پایان نامه ارشد رایگان درمورد محیط زیست، بحران محیط زیست، زیست محیطی، بررسی تطبیقی

دانلود پایان نامه ارشد

نهادهاند. بنابراین، طبیعت از دیدگاه این ادیان در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
مقاله وایت (1967)، بحث برانگیز بود و واکنشهای مختلفی در پی داشت. به دنبال مقالهی او، نقدهای تندی (داتی، 1981)، علیه ادیان ارائه شد. دیدگاههای دیگر (اتفیلد، 1983؛ مک فاگ، 2008)، با متمایز کردن دین از ادیان، مسیحیت و یا ادیان دیگر را مسئول مسائل زیست محیطی دانستند. در عین حال، بخشی از پژوهشها (ادواردز، 2006؛ اِلسپث13، 1993) مدعیات وایت در ارتباط با مسیحیت و ادیان توحیدی را تهمت تلقی نموده و به دفاع از عقیدهی خویش پرداختند. لازم به ذکر است تلاش برای پاسخ به دیدگاههای وایت، زمینه درک اهمیت مسائل محیط زیست را در میان اندیشمندان دینی گسترش داده است. با این حال، شاید بتوان گفت مقالهی وایت مقدمهای برای توجه و تأمل در ارتباط با تأثیر دین بر حفظ یا تخریب محیط زیست بوده است.
دلیل انتخاب دیدگاههای یاد شده، رویکرد به ظاهر متضاد ولی در باطن مشابه آنها در ارتباط با تأثیر دین بر بحران محیط زیست میباشد. این پژوهش با فرض اشتراک نظر نصر و وایت در دینی بودنِ ریشه‌ی بحران محیط زیست، به تبیین اندیشه آنها میپردازد. همچنین، این پژوهش به بررسی وجوه شباهت و افتراق هر دو دیدگاه در زمینه دین و بحران محیط زیست پرداخته است. شایان ذکر است، بررسیهای انجام شده گویای آن است که تاکنون بررسی تطبیقی دیدگاههای سیدحسین نصر و لین وایت در باب دین و بحران محیط زیست صورت نگرفته است.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
در حال حاضر به دلیل تداوم بحرانهای زیست محیطی، دیدگاه جهانی نسبت به دین تغییر یافته و به عنوان یکی از عوامل مؤثر در کاهش معضلات زیستمحیطی مورد توجه قرار گرفته است. اکنون بسیاری از طرفداران محیط زیست بر این اعتقادند که «سیاست زیستمحیطیِ» کارآمد، نیازمند جامعیت و حمایتهای دینی و اخلاقی است؛ چرا که در تعالیم ادیان اسلام، یهود، مسیح، هندو، زرتشت و سایر ادیان، احترام به طبیعت و همهی عالم وجود، به عنوان یک اصل اخلاقی مورد توجه و عنایت است (کیس، 1379).
در باب اهميت تأثير دين بر بحران محيط زيست، ‌علاوه بر کتابها و مقالات منتشره، کنفرانسها و مؤسسات بينالمللي نيز تشکيل شده است که از آن جمله ميتوان به مؤسسه WWF14 اشاره نمود که قائل به تأثير آموزش باورهاي ديني در حفاظت از محيطزيست است. با توجه به مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفتهاند، به نظر ميرسد دين در رفع بحران محيطزيست مؤثر خواهد بود. بر این اساس با درک ضرورت توجه به مسأله محیط زیست و شناخت پاسخِ دین به این مسأله، در پژوهش پیش رو، پاسخ دین به بحران محیط زیست در دیدگاههای نصر و وایت مورد بررسی قرار میگیرد.
اهمیت پرداختن به دیدگاههای نصر و وایت از این رو است که دیدگاه اندیشمندان یاد شده در مورد بحران محیط زیست و نیز ارتباط دین با بحران محیط زیست، مورد توجه سایر اندیشمندان قرار گرفته است. به عنوان نمونه در مباحثِ مربوط به بحران محیط زیست و نیز در پژوهشهایی که رابطه دین و بحران محیط زیست را مطالعه نمودهاند، همواره به اندیشههای وایت اشاره شده است و ارجاعات متعددی به مقالهی تاریخیِ وایت (1967)، داده میشود. از آنجا که دیدگاههای مزبور در تبیین رابطه دین و بحران محیط زیست، دارای اهمیت میباشند و در عین حال، دیدگاههای یاد شده بصورت تطبیقی بررسی نشده‌اند و نقاط اشتراک یا افتراق آنها مشخص نشده است، مطالعه تطبیقی دیدگاههای مورد نظر، ضرورت یافته است.
در ارتباط با دیدگاه وایت سؤالاتی وجود دارد که مباحث مختلفی را در موافقت یا مخالفت با دیدگاه او برانگیخته است. از این رو به نظر میرسد دیدگاه وایت به درستی تبیین نشده است، بر این اساس پرداختن به دیدگاه یاد شده ضرورت مییابد. در عین حال، تبیین مبنای فکری و دیدگاه هر دو اندیشمند میتواند روش مناسبی برای ارائه یک دیدگاه جامع در ادبیات دین و محیط زیست باشد. بررسی تطبیقی دیدگاههای یاد شده درک تازهای از رابطه دین و محیط زیست فراهم میآورد.
1-4- پرسشهای تحقیق
الف) پرسش اصلی
پرسش اصلی در پژهش پیش رو این است که در دیدگاه سیدحسین نصر و لین وایت، نقش دین در بحران محیط زیست چگونه است؟
ب) پرسشهای فرعی
1. براساس دیدگاههای نصر و وایت، جهانبینی دینی در حفظ یا تخریب محیط زیست چه نقشی داشته است؟
2. آیا دیدگاههای نصر و وایت دارای یک منشا فکری میباشند؟
3. دیدگاههای نصر و وایت چه اشتراک یا افتراقهایی دارند؟
4. آیا در دیدگاه وایت، بحران محیط زیست معلول جهان بینیدینی است؟
5. آیا بحران زیست محیطی- آنطور که وایت آن را ریشه تاریخی بحران زیست محیطی میداند- تابعی مثبت ازجهانبینی دینی است؟
6. دیدگاههای رقیب در پاسخ به دیدگاههای نصر و وایت، رابطه دین و محیط زیست را چگونه ارزیابی نمودهاند؟
1-5- فرضیه تحقیق
سیدحسین نصر و لین وایت، در زمینه بحران محیط زیست دیدگاههای مهمی ارائه نمودهاند و آنچه دیدگاههای آن دو را برجسته ساخته، توجه به نقش دین در بحران محیط زیست است. فرضیه پژوهش بر این است که دین در رفع بحران محیط زیست نقش مثبت دارد.
1-6- روش پژوهش
1-6-1- تعریف نظری
این پژوهش مبتنی بر روش کیفی- توصیفی، درصدد است تا با توجه به مهمترین مفاهیم بهکار رفته در نظریات وایت و نصر، گزارههایی را برای تطبیق و نتیجهگیری استنتاج نماید. در این روش تلاش میشود بدون درگیر شدن با تحلیلهای کمّی، محتوای مقالات با رنگ و بویی هرمنوتیک تحلیل شود.
1-6-2- روش تحقیق و جمعآوری دادهها
دادهها به روش کتابخانهای جمعآوری شدهاند. مراحل جمعآوری دادهها به شرح زیر میباشند:
1. مطالعه مقدماتی: براساس طرح از پیش تعیین شده، منابع مختلف مطالعه شدند.
2. فیشبرداری: یادداشتبرداری از منابع دست اول و معتبر صورت گرفته است. در عین حال، تحقیقاتِ مشابه و مرتبط با سؤالات تحقیق، نیز بررسی شدند
3. تنظیم و دستهبندی: فیشها براساس بخشها و فصلها مرتب شدند.
4. تحلیل: در نهایت دادههای به دست آمده بر این مبانی استوار گشته است: 1) بررسی و توصیف دیدگاههای نصر و وایت با تأکید بر مقالهی وایت و آثار زیستمحیطیِ نصر- کتابهای دین و نظم طبیعت و انسان و طبیعت- که البته برای فهم بهتر دیدگاهِ او به سایر کتابها و مقالات و گزارشهای وی نیز مراجعه شده است؛ 2) گزارشی مختصر از دیدگاههای مخالف و موافق آن دو (بازتابی که دیدگاههای مذکور داشته است)؛ 3) تکیه بر مفاهیمِ کلیدیِ نصر و وایت در ارتباط با عاملیت دین در حفظ یا تخریب محیط زیست و تحلیلِ دیدگاههای آن دو؛ 4) یافتن موارد مشابه و مخالفِ دو دیدگاه و به عبارتی تطبیق دیدگاهها؛ 5) جمعبندی و نتیجهگیری از دادههای پژوهش انجام گرفته است.
1-6-3- روش تجزیه و تحلیل دادهها
پژوهش پیش رو، ابتدا با بکارگیریِ «روش توصیفی»15 که هدف از انجام این نوع پژوهش، توصیف خصوصیات یک موقعیت یا موضوع است، با توجه به نظرات سیدحسین نصر و لین وایت، 1) به جمعآوریِ اطلاعات از موضوع دین و بحران محیط زیست؛ 2) شناسایی و بررسی مسأله یاد شده و 3) مقایسه و ارزشیابی مسأله از دیدگاه نصر و وایت پرداخته است. همچنین، مفاهیمِ کلیدیِ بکارگرفته شده در آثار آنها از قبیل مدعیات، براهین و مستنداتشان، استخراج شده و سپس بنابر دادههای حاصل از آن، نتیجهگیری صورت گرفته است.

1-7- اهداف تحقیق
هدف از انجام این پژوهش بررسی و توضیح دیدگاههای لین وایت و سیدحسین نصر در باب نقش دین در بحران محیط زیست و تطبیق و مقایسه این دو دیدگاه است.
این پژوهش، در پی دست یافتن به دو هدف – بنیادی و کاربردی- میباشد. هدف نخست ارائه یک پژوهش نظری درباره رابطه دین و محیط زیست بوده است که برای نخستین بار بصورت تطبیقی به دو دیدگاه ظاهراً متضاد در این زمینه میپردازد. ارائه این پژوهش در میان منابع کتابخانهای و نیز احتمالاً چاپ آن، میتواند در دسترس نبودن یک متن نظری – در ایران – در رابطه با موضوع تحقیق را، تا اندازهای برطرف نماید.
هدف دوم، توجه به نقش مؤثر دین در برنامه سیاستگذاران و دست اندرکاران برای پیشگیری و یا حل بحران زیست محیطی در ایران میباشد. ایران کشوری با حکومتی دینی است و در ساختار حکومتی ایران خوشبختانه سازمان حفاظت از محیط زیست جای گرفته است. این پژوهش به همه کسانی که برای پاسخ به مسائل زیست محیطی تلاش میکنند، نشان میدهد که آموزههای دینی در ایجاد انگیزه و روحیه حفظ محیط زیست میتواند نقش مثبتی داشته باشد. برای حفظ محیط زیست در ایران نیز میتوان از طریق اعتقادات دینی مردم زمینهسازی نمود.

فصل دوم
مبانی نظری و چارچوب مفهومی تحقیق

2-1- مقدمه
هر کار تحقیقی بایستی در راستای تحقیقات قبلی و ادامه دهنده و تکمیل کنندهی آنها باشد. زیرا، هر تحقیقی در یک پیوستار جای میگیرد به این معنی که از کارهای تحقیقی قبلی اثر میپذیرد و بر کارهای تحقیقیِ بعدی اثر میگذارد. بنابراین آشنایی با کارهای تحقیقاتیِ قبلی که دربارهی موضوع مشابه صورت گرفته و دانستن وجوه مشابهت و مفارقت تحقیق حاضر با آنها ضروری به نظر میرسد.
در فصل دوم، تحقیقات و مطالعات نظریِ مرتبط با سؤال تحقیق، که توسط اندیشمندان جهان انجام گرفته است، معرفی میشوند. توجه به مبانی نظری و مفاهیمی که در این راستا به کار رفته است، برای درک بهتر دیدگاههای مورد بررسی در پژوهش پیش رو، لازم و مفید به نظر میرسد. در ارتباط با مفاهیم محیط زیست، دین، معنویت، بحران محیط زیست و مفاهیم مرتبط با آنها، پژوهشهای متعددی انجام گرفته است. در این فصل پژوهشهایی که در دسترس بودهاند و نیز ارتباط بیشتری با سؤالات تحقیق دارند، معرفی میشوند.
2-2- پیشینه تحقیق
2-2-1- پیشینه داخلی
در رابطه با موضوع پژوهش پیش رو، یعنی «بررسی تطبیقیِ» دیدگاههای نصر و وایت پیرامون رابطه دین و بحران محیط زیست، تاکنون تحقیق مشابهی – اعم از پایان نامه، کتاب و مقاله – صورت نگرفته است. لیکن پژوهشهای داخلی که به بررسی رابطهی دین و محیط زیست پرداختهاند، تا حدودی به دیدگاههای نصر و وایت ارجاع دادهاند و دیدگاههای آنها را متناسب با موضوعِ پژوهششان، معرفی یا نقد و بررسی نمودهاند. در اینجا مهمترینِ آنها معرفی میشوند.
امینزاده16، در پژوهش خویش با اشاره به دلایل مختلف بحران محیط زیست، مهمترین دلیل این بحران را توجه ننمودن به ابعاد معنوي رابطه انسان و محيط زیست معرفی نموده است. هدف از پژوهشِ یاد شده، بررسي علل بيتوجهي تمدن معاصر به جنبههاي معنوي محيط زيست میباشد. علاوه بر آن نقش دين در سياستهاي محيطي و لزوم شناخت هرچه بيشتر آن در كنترل و حل بحرانهاي زيست محيطي را از طريق تبيين رابطه انسان – محيط مورد توجه قرار داده است. تفاوت ماهوي انسانمحوريِ اديان الهي با انسانمحوريِ منبعث از فلسفه مدرن، با تمركز بر جهانبيني اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش یاد شده با بررسی تأثیر جهانبینیِ انسانمدار معاصر بر روند تخریب طبیعت نشان میدهد که علمگرایی محض و سلطهگرایی بر طبیعت بدون توجه به پیامدهای آن، بحران فعلی را بهوجود آورده است. یافته‌های پژوهش مزبور نشان میدهد ارائه راهحل بدون توجه به اخلاق و معنویت، برای تغییر و ترمیم رابطه انسان و طبیعت، امکانپذیر نمیباشد. بر این اساس میتوان با مبنا قرار دادن ارزشهای دینیِ مشترک بهعنوان زیربنای سیاستهای محیطی و ارزیابی جامعی از رابطه انسان- محیط، به اصول مشخصی در ارتباط با نحوهی برخورد با طبیعت دست یافت.
محقق داماد17، در پژوهشی با عنوان «الاهیات محیط زیست» راز ناموفق بودن تلاشهای گسترده در خصوص حفظ محیط زیست را در رها کردن علت و دنبال کردن معلول میداند. وی ریشهی اصلی بحران محیط زیستِ معاصر را در نگاه و تفسیر انسان از محیط زیست طبیعی میداند. نگرش انسان مدرن بر پایهی علمباوریِ افراطی، عامل عمده تباهی محیط زیست است. پژوهش یاد شده، این باور که تعالیم ادیان توحیدی در ایجاد بحران زیستمحیطی مؤثر بودهاند را اتهامی بیش نمیداند، از این رو سعی دارد نشان دهد که راه برون رفت از بحران مزبو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد محیط زیست، بحران محیط زیست، زیست محیطی، ایدئولوژی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد محیط زیست، بحران محیط زیست، زیست محیطی، کتاب مقدس