پایان نامه ارشد رایگان درمورد فساد اداری، سابقه خدمت، رسانه های گروهی

دانلود پایان نامه ارشد

از پايه هاي اساسي هر روش تحقيقي است . براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از طريق پرسشنامه ها ،که در اين تحقيق از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده شده است . در ابتدا سئوالات مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته اند و جداول و نمودارهاي مربوطه تنظيم گرديده اند . و سپس فرضيه هاي مطرح شده مورد آزمون قرار ميگيرد. در پردازش داده ها و بررسي فرضيه ها از نرم افزار آماري اس پی اس اس كه متداولترين نرم افزار آماري براي علوم اجتماعي است استفاده شده است .
4-2) تحليل توصيفي داده ها :
اولين قدم در تحليل توصيفي داده ها ارزش گذاري پاسخ هر يك از پرسش ها مي باشد . در اين تحقيق اطلاعات كيفي بدست آمده ازپرسشنامه ها ، در پنج رده بسیار زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم ، خيلي کم دسته بندي شده اند . و در طيف ليكرت متغيرها از ارزش 1 تا 5 در نظرگرفته شده اند .
بخش اول
بررسی جداول توزیع فراوانی و نمودارهای توصیفی جمعیت مورد مطالعه
4-3) جنسیت
جدول 4 – 1 . جنسیت

فراواني
درصد
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی

زن
6
4.6
4.6
4.6

مرد
124
95.4
95.4
100.0

جمع
130
100.0
100.0

چنانکه جدول 4- 1 . نشان مي دهد 95% از پاسخ دهندگان مرد و تنها 5% پاسخ دهندگان زن می باشند.

نمودار 4 – 1 . جنسیت
4-4) ميزان تحصيلات
جدول 4- 2 . ميزان تحصيلات

فراواني
درصد
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی

ديپلم
6
4.6
4.6
4.6

فوق ديپلم
3
2.3
2.3
6.9

ليسانس
57
43.8
43.8
100.0

فوق ليسانس
64
49.2
49.2
56.2

جمع
130
100.0
100.0

چنانکه جدول 4- 2 . نشان مي دهد 5% از پاسخ دهندگان ميزان تحصيلاتشان دیپلم ، 3/2 % فوق دیپلم ، 44% لیسانس و 49% فوق لیسانس می باشند.

نمودار 4- 2 . ميزان تحصيلات
4-5) سمت سازماني
جدول 4- 3 . سمت سازماني

فراواني
درصد
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی

امور اموال و اوراق بهادار
10
7.7
7.7
7.7

تدارکات
6
4.6
4.6
12.3

حسابرس
19
14.6
14.6
26.9

حسابرس مسئول
9
6.9
6.9
33.8

ذيحساب
9
6.9
6.9
40.8

کارشناس اقتصادي
14
10.8
10.8
51.5

کارشناس امور خزانه
20
15.4
15.4
66.9

کارشناس امور مالي
12
9.2
9.2
76.2

کارشناس سرمايه گذاري
18
13.8
13.8
90.0

معاون
13
10.0
10.0
100.0

جمع
130
100.0
100.0

نمودار 4- 3 . سمت سازماني
4-6) سابقه خدمت
جدول 4 – 4 . سابقه خدمت

فراواني
درصد
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی

بالاي 20 سال
6
4.6
4.6
4.6

بين 10 تا 20 سال
92
70.8
70.8
75.4

کمتر از 10 سال
32
24.6
24.6
100.0

جمع
130
100.0
100.0

چنانکه جدول 4 .4 نشان مي دهد بیشترین پاسخ دهندگان سابقه خدمتشان بین 10-20 سال می باشند و 6 نفر بالای 20 سال و32 نفر کمتر از 10 سال سابقه خدمت دارند.

نمودار 4 – 4 . سابقه خدمت
بخش دوم :بررسی توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سئوالات پرسش نامه
4-7) پرسشنامه
بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی(ساری).
جدول 4-5. پرسشنامه
رديف
سوالات
بسيار زياد
زياد
متوسط
کم

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
به نظر شما، خصوصی سازی بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است؟
100
76.9
28
21.5
2
1.5

2
به نظر شما ،کاهش اندازه ادارات دولتی بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است؟
92
70.8
36
27.7
2
1.5

3
به نظر شما، سطح بالای پاسخگویی در بخش خصوصی از طریق نظارت دولتی بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است ؟
98
75.4
31
23.8
1
.8

4
به نظر شما،دخالت حداقل دولت و ثبات اقتصاد کلان کشور بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است ؟
99
76.2
31
23.8

5
به نظر شما، توسعه و حمایت از رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است؟
96
73.8
34
26.2

6
به نظر شما،افزایش آگاهی عمومی نسبت به پیامدهای فساد اداری ازطریق رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است؟
92
70.8
37
28.5
1
.8

7
به نظر شما، وجود مطبوعات مستقل به منظور افشای موارد فساد برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟
95
73.1
35
26.9

8
به نظر شما،اعلام تصوير شفافي از درآمد دولت ازطریق رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است؟
96
73.8
34
26.2

9
به نظرشما،وجود قوانین و مقررات مشخص و مدون برای انجام هریک از امور، بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است؟
99
76.2
29
22.3
2
1.5

10
به نظرشما، وجود قوانین مناسب جهت برخورد با متخلفین، برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟
101
77.7
29
22.3

11
به نظرشما، کاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟
100
76.9
30
23.1

12
به نظرشما، اجرای صحیح قوانین برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟
98
75.4
32
24.6

13
به نظرشما، استاندارد سازی قوانین ومقررات و فرایندهای اداری برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟
94
72.3
36
27.7

14
به نظرشما، وجود همکاری و هماهنگی فی مابین سازمان های نظارتی بر کاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟
94
72.3
35
26.9
1
.8

15
به نظرشما، وجود نظام تبادل اطلاعاتی میان نهادهای نظارتی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟
96
73.8
34
26.2

16
به نظرشما، وجود هماهنگی در سیاستگذاری مشترک میان سازمان های نظارتی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟
82
63.1
48
36.9

17
به نظرشما، وجود مؤسسات مستقل بازدارنده برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟

76
58.5
53
40.8
1
.8

18

به نظرشما، تقویت نهادها ودرگیرکردن آنها در امور اجتماعی برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟
57
43.8
71
54.6
2
1.5

19
به نظرشما، طراحی و اجرای نهادهای نظارتی مناسب برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟
77
59.2
52
40
1
.8

20
به نظرشما، روش های نظارت و بازرسی فعلی برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟
7
5.4
39
30
52
40
32
24.6
21
به نظرشما، بازرسی های دوره ای و غیره دوره ای سازمان های نظارتی بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟
99
76.2
30
23.1
1
.8

22
به نظرشما، بها دادن به سیستم های نظارتی برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟
105
80.8
24
18.5
1
.8

23
به نظرشما، ایجاد شایسته سالاری در ادارات دولتی برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟
128
98.5
2
1.5

24
به نظرشما، ایجاد مشوق هایی برای پایبندی به قانون بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟
106
81.5
24
18.5

25
به نظر شما، تشويق نوآوري و خلاقيت فردي و گروهي كاركنان برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟
83
63.8
47
36.2

26
به نظر شما، متناسب نمودن پرداخت ها با عملکرد افراد بر کاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟
77
59.2
53
40.8

نمودار 4-5. سوالات

بخش سوم
4-8) بررسی توصیفی نمرات، به تفکیک خرده مقیاس های پرسشنامه راهکارهای مبارزه با فساد اداری
جدول4-6 درصد و فراوانی انتخاب هرکدام از گزینه های پنجگانه مقیاس راهکارهای مبارزه با فساد اداری توسط آزمودنی ها را به تفکیک سؤالات نشان می دهد.

بسیار زیاد
زیاد
گزینه
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
شاخص آماری

سوال
26
20
80
104
خصوصی سازی
22.3
29
77.7
101
توسعه و حمایت از رسانه های گروهی
41.5
54
58.5
76
تقویت نهادهای نظارتی
24.6
32
75.4
98
کاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها
3.8
5
96.2
125
بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه
نمودار4-6 درصد و فراوانی انتخاب هرکدام از گزینه های پنجگانه توسط آزمودنی ها به تفکیک سؤالات

بخش چهارم
4-9) بررسی فرضیات تحقیق
به منظور بررسی فر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد پرسش نامه، قابلیت اعتماد، مدل مفهومی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان سیره نبوی، اعراب جاهلی، عصر جاهلی