پایان نامه ارشد رایگان درمورد متغیر مستقل، خرید مجدد، قصد خرید مجدد، وفاداری برند

دانلود پایان نامه ارشد

توصیه ای را مشخص نمود.
9
صفرزاده، خيري و آقا سید آقا
1390
یافته هاي تحقیق نشان می دهد که عوامل زمینه اي بیشترین و قويترین تاثیر را بر روي معیارهاي وفاداري به برند دارند و پس از آن بیشترین تاثیر را بر روي فرآیند تصمیم خرید دارند.
10
جلالي، خيري و خادم
1390
ارزش، کیفیت و ارزش ویژه به همراه رضایت از برند بر وفاداری و قصد خرید مجدد اثر گذار است.
11
کیا
1391
به طور كلي بين تداعي توانايي شركت و درك از كيفيت و توسعه برند، آگاهي از برند و درك از كيفيت، درك از كيفيت و تداعي برند و انعطاف پذيري قيمت و تمايل به خريد مجدد، تداعي برند و توسعه برند رابطه معني داري وجود دارد و متغيرهاي ذكر شده در فرآيند خريد مجدد تاثير بسزايي دارند.
12
دهدشتي شاهرخ، جعفرزاده كناري و بخشي زاده
1391
یافته های تحقیق حاکی از اثر مثبت هويت برند بر وفاداري به برند و رابطه مستقيم اين دو بود . برند با هويت قوي منشاء شكل گيري روابط بلندمدت ميان مشتري و شركت گشته و وفاداري را در پي خواهد داشت.
13
سید علوی
1392
با توجه به نتایج بدست آمده رضایت، ارزش، مقاومت در برابر تغییر، تأثیر گذاری، اعتماد و ارزش ویژۀ برند با وفاداری نگرشی و رفتاری رابطۀ معنا داری دارند همچنین ارزش ویژۀ برند اولین عامل مؤثر بر وفاداری نگرشی و اعتماد اولین عامل مؤثر بر وفاداری رفتاری مشتریان می باشد.
14
مشایخی
1392
یافته های تحقیق نشان داد که تجربه برند تاثیر مثبتی بر رضایت و اعتماد به برند دارد و همچنین تجربه، رضایت و اعتماد به برند هر سه تأثیر مثبتی بر روی وفاداری به برند می گذارند. از بین عوامل مذکور بیشترین تأثیر بر روی وفاداری مربوط به رضایت از برند بود.

ردیف
پژوهشگر
سال
نتایج اصلی پژوهش
1
Hume & Mort
2010
یافته های تحقیق نشان می دهد که قصد خرید مجدد تحت تأثیر رضایت مشتری و با دخالت ارزش درک شده شکل می گیرد. احساسات تأثیر مستقیمی بر قصد خرید مجدد نداشته ولی کیفیت خدمات بر قصد خرید مجدد تأثیر گذار بوده است.
2
sahin, Zehirb & Kitap
2011
بر طبق این پژوهش تجربۀ برند، رضایت، و اعتماد اثر مثبت بر وفاداری برند دارند.
3
Lin, Chen & Hung
2011
نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان می دهد که ارزش ویژۀ برند به طور مستقیم تأثیر مثبتی بر تعلقات برند، درگیری محصول و قصد خرید مجدد دارد و همچنین تأثیر غیر مستقیمی از طریق تعلقات برند و درگیری محصول بر قصد خرید مجدد دارد.
4
Nam, Ekinci& Whyatt
2011
این تحقیق با هدف ارزیابی اثر واسطه ای رضایت مشتری بر ارتباط بین ارزش ویژه برند و وفاداری برند صورت گرفت. رضایت مصرف کننده تا حدی واسطه میان اثرات رفتار کارکنان، خود تجانسی و شناسایی برند بر وفاداری برند، و بطور کامل واسطۀ میان کیفیت فیزیکی و سبک زندگی بر وفاداری برند بوده است.
5
Mohammed Shobri , Wahab, Lela Ahmad & et a
2012
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر خانواده، همسالان و تبلیغات تلویزیونی بر مصرف فست فود صورت گرفت. در انتها مشخص شد که پس از خانواده، تبلیغات تلویزیونی بیشترین نفوذ را در ایجاد وفاداری برند خواهند داشت.
6
Bianchi & Drennan
2013
یافته ها نشان داد که تجربه ارتباط مثبتی با اعتماد برند و رضایت از برند دارد، بعلاوه رضایت مصرف کننده به عنوان قویترین عامل پیش برندۀ وفاداری برند شناخته شد.
7
Geçti & Zengin
2013
ارتباط مثبتی میان اعتماد برند و احساس برند وجود داشته، همچنین اعتماد برند ارتباط مثبت با وفاداری نگرشی و رفتاری دارد، اما احساس برند هیچ تأثیر قابل توجهی بر وفاداری رفتاری ندارد.

3-1 مقدمه
راه‌های دستیابی به شناخت متعدد است و یکی از منابع مهم شناخت روش علمی است. (سرمد، بازرگان و حجازی، 1384،ص.10) روش، به معنی دقیق “در پیش گرفتن راهی” و یا معین کردن گام‌هایی است که برای رسیدن به هدفی، باید با نظمی خاص برداشت. روش علمی بسته به اینکه هدف از علم، تسلط بر طبیعت باشد یا کشف حقیقت، فرق می‌کند و بر حسب اینکه کدام تئوری را درباره نسبت میان آن اهداف شرایط اولیه عجز و جهل انسان قبول کنیم، باز فرق می‌کند. (خاکی, 1384, ص. 10)
پژوهش فرایندی است که از طریق آن می‌توان درباره‌ی “ناشناختهها” به جست‌وجوی پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم کسب کرد. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن‌ها به یافتهها، تحت عنوان روش‌شناسی یاد می‌شود. این سؤال که “چگونه داده‌ها گردآوری شود و مورد تفسیر قرار گیرد، به طوری که ابهام حاصل از آن‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد” مربوط به روش‌شناسی پژوهش است. (سرمد، بازرگان و حجازی، 1384،ص.75) هرگز نمی‌توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناختهای به دست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نامحدود و آگاهی و روش‌های ما برای کشف حقیقت محدود هستند. حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیت‌های پژوهشی حقیقت‌جویی است و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف میباشند آنچه را که ایشان انجام میدهند و مییابند، میتوان کوششی برای نزدیکی به حقیقت دانست. (رفیع زاده, 1384)
در این فصل به بیان روش تحقیق به‌کاررفته در این پژوهش که شامل روش تحقیق، جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزار جمع‌آوری اطلاعات، روایی پرسشنامه، پایایی پرسشنامه و روش‌های آماری که محقق برای تجزیه و تحلیل مسائل طرح‌شده به کار گرفته است، پرداخته می‌شود.
3-2 روش‌شناسی پژوهش
روش پژوهش وسیله‌یا طریقه‌ی تعیین این امر است که چگونه یک گزاره‌ پژوهش مورد تأیید قرار می‌گیرد یا رد می‌شود. به عبارت دیگر، روش پژوهش چهارچوب عملیات یا اقدامات جست‌وجوی گرایانه برای تحقق هدف پژوهش و جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سؤال‌های پژوهش را فراهم میآورد. (سرمد، بازرگان و حجازی، 1384،ص.75)
به طور كلی روش‌های پژوهش در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو معیار هدف پژوهش و نحوه گردآوری دادهتقسیم‌بندی نمود.
3-2-1 دسته‌بندی پژوهش‌ها بر حسب هدف
پژوهش‌های علمی بر اساس هدف پژوهش به سه دسته تقسیم می‌گردد: پایه (بنیادی) ، کاربردی، تحقیق و توسعه‌ای.
پژوهش‌های پایه104: این پژوهش‌ها در انتزاعی‌ترین شکل خود، به منظور ایجاد و پالایش نظریهها صورت می‌گیرند. در این نوع پژوهش‌ها، مسئله از حوزه اجرایی واقعی ناشی نشده است. هدف اساسی این نوع پژوهش‌ها آزمون نظریهها، تبیین روابط بین پدیدهها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است.
پژوهش‌های کاربردی105: پژوهش كاربردی در جهت اجرایی كردن نظریات و نگرش‌های علمی استفاده میشوند. هدف از پژوهش كاربردی دستیابی به پیامدهای عملی، پیدا كردن راه حل برای مسایل واقعی و توسعه دانش كاربردی در یك زمینه خاص و روش انجام كارهای عملی است.
پژوهش‌های تحقیق و توسعه: هدف اساسی این نوع پژوهش‌های تدوین یا تهیه‌ی برنامهها، طرحها و امثال آن است، به طوری که ابتدا موقعیت نامعین خاصی مشخص‌شده و بر اساس یافتههای پژوهشی، طرح یا برنامه‌ی ویژه‌ی آن تدوین و تولید می‌شود. (سرمد، بازرگان و حجازی، 1384،ص.79)
این پژوهش بر مبنای هدفش از نوع پژوهش‌های کاربردی است. با توجه به اینکه هدف از پژوهش كاربردی دستیابی به پیامدهای عملی، پیدا كردن راه حل برای مسایل واقعی و توسعه دانش كاربردی در یك زمینه خاص و روش انجام كارهای عملی است و این پژوهش با ارائه راهکارهایی به شرکتهای تولید کننده تلفن همراه می‌توانند سبب افزایش فروش این شرکت‌ها و در نتیجه سودآوری بیشتر شود، جزو پژوهش‌های کاربردی قرار می‌گیرد.
3-2-2 دسته‌بندی پژوهش‌های بر حسب نحوه و زمان گردآوری داده‌ها
پژوهشها بر اساس نحوه و زمان گردآوری دادهها بصورت زیر تقسیم بندی میشوند:
پژوهش تاریخی106: در صورتی که پاسخ مسئله به زمان گذشته مربوط باشد، در آن صورت، از روش تاریخی استفاده می‌شود. پژوهش تاریخی با توصیف انتقادی و تحلیل رویدادهای گذشته برای شناخت و درک بهتر رویدادها در زمان حال سروکار دارد. (سرمد، بازرگان و حجازی، 1384،ص.90)
پژوهش توصیفی107: تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیمگیری باشد. (سرمد، بازرگان و حجازی، 1384،ص.81)
پژوهش تجربی108: اگر پاسخ مسئله به زمان آینده مربوط باشد، از پژوهش تجربی استفاده می‌شود. هر گاه پژوهشگر به کار تازه‌ای دست بزند تا تغییراتی در شرایط فعلی ایجاد نماید، به پیش‌بینی رویدادهای آینده نیز علاقمند شده و این یک روش تجربی است زیرا هدف از این کار، تلاش برای ایجاد وضعیتی تازه بر اساس تجربه و آزمایش و مطالعه آن در شرایطی کنترل شده به منظور رسیدن به پیش‌بینیهای قابل تعمیم تر میباشد. (سرمد، بازرگان و حجازی، 1384،ص.92)
پژوهش حاضر از دیدگاه جمع‌آوری داده از نوع توصیفی پیمایشی می‌باشد. این روش برای آگاهی از دیدگاه‌ها، باورها و رفتار افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر اساس داده‌های به دست آمده از پرسش کتبی یا شفاهی به مقایسه واقعیت‌ها، تعیین میزان همبستگی یا پیوستگی، یا اشتراك و افتراق آن‌ها می‌پردازد. استفاده از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده سه شیوه اصلی گردآوری اطلاعات در مطالعات پیمایشی است. (سکاران, 1381) همچنین از منظر قطعیت دادهها به دلیل آنکه تحقیق مبتنی بر فرضیه میباشد و در صدد آزمون فرضیهها هستیم، تحقیق قطعی است.
3-3 قلمرو پژوهش
3-3-1 قلمرو زمانی
با توجه به نوع پژوهش، گردآوری داده‌ها از بهمن 92 تا شهریور 1393 به طول انجامید.
3-3-2 قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش مراكز اصلي خرید گوشی تلفن همراه: پاساژ علاءالدین، بازار موبایل ایران (خیابان حافظ) و سایر فروشگاههای موبایل محدودۀ خیابان جمهوری میباشد
3-3-3 قلمرو موضوعی
دامنه موضوعی پژوهش محدود به عوامل موثر بر وفاداری و قصد خرید مجدد تلفن همراه میباشد.
3-4 متغیرهای پژوهش
متغیر یك مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می‌شود. ویژگی‌هایی را که پژوهشگر مشاهده یا اندازه‌گیری می‌کند، متغیر نامیده می‌شود. به عبارت دیگر، متغیر به ویژگی‌هایی اطلاق می‌شود که می‌توان دو یا چند ارزش یا عدد برای آن جایگزین کرد. عدد یا ارزشی که به یك متغیر نسبت داده می‌شود، نشان‌دهنده‌ی تغییر از فردی به فرد دیگر یا از حالتی به حالت دیگر است. (هومن, 1384, ص. 32)
3-4-1 تقسیم‌بندی متغیرها بر اساس رابطه
الف) متغیر مستقل
به متغیری گفته می‌شود که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش‌بینی می‌شود. به این متغیر، متغیر محرك یا درون داد گفته می‌شود و متغیری است که توسط پژوهشگر اندازه‌گیری، دست‌کاری یا انتخاب می‌شود تا تأثیر یا رابطه‌ی آن با متغیر دیگر اندازه‌گیری شود. متغیر مستقل، متغیر پیشفرض است به این معنی که این متغیر، مقدمه و متغیر وابسته نتیجهی آن است. در تحقیق آزمایشی، متغیر مستقل متغیری است که توسط آزمایش کننده دست‌کاری شود تا تأثیر تغییرات آن بر متغیر دیگر که وابسته فرض شده است، مشاهده و اندازه‌گیری شود. دریك تحقیق غیر آزمایشی متغیر مستقل توسط محقق دست‌کاری نمی‌شود، ولی متغیری است که از پیش وجود دارد و فرض شده است که بر متغیر وابسته تأثیر دارد. (هومن, 1384, ص. 32) در این تحقیق ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده متغیرهای مستقل این پژوهش هستند.

ب) متغیر وابسته
متغیر وابسته، متغیر پاسخ، برون داد یا ملاك است و عبارت است از وجه یا جنبه‌های از رفتار یك ارگانیزم که تحریك شده است. متغیر وابسته، متغیری است که مشاهده یا اندازه‌گیری می‌شود تا تأثیر متغیر مستقل برآن معلوم و مشخص شود. در تحقیق آزمایشی متغیر وابسته به متغیری اطلاق می‌شود که در اثر اجرا، حذف یا تغییر متغیر مستقل، آشکار، پنهان یا تغییر می‌کند. متغیر وابسته برعکس متغیر مستقل در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مصرف کننده، تعهد مستمر، تعهد عاطفی، عرضه کننده Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تعهد عاطفی، خرید مجدد، قصد خرید مجدد، اعتماد به برند