پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مجازات، داده ها و اطلاعات، مدت استفاده، عام و خاص

دانلود پایان نامه ارشد

ظر اسلامي، عامل تغيير بايد واجد چه ويژگي هاي مطلوبي باشد؟ ترس در اقناع افراد براي قبول نوآوري موثرتر است يا تشويق؟ در اين زمينه، آيا تفاوتي بين مرحله ابتدائي ارائه نوآوري و مرحله تثبيت نسبي نوآوري وجود دارد؟
در پاسخ به سئوالات فوق، از دو روش «تحليل محتواي كمي» و «تفسير موضوعي قرآن» بهره گرفته شده است. نتايج پژوهش، دربرگيرنده ويژگي هاي مطلوب نوآوري (صحت، حقانيت، تطابق با نيازها و خصوصيات مردم جامعه هدف، جامعيت و كمال نسبي، سماحت و سهولت در استفاده و به كارگيري و …) و عامل تغيير(خيرخواهي، دلسوزي، توانايي راهنمايي تخصصي، اعتبار و
فصل دوم : ادبیات پژوهش

مقبوليت، رعايت هنجارهاي اخلاقي در اقناع افراد و …) از منظر اسلامي بوده و درباره روش اقناع افراد، تنبيه، ترس و بيان مضراتِ عدم پذيرش و استفاده از نوآوري را موثرتر از تشويق و پاداش معرفي مي نمايد..
کليدواژگان: نوآوري، اشاعه نوآوري، عامل تغيير، اقناع، مرحله ارائه نوآوري، مرحله پذيرش نسبي نوآوري

14- دين و اقبال فطري به آن در نگاه صدرالمتالهين شيرازي(نوئی،1392)
صدرالدين شيرازي بارها در مقام تعريف دين برآمده است. البته هر بار با رويكردي به دين نگريسته است كه تنها با نگاهي جامع به آنها مي توان مقصود وي از دين را باز شناخت. او در زمينه اقبال انسان ها به دين ، بر انطباق دين با فطرت كمال طلب و خواهان سعادت مطلق انسان توجه مي كند و افزون بر تصريح به فطري بودن آموزه هاي مختلف ديني، به ارائه تنبيه در اين راستا نيز روي آورده است. در نوشتار پيش رو بعد از تبيين و تحليل هويت دين در نگاه اين فيلسوف مسلمان، به تبيين نگاه وي در باب گرايش فطري انسان ها به دين پرداخته خواهد شد.
کليدواژگان: دين، ايمان، اسلام، فطرت، صدرالمتالهين شيرازي

15- شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر سرقت علمي دانشجويان دانشگاه اصفهان(زمانی و همکاران،1392)
توسعه گسترده فناوريها در محيطهاي علمي ضمن داشتن پيامدهاي مثبت آسيبهايي نيز دارد كه يكي از آنها پديده سرقت علمي است. هدف اين پژوهش شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر سرقت علمي دانشجويان دانشگاه اصفهان بود. روش پژوهش توصيفي- پيمايشي و از نوع كاربردي بود. جامعه آماري كليه دانشجويان دانشگاه اصفهان بودند كه 300 نفر از آنان به روش نمونه گيري تصادفي نسبتي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود كه روايي آن به كمك متخصصان و تحليل عاملي تاييد و پايايي آن از طريق ضريب آلفاي كرونباخ(86/0) محاسبه شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل عاملي به روش مولفه هاي اصلي با چرخش واريماكس استفاده شد. يافته ها نشان داد كه مدرك گرايي و توجه زياد به نمره اولين و مهم ترين عامل تاثيرگذار بر سرقت علمي دانشجويان است؛ ساير عوامل تاثيرگذار به ترتيب اهميت عبارت اند از: نبود احساس خودكارآمدي در دانشجويان در انجام دادن پژوهش و نوشتن گزارشهاي علمي، نبود سازكارهاي مناسب براي تشخيص و تنبيه سارقان علمي، عوامل اجتماعي- فرهنگي، آموزشهاي ناكافي قبلي در باره چگونگي اسناددهي و شناسايي انواع سرقت علمي در دوران دبيرستان يا در آموزشهاي غيررسمي، تشخيص ندادن سرقت علمي دانشجويان
فصل دوم : ادبیات پژوهش

از سوي استادان و واكنش نشان ندادن به آن، عوامل فشار، آموزشهاي ناكافي در دانشگاه براي شناساندن و نحوه پيشگيري از سرقت علمي، نداشتن ترس از تنبيه و مواخذه شدن و وجود داشتن فضاهاي مجازي و الكترونيكي.
کليدواژگان: سرقت علمي، نگرش، دانشجويان دانشگاه اصفهان، عوامل موثر بر سرقت علمي

16- نهادينه سازي الگوي مصرف بهينه در جهت رويارويي با تهديد نرم اقتصادي عليه نظام اسلامي(عزتی و همکاران،1391)
در اين مقاله با روش و چارچوب تحليلي سازگاري ـ تناقض، ويژگيهاي ساز و كارهاي موجود براي نهادينه سازي با ويژگيهاي ابعاد اصلاح الگوي مصرف تطبيق داده شده است. در پايان، تحليل ساز و كارها و ابزار مناسب براي اصلاح الگوي مصرف عرضه شده است. اصليترين يافتههاي مقاله چنين است: براي نهادينه كردن الگوي مصرف بهينه ميتوان از هر سه ساز و كار كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت استفاده كرد. در كوتاه مدت با وضع قوانين و مقررات و تنبيه و تشويقهايي براي اجراي الگوي مصرف بهينه و در ميان مدت با ايجاد هنجارهاي منطبق با اين الگو، رفتارهاي افراد را با استفاده از نيروي انگيزه دروني و اجتماعي به سمت الگوي مطلوب هدايت، و در بلند مدت نيز با ايجاد شناخت و آگاهي بيشتر، افراد را به سمتي هدايت كرد كه خود مايل به حركت در جهت الگوي مطلوب و بهينه باشند. در اين وضعيت موفقيت نهادينه كردن قطعيتر خواهد بود. براي نهادينه شدن الگوي مصرف بهينه در همهَ بخشها، لازم است ابزارهاي
مختلفي بهكار گرفته شود.
کليدواژگان: اصلاح الگوي مصرف، اقتصاد سالم و كارامد، بهره گيري از اقتصاد اسلامي، نهادينه سازي، تهديد نرم و اقتصاد، هزينه هاي مصرفي

17- سياست جنايي تقنيني پيشگيري از تخلفات در قانون راهنمايي و رانندگي(وروایی و فتاحی،1391)
با گسترش شهرها و افزايش روزافزون استفاده از وسايل نقليه به ويژه خودرو ها در جوامع مختلف و به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسايل نقليه، متاسفانه روزبه روز برتعداد افرادي كه در اثر تصادفات (كه زايده تخلفات رانندگي است) جان خود را از دست مي دهند يا دچار ضايعات بدني غيرقابل درمان مي شوند افزوده مي شود. در چنين شرايطي قانون گذار بايستي با سياست كيفري سنجيده و مناسب مجازات هاي بازدارنده اي را براي تنبيه رانندگان متخلف و عبرت ساير رانندگان وضع كند. در همين رابطه موضوع اصلي اين نوشتار بررسي سياست كيفري تقنيني ايران در برخورد با تخلفات رانندگي در قانون جديد رسيدگي به
فصل دوم : ادبیات پژوهش

تخلفات رانندگي مصوب سال 1389 است. هدف از اين بررسي تعيين اين موضوع است كه قانون گذار تا چه حد به اصول پيشگيري كيفري شامل شدت مجازات، سرعت در اعمال مجازات و قطعيت اجرايي مجازات ها توجه داشته است. در اين مطالعه از روش اسنادي و كتابخانه اي براي جمع آوري داده ها و اطلاعات موردنياز استفاده شده است. به اين معنا كه با مطالعه منابع مدون موجود و مرتبط شامل كتب، مقالات، نشريات، جزوات، پايان نامه ها و تحقيقات علمي اطلاعات موردنياز گردآوري شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه قانون گذار در سياست كيفري تدوين قانون جديد به افزايش شدت مجازات تخلفات رانندگي بيشتر از دو عامل ديگر يعني سرعت و قطعيت (حتميت) در اعمال مجازات ها توجه داشته كه پيشنهاد مي شود در اصلاحيه هاي احتمالي بعدي از قانون مذكور به دو عامل قطعيت و سرعت اجراي مجازات ها نيز در جهت افزايش ويژگي بازدارندگي مجازات ها به منظور كاهش تخلفات رانندگي توجه كافي معطوف شود.
کليدواژگان: سياست كيفري، سياست جنايي، شدت، حتميت، سرعت مجازات، بازدارندگي عام و خاص

18- گستره تنبيه بدني اطفال بوسيله والدين از منظر قانون و فقه(برهانی،1391)
در بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامي، يكي از علل موجهه ي جرم اقدامات تربيتي والدين در تنبيه اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. اين حق قانوني در تنبيه اولاد، در قانون مجازات اسلامي داراي اجمال است و بنا بر اصل 167 قانون اساسي براي رفع اجمال آن بايد به منابع شرعي مراجعه كرد. روايات چهار قيد مختلف بر تاديب والدين بار مي كنند. سه قيدي كه مرتبط با عنصر مادي است عبارتند از محدود بودن تاديب بدني به سن هفت يا هشت و يا ده سال و محدود بودن تنبيه بدني به استنكاف از بجا آوردن نماز و منجر نشدن تاديب به آسيب بدني. تحديد مرتبط با عنصر رواني عبارت است از اين كه اين تاديب نبايد در حال عصبانيت تحقق پيدا كند. در مقاله ي پيش رو به تفصيل به بررسي اين پيش شرط ها اقدام خواهد شد.
کليدواژگان: تنبيه بدني، اطفال، علت موجه جرم، فقه، حد متعارف تاديب و تربيت

19- واكاوي نگاره هاي تعليمي- تربيتي تشويق و تنبيه(ممتحن،1391)
توجه به لزوم اخلاق و عوامل تربيت از ديرباز مورد عنايت فرزانگان بوده و شعراي ما نيز از ابتدا به اين مساله دقت نظر داشته اند. از رودكي به عنوان پدر شعر فارسي گرفته تا كسايي و ناصرخسرو، سنايي، نظامي و ديگران و در اين ميان سعدي به اين مساله توجهي ويژه مبذول داشته است و دو اثر مهم سعدي: بوستان و گلستان به خوبي اين واقعيت را نشان مي دهد تا حدي كه اين دو را نامه اخلاقي نام نهاده اند.با توجه به اينكه دو اصل تشويق و تنبيه،از بُن لايه ها
فصل دوم : ادبیات پژوهش

و اساس هر تعليم و تربيتند، در اين مقاله به بررسي اين دو و ويژگي آنها در آثار سعدي پرداخته شده است
کليدواژگان: ادب تعليمي،تشويق،تنبيه، سعدي

20- نهاد آموزشي مكتب در قيروان (قرن سوم) به روايت محمد بن سُحنون(رفیعی ،1391)
اين جستار بنيادي- تاريخي، با روش توصيفي- تحليلي به واكاوش مطالب كتاب آداب المعلمين پرداخته و معلوم داشته است در آن دوره و ديار، مكتب چه جايگاه آموزشي داشته و چگونه اداره مي شده است و فضاي آموزشي- تربيتي حاكم بر آن چه گونه بوده است و روح حاكم بر تعاملات عناصر انساني آن با يكديگر چه صبغه اي داشته است: فقهي، اخلاقي، يا عرفي. هم چنين از رهگذر اين بازكاوي به شماري از مولفه هاي مهم فعاليت آموزشي مكتب يعني اهداف، اصول، برنامه و مواد آموزشي، اشارت رفته و نشان داده شده است كه مكتب چگونه اداره مي شده و رفتار معلمان با شاگردان چگونه بوده و شاگردان و معلمان چه حقوق و تكاليفي داشته اند و معايب معلمان مكتب و رويكردشان به تنبيه شاگردان چه بوده است.
کليدواژگان: مكتب، قيروان، ابن سحنون، آداب المعلمين، اهداف، اصول، مواد درسي

21- مقايسه عوامل موثر بر سرقت علمي بر حسب جنسيت و رشته تحصيلي از ديدگاه دانشجويان (زمانی و همکاران،1391)
زمينه: به دليل گسترش فناوري اطلاعات، يكي از مهمترين عواملي كه در سال هاي اخير مانع اصلي توليد علم شده، سرقت علمي است. تحقيقات نشان مي دهد كه عوامل گوناگوني در ميزان سرقت علمي تاثيرگذار هستند. اينكه آيا اين عوامل تاثيرگذار صرفنظر از جنسيت و ماهيت رشته علمي دانشجويان يكسان هستند يا نه! موضوع نوشتار حاضر است.
روش كار: پژوهش حاضر از نوع توصيفي- مقايسه اي است كه در 4 گام انجام شده است و مقاله حاضر برگرفته از گام چهارم پژوهش است. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. نمونه آماري شامل 370 دانشجوي دانشگاه اصفهان بود كه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي از سه دانشكده انتخاب شدند.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد كه تفاوت جنسيتي تنها در سه مولفه از 9 مولفه تاثيرگذار بر سرقت علمي وجود داشت ، زنان در دو مولفه نگرش هاي بازدارنده از سرقت علمي، و همچنين دانش و آگاهي نسبت به پديده سرقت علمي نسبت به مردان برتري داشتند. ولي ميزان خودكارآمدي مردان در انجام كارهاي علمي و نوشتن مقاله از زنان بيشتر بود. مقايسه بين رشته ها نشان داد كه در مولفه هاي دانش و آگاهي از سرقت علمي و پيامدهاي آن و همچنين عدم
فصل دوم : ادبیات پژوهش

خودكارآمدي دانشجويان در نوشتن مقاله بين دانشجويان علوم انساني با علوم پايه و مهندسي تفاوت معناداري وجود داشت.
نتيجه گيري: دانشگاه ها لازم است مقوله سرقت علمي را جدي بگيرند، دو نوع راهكار براي پيشگيري و جلوگيري از ارتكاب به سرقت علمي به مسئولان و دست اندركاران توصيه مي شود: دسته اول شامل راهكارهاي عمومي نظير تصويب قوانين حقوق مالكيت دارايي هاي فكري، استقرار سازوكارهاي روشن در دانشگاه ها نظير تصويب مقررات و آيين نامه هاي انضباطي براي مجازات و تنبيه سارقان علمي، همچنين روش هاي كشف و شناسايي الكترونيكي سرقت هاي علمي است كه اين نوع راهكار به رشته تحصيلي و جنس خاصي تعلق ندارد، دسته دوم راهكارهاي تربيتي- اخلاقي و آموزشي است كه بايد در برنامه درسي دانشگاه ها گنجانده شود و براساس رشته تحصيلي و جنسيت ممكن است، متفاوت باشد.
کليدواژگان: سرقت علمي، ديدگاه دانشجويان، رشته تحصيلي، جنسيت

22- تاثير رفتارهاي مربي گري بركارايي (كارآمدي) مربي گري و پويايي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تحول گرا، منابع معرفت، شهر اصفهان، رفتار انسان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد انضباط كاركنان، روش تحقیق، نام تجاری، شرکت سهامی