پایان نامه ارشد رایگان درمورد فرآیند ارزیابی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

برای ویتامین متیل کوبال آمین در مجموعۀ آزمایشی توسط مدلهای PLS1، OSC/PLS، PCR و HLA را بیان میکند. برطبق نتایج موجود در این جدول، مقدار میانگین درصد خطای نسبی برای این ماده توسط مدلهای PLS1، OSC/PLS، PCR و HLA بهترتیب 69/7، 78/2، 75/7 و 60/6 بهدست آمد. پس مدل OSC/PLS برای پیشبینی غلظت متیلکوبال آمین در مجموعۀ آزمایشی و در حضور دو ماده دیگر دارای کمترین درصد میانگین خطای نسبی بوده و بنابراین بهتر میباشد.

جدول 8-5- غلظت پیشبینی شده ویتامین متیلکوبال آمین توسط مدلهای حداقل مربعات جزئی (PLS1)، تصحیح علامت اورتوگونال- حداقل مربعات جزئی (OSC/PLS)، برازش اجزاء اصلی (PCR) و تجزیه خطی هیبریدی (HLA).

PLS1

OSC/PLS

PCR

HLA

نمونه
غلظت تجربی(الف)
پیشبینی شده
R.E. % (ب)
پیشبینی شده
R.E. %
پیشبینی شده
R.E. %
پیشبینی شده
R.E. %
1
00/65
22/68
95/4
00/67
00/3
10/62
46/4-
21/63
75/2-
2
00/25
89/28
56/15
45/26
67/5
22/24
12/3-
00/24
00/4-
3
00/65
92/67
49/4
62/65
95/0
60/58
85/9-
01/62
60/4-
4
00/25
58/23
68/5-
23/24
08/3-
85/26
40/7
13/21
75/12-
5
00/25
00/23
00/8
60/25
40/2
22/28
88/12
30/29
20/17
6
00/45
70/44
67/0-
55/43
20/3-
68/37
27/16-
26/39
34/19
7
00/45
74/39
69/11-
34/46
97/2
94/38
47/13-
08/44
04/2-
8
00/65
66/69
17/7-
95/64
08/0-
14/62
40/4-
22/66
88/1
9
00/75
06/81
08/8
33/74
89/0-
76/72
99/2-
23/74
02/1-
10
00/35
70/38
57/10
04/33
60/5-
07/34
66/2-
59/34
41/0-
(پ)

69/7

78/2

75/7

60/6
(الف) همۀ غلظتها با واحد میلیگرم بر لیتر (ppm) میباشند. (ب) عبارت R.E. % بیان کننده درصد خطای نسبی و (پ) کمیت میانگین درصد خطای نسبی میباشد.

در جدول 8-6 دادههای مربوط به غلظت واقعی و پیشبینی شده و درصد خطای نسبی برای ویتامین کوآنزیم B12 در مجموعۀ آزمایشی توسط مدلهای PLS1، OSC/PLS، PCR و HLA جمعآوری شده است. با توجه به نتایج موجود در این جدول، مقدار میانگین درصد خطای نسبی برای این ماده توسط مدلهای PLS1، OSC/PLS، PCR و HLA بهترتیب 54/4، 28/4، 01/5 و 03/4 بهدست آمد. لذا میتوان گفت که مدل HLA برای پیشبینی غلظت کوآنزیم B12 در مجموعۀ آزمایشی و در حضور دو ماده دیگر کمترین درصد میانگین خطای نسبی را دارد و لذا بهتر میباشد.

جدول 8-6- غلظت پیشبینی شده ویتامین کوآنزیم B12 توسط مدلهای حداقل مربعات جزئی (PLS1)، تصحیح علامت اورتوگونال- حداقل مربعات جزئی (OSC/PLS)، برازش اجزاء اصلی (PCR) و تجزیه خطی هیبریدی (HLA).

PLS1

OSC/PLS

PCR

HLA

نمونه
غلظت تجربی(الف)
پیشبینی شده
R.E. % (ب)

پیشبینی شده

R.E. %
پیشبینی شده

R.E. %

پیشبینی شده

R.E. %
1
00/40
97/38
57/2-
78/38
07/3-
82/36
95/7-
97/40
42/2
2
00/110
88/104
65/4-
35/105
22/4-
44/106
24/3-
40/107
36/2-
3
00/40
68/40
70/1
10/41
75/2
71/38
22/3-
60/42
50/6
4
00/40
80/40
00/2
82/40
02/2
26/39
85/1-
73/42
82/6
5
00/40
84/42
10/7
97/42
42/7
17/41
92/2
50/40
25/1
6
00/40
33/40
82/0
31/40
77/0
67/38
32/3-
35/42
87/5
7
00/75
23/82
64/9
47/80
29/7
13/80
84/6
13/82
50/9
8
00/75
92/70
44/5-
57/70
89/5-
86/69
85/6-
29/73
28/2-
9
00/60
65/56
58/5-
23/57
50/4-
37/55
72/7-
24/59
26/1-
10
00/90
66/84
93/5-
84/85
88/4-
38/84
24/6-
98/87
06/2-
(پ)

54/4

28/4

01/5

03/4
(الف) همۀ غلظتها با واحد میلیگرم بر لیتر (ppm) میباشند. (ب) عبارت R.E. % بیان کننده درصد خطای نسبی و (پ) کمیت میانگین درصد خطای نسبی میباشد.

در جدول 8-7 پارامترهای آماری نظیر تعداد بهینۀ فاکتور (A)، R2 و SEP حاصل از فرآیند ارزیابی تقاطعی (CV) و نیز R2، RMSEP و REP مربوط به مجموعۀ آزمایشی آمده است. این جدول نشان میدهد که بهترین مقدار ضریب همبستگی مربوط به پیشبینی (R2Pred) برای ویتامین B12 برابر 979/0 توسط مدل PLS1، برای متیلکوبال آمین برابر 995/0 توسط مدل OSC/PLS و برای کوآنزیم B12 برابر 982/0 توسط مدل HLA میباشد. همچنین کمترین مقدار REP و RMSEP برای VB12 و MCA توسط مدل OSC/PLS و برای B12Co توسط مدل HLA بهدست آمد. این نتایج نشان میدهد که مقادیر R2Pred برای هر ماده در توافق با REP و RMSEP میباشد و همچنین مشابه نتایجی است که برای میانگین درصد خطای نسبی توسط هر مدل و برای هر ماده برای نمونههای مجمـوعۀ آزمایشی برطبـق جـداول 8-4، 8-5 و 8-6 بهدست آمد.

جدول 8-7- تعداد بهینۀ فاکتور (A) و پارامترهای آماری برای مجموعههای درجهبندی و آزمایشی برای سه ماده ویتامین B12 (VB12)، متیل کوبال آمین (MCA) و کوآنزیم B12 (B12Co) در گسترۀ طیفی nm 600-240.

VB12

MCA

B12Co

پارامترها
PLS1
OSC/PLS
PCR
HLA
PLS1
OSC/PLS
PCR
HLA
PLS1
OSC/PLS
PCR
HLA
A
5
5
6
12
7
6
6
8
6
6
8
5
R2CV
993/0
993/0
995/0
994/0
993/0
984/0
979/0
990/0
998/0
998/0
996/0
997/0
SEPCV
33/2
33/2
06/2
27/2
60/2
55/3
10/4
91/2
26/2
26/2
71/2
26/2
R2Pred
974/0
979/0
976/0
949/0
958/0
995/0
976/0
950/0
975/0
981/0
973/0
982/0
RMSEP
53/2
26/2
44/2
50/3
74/3
33/1
44/6
26/5
81/3
31/3
97/3
24/3
REP
17/5
62/4
97/4
15/7
95/7
84/2
37/1
47/6
25/6
43/5
50/6
32/5

8-3-1-2- اندازهگیری ارقام شایستۀ تجزیهای
اندازهگیری ارقام شایستۀ تجزیهای (AFM) برای ارزشیابی روش کمومتریکس ضروری و مهم میباشد. در جدول 8-8 پارامترهای ارقام شایسته تجزیهای (AFM) نظیر حساسیت (SEN)، گزینشپذیری (SEL)، معکوس حساسیت تجزیهای (γ−1) و حد تشخیص (LOD) برای هر سه ویتامین توسط مدلهای PLS1، OSC/PLS، PCR و HLA آمده است. بر طبق نتایج موجود در این جدول، مقدار معکوس حساسیت تجزیهای (γ−1) و LOD برای ویتامین B12، متیلکوبال آمین و کوآنزیم B12 با مدل PCR کمترین مقدار را دارد. لذا این مدل برای این سه ماده از لحاظ ارقام شایسته تجزیهای مناسبتر است.

جدول 8-8- ارقام شایسته تجزیهای: حساسیت (SEN)، گزینشپذیری (SEL)، حد آشکارسازی (LOD) و معکوس حساسیت تجزیهای (γ−1) مربوط به مدلهای PLS1، OSC/PLS، PCR و HLA برای ویتامین B12 (VB12)، متیلکوبال آمین (MCA) و کوآنزیم B12 (B12Co).

مواد
پارامترها
PLS1
OSC/PLS
PCR
HLA

(الف)SEN
2-10×13/1
3-10×25/4
2-10×14/1
3-10×84/4
VB12
SEL
1-10×99/1
2-10×47/7
1-10×00/2
2-10×50/8

(ب)LOD
19/1
98/1
98/0
48/1

γ −1
40/0
66/0
33/0
50/0

SEN
3-10×77/4
3-10×70/2
3-10×07/7
3-10×14/6
MCA
SEL
2-10×13/7
2-10×04/4
1-10×06/1
2-10×18/9

LOD
52/3
82/2
57/1
93/1

γ −1
18/1
94/0
52/0
64/0

SEN
3-10×79/8
3-10×30/3
3-10×05/8
3-10×23/8
B12Co
SEL
1-10×25/1
2-10×70/4
1-10×15/1
1-10×17/1

LOD
30/1
32/2
20/1
72/1

γ −1
43/0
74/0
40/0
57/0
(الف) واحد SEN (AU. L.mg–1) هست که AU به معنای واحد جذب میباشد و (ب) واحد γ−1 و LOD میلیگرم بر لیتر (ppm) میباشد.

8-3-1-3- اندازهگیری غلظت ویتامینها در نمونههای مصنوعی و مجهول
مقادیر غلظت محاسبه شده، درصد بازیافت و انحراف استاندارد مربوط به ویتامین B12 در نمونههای مصنوعی و مجهول در جدول 8-9 آمده است. مقادیر میانگین درصد بازیافت برای ویتـامین B12 توسط مدلهای PLS1، OSC/PLS، PCR و HLA بهترتیب 36/102، 15/101، 70/98 و 44/110 بهدست آمد. لذا مدلOSC/PLS برای پیشبینی غلظت این ویتامین در نمونههای مصنوعی و مجهول دارای درصد بازیافت بهتری میباشد.

جدول 8-9- غلظت محاسبه شده ویتامین B12 در نمونههای مصنوعی و مجهول توسط مدلهای PLS1، OSC/PLS، PCR و HLA.

نمونه
غلظت واقعی(الف)
محاسبه شده
با PLS1
محاسبه شده
با OSC/PLS
محاسبه شده
با PCR
محاسبه شده
با HLA
مصنوعی 1
00/50
(ب) (3/103) 05/1±67/51
(9/104) 48/0±47/52
(3/102) 10/1±15/51
(0/111) 43/0±51/55
مصنوعی 2
00/0
(-) 94/0±25/5-
(-) 57/0±69/7-
(-) 96/0±54/5-
(-) 53/0±39/0-
مصنوعی 3
00/0
(-) 02/1±72/5-
(-) 52/0±13/3-
(-) 17/1±84/5-
(-) 49/0±97/1-
مصنوعی 4
00/25
(6/98) 40/1±65/24
(1/87) 58/0±77/21
(7/85) 52/1±18/21
(0/88) 54/0±01/22
مصنوعی 5
00/75
(1/99) 45/1±35/74
(8/100) 60/0±62/75
(8/94) 50/1±10/71
(2/101) 57/0±88/75
مجهول 1
00/100
(5/102) 07/1±50/102
(0/104) 44/0±00/104
(3/103) 12/1±3/103
(0/135) 71/0±0/135
مجهول 2
00/100
(3/108) 19/1±03/108
(9/108) 08/1±94/108
(4/107) 31/1±4/107
(0/117) 07/1±0/117
(الف) همۀ غلظتها با واحد میلیگرم بر لیتر (ppm) میباشند و (ب) مقادیر انحراف استاندارد(±S.D.) گزارش شده با سه بار اندازهگیری بهدست آمدند. درصد بازیافت نیز در پرانتز آمده است.

جدول 8-10 مقادیر غلظت محاسبه شده، درصد بازیافت و انحراف استاندارد مربوط به متیل کوبال آمین را در نمونههای مصنوعی و مجهول نشان میدهد. مقادیر میانگین درصد بازیافت برای متیل کوبال آمین توسط مـدلهای PLS1، OSC/PLS، PCR و HLA بهترتیب 03/109، 53/101، 43/117 و 17/91 بهدست آمد. لذا مدلOSC/PLS برای پیشبینی غلظت این ویتامین در نمونههای مصنوعی و مجهول دارای درصد بازیافت بهتری میباشد.
جدول 8-11 مقادیر غلظت محاسبه شده، درصد بازیافت و انحراف استاندارد مربوط به ویتامین کوآنزیم B12 را در نمونههای مصنوعی و مجهول نشان میدهد. مقادیر میانگین درصد بازیافت برای کوآنزیم B12 توسط مـدلهای PLS1، OSC/PLS، PCR و HLA بهتـرتیب 07/102، 87/100، 00/98 و 17/100 بهدست آمد. لذا مدلHLA برای پیشبینی غلظت این ویتامین در نمونههای مصنوعی و مجهول دارای درصد بازیافت بهتری میباشد.

جدول 8-10- غلظت محاسبه شدۀ ویتامین متیل کوبال آمین در نمونههای مصنوعی و مجهول توسط مدلهای PLS1، OSC/PLS، PCR و HLA.
نمونه
غلظت واقعی(الف)
محاسبه شده
با PLS1
محاسبه شده
با OSC/PLS
محاسبه شده
با PCR
محاسبه شده
با HLA
مصنوعی 1
00/0
(ب) (-) 19/1±70/2-
(-) 73/0±72/1-
(-) 91/3±39/1-
(-) 45/2±57/5-
مصنوعی 2
00/50
(6/110) 66/1±30/55
(4/101) 90/0±70/50
(1/113) 31/3±58/56
(4/96) 91/1±18/48
مصنوعی 3
00/0
(-) 51/1±06/1-
(-) 81/0±93/0
(-) 78/2±71/8-
(-) 64/2±76/3-
مصنوعی 4
00/25
(0/104) 91/1±00/26
(2/102) 91/0±56/25
(8/122) 00/4±70/30
(1/84) 18/3±02/21
مصنوعی 5
00/55
(5/112) 40/2±90/61
(0/101) 94/0±57/55
(4/116) 40/4±03/64
(0/93) 53/3±18/51
مجهول 1
00/0
(-) 41/0±95/0-
(-) 24/0±77/0-
(-) 08/3±13/0-
(-) 95/2±97/5-
مجهول 2
00/0
(-) 40/0±82/0-
(-) 70/1±84/2-
(-) 09/3±92/4-
(-) 38/3±47/2-
(الف) همۀ غلظتها با واحد میلیگرم بر لیتر (ppm) میباشند و (ب) مقادیر انحراف استاندارد(±S.D.) گزارش شده با سه بار اندازهگیری بهدست آمدند. درصد بازیافت نیز در پرانتز آمده است.

جدول 8-11- غلظت محاسبه شدۀ ویتامین کوآنزیم B12 در نمونههای مصنوعی و مجهول توسط مدلهای PLS1، OSC/PLS، PCR و HLA.
نمونه
غلظت واقعی(الف)
محاسبه شده
با PLS1
محاسبه شده
با OSC/PLS
محاسبه شده
با PCR
محاسبه شده
با HLA
مصنوعی 1
00/0
(ب) (-) 30/1±13/5-
(-) 60/0±05/2
(-) 30/1±50/4-
(-) 63/1±86/3-
مصنوعی 2
00/0
(-) 09/1±36/1
(-) 10/0±48/0
(-) 52/1±77/1-
(-) 35/1±47/1-
مصنوعی 3
00/50
(9/98) 28/1±46/49
(6/96) 67/0±31/48
(9/96) 40/1±45/48
(0/101) 61/1±51/50
مصنوعی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ضریب همبستگی، نقطه مرکز Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد فرآیند ارزیابی، ضریب همبستگی