پایان نامه ارشد رایگان درمورد فورس ماژور

دانلود پایان نامه ارشد

(ملکي،ترافيکي)و يا توقف پروژه از سوي نهادها و سازمان ها
8/63
2
3
دقت پايين برآورد احجام و زمان مناسب براي پروژه بر اساس مطالعات علمي
7/07
3
4
تغييرات(در محدوده کاري، سفارشات،دستورالعمل ها ، ابعاد کارگاه)
6/97
4
5
تأخير در تهيه نقشه هاي مورد نياز در طول اجرا
6/83
5
6
ضعف برنامه ريزي و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاريخ مورد نظر
6/76
6
7
شرايط فيزيکي پيش بيني نشده (شرايط آب و هوايي استثنايي)و شرايط اضطراري(فورس ماژور مثل تحريم)
6/67
7
8
برخوردهاي سليقه اي کارفرما در خصوص هدايت بودجه پروژه به پروژه اي ديگر و در نهايت عدم تأمين بودجه کافي در زمان مناسب
6/50
8
9
تأخير در رسيدگي به اسناد پيمانکار اعم از دستور کار ، صورت وضعيت و به تبع آن پرداخت
6/43
9
10
عدم تجهيز به موقع ماشين آلات و مصالح و مواردي که بر اساس شرايط قرارداد بر عهده کارفرماست
6/17
10
11
عدم تحويل بخشهايي از کار در زمان مقرر
5/97
11
12
ثبت نکردن به موقع وقايع و اتفاقات و تهيه کردن گزارشات مختلف هفتگي
5/85
12
13
کيفيت پايين کار و برآورده نکردن روش کاري مناسب و عدم توجه پيمانکار به تذکرات مشاور و کارفرما در خصوص رعايت مشخصات فني
5/68
13
14
ابهام و ناقص بودن مدارک و مفاد قرارداد
5/54
14
15
عدم تحويل به موقع سايت به پيمانکار و عدم دسترسي مناسب به سايت کارگاه
5/33
15
(جدول 4-9)- ميانگين گيري بين شاخصهاي سه گروه در دعاوي زمان

رديف
علل محتمل بروز دعاوي زمان
شاخص کارفرما
شاخص مشاور
شاخص پيمانکار
ميانگين
1
عدم انتخاب صحيح پيمانکار که منجر به عدم تناسب بين توانايي فني و مالي و اجرايي پيمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد
7/72
8/18
10/1
8/667
2
موانع قانوني مربوط (جواز ساخت،پروانه ساخت)و طولاني شدن بروکراسي اداري در نهادهاي دولتي در جهت حل موضوع و رفع معارفين (ملکي،ترافيکي)و يا توقف پروژه از سوي نهادها و سازمان ها
7/21
7/18
9/37
7/920
3
ضعف برنامه ريزي و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاريخ مورد نظر
7/62
6/6
7/67
7/297
4
تأخير در تهيه نقشه هاي مورد نياز در طول اجرا
6/46
7/52
7/68
7/220
5
عدم تحويل بخشهايي از کار در زمان مقرر
7/64
5/59
7/75
6/993
6
تأخير در رسيدگي به اسناد پيمانکار اعم از دستور کار،صورت جلسات و صورت وضعيتها و اسناد مالي و به تبع آن تأخير در پرداخت مطالبات
6/33
6/08
7/68
6/697
7
دقت پايين برآورد احجام و زمان مناسب براي پروژه بر اساس مطالعات علمي
5/81
5/28
8/14
6/410
8
عدم تحويل به موقع سايت به پيمانکار و عدم دسترسي مناسب به سايت کارگاه
5/66
5/39
7/92
6/323
9
شرايط فيزيکي پيش بيني نشده (شرايط آب و هوايي استثنايي)و شرايط اضطراري(فورس ماژور)
6/13
5/97
6/54
6/213
10

تغييرات(در محدوده کاري، سفارشات،دستورالعمل ها ، ابعاد کارگاه)
5/87
5/27
7/04
6/060

(جدول 4-10) 15 عامل مشترک برتر بروز دعاوي زمان از ديدگاه کارفرما، پيمانکار و مشاور

رديف
علل مشترک برترمحتمل بروز دعاوي زمان
ميانگين
رتبه
1
عدم انتخاب صحيح پيمانکار که منجر به عدم تناسب بين توانايي فني و مالي و اجرايي پيمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد
8/667
1
2
موانع قانوني مربوط (جواز ساخت،پروانه ساخت)و طولاني شدن بروکراسي اداري در نهادهاي دولتي در جهت حل موضوع و رفع معارفين (ملکي،ترافيکي)و يا توقف پروژه از سوي نهادها و سازمان ها
7/920
2
3
ضعف برنامه ريزي و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاريخ مورد نظر
7/297
3
4
تأخير در تهيه نقشه هاي مورد نياز در طول اجرا
7/220
4
5
عدم تحويل بخشهايي از کار در زمان مقرر
6/993
5
6
تأخير در رسيدگي به اسناد پيمانکار اعم از دستور کار،صورت جلسات و صورت وضعيتها و اسناد مالي و به تبع آن تأخير در پرداخت مطالبات
6/697
6
7
دقت پايين برآورد احجام و زمان مناسب براي پروژه بر اساس مطالعات علمي
6/410
7
8
عدم تحويل به موقع سايت به پيمانکار و عدم دسترسي مناسب به سايت کارگاه
6/323
8
9
شرايط فيزيکي پيش بيني نشده (شرايط آب و هوايي استثنايي)و شرايط اضطراري(فورس ماژور)
6/213
9
10
تغييرات(در محدوده کاري، سفارشات،دستورالعمل ها ، ابعاد کارگاه)
6/060
10
11
توقف کارها و قطع فرايندهاي مستمر منظم
5/820
11
12
عدم تجهيز به موقع ماشين آلات و مصالح و مواردي که بر اساس شرايط قرارداد بر عهده کارفرماست
5/680
12
13
برخوردهاي سليقه اي کارفرما در خصوص هدايت بودجه پروژه به پروژه اي ديگر و در نهايت عدم تأمين بودجه کافي در زمان مناسب
5/477
13
14
تأخير کارفرما و مشاور و موافقت با نقشه هاي کارگاهي ارائه شده از سوي پيمانکار
5/337
14
15
عدم واگذاري بخش نظارت کارگاهي و عاليه به مهندسين مشاوري که پروژه را طراحي نکرده اند.
5/307
15
(جدول 4-11) مقايسه رتبه عوامل برتر ادعاي هزينه از ديدگاه کارفرما، مشاور، پيمانکار
رتبه کل
علل دعاوي هزينه
شاخص کارفرما
رتبه
شاخص مشاور
رتبه
شاخص پيمانکار
رتبه
ميانگين
1
عدم انتخاب صحيح پيمانکار که منجر به عدم تناسب بين توانايي فني و مالي و اجرايي پيمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد
7/02
1
12/23
1
12/66
2
10/6367
2
موانع قانوني مربوط (جواز ساخت،پروانه ساخت)و طولاني شدن بروکراسي اداري در نهادهاي دولتي در جهت حل موضوع و رفع معارفين (ملکي،ترافيکي)و يا توقف پروژه از سوي نهادها و سازمان ها
6/15
6
6/97
5
12/77
1
8/6300
3
دقت پايين برآورد احجام و زمان مناسب براي پروژه بر اساس مطالعات علمي
5/17
10
5/53
13
10/28
3
6/9933
4
تغييرات(در محدوده کاري، سفارشات،دستورالعمل ها ، ابعاد کارگاه)
5/83
7
6/02
10
9/05
4
6/9667
5
تأخير در تهيه نقشه هاي مورد نياز در طول اجرا
6/34
4
7/64
3
6/1
11
6/6933
6
شرايط فيزيکي پيش بيني نشده (شرايط آب و هوايي استثنايي)و شرايط اضطراري(فورس ماژور مثل تحريم)
4/84
13
6/64
7
8/44
5
6/6400
7
ضعف برنامه ريزي و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاريخ مورد نظر
6/65
3
7/1
4
5/95
10
6/5667
8
برخوردهاي سليقه اي کارفرما در خصوص هدايت بودجه پروژه به پروژه اي ديگر و در نهايت عدم تأمين بودجه کافي در زمان مناسب
5/02
15
7/97
2
6/56
11
6/5167
9
تأخير در رسيدگي به اسناد پيمانکار اعم از دستور کار ، صورت وضعيت و به تبع آن پرداخت
5/11
12
6/47
8
7/72
8
6/4333
10
عدم تجهيز به موقع ماشين آلات و مصالح و مواردي که بر اساس شرايط قرارداد بر عهده کارفرماست
5
16
6/42
9
7/08
9
6/1667
11
عدم تحويل بخشهايي از کار در زمان مقرر
6/89
8
5/91
12
3/83
13
5/5433
12
ابهام و ناقص بودن مدارک و مفاد قرارداد
5/13
17
5/53
16
5/97
14
5/5433
13
ثبت نکردن به موقع وقايع و اتفاقات و تهيه کردن گزارشات مختلف هفتگي
4/78
9
6/91
6
4/68
15
5/4567
14
کيفيت پايين کار و برآورده نکردن روش کاري مناسب و عدم توجه پيمانکار به تذکرات مشاور و کارفرما در خصوص رعايت مشخصات فني
6/31
11
5/17
11
4/42
24
5/3000
15
عدم تحويل به موقع سايت به پيمانکار و عدم دسترسي مناسب به سايت کارگاه
4/97
18
5/76
14
5/02
17
5/2500

(جدول 4-12) مقايسه رتبه عوامل برتر ادعاي زمان از ديدگاه کارفرما، مشاور، پيمانکار

رتبه کل
علل دعاوي زمان
شاخص کارفرما
رتبه
شاخص مشاور
رتبه
شاخص پيمانکار
رتبه
ميانگين
1
عدم انتخاب صحيح پيمانکار که منجر به عدم تناسب بين توانايي فني و مالي و اجرايي پيمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد
7/72
1
8/18
1
10/1
1
8/667
2
موانع قانوني مربوط (جواز ساخت،پروانه ساخت)و طولاني شدن بروکراسي اداري در نهادهاي دولتي در جهت حل موضوع و رفع معارفين (ملکي،ترافيکي)و يا توقف پروژه از سوي نهادها و سازمان ها
7/21
4
7/18
4
9/37
2
7/920
3
ضعف برنامه ريزي و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاريخ مورد نظر
7/62
3
6/6
6
7/67
7
7/297
4
تأخير در تهيه نقشه هاي مورد نياز در طول اجرا
6/46
5
7/52
3
7/68
6
7/220
5
عدم تحويل بخشهايي از کار در زمان مقرر
7/64
2
5/59
12
7/75
5
6/993
6
تأخير در رسيدگي به اسناد پيمانکار اعم از دستور کار،صورت جلسات و صورت وضعيتها و اسناد مالي و به تبع آن تأخير در پرداخت مطالبات
6/33
7
6/08
8
7/68
6
6/697
7
دقت پايين برآورد احجام و زمان مناسب براي پروژه بر اساس مطالعات علمي
5/81
12
5/28
15
8/14
3
6/410
8
عدم تحويل به موقع سايت به پيمانکار و عدم دسترسي مناسب به سايت کارگاه
5/66
13
5/39
14
7/92
4
6/323
9
شرايط فيزيکي پيش بيني نشده (شرايط آب و هوايي استثنايي)و شرايط اضطراري(فورس ماژور)
6/13
8
5/97
9
6/54
15
6/213
10
تغييرات(در محدوده کاري، سفارشات،دستورالعمل ها ، ابعاد کارگاه)
5/87
10
5/27
16
7/04
12
6/060
11
توقف کارها و قطع فرايندهاي مستمر منظم
4/73
23
5/21
17
7/52
8
5/820
12
عدم تجهيز به موقع ماشين آلات و مصالح و مواردي که بر اساس شرايط قرارداد بر عهده کارفرماست
5/86
11
5/55
13
5/63
18
5/680
13
برخوردهاي سليقه اي کارفرما در خصوص هدايت بودجه پروژه به پروژه اي ديگر و در نهايت عدم تأمين بودجه کافي در زمان مناسب
4/95
18
5/84
11
5/64
16
5/477
14
تأخير کارفرما و مشاور و موافقت با نقشه هاي کارگاهي ارائه شده از سوي پيمانکار
4/86
21
4/52
25
6/63
14
5/337
15
عدم واگذاري بخش نظارت کارگاهي و عاليه به مهندسين مشاوري که پروژه را طراحي نکرده اند.
4/74
22
5/85
10
5/33
19
5/307
تعيين ميزان توافق نظر 4-4
به منظور تعيين ميزان توافق نظر بر روي عوامل ايجاد کننده دعاوي هزينه و اولويت آنها بين گروههاي مختلف درگير در پروژه که در اين تحقيق کارفرما، پيمانکار و مشاور مي باشند از فرمول اوکپالا که در تحقيق خود تحت عنوان علل تأخير در پروژه هاي ساخت کشور نيجريه استفاده نموده است و همچنين در تحقيق موهان کوماراسوامي1 دانشگاه هنگ کنگ تحت عنوان ريشه يابي ادعاهاي ساخت و اختلافات به منظور تعيين ميزان توافق نظر بين گروههاي مختلف درگير پروژه هاي ساخت در کشور هنگ کنگ2 بکار گرفته شده است، استفاده مي گردد.
ميزان توافق نظر بين سه گروه براي 15 عامل برتر مشترک بين سه گروه و به صورت دوبه دومحاسبه مي گردد.
-بين هر دو گروه ( مقايسه دو به دو ) مقدار Di را محاسبه مي کنيم.که از رابطه زير بدست مي آيد:

: رتبه مورد iام در گروه 1

در اين پروژه سه گروه کارفرما ، مشاور ، پيمانکار داريم.
-محاسبه

1-Mohan M.Kumaraswamy
2-Tracing the roots of construction claims and disputes

-محاسبهRA

RA: Rank of Agreement

درصد عدم توافق نظر PD:Percentage of Disagreement

-محاسبه PA
درصد توافق نظر:

PA:Percentage of Agreement

ميزان توافق نظر در علل بوجود آورنده دعاوي هزينه1-4-4
مقايسه توافق نظر بصورت دو به دو در جداول زير آمده است.
(جدول 4-13)-توافق نظرمشاورو پيمانکار

ميزان توافق نظر بين مشاور و پيمانکار
علل برتر بروز دعاوي هزينه
شاخص پيمانکار
رتبه
شاخص مشاور
رتبه

Di
J
D
max
RAF فاکتور درجه(رتبه) توافق ( RANK AGREEMAENT FACTOR)
RA max
PD(PERCENTAGE DISAGREEMENT)
PA درصد توافق ( PERCENTAGE AGREEMENT)
عدم انتخاب صحيح پيمانکار که منجر به عدم تناسب بين توانايي فني و مالي و اجرايي پيمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد
12/66
2
12/23
1

1
15
16

موانع قانوني مربوط (جواز ساخت،پروانه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد پرسش نامه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد فورس ماژور، شرایط آب و هوایی، دسترسی مناسب