پایان نامه ارشد رایگان درمورد فارسی باستان، نقش برجسته، افغانستان، بین النهرین

دانلود پایان نامه ارشد

شمشیر کوتاه خنجر مانند ( به پارسی ، آکیناکس) و ظروف متعدد به همراه دارند . مادها لباس مرسوم خود را که یک پیراهن بلند تا زانو است و شلوار تنگ و کلاهی که روی گوشها و گردن را می پوشاند به تن دارند . در جای دیگر روی نقش برجسته های آپادانا یک کندیز ( به زبان پارسی به معنای کت با آستین های بلند) که از روی شانه ها بسته می شدند به لباس آنها اضافه شده است این لباس را با لباس متداول پارسی ها که یک لباس بلند چین دار بوده فرق دارد . پشت سر شاه نگهبانان و محافظان او ایستاده اند .140
بخش دوم
4-2- اسامی اقوام هدیه آورنده در حجاری :
تشخیص ملیت آنها از روی نوع و شکل جامه ای که پوشیده اند و هدایایی که می آورند و یا از روی آرایش موی آنها و یا ترتیب و جای قرار گرفتنشان ، ممکن شده است و در اغلب موارد راهنمای اصلی در شناخت جامه و اسلحه افراد ، نوشته های مورخان کهن – به ویژه هرودوت و نقوش اورنگ بر آن روی آرامگاه های هخامنشی – که توسط پهلو نبشته های میخی مشخص شده اند – بوده است .
شناختن این گروه ها در اثر مساعی جمعی از دانشمندان ، به ویژه « هرتسفلد » « گرلدوالزر» « والتر هینتس» ، « اشمیت » میسر بوده است . شمارش این گروه ها را از بالای پلکان و رو به طرف غرب آغاز می کنند .
1- مادها ، شش نفر بوده اند و اسب ، جامه و ظروف می آورده اند .
2- خوزیان ، شش نفر بوده اند و کمان و خنجر و ماده شیر و چند توله شیر می آورده اند .
3- ارمنی ها ، پنج نفر بوده اند و جامه و ظروف می آورده اند .
4- هراتی ها ، پنج نفر بوده اند و پوست ، ظروف و شتر دو کوهانه می آورده اند .
5- بابلی ها ، شش نفر بوده اند و ظروف و جامه و یک گاومیش می آورده اند .
6- لودیه ای ها ، شش نفر بوده اند و ظروف و یاره و یک ارابه دو اسبه سواری می آورده اند .
7- رخجی های افغانستان پنج نفر بوده اند و شتر ، پوست جانور وحشی و ظروف می آورده اند .
8- آشوری های بین النهرین ، هفت نفر بوده اند و ظرف ، گوسفند ، جامه و مشک می آورده اند .
9- کاپادوکیه ای ها ، پنج نفر بوده اند و اسب و ردای مادی می آورده اند .
10- مصری ها ، شش نفر بوده اند و گاو نر و جامه می آورده اند .
11- سکائیان تیز خود ، شش نفر بوده اند و اسب یاره و جامه می آورده اند .
12- ایونیه ای ها ، هشت نفر بوده اند و ظروف و پشم و مواد بافتنی می آورده اند .
13- بلخیان ، پنج نفر بوده اند و شتر دو کوهانه ، پوست جانور وحشی و ظرف می آورده اند .
14- گنداریان دره کابل ، شش نفر بوده اند و گاومیش ، سپر گرد و نیزه ای آرایشی می آورده اند .
15- پارثوی ها ( خراسانیان کهن) ، پنج نفر بوده اند و شتر و کاسه و پیاله می آورده اند .
16- اسه گرتیه ای ها (ساگارتیان کنار ماد) ، شش نفر بوده اند و اسب و جامه می آورده اند .
17- سکاهای هوم پرست ، شش نفر بوده اند و یاره ، خنجر و تبرزین و اسب می آورده اند .
18- هندوان ، شش نفر بوده اند و تبرزین ، گورخر و کیسه های مملو از ادویه (؟) می آورده اند .
19- سکائیان اروپائی (تراکیه ای ) چهار نفر بوده اند و اسب و سپر و نیزه می آورده اند .
20- تازیان ناحیه اردن و فلسطین ، چهار نفرند و جمازه و عبا می آورده اند .
21- زرنگیان (؟) ، چهار نفر بوده اند و سپر گرد و نیزه و گاو نر می آورده اند .
22- لیبی ها سه نفر بوده اند و غزال آفریقایی و ارابه دو اسبه سواری
23- حبشیان سه نفر بوده اند ظرف در دار ، عاج فیل و نوعی حیوان احتمالاً زرافه همراه دارند .141
هر یک از بیست و سه هیئت نمایندگی به وسیله یک معرف درباری یا حاجبی ( پرده داری ) که به نشانه وظیفه اش چوبی در دست دارد ، راهنمائی می شوند .
هر یک از رهبران هیئت های نمایندگی ، به وسیله حاجبی که دستش را به دست گرفته ، به وضعی پدرانه و یاورانه به درون هدایت می شود ، گفتی که این حاجب می خواست امر بار یافتن به پیشگاه همایونی را بر وی آسان گرداند .
حاجبان به تناوب جامه پارسی و مادی به تن دارند :
کلاه حاجبان پارسی ، که مناسب با لباسشان ، باز ایلامی می نماید ، یک تیار افراشته ایست که به افسر شاهی نقوش بار عام شباهت دارد .
نمایندگان هدیه پرداز در نقش برجسته ، از دید نیمرخ نمایان شده اند ، تنها چند تن از ایشان بالا تنه شان از روبرو دیده می شود .
بزرگترین هیئت نمایندگی متعلق به نقش برجسته شماره یک است و دلالت بر اهمیت استان ماد که در میان سه سرزمین اصلی شاهنشاهی از همه بزرگتر به شمار می رفت ، دارد .142
در دو طرف نقش هر یک نفر تصویر درخت های جوان سرو به نظر می رسد که مانند سروهای زمین مسطح پایین بوده اند و داریوش در مدخل که مهمان وارد می شدند ، کاشته بوده است بر دیوار پله کان های شرقی آپادانا که نوشته آن حاکی از این است که به دست خشایارشا به اتمام رسیده ، عین نقوشی که بر پله های شمالی است تکرار شده با این تفاوت که جانب دیگر هیکل اشخاص را نشان می دهد یعنی هم زمان با آنهایی که از پله های شمالی بالا می آیند ، اینها در مقابل از پله های شرقی صعود می کنند .
نمایندگان سرزمین های باج گزار پس از صعود از پله های شمال شرقی و گذشتن از دروازه خشایارشا و دروازه نیمه تمام اردشیر به جلو ایوان خارجی تالار تخت سلطنتی جمع شده و یکایک هدایایی را که آورده اند به حضور شاهنشاه عرضه می دارند .
برخلاف حالت عادی و غیر رسمی که اعیان زادگان پارسی و مادی دارند حالت فرستادگان کشورهای تابع به نظر رسمی و مقید می آید . ولی هر گروهی از نمایندگان را یک تن اعیان زاده ایرانی هدایت می کند و برای اطمینان خاطر و ابراز دوستی محترمانه دست خود را بر شانه سرکرده گروه گذارده است .
تشخیص و مقایسه نژادهای مختلف از روی تصاویر کار آسانی نیست . پارسی ها و مادی ها از طرز لباسشان به خوبی از یکدیگر مشخصند . زیرا لباس مادی ها را که کلاهی گنبدی شکل با نواری به دور آن بر سر دارند و کمربندی بر روی کت و شلوارهای بلند و کفش های سگک دار پوشیده اند و بیشتر آنان بالاپوشی بر دوش دارند که آستین های گشاد دارد می توان شناخت و اسلحه مشخص آنان ، شمـشیر کوتاهی است که غـلافی مزین به نقوش سبک سکایی دارد .
در نوشته های بیستون ، داریوش فهرست توابع شاهنشاهی را بیست و سه منطقه ذکر کرده ولی خشایارشا فهرست را به سی و یک منطقه رسانیده است .
نمایندگان بعضی از ملل را می توان از روی لباس ، ساختمان چهره و نوع هدیه ای که با خود دارند ، تشخیص داد ، ولی از نظر شناسایی نهایی اقوام هیچ سندی در دست نیست .

ارمنی ها143 هردوی یا تیره ای از آریایی ها144 آراخوزی145 سکاهای کلاه نوک تیز146 پارت ها147 سگارتی ها148 طرز لباس پوشیدن تمام این اقوام از سبک مادی است با کمی تغییر در کلاه یا اسلحه . دیگر اقوام باختری یا باکتری ها149 که نیم تنه های مادی ، ولی شلوارهای کتان دهبانی ( یعنی گشاد و باد کرده ) بابلی ها150 که تنها اقوام بین النهرین هستند که اسمشان برده شده و کلاه های مخروطی منگوله دار به سر دارند . عرب ها151 با جمازه لیبی ها با گوزن ها152 کوشی ها153 یا حبشه ها154 با قیافه های سیاه پوستان و هدیه هایی از عاج و بچه زرافه155 تشخیص اهالی مودرایا156 یا مصری ها به واسطه شکستگی که در حجاری به وجود آمده مشکل اشت و ممکن است چنین باشد .
هندی ها157 که سینه های برهنه دارند و هدیه از گرد طلا و الاغ های ممتاز همراه دارند . اسکادراها158 از روی کلاه خودهای تراسی159 سبک هنر کلاسیک و اسلحه سبک روی آنها که هرودوت نیز ذکر آن را کرده می توان شناخت . از آسیای صغیر فقط کاپادوکی ها160 که شنل هایشان را با قلاب های سبک فریژی161 بسته اند و از روی همـین شنل شناخته می شوند . گروه دیگری که اغلب به عنوان آسوری ها شناخته شده اند ، ولی پاپوش هایی به سبک مردم آسیای صغیر به پا و شنلی که روی شانه یک شرابه یا منگوله دارد و بیشتر در مجسمه های ایونی دیده شده . پرفسور بارنت آنها را اهل لیدی دانسته است گروه دیگری که شنلی از همین نوع به دوش دارند ، به عنوان ایونی ها شناخته شده اند162 کیلیکی ها163 که تازگی آنها را به عنوان سغدی ها شناخته اند164 در مورد شناسایی خوارزمی ها165 درنگیان ها166 و گاندرها167 و اقوام دیگر شک و تردید وجود دارد . 168
مطالب بسیاری درباره سرزمین ها یا مردم یاد شده در کتیبه های فارسی باستان و نقش برجسته های پیشکش آورندگان در تخت جمشید و نام های ساتراپی ها در منابع کهن یونانی نگاشته شده است و بسیاری نویسندگان در همساز کردن این سه گونه منبع نامبرده کوشیده اند . آشکار است که کتیبه ها از سرزمین ها و مردم امپراتوری یاد می کنند تا ساتراپی ها در صورتی که فهرست خراج هرودوت نارسا است ولی باز هم ممکن است تا حدودی به همانندی در میان منابع گوناگون درباره ساتراپی های امپراتوری از زمان داریوش تا پایان روزگار امپراتوری دست یافت . پارسه میهن اصلی بود که به ویژه از آنجا سرباز و دیوانی برمی خاست و از سوی جنوب تا کرانه اقیانوس گسترده می شد و از سوی مشرق شامل کرمان بود .
پیش از فرو افتادن هخامنشیان . پازارگاد و تخت جمشید دو پایتخت کهن و نو بودند .
ماد از خراج معاف نبود ولی پایگاهی ویژه داشت . زیرا که مادها و پارسیان از دیدگاه مردم دیگر امپراتوری با هم پیوند داشتند .169
حال می رسیم به بررسی جداگانه هر کدام از این اقوام ( نام اقوام در اینجا به صورت الفبایی آمده است ) .
آریان ها یا هرویان : نامشان را نباید با نام آریایی ها اشتباه بگیریم ، این قوم در ناحیه هرات امروزی ، در افغانستان ، مستقر بوده اند . نامشان نیز نمونه ای از تغییر ناشی از صورت میانجی آن در زبان ایونی است . چون نامشان در فارسی باستان Haraiva است ، احتمالاً از ریشه har ، «جاری بودن» که اشاره است به وفور جریان آب در این ناحیه .
آریایی ها یا آریانه ای ها : همان طور که دیدیم ، اقوامی هند و اروپایی زبان هستند که ایران و هند را اشغال کردند . جالب آنکه ، در کتیبه های هخامنشی ، ظاهراً برای نشان دادن طبقه برتر اجتماعی به کار می رود که شامل خاندان ، طایفه و قبیله می شود . پس از دوران هخامنشیان ، بخش شرقی ایران ، میان فارس و سرزمین ماد در غرب و هند و در شرق را آریانا می نامیدند .
آسپیدوفور : در اینجا ترجمه آسان کلمه فارسی باستان takabara است که به برخی از یونانیان اطلاق می شود .
شاید به یونانیانی اطلاق می شده که کلاه گرد داشتند . نام ایشان معمولاً پس از تراکیان یا اسکودراها ذکر می شود و ظاهراً در بخش بری یونان واقع در اروپا ساکن بودند .
آشوریان : به گفته هرودوت ، همراه با بابلیان ، ساتراپی نهم را تشکیل می دهند . واژه ای فارسی که هم بر آنها و هم بر سرزمینشان اطلاق می شود [آثورا] است .
آکوفکیان : یکی از آن قبایل کم اهمیت است که آوردن نامشان در یک فهرست ، در کنار اقوام بزرگ شاهنشاهی هخامنشی جای بسی شگفتی است . نامشان ایرانی است ، آکوفچیه به معنی «کوه نشین»
اتیوپیان (حبشیان) : کمی پس از تهاجم به مصر ، کمبوجیه آنان را مغلوب کرد . پارسیان سرزمین ایشان را kusa می نامند که واژه ای قرضی از زبان بابلی است .
ارخوزیان (رخجیان) : در ناحیه قندهار امروزی در افغانستان ساکن بوده اند . اسم فارسی باستان Harahuvati در هند و ایرانی تاریخی کامل دارد . نامش به معنی « جریان زیاد (آب)» است .
ارمنیان : با این نام که خود به قومشان اطلاق می کنند مشخص نمی شوند . صورت امروزی نامشان Hay است و نام سرزمین ، هیستان . مشخص نیست صورت فارسی ارمینیه از کجا آمده ، همین صورت را یونانیان وام گرفتند .
اسگرتیان : نامشان تنها یک بار در فهرست های اقوام آمده است ولی چند شخصیت کتیبه ها از این قوم هستند که این چه به لحاظ آداب و رسوم و چه به لحاظ زبان به پارسیان باشد . صورت بابلی sagartaia . شاید این صورت مادی نامشان باشد .
امیرگیان یا هومه ورگیان : بنا به تصریح شواهد در کتیبه ها و هرودوت از سکاییان هستند . نام پارسیشان haumavarga است که به ذهن چنین القا می کند که با مراسم هومه مرتبطند ، گیاهی که عصاره آن را می گیرند تا در مراسم یسنه بنوشند . 170
اورتوکوریبانت ها :

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تخت جمشید، نقش برجسته، هخامنشیان، فارسی باستان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد هخامنشیان، فارسی باستان، هند و اروپایی، آسیای صغیر