنان می شود. علاوه بر این، اگر مديريت كيفيت فراگير با موفقیت پیاده سازی شود، یک مزیت رقابتی محسوب می شود(Zehir et al, 2012, 273). مدیریت کیفیت نه تنها پایه و اساسی مهم در توسعه نوآوری است بلکه کاتالیزوری حیاتی در فرآیند نوآوری محسوب می شود(کزازی و شول، 1392، 5). سیستم های مدیریت کیفیت بخش های مختلف سازمان را به فرا گرفتن کارهای تیمی مجبور می کند. و با این کار تمامی بخش های مختلف یک سازمان را جهت تولید بهینه و ارائه محصول با کیفیت به هم پیوند می دهد، تا نتیجه ای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، ابعاد سخت افزاری، شرکت های تولیدی، مدیریت کیفیت فراگیر Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد توانایی ها، مصرف كننده، تحقیق و توسعه، محدودیت ها