پایان نامه ارشد رایگان درمورد فرسودگی زناشویی

دانلود پایان نامه ارشد

اقي مانده
86/56
140

کل
63/76
143

ضرايب رگرسيوني متغيرهاي پيش بين نشان مي دهند سبک هیجان مدار با45/0=β,13/6=t و سبک اجتنابی با 32/-0=β,04/4-=t می توانند فرسودگی زناشویی را پیشبینی کنند. نتایج در جدول
4-10 آمده است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دلزدگی زناشویی Next Entries پایان نامه با موضوع تحلیل داده، روان تحلیل گری، پنج عامل شخصیت