پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

پرداخت بدهي شريك المال خود داشته باشد، حتي اگر هم قبل از صدور اجراييه پرداخت نمايد قانون وي را قائم مقام تلقي مي‌نمايد و حق مطالبه نسبت به سهم سايرين را به وي مي‌دهد.
6- ماده 21 قانون تملك آپارتمان‌ها:
در اين ماده مقنن مقرر كرده است: «مدير يا مديران (ساختمان‌هاي آپارتماني) مكلفند ميزان هزينه‌هاي مستمر و مخارج متعلق به هر شريك و نحوه پرداخت آن را قبل يا بعد از پرداخت هزينه به وسيله نامه سفارشي به نشاني قسمت اختصاصي يا نشاني تعيين شده از طرف شريك را به او اعلام نمايد.»
مطلبي كه در اين ماده قابل دقت است واژه «بعد از پرداخت» مي‌باشد چرا كه قبل از پرداخت اعلام نمودن يك امر عادي است ولي بعد از پرداخت توسط مديران و اعلام به شريك مستنكف از پرداخت شارژ مرتبط با موضوع بحث ماست كه با نامه سفارشي بدهي شريك را بوي اعلام مي‌نمايند تا پرداخت نمايد و وسيله مذكور طريق رسمي مطالبه شارژ از بدهكار است كه با يك نگاه ساده اين ماده تخصيصي به ماده 267 قانون مدني مي‌باشدزیرابدهی مدیون بدون اذن پرداخت می شودولی حق مطالبه وجودداردلذاازاین نظراستثنا برماده267قانون مدنی است.
بند دوم) رويه های قضايي :
نظر به اينكه در عمل و در زمان اجراي قانون نارساييهاي آن روشن ميشود و از طرفي اجراي عدالت ورعايت منطق و مصالح اجتماعي اقتضاي تفسير قانون از سوي قاضي را موجب ميشود. لذا دادگستري در رسيدگي به پروندههاي قضايي از مواد قانون به اعتبار مسائل مستحدثه تفسير مينمايد كه تفسير قضايي نام دارد و در تفسيرقضایی عدالت و اصول و قواعد حقوقي را مد نظر قرار ميدهد، و در نهايت اقدام به تفسير قضايي مينمايد و چون موضوع ماده 267 قانون مدني از جمله مواديست كه بغرنج بودن آن هميشه ذهن هر حقوقداني را به خود مشغول كرده است، از اين قاعده مستثنا نبوده و در مباحث مختلف موضوع تصميم قضا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مديون، طلبكار، مي‌تواند Next Entries منابع تحقیق درمورد سازمان تجارت جهاني، حل و فصل اختلافات، عرضه کنندگان