پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدت استفاده، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

نداشته، مگر اينکه بهطور واضح، بهعنوان مثال در بخش ارجاع يا کتابشناسي برچسبگذاري شده باشد. اين عمل به کاربر در فهميدن يک کتاب به عنوان يک واحد يکتا کمک خواهد کرد و از گيج شدن کاربر درباره اينکه چه صفحاتي، بخشهايي از يک کتاباند و کدام صفحات نيستند کمک خواهد کرد. علاوه بر آن از گم شدن خواننده در فضاي مجازي جلوگيري ميکند.
مولفههاي مربوط به معيار فراپيوندها عبارتاند از:
– عناصر روي جلد نظير نويسنده و توضيح مربوطه به نويسنده، نظير عنوان و فهرست مندرجات
– فهرست مندرجات (متن، نمودار و) و بخش مربوطه
– بخشهاي داخلي متن اصلي (صفحات، پاورقي) به يکديگر
– بخشهاي داخل و خارج از متن اصلي (نظير صفحات متن اصلي با منابع و مأخذ، واژهنامه، نمايه)
– هر صفحه و ابزارهاي جستجو (نمايه، موتور جستجو)
– کتاب مورد مطالعه و کتابهاي موجود در مجموعه
– استفاده از تصوير و برچسب بهمنظور تفسير عملکرد (نظير علامت صفحه بعدي يا قبلي)
– استفاده از رنگهاي استاندارد به منظور برقراري پيوند (همان، 726)
2-1-6-1-3. خواندن شفاهي متن و قابليتهاي صوتي و تصويري
خوانندگان، يکي از مزاياي اصلي کتاب الکترونيکي که از رسانه الکترونيکي که از رسانه الکترونيکي بهدست ميآيد، را درک کردهاند. قابليت چندرسانهاي از قبيل ويدئو، صوت، تصاوير متحرک ميتواند بهمنظور درک محتوا بسيار مهم باشد قابليتهاي چندرسانهاي در رشتههايي نظيرعلوم پزشکي، مهندسي و علوم پايه که در آنها مفاهيم پيچيده مطرح ميشوند، ميتواند از طريق شيوههاي جايگزين چندرسانهاي ارائه گردد.
از سويي وجود نرمافزارهاي توسعه يافتهي اينگونه متون، مشکلات ناشي از کمبود کتابهاي چاپي براي نابينايان را کاهش ميدهد و شرايطي را فراهم ميکندکه اينگونه کتابها براي آنها خوانده شود. مولفههاي مرتبط با ارزيابي معيارهاي اصلي خواندن شفاهي متن76 و قابليتهاي صوتي و تصويري77 در قسمت ذيل بيان شده است:
– امکان شنيدن متن کامل کتاب
– امکان شنيدن قسمت دلخواه در متن (صفحه، واژه، عبارت)
– امکان شنيدن متن به همراه مشاهده نوشتار آن
– تغيير مشخصات ظاهري کلمات به هنگام شنيده شدن (هاي لايت شدن، رنگي شدن)
– استفاده از نوار پيشرفت بهمنظور نشان دادن ميزان محتواي اطلاعاتي خوانده شده
– ارائه تصاوير پويا بهمنظور درک بهتر موضوع (انيميشن، تصاوير متحرک)
– ارائه فيلمهاي مرتبط با موضوع اصلي کتاب
– ارائه افکتهاي صوتي يا تصويري
– ارائه موسيقي در کنار متن
– امکان افزودن تصوير به کتاب (همان، 727).
2-1-6-1-4. عناصر تعاملي78
عناصر تعاملي در شکلي از آزمايشها و پرسشها، همگي محيط يادگيري جايگزين موثري را، نسبت به انتشارات چاپي فراهم ميکنند. پرسشهاي تعاملي در رشته موضوعات رياضي که در آنها بازخورد ميتواند بهصورت خودکار آماده شود، بسيار مفيد خواهد بود. دارا بودن گزينهي کمک در تمام موارد استفاده و راهنماي آموزشي براي استفاده، از ديگر مزيتهاي اين رسانه براي کاربران به شمار ميرود. برخي از کتابهاي الکترونيکي امکان ارتباط با کاربر را از طريق طرح سوالات، تعامل با تصاوير، ايجاد فراپيوندها فراهم ميکند. ورود عناصري از اين قبيل ميتواند حس درگير شدن خواننده با کتاب، قابليت دوست داشتن و توانايي به يادسپاري اطلاعات را افزايش دهد. در حقيقت، تعامل الکترونيکي خواننده-نويسنده يا خواننده-خواننده از ديگر ويژگيهاي کتاب الکترونيکي است.
هر چند عناصر چندرسانهاي و تعاملي ميتواند قابليت پويش از طريق جستجو را، بهعلت عدم در نظر گرفتن اين عناصر هنگام جستجو، در ابزار جستجو کاهش دهند، اما ميتوان از طريق ارائه معادلهاي متني براي آنها اين عناصر را قابل جستجو ساخت. علاوه بر آن اين عملکرد تمرين خوبي براي افزايش قابليت دسترسپذيري خواهد بود.
مولفههاي مرتبط به معيار قابليت تعامل عبارتاند از:
– پرسشهاي کوتاه چندگزينهاي و تصحيح آنها (بهمنظور ميزان آگاهي کاربر از درک محتوا)
– وجود هاتاسپاتها79 در تصوير يا متن
– وجود واژهنامه بهمنظور توضيح کلمات و تلفظ آنها
– امکان انجام آزمايشهاي يا بازيهاي مرتبط با محتوا
– ارائه صدا يا آوازهاي تذکر يا ترغيب هنگام انجام آزمونها يا مطالعه متن
– امکان اختياري نمودن بخشهاي اضافه برمتن اصلي (نظير افکتها، خواندن شفاهي)
– دارا بودن گزينهي کمک80 بهمنظور راهنمايي در هر صفحه (همان، 728).
2-1-6-1-5.شخصيسازي محتواي متن کتاب81
عملگرهاي حاشيهنويسي، رنگي نمودن روي متن، خط کشيدن زير متن و اغلب از طريق توليدات نرمافزار خواننده کتاب الکترونيکي تجاري فراهم ميشود. استفاده از آنها در صورتي براي کاربر سودمند است، که براي استفاده آسان و سريع باشند. کاربران دوست دارند که عملکردهاي پيشرفتهتري را نسبت به اين ويژگيها از قبيل جستجو در ميان حاشيهنويسها يا توليد فهرستهايي از حاشيهها بهمنظور استفاده در کاربردهاي بعدي ايجاد کنند، اينگونه عملکردها در بخش قابليت جستجو بحث شد. از جمله مولفههاي مرتبط با معيار شخصيسازي محتواي متن کتاب عبارتاند از:
– امکان يادداشتگذاري
– امکان هاي لايت نمودن بخشي از محتوا
– امکان خط کشيدن در زير يا دور کلمات
– امکان انتخاب برچسب يا عنوان براي قسمتهاي يادداشت، هايلايت و … بهمنظور بازيابي آسانتر
– امکان نمايش (يادداشتها، هايلايت شدهها و ….) در صفحهاي جداگانه
– امکان افزودن طراحيهايي به صفحات (کشيدن شکل، نمودار)
– امکان افزودن پيوندهاي اضافي بين صفحات
– امکان استفاده از رنگهاي متنوع بهمنظور بيان اهداف خاص (سوال، مهم و …) در قسمتهاي خط کشيده شده، هاي لايت شده)
– امکان تصحيح نمودن برخي قسمتهاي محتوا
– امکان حذف موقت و دائمي موارد اضافه شده بر محتوا ( نظير يادداشتها، خط کشيدهها) (همان، 729).
2-1-6-1-6.شخصيسازي ظاهري متن کتاب82
خوانندگان، قابليت سفارشيسازي يک کتاب را نيز برطبق ترجيحات شخصي خود دوست دارند. جنبههايي از قبيل، شيوه، اندازه و رنگ قلم و رنگ پيشزمينه بايد بتواند بهوسيله خواننده دستکاري شود (البته در جايي که اين عمل امکانپذير است) گرچه پيش فرض يک کتاب، بهطور معمول بهترين عملکرد را براي خواننده فراهم ميآورد. علاوه بر آن امکان ذخيره تغييرات مرتبط با ترجيحات خواننده براي استفاده بعدي نيز ميتواند براي کاربر بسيار مطلوب باشد. امکان افزايش قابليت روشنايي با استفاده از لپتاپها و خوانندگان الکترونيکي و وضوح صفحات نيز از ويژگيهاي مرتبط با دستگاه خواننده کتاب الکترونيکي محسوب ميشود. چنين عملکردهايي، بعضي اوقات از طريق توليدات دستگاههاي خوانندهي کتاب الکترونيکي تجاري فراهم ميشود. مولفههاي مربوط به معيار شخصيسازي متن کتاب عبارتند از:
– امکان تغيير اندازه متن (بزرگنمايي، کوچکنمايي)
– امکان تغيير (اندازه، رنگ، نوع خط) قلم
– امکان تغيير رنگ پسزمينه کتاب
– امکان تغيير نمايش صفحات بهصورتهاي گوناگون (دو صفحه در کنار هم، طوماري، حلقوي، مثلثي)
– امکان نمايش صفحات در کل فضاي صفحه مانيتور
– امکان نشانهگذاري آخرين صفحه مطالعه شده بهمنظور رجوع در مواقع بعد (همان، 730).

2-1-6-2. توزيع83
2-1-6-2-1.هزينه84
هزينهي نشر و توزيع کتابهاي الکترونيکي به نسبت کمتر از نوع چاپي آن است. در مورد کتابهاي الکترونيکي، هزينههاي مربوط به دانلود و دسترسي به مدرک به فرد تحميل ميشود و در مقابل هزينههاي مکاتبه85 بهمنظور سفارش کتاب مورد نظر و نيز انتقال فيزيکي مربوط به منابع چاپي در جهان ديجيتال بهطور تقريبي از بين رفته است. اين هزينه-سودمندي هنوز بهطور کامل در هزينههاي کتابهاي الکترونيکي مشتريان شناخته نشده است.
کتابهاي الکترونيکي، بهصورت دو مدل حقالزحمهاي يا پرداخت هزينه به ازاي هربار استفاده بهصورت رايگان قابل دسترساند. در مدل حقالزمهاي، امکان خريد اين کتابها با برروي دستگاه خواننده اختصاصي يا بهصورت مستقل بهعنوان مثال از طريق پايگاه کوئستيا وجود دارد. در مدل حقالزمهاي، کتابهاي الکترونيکي به يکي از شيوههاي زير خريداري ميشوند:
– خريد يکباره يک عنوان بهمنظور حق دسترسي دائمي
– خريد يک عنوان با حق دسترسي ساليانه با پرداخت حقالزمه
– دسترسي حقالزحمهاي بهعنوان اشتراک ساليانه با حق مالکيت
– دسترسي حقالزحمهاي بهعنوان اشتراک ساليانه بدون حق مالکيت
مولفهاي مرتبط با معيار هزينه عبارتاند از:
– امکان مشخص نمودن هزينه براساس مدت زمان استفاده در محيط اينترنت
– امکان مشخص نمودن هزينه براساس ميزان استفاده از محتوا براساس تعداد صفحات در محيط وب
– امکان پرداخت هزينه کامل متن کتاب بهصورت استفاده دائمي
– امکان پرداخت حق اشتراک مدتدار (ماهانه، ساليانه) بهمنظور استفاده
– متناسب بودن هزينه کتاب با توجه به ويژگيها در مقابل کتاب چاپي
– عدم نياز به پرداخت هزينهي دستگاه سختافزاري اضافي بهمنظور مطالعه نظير دستگاه خواننده اختصاصي کتاب الکترونيکي
– عدم نياز به پرداخت هزينهي اضافي براي نرمافزاري اختصاصي بهمنظور مطالعه
– هزينهي اتصال به شبکه اينترنتي ارائه دهنده محتواي کتاب الکترونيکي (همان، 731).
2-1-6-2-2. دسترس پذيري86
عدم محدوديت زماني و مکاني، عدم نگراني از دسترسي به برخي کتابها که چاپ آنها به پايان رسيده، را به دنبال خواهد داشت. بهويژه کتابهاي الکترونيکي ميتوانند براي ناتوانان جسمي و نيز افرادي که مراجعه به کتابخانه براي آنها بسيار دشوار است، موثر باشد
کتابهاي الکترونيکي دسترسي آني به منابع را بهطور مجازي در هر مکاني بدون خطر آسيبرساني که در نسخه چاپي موجود است، فراهم ميکنند. در حقيقت، طبيعت مجازي کتابهاي الکترونيکي، دسترسي آسانتر به نشر الکترونيکي را موجب ميشود. بهعبارت ديگر کتابهاي الکترونيکي قابليت دسترس 24 ساعته و از راه دور از طريق اينترنت را فراهم نموده و در صورت ارائه بهصورت شبکهاي، امکان استفادهي بيش از يک شخص را بهطور همزمان از کتابي مشابه فراهم ميکنند.
ناتوانان و افرادي که در مناطق روستايي زندگي ميکنند، ميتوانند به منابعي دسترسي يابند، منابعي که در غير اينصورت بهخاطر مشکلات فيزيکي يا حمل و نقل قادر به دستيابي بهآنها نبودند.
مولفهها مربوط به معيار دسترسپذيري عبارتاند از:
– دسترسي از راه دور87 و 24 ساعته در 7 روز هفته88 از طريق اينترنت
– دسترسي برروي لوح فشرده
– امکان استفاده برروي کامپيوترها
– امکان استفاده فقط برروي دستگاههاي خواننده اختصاصي کتاب الکترونيکي نظير ايبوک ريدر89
– امکان دسترسي به بخشهاي خاصي از متن کتاب90 (نظير يک فصل، يک صفحه)
– توزيع کننده مربوط
– امکان دسترسي همزمان به چندين کتاب الکترونيکي
– امکان دسترسي دائمي کاربر به کتاب مورد نظر (همان، 732).
2-1-6-2-3. ارائه خدمات بر اساس تقاضا91
چاپ شدن يا دانلود آنها بر اساس تقاضا بهصورت پيوسته، دسترسي به يک فصل واحد يا حتي يک صفحه واحد، از ديگر مزاياي مرتبط با کتاب الکترونيکي محسوب ميشود. قسمتهايي از کتاب که بهعنوان متن درسي در مراکز آموزشي مورد استفاده قرار ميگيرد، براحتي بهصورت مجزا و براساس سفارش، قابل چاپ است. بهعلاوه، برخي از نرمافزارها، متون رقومي موجود را بهصورت خودکار به خط بريل، بهمنظور استفاده نابينايان تبديل ميکنند. نسخهبرداري از کتابهاي الکترونيکي با هزينه کمتر و سادهتر و با سرعت بيشتر انجام پذير است. اما برخي ناشران در اين زمينه قوانين و مقررات خاص خود را دارند که بهعنوان يکي از انواع محدوديتها براي کاربران قابل طرح است. از سويي کتابهاي الکترونيکي ميتوانند به سادگي در قالبهاي مختلف تبديل شده و براي کاربران قابل دسترس باشند.
مولفههاي مربوط به معيار ارائه خدمات براساس تقاضا عبارتاند از:
– امکان انتخاب کتاب در فرمتهاي مختلف نظير پيدياف يا داک92
– امکان انتخاب ويرايشهاي مختلف از يک اثر
– امکان چاپ کردن کل متن کتاب
– امکان چاپ کردن قسمتهاي مورد نياز متن کتاب
– امکان خواندن کتاب بهصورت ناپيوسته (بدون نياز به اينترنت در طول مدت استفاده)
– مکان خواندن کتاب بهصورت پيوسته (نياز به ارتباط اينترنتي در طول مدت استفاده)
– امکان ذخيره کل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ثبت اختراعات، تلفن همراه، حمل و نقل Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد چاپي، الکترونيکي، الكترونيكي، ميتواند