پایان نامه ارشد رایگان درمورد قرارداد پایه، قراردادهای بین المللی، مقررات بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

قابل پرداخت با درخواست منضم به گواهی شخص ثالث
گاهی این امکان وجود دارد که طرفین ضمانت نامه گواهی شخص ثالثی را دال بر استحقاق ذی نفع یا تأثیر تخلف ضمانت خواه از اصل قرارداد بدانند، این شخص ثالث هر کسی می تواند باشد، مثل ناظر پروژه و یا در خصوص ضمانت نامه های پیش پرداخت گواهی بانک گشایشگر اعتبار اسنادی تجاری، مبنی بر عدم ارسال کالا از سوی اصیل باشد، شرط مذکور به دو صورت در متن ضمانت نامه ها آورده می شود:
یکی به این صورت که ذی نفع جهت مطالبه وجه ضمانتنامه سند یا گواهی ارائه دهد و دیگر اینکه شرط پرداخت وجه براساس اولین مطالبه کتبی ذی نفع باشد مع الوصف مهلتی برای ضمانت خواه قرارداده می شود که در صورت ناروا بودن مطالبه، اسنادی را به بانک ارائه دهد که دال بر اجرای تعهدات ناشی از قررادادش باشد و در صورتی که بتواند اثبات کند که مطالبه بی جهت بوده است بانک درخواست ذی نفع را رد می کند114.
این ضمانت نامه نسبت به دو ضمانت نامه دیگر ذکر شده از مزایای برخوردار است، که منافع ضمانت خواه را بیشتر تأمین می کند و راه های سوء استفاده را بسته نگه می دارد که البته همین محاسن برای ضمانت خواه، عیب محسوب می شود. باعث می شود مطلوبیت این ضمانت نامه را برای ذی نفع کاهش دهد واما از نقطه نظر بانک، باید گفته شود به علت دشوار بودن کنترل اسناد مذکور بانک ها تمایلی به صدور چنین ضمانت نامه هایی ندارند.

مبحث چهام: ضمانت نامه قابل پرداخت با درخواست منضم به رای داور یا دادگاه:

این ضمانت نامه به صورت بسیار محدود و نادر صادر می شود و در آن پرداخت وجه منوط به ارائه رای دادگاه یا داوری مبنی بر استحقاق وی یا تخلف ضمانت خواه از قرارداد پایه ضمیمه درخواست باشد. این رای باید در جلسه رسیدگی ماهوی صادر شود، در این دعوا لازم نیست بانک حتماً طرف دعوا قرار گرفته باشد فقط صرف ارائه حکم به بانک کفایت می کند.
«برخی این ضمانت نامه را با توجه به ضرورت اثبات مسئولیت ضمانت خواه در روابط بین وی و ذی نفع، شبیه ضمان مدنی دانسته اند115»
لزوم اثبات تخلف از شرایط قراردادی در محکمه یک نوع وابستگی بین قرارداد و پرداخت وجه ضمانت نامه ایجاد می کند که باعث کاسته شدن ویژگی استقلال ضمانت نامه از قرارداد پایه می شود.
بانک در این نوع از ضمانت نامه فقط وظیفه دارد به مطابقت دادن رای دادگاه با شرایط پیش بینی شده، به همین دلیل است که این شرایط به صورت صریح در ضمانت نامه ها پیش بینی می شود، هرچه این شرایط جزئی تر باشد، وضعیت ذی نفع سخت تر خواهد شد.
از نظر مهلت اعتبار باید گفت در این ضمانت نامه مهلتی تعیین نمی کنند تا حقوقی از ذی نفع ضایع شود و از طرف دیگر به خاطر تضیع نشدن حقوق ضمانت خواه، شروطی مبنی بر طرح دعوی در زمان مشخص یا امثالهم قرارداده می شود، البته امکان جانشینی سندی به جای رای داور وجود دارد مثل اعلام کتبی ضمانت خواه به بانک.
این چهار روش پرداخت، ماهیت اسنادی دارند به این صورت که ممکن است شرطی برای پرداخت قرار داده شود ولی آن شرط نباید فراتر از ارائه یک مدرک یا سند باشد در غیر این صورت با ماهیت اسنادی در تضاد خواهد بود و تنها یک وظیفه برعهده بانک بیشتر نمی باشد آن هم مبنی بر اینکه اسناد ارائه شده با اسناد قید شده در ضمانت نامه مطابقت داشته باشد، این تکلیف هم اگر از حد خود فراتر رفته و نظارت در انجام قرارداد پایه نیز شرط شود، باز هم با تضاد در ماهیت اسنادی ضمانت نامه می شود. به همین دلیل بانک ها از پذیرش شروطی که ماهیت اسنادی نداشته باشد خودداری می کنند خصوصاً در قراردادهای بین المللی مسائل ذکر شده در رویه قضایی اکثریت کشورها و حقوقدانان آنها مورد تاثیر قرار می گیرد و همچنین مقررات بین المللی. مربوط به ضمانت نامه های بانکی مستقل موکد ویژگی اسنادی بودن ضمانت نامه ها هستند.
این قوانین تأکید دارند که نباید اسناد دیگری جز اسناد معین در متن ضمانت نامه خواسته شود و بانک نباید در مورد اجرا یا عدم اجرای تعهد دخیل باشد.
ماده 20 قانون مذکور به ماهیت اسنادی ضمن تأکید بر جدایی ضمانت نامه از قرارداد پایه اشاره کرد. و تنها وظیفه ای که برای بانک ضامن در نظر گرفته است، پرداخت مبلغ یا مبالغ مشخص در آن، براساس ارائه درخواست کتبی پرداخت و اسناد دیگری است که در ضمانت نامه مشخص شده اند و حسب ظاهر با مفاد ضمانتنامه مطابقت دارند کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص ضمانت نامه های مستقل بر ماهیت اسنادی شروط پرداخت تأکید کرده است و در ماده سه به صراحت اعلام می دارد «ضمانت نامه ای مستقل است که تعهد ضامن/ گشایشگر در مقابل ذی نفع:
الف: وابسته به وجود یا اعتبار هرگونه قرارداد پایه یا هر گونه تعهد دیگر… نباشد.
ب: مشروط به هرگونه مواد یا شروطی که در ظاهر سند وجود ندارد و یا هرگونه حادثه یا فعل محتمل دیگری غیر از ارائه اسناد و نیز فعل یا حادثه ای که داخل در قلمرو فعالیت ضامن گشایشگراست،نباشد»

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قرارداد پایه، روابط بین المللی، روابط بین الملل Next Entries پایان نامه با کلید واژه های استان تهران، افکار عمومی، رسانه ملی