پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدل پیشنهادی، مدل ترکیبی، توسعه مدل

دانلود پایان نامه ارشد

گیری در خصوص مدل TrustWalker…………………………………….55

فصل چهارم : تشریح مدل ترکیبی پیشنهادی و چگونگی توسعه و بهبود مدل پایه.56
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..57
4-2- تشریح مدل کلی TrustWalker…………………………………………………………………..57
4-2-1- علائم نشانه گذاری و متغیرهای مدل…………………………………………………………..57
4-2-2- روند یک پیمایش تصادفی در شبکه…………………………………………………………….58
4-2-3- انتخاب تصادفی یک کاربر …………………………………………………………………………..59
4-2-4- انتخاب یک آیتم مشابه…………………………………………………………………………………59
4-2-5- تشابه آیتم ها…………………………………………………………………………………………………60
4-2-6- محاسبه احتمال ماندن در یک گره شبکه اعتماد (∅_(u,i,k))………………………..61
4-2-7- چگونگی انجام پیشبینی امتیاز……………………………………………………………………62
4-2-8- چگونگی محاسبه احتمال P(XY_(u,i)=(v,j))………………………………………….63
4-2-9- چگونگی محاسبه عملی r ̂_(u,i)……………………………………………………………………….64
4-2-10- شرط اتمام کلی مدل………………………………………………………………………………….64
4-3- بهبود و توسعه مدل TrustWalker………………………………………………………………65
4-3-1- استفاده از فرمول jaccard جهت محاسبه تشابه آیتمها…………………………….66
4-3-2- حذف میانگین از فرمول پیرسون………………………………………………………………….67
4-3-3- استفاده از تکنیک مبتنی بر آیتم خالص………………………………………………………67
4-3-4- تعدیل و تفسیر نظرات کاربران……………………………………………………………………..68
4-3-5- محاسبه دقیق مقدار اعتماد یا امتیاز رابطه میان دو کاربر…………………………..71
4-3-6- محاسبه ترکیبی امتیاز رابطه میان کاربران………………………………………………….73

فصل پنجم : تشریح روند انجام آزمایشات و نتایج حاصل………………………………76
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..77
5-2- معرفی مجموعه داده epinions……………………………………………………………………..77
5-2-1- ویژگیهای مجموعه داده epinions……………………………………………………………79
5-2-2- آماده سازی و نحوه پالایش دادهها……………………………………………………………….81
5-2-3- ایجاد مجموعه داده نمونه……………………………………………………………………………..83
5-3- مجموعه داده movielens……………………………………………………………………………..84
5-3-1- ویژگیهای مجموعه داده movielens………………………………………………………..84
5-4- نیازمندیهای نرم افزاری…………………………………………………………………………………….85
5-5- نیازمندیهای سخت افزاری………………………………………………………………………………..85
5-6- متدولوژی نرم افزاری…………………………………………………………………………………………86
5-7- پارامترهای پیش فرض انجام آزمایشات…………………………………………………………….86
5-8- نتایج اجرای آزمایشات با مجموعه داده epinions و movielens……………..87
5-8-1- بررسی تاثیر عمق پیمایش بر روی نتایج حاصل در خصوص کاربران تازه وارد……………………………………………………………………………………………………………………………….87
5-8-2- بررسی تاثیر تاریخ اعلام نظرات توسط کاربران……………………………………………88
5-8-3- بررسی تاثیر تغییر فرمول محاسبه تشابه آیتمها………………………………………….89
5-8-4- بررسی تاثیر بکارگیری مکانیزم تفسیر و تعدیل نظرات کاربران………………….90
5-8-5- بررسی تاثیر بکارگیری انواع روشهای ترکیبی برای انتخاب کاربران و پیمایش شبکه…………………………………………………………………………………………………………………………….93
5-8-5-1- نحوه محاسبه امتیاز رابطه موجود میان کاربران……………………………………..93
5-8-5-2- بررسی تاثیر بکارگیری روشهای ترکیبی در عملکرد سیستم برای تمامی کاربران………………………………………………………………………………………………………………………….94
5-8-5-3- بررسی تاثیر بکارگیری روشهای ترکیبی در عملکرد سیستم برای کاربران تازه وارد ………………………………………………………………………………………………………………………99
5-8-6- بررسی تاثیر بکارگیری توام مکانیزم تفسیر امتیازات کاربران به همراه استفاده از روشهای ترکیبی انتخاب کاربران و پیمایش شبکه اعتماد……………………………………101
5-9- انجام آزمایشات با مجموعه داده movielens……………………………………………..107
5-9-1- نتایج حاصل از اجرای روشهای ترکیبی مورد استفاده در مدل توسعه یافته…………………………………………………………………………………………………………………………..107

فصل ششم : نتیجه گیری نهایی و کارهای آینده…………………………………………….110
6-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………111
6-2- عملکرد مدل توسعه یافته……………………………………………………………………………….112
6-2-1- عملکرد مدل توسعه یافته در خصوص تمامی کاربران………………………………112
6-2-2- عملکرد مدل توسعه یافته در خصوص کاربران تازه وارد…………………………..114
6-3- نتیجه گیری نهایی …………………………………………………………………………………………115
6-3-1- تحلیل نهایی نتایج حاصل از انجام آزمایشات بر روی مجموعه داده epinions………………………………………………………………………………………………………………..116
6-3-2- تحلیل نهایی نتایج حاصل از انجام آزمایشات بر روی مجموعه داده movielens…………………………………………………………………………………………………………….118
6-4- پیشنهادات کارهای آینده……………………………………………………………………………….118

اختصارات…………………………………………………………………………………………………..120
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………..121
فهرست جداول

عنوان………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

جدول 3-1 : دستهبندی مدلهای اعتماد…………………………………………………………………………………..44
جدول 4-1 : ماتریس پراکندگی نحوه امتیازدهی دو کاربر u_1 و u_2……………………………………70
جدول 4-2 : تفسیر نظرات کاربر u_2……………………………………………………………………………………..70
جدول 5-1 : ساختار جدول reviews……………………………………………………………………………………81
جدول 5-2 : ساختار جدول WOT…………………………………………………………………………………………82
جدول 5-3 : ساختار جدول cold_start_users………………………………………………………………..82
جدول 5-4 : ساختار جدول ratings………………………………………………………………………………………83
جدول 5-5 : مقادیر پیش فرض پارامترها و متغیرهای مورد استفاده در مدل پیشنهادی………86
جدول 5-6 : نتایج بررسی تاثیر عمق پیمایش در خصوص کاربران تازه وارد………………………….88
جدول 5-7 : نتایج حاصل از بررسی تاثیر تاریخ اعلام نظرات کاربران……………………………………..89
جدول 5-8 : نتایج حاصل از تغییر فرمول محاسبه تشابه آیتمها…………………………………………….90
جدول 5-9 : نتایج حاصل از بکارگیری مکانیزم تعدیل و تفسیر نظرات کاربران…………………….91
جدول 5-10 : نتایج حاصل از بکارگیری مکانیزم تعدیل و تفسیر نظرات کاربران در خصوص کاربران تازه وارد…………………………………………………………………………………………………………………………91
جدول 5-11 : نتایج حاصل از اجرای روشهای ترکیبی در مقابل روش مورد استفاده در مدل پایه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..96
جدول 5-12 : نتایج حاصل از اجرای روشهای ترکیبی در مقابل روش مورد استفاده در مدل پایه برای کاربران تازه وارد…………………………………………………………………………………………………………99
جدول 5-13 : نتایج حاصل از اجرای توام مکانیزم تعدیل و تفسیر نظر کاربران و استفاده از روشهای ترکیبی پیمایش شبکه در مقابل روش مورد استفاده در مدل پایه…………………………102
جدول 5-14 : نتایج حاصل از اجرای توام مکانیزم تعدیل و تفسیر نظر کاربران و استفاده از روشهای ترکیبی پیمایش شبکه در مقابل روش مورد استفاده در مدل پایه برای کاربران تاز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، دادگاه صالح، احساس حقارت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد معیارهای ارزیابی، معیارهای ارزیابی.، علوم اجتماعی