پایان نامه ارشد رایگان درمورد علوم انسانی، علوم تجربی، کدگذاری محوری

دانلود پایان نامه ارشد

آموزان از رشته های دبیرستان

میزان شناخت دانش آموزان از رشته های تحصیلی در دبیرستان

شناخت خاصی ندارم.

عدم شناخت

15

65.21
میزان شناخت دانش آموزان از رشته های دانشگاه

نمی شناسم.

عدم شناخت

6

26.08

کم می شناسم، در حد اسم و اینکه رشته های مرتبط با آن کدامند.
فقط رشته های مرتبطش را در حد اسم می شناسم.
زیاد نمی شناسم، می دانم رشته های مرتبطش کدامند.
خیلی کم می شناسم، در حد رشته های مرتبط با آن.
فقط می دانم رشته های مرتبطش کدامند.
فقط می دانم رشته های مرتبطش چیست.

شناخت سطحی

7

30.43

رشته ها را زیاد نمی شناسم در حد اینکه چه درسهایی دارد.
در حد اینکه درسهایش چیست و من چه درسهایی را دوست دارم.
شناخت در حد اطلاع از دروس رشته ها

5

21.73

در حد متوسط می شناسم، برنامه ای از اینترنت در مورد آن دانلود کردم .
شناخت در حد متوسط

1

4.34

در حد متوسط می شناسم. قبلا در موردشان خوانده بودم وپیش مشاور رفته بودم.
شناخت
1
4.34

نتایج جدول 3-4 نشان می دهد که 47.82 % از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، شناخت در حد اسم، 26.08% عدم شناخت، 21.73% شناخت در حد اطلاع از دروس رشته ها، 4.34% شناخت متوسط را در مورد رشته های تحصیلی در دبیرستان اظهار نموده اند و همچنین 65.21 % از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، عدم شناخت، 3.43 % شناخت سطحی و 4.34% شناخت در حد متوسط از رشته های تحصیلی در دانشگاه را اظهار کرده اند.
جدول 4-4 نظر دانش آموزان در مورد رشته ادبیات و علوم انسانی
محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
شغلهای آینده انسانی کم است.

محدود بودن گزینه های شغلی

1

4.34

نظر دانش آموزان در مورد رشته ادبیات و علوم انسانی

نظر دانش آموزان در مورد رشته ادبیات و علوم انسانی
سطح رشته انسانی نسبت به رشته های دیگر پایین تر است.
انسانی در آینده شغلهای خوبی ندارد و من شغلهایش را دوست ندارم.

نگرش منفی

2

8.69

با انسانی می توانی به سمت وکالت و حقوق بروی که اصلا دوست ندارم.
در انسانی می توانی وکیل و روان شناس شوی.
در انسانی معمولا وکیل می شوی.
در انسانی وکیل و معلم می شوی.

مشاغل مربوط به رشته انسانی

3

13.04

انسانی را دوست ندارم چون همش حفظیات است.
انسانی حفظیاتش زیاد است.
انسانی بیشتر حفظیات است و ریاضی ندارد.
انسانی حفظیات زیاد دارد.
انسانی فقط حفظیات است.
انسانی بیشتر خواندنی است.
در انسانی باید حفظیاتت خوب باشد.

رشته حفظیات

7

30.43

به نظر من رشته انسانی از همه رشته بهتر است چون راحتر است.
آسان بودن
7
30.43

متقاضیان کنکور در رشته انسانی نسبت به تجربی کمترند.
کم بودن متقاضان در کنکور

1

4.34

جدول 4-4 کدگذاری عبارات مهم در خصوص نظر دانش آموزان در مورد رشته ادبیات و علوم انسانی را نشان می دهد. نتایج جدول نشان می دهد که 4.34 % محدود بودن گزینه های شغلی، 8.69 % مشاغل مربوط به انسانی، 30.43% رشته حفظیات و آسان بودن، 4.34% کم بودن متقاضیان در کنکور را عنوان نموده اند.
جدول 5-4 نظر دانش آموزان در مورد رشته ریاضی فیزیک
محتوا و عبارات مهم
کد گذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
ریاضی تقریبا مثل تجربی است ولی تجربی فیزیک و شیمی بیشتر دارد.
مشابه بودن رشته تجربی و ریاضی

2

8.69

نظر دانش آموزان در مورد رشته ریاضی فیزیک

نظر دانش آموزان در مورد رشته ریاضی فیزیک

ریاضی را دوست ندارم.
ریاضی را دوست ندارم، ریاضی خوب نیست چون من هیچ وقت نمره بالایی نگرفتم.
ریاضی خوب نیست و من دوست ندارم.
اول ریاضی را دوست داشتم ولی دوستانم حرفهایی زدند که بدم آمد و گفتند سخته.

عدم علاقه

4

17.39

ریاضی شغلهای زیادی ندارد.
محدویت در گزینه های شغلی

1

4.34

ریاضی از همه رشته ها بهتر است چون از لحاظ شغلی بهتر است.
دارا بودن گزینه های شغلی بهتر

2

8.69

رشته ریاضی برای دخترها مناسب نیست.
مناسب نبودن برای دخترها
2
8.69

ریاضی رشته سختی است.
ریاضی سخت است.
ریاضی سخت است و من نمی توانم.

دشوار بودن

3

13.04

متقاضیان کنکور در رشته ریاضی کمترند
کم بودن متقاضیان کنکور
2

8.69

همه شغلهای ریاضی مهندسی است.
محدود بودن به شغل مهندسی
4
17.39

کسانی می توانند رشته ریاضی بخوانند که ریاضی و فیزیکشان قوی باشد.
توانمندی لازم برای رشته ریاضی

3

13.04

جدول 5- 4 کدگذاری عبارات مهم در خصوص رشته ریاضی فیزیک را نشان می دهد. نتایج این جدول نشان می دهد که8.69 % از اعضای گروه نمونه مورد بررسی مشابهت رشته تجربی و ریاضی، 117.39% عدم علاقه، 4.34% محدودیت گزینه های شغلی، 8.69 % دارا بودن گزینه های شغلی بهتر و مناسب نبودن برای دخترها، 13.04% دشوار بودن، 8.69% کم متقاضیان در کنکور، 17.34%محدود بودن به شغل مهندسی،13.04% توانمندی لازم برای رشته ریاضی را عنوان نمود ه اند.

جدول 6-4 نظر دانش آموزان در مورد رشته علوم تجربی
محتوا و عبارات مهم
کد گذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
در رشته تجربی می توانی پزشک شوی.
تجربی شغلهایش پزشکی است.
علوم تجربی همه شغلهایش پزشکی است.
در تجربی بیشتر افراد پزشک می شوند.
شغلهای تجربی پزشکی است
محدود بودن گزینه های شغلی به پزشکی

5

21.73

نظر دانش آموزان در مورد رشته علوم تجربی

نظر دانش آموزان در مورد رشته علوم تجربی
تجربی از همه رشته ها بهتر است چون از نظر شغلی بهتر است.
تجربی از همه رشته ها بهتر است چون اگر بخوانی به جاهای بهتری می رسی.

آینده شغلی مناسب

2

8.69

تجربی رشته خیلی سختی است و بیشتر بچه ها از آن می نالند.
تجربی سخت است.
تجربی رشته سختی است و کنکورش هم سخت است.

دشوار بودن

3

13.04

متقاضیان کنکور تجربی بیشتر از همه رشته ها هستند.
زیاد بودن متقاضیان در کنکور

1

4.34

از تجربی خوشم نمی آید چون حفظیات هم دارد و حفظیاتش هم سختر از انسانی است.
تجربی حفظیاتش زیاد و سخت است.
داشتن حفظیات دشوار

2

8.69

شغلهای آینده رشته تجربی زیاد است.
فراوانی گزینه های شغلی
3
13.04

نتایج جدول 6-4 نشان می دهد که 21.73% از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، محدود بودن گزینه های شغلی به پزشکی، 8.69% آینده شغلی مناسب، 13.04% دشوار بودن، 4.34% زیاد بودن متقاضیان در کنکور، 8.69% داشتن حفظیات دشوار، 13.04 % فراوانی گزینه های شغلی را در مورد رشته علوم تجربی عنوان کرده اند.

جدول 7-4 نظر دانش آموزان در مورد رشته فنی و حرفه ای و رشته های نظری
محتوا و عبارات مهم
کدکذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
محتوا و عبارات مهم
کدکذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
فنی کلا کارهای عملی است.

رشته یدی

1

4.34

نظر دانش آموزان در مورد رشته فنی وحرفه ای

رشته های دبیرستان محدودند.
محدود بودن تعداد رشته ها

1

4.34

نظر دانش آموزان در مورد رشته های نظری
اگر نظری را انتخاب کنی آخرش مهندس می شوی، اگر فنی هم انتخاب کنی مهندس می شوی ولی نظری سخت تر است.

آینده شغلی مشابه با رشته ریاضی

2

8.69

رشته های نظری سخت هستند ولی اگر بخوانی می توانی.
رشته ها کلا سختند و باید یکجوری کنار بیاییم.
رشته های نظری از فنی سخت تر است.
همه رشته های نظری سختند.

دشوار بودن

4

17.39

رشته های نظری خوبند بستگی به استعداد دانش آموز دارد.
همه رشته ها خوبند.

نگرش مثبت و اهمیت به استعداد

2

8.69

از رشته های نظری متنفرم.
رشته های نظری را دوست ندارم.

عدم علاقه

2

8.69

نتایج جدول 7-4 نشان می دهد که 4.34% از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، رشته عملی و 8.69% آینده شغلی مشابه با رشته ریاضی را در مورد رشته فنی و حرفه ای اظهار کرده اند و نیز 4.34% از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، محدود بودن تعداد رشته ها، 17.39% دشوار بودن، 4.34% ، 8.69% نگرش مثبت و اهمیت به استعداد و 8.69% عدم علاقه را در مورد رشته های نظری عنوان کرده اند.

جدول 8-4 رشته های تحصیلی منتخب دانش آموزان در دبیرستان و دانشگاه
محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد
کد گذاری محوری
محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد
کد گذاری محوری
علوم تجربی
رشته علوم تجربی

9

39.13

رشته های تحصیلی منتخب دانش آموزان در دبیرستان
نقشه کشی

2

8.69
رشته های دانشگاهی منتخب دانش آموزان دانشگاه
ادبیات و علوم انسانی
رشته ادبیات و علوم انسانی

4

17.39

پزشکی

8

34.78

ریاضی و فیزیک
رشته ریاضی و فیزیک

4

17.39

معماری

3

13.04

فنی و حرفه ای
رشته فنی و حرفه ای

6

26.08

روان شناسی

2

8.69

دبیری ریاضی

1

4.34

داروسازی

1
4.34

خلبانی

1
4.34

حسابداری

1
4.34

فاقد انتخاب

4
17.39

نتایج جدول 8-4 نشان می دهد که 39.13% از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، رشته علو تجربی را به عنوان رشته تحصیلی انتخابی خود عنوان کرده اند. 17.39% رشته ادبیات و علوم انسانی را انتخاب کرده اند. 17.39% رشته ریاضی فیزیک را عنوان کرده اند و 17.39% رشته فنی و حرفه ای را به عنوان رشته منتخب خود در دبیرستان اظهار نموده اند و نیز 8.69% از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، رشته نقه کشی، 34.78% پزشکی، 13.04% معماری، 8.69% روانشناسی، 4.34% دبیری ریاضی، داروسازی، حسابداری و خلبانی را به عنوان رشته های تحصیای مورد علاقه خود در دانشگاه اظهار نموده اند.
جدول 9-4 دلایل انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان در دبیرستان
محتوا و عبارات مهم
کد گذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
به این رشته علاقه دارم گفتم حتما می توانم.
علاقه دارم.
کلا دوستش دارم، نمی دانم چرا.
از بچگی رشته تجربی را دوست داشتم.

علاقه مندی به رشته

9

39.13

دلایل انتخاب رشته مورد علاقه دانش آموزان در دبیرستان
به علوم علاقه دارم.
زیست را دوست دارم.
ادبیات و تاریخ را دوست دارم.
فلسفه و کلا حفظیات را دوست دارم.
زیست و فیزیک را دوست دارم.
ادبیات و تاریخ را دوست دارم.
ریاضی را دوست دارم.
کارهای عملی را دوست دارم.

علاقه مند بودن به دروس

11

47.82

پسر خالم این رشته را انتخاب کرده و می گوید خوب است.
خانم عمویم این رشته را انتخاب کرده و می گوید رشته خوبی است.
دختر خالم حسابداری خوانده و می گوید خوب است.
از بچگی همه فامیل یکسره می گفتند باید تجربی اتخاب کنی.
همه اطرافیانم می گفتند حفظیاتت خوب است و انسانی انتخاب کنی بهتر است.
حرفهای دوستانم روی من اثر گذاشته است.
برادرم چون این رشته را انتخاب کرده می تواند به من کمک کند.
چون پدر و مادرم رشته شان تجربی بوده علاقه مرا به این سمت برده اند.
اول دوست داشتم رشته ریاضی را انتخاب کنم ولی پدرم نظرم را عوض کرد و گفت تجربی خیلی بهتر است.

تأثیر پذیری از اطرافیان(اقوام،دوستان، والدین)

8

34.78

نمره علومم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد جمعیت شناختی، نظریه زمینه ای، کدگذاری باز Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد رشته تحصیلی، انتخاب رشته، کدگذاری محوری