پایان نامه ارشد رایگان درمورد عزت نفس، همسانی درونی، استعداد اعتیاد

دانلود پایان نامه ارشد

بيني و عزت نفس و رابطه منفي (تعديل كننده) با ميزاني از اضطراب دارد. اگرچه خود فرايند پذيرش، خوب است اما براي بسياري از وقايع، سطوح خيلي بالاي پذيرش مي تواند نشانگر نوعي از كناره گيري حسي شود و به احساس عدم توانايي در تأثيرگذاري روي وقايع منجر گردد (گارنفسكي،2002).
• نشخوار ذهني : تفكر مداوم به احساسات و تفكرات همراه با اتفاق ناخوشايند بدون اقدام به اصلاح محيط بلاواسطة مؤثر(گارنفسكي ،کومر، کرائیج،2002). اثبات شده است كه شيوه مقابله اي نشخوار ذهني با سطوح بالاي افسردگي همراه مي باشد و البته اين نحوة تفكر تا حدي هم به مقابله مؤثر با شرايط تنيدگي زا كمك مي كند گارنفسكي ،2002؛کومر، کرائیج،2002).
• تمركز مجدد مثبت: فكر كردن درباره وقايع مثبت به جاي وقايع منفي. تحقيقات نشان داده اند كه اين راهبرد به خودي خود تأثير مثبت روي سلامت رواني انسان ها دارد؛ اما به كارگيري اين راهبرد در سطوح بالا مي تواند به عنوان ترك رابطه رواني محسوب گردد. گمان بر اين است كه اين راهبرد در كوتاه مدت ياري دهنده ولي در بلند مدت مانع از مقابله سازنده با رويداد منفي گردد (گارنفسكي،2002).
• تمركز مجدد بر برنامه ريزي: تفكر درباره برنامه هايي كه براي مداخله در اتفاقات طرح ريزي مي شود، يا تفكر روي طرحي كه موقعيت ها را تغيير مي دهد. اين راهبرد لزوما یك راهبرد مقابله شناختي مثبت است . اين راهبرد مقابله شناختي متمركز بر عمل است يعني صرفا شناختي نيست بلكه همراه با عمل مي گردد و رفتاري حقيقي به دنبال دارد. توجه مجدد همراه با عمل مي گردد و رفتاري حقيقي به دنبال دارد. توجه مجدد به برنامه ريزي ميان مقابله مواجهه اي (تلاش پرخاشگرانه براي مواجهه با موقعيت) و حل مسأله برنامه ريزي شده تمايز قائل مي شود. حل مسأله برنامه ريزي شده شامل دو مؤلفه مي باشد؛ الف) شناختي: رويكرد تحليلي به مسأله داشتن؛ ب) رفتاري: تلاش رفتاري براي تغيير موقعيت. اين راهبرد همچنين ميان دو حوزه از مقابله مسأله محور تمايز قائل مي شود: الف) حوزه رفتاري محور (مقابله فعال)؛ ب) حوزه شناختي محور (برنامه ريزي). بنابراين اين راهبرد درهم آميزنده عناصر شناختي و رفتاري مي باشد، كاربرد برنامه ريزي به عنوان يك راهبرد با خوش بيني و عزت نفس رابطه مثبت و با اضطراب رابطه منفي دارد (گارنفسكي،2002).
• ارزيابي مجدد مثبت: معناي مثبت بخشيدن به وقايع و اتفاقات دوران رشد و فكر كردن به اينكه اين اتفاقات مي توانند فرد را قوي تر كنند و يا جستجوي جنبه هاي مثبت يك اتفاق؛ اين راهبرد نيز با خوش بيني و عزت نفس رابطه مثبت و با اضطراب رابطه منفي دارد (گارنفسكي،2002).
• ديدگاه پذيري: اتخاذ اين ديدگاه يا نحوه تفكر كه وقتي يك سري از عوامل با هم همراه شوند و يا نقش يك سري عوامل ديگر اگر ضعيف شود اتفاقي خواهد افتاد. اين راهبرد با انواع گوناگوني از بيماري هاي رواني همبستگي نشان مي دهد(گارنفسكي،2002).
• فاجعه انگاري: فكر كردن به اينكه اتفاق رخ داده چقدر وحشتناك بوده و اين اتفاق بدترين چيزي است كه در زندگي هر كسي رخ مي دهد. كاربرد زياد اين راهبرد به مشكلات هيجاني و بيماري هاي رواني منجر مي شود در كل اين راهبرد به نظر مي رسد كه با غير انطباقي بودن، پريشاني هيجاني و افسردگي مرتبط باشد (گارنفسكي،2002).
• ملامت ديگران: نحوه تفكري مبتني بر اينكه ديگران مسئول و مقصر اتفاق بدي كه براي شما رخ داده هستند. مطالعات نشان داده اند كه تمام نمونه هايي كه تجارب منفي دارند شخص ديگري را در اين رويداد مقصر مي دانند و به سرزنش او مي پردازند، چنانچه گفته مي شود كه سرزنش و مقصر دانستن ديگران با بهزيستي هيجاني ضعيف همراه مي باشد و در سطح عملكردي با مشكلات رفتاري همراه مي شود. سرزنش خود و ديگران سبك هاي اسنادي هر فردي هستند، طرز تفكري دروني، باثبات و كلي بودن عليت تجارب و وقايع بخصوص وقايع منفی (گارنفسكي،2002).
امین آبادی و همکاران (1390)، به منظور اعتبار یابی پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی پرسشنامه را بر روي 260 دانش آموز با ميانگين سني 85/15 (68/0Sd=)، تحليل هاي آماري بر روي داده هاي حاصل از پرسشنامه ها انجام گرفت. نخستين گام در جهت اجراي تحليل عاملي بر روي مجموعهاي از ماده ها، اجراي تستهاي KMO وكرويت بارتلت ميباشد. بدين نحو كه اگر آزمونهاي بارتلت و KMO به ترتيب معنادار و غيرمعنادار باشند، شروط لازم براي كفايت نمونه و اجراي تحليل عاملي مهيا است. آزمون بارتلت با درجة آزادي 630 در سطح001/0 p= معنادار، و آزمون KMO معادل 710/0 بدست آمد و بنابراين داده ها براي اجراي تحليل عاملي متناسب هستند. نتایج را در جدول 3-3 ملاحظه می شود .
جدول 3-3 شاخص هاي معناداري داده ها در اجراي اول

شاخص ها

اندازه KMO

مجذور كاي آزمون بارتلت

درجه آزادی

سطح معنا داری
معناداري
710/0
755/1668
630
0001/0

36 مادة پرسشنامة تنظيم هيجان شناختي توسط تحليل عاملي اكتشافي با روش تحليل مؤلفة اصلي مورد بررسي قرار گرفت. نقطة برش انتخاب شده در اين تحليل 25 صدم انتخاب و روش 4 عاملي انتخاب شد.
جدول3- 4 ماتريس مؤلفه چرخشي براي 4 عامل تنظيم هيجان را نشان مي دهد (سؤال ها بر اساس وزن عاملي آمده است). چنانچه جدول 3-4 نشان مي دهد ماده هاي 35،20،21،6،2،16،34،7،11،27، يا در هيچ كدام از چهار عامل جاي نگرفته اند و يا با اختلاف بسيار جزيي (زیر 30/0) در دو عامل جا گرفته اند بنابراين مي توان آنها را حذف كرد. با حذف اين ماده ها 36 ماده به 26 ماده كاهش يافت و خرده مؤلفه ها با نظر سه استاد متخصص دوباره نام گذاري شدند. محاسبه اعتبار 26 سؤال باقي مانده از پرسشنامه 36 سئوالی با استفاده از روش آلفاي كرونباخ 75/0 بدست آمد.

جدول 3- 4 ماتريس چرخشي براي 4 عامل تنظيم هيجان
شماره ماده
1
2
3
4
30
628/0

10
591/0

19
586/0

8
557/0

28
546/0

17
520/0

12
513/0

26
487/0

1
477/0

3
470/0

35
430/0

429/0
20
411/0

21
403/0

23

691/0

14

668/0

32

574/0

29

477/0

5

472/0

15

418/0

6

2

16

31

664/0

13

651/0

22

631/0

4

591/0

25

531/0

33

448/0
487/0

24

415/0
439/0

34

7

11

18

36

9

27

جدول3- 5 خرده مقياس هاي پرسشنامه 26 سؤالی را به همراه شماره سؤال ها و اعتبار هر خرده مؤلفه نشان مي دهد. براي محاسبه همساني دروني اين پرسشنامه از روش همبستگي خرده مؤلفه ها با كل پرسشنامه استفاده شد.
جدول3- 5 ضريب اعتبار و سوال هاي هر خرده مقياس
خرده مؤلفه ها
ضريب اعتبار
ماده هاي هر مؤلفه
سرزنش خود وفاجعه آميزپنداري
77/0
1،4،5،7،8،12،14،15،16،20،21،23
كنارآمدن و پذيرش
70/0
2،10،11،18،22،25
مثبت انديشي
76/0
3،9،17،19،24
سرزنش ديگران
64/0
26 ،13 ،6

همبستگي خرده مؤلفه ها با كل پرسشنامه در جدول3-5 نشان داده شده است.چنانچه در جداول3-5 و 3-6 مشاهده می شود، جز در مؤلفه سرزنش خود كه دختران نمرات بالاتري كسب كرده اند در بقيه موارد پسران تفاوت ها در چهار خرده مؤلفه معنادار است ولي در مؤلفه مثبت انديشي اين تفاوت ها به طور معناداري آشكارترند. ولي اين معناداري در نمره كل به چشم نمي خورد.

جدول 3- 5 همبستگي خرده مؤلفه ها با نمره كل پرسشنامه
خرده مؤلفه ها
نمره كل تنظيم هيجان
سرزنش خود
85/0
كنار آمدن
70/0
مثبت انديشي
53/0
سرزنش ديگران
43/0

جدول3-6 آزمون t براي مقايسه 4 مؤلفه و نمره كل تنظيم هيجان شناختي در دختران و پسران
جنسيت
نقاط درصدي
پسر
دختر
10
63
66
20
70
71
30
77
75
40
80
78
50
83
81
60
86
84
70
88
7/87
80
94
91
90
98
96

3-3-4 بررسی پایایی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان
برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب همسانی درونی که از طریق آلفای کرونباخ محاسبه می شود، استفاده گردید. در این روش ابتدا ضریب آلفای کلی پرسشنامه بدست آمده و سپس با محاسبه ضریب آلفا با توجه به تک تک سوالات ، سوالات نامناسب شناسایی می شوند .
مقدار ضریب کلی در جدول 3-7 آمده است .
جدول 3-7 مقدار ضریب آلفای محاسبه شده
آلفای کرونباخ کلی

تعداد سئوالات
تعداد نمونه
83/0
26
106

همانگونه که از جدول فوق مشخص است مقدار ضریب آلفای محاسبه شده برابر 83/0 می باشد که ضریب پایایی قابل قبولی می باشد.
در مرحله بعدی جهت حذف سئوالات نامناسب با محاسبه ضریب آلفا با توجه به تک تک سوالات در جدول 3-8 پرداخته شده است :

جدول 3-8 محاسبه ضریب آلفا با توجه به تک تک سوالات

میانگین مقیاس در صورت حذف سئوال
واریانس مقیاس در
صورت حذف سئوال
همبستگی کلی
سئوال
تصحیح شده
آلفای کلی در صورت حذف سئوال
شماره سئوال
05/77
303/163
397/0
833/0
1
19/76
212/162
492/0
830/0
2
58/76
445/163
433/0
832/0
3
10/76
456/166
295/0
837/0
4
75/76
192/164
336/0
835/0
5
33/77
033/170
206/0
839/0
6
74/76
587/161
471/0
830/0
7
76/28
633/161
494/0
829/0
8
05/77
188/161
466/0
830/0
9
97/75
780/161
494/0
829/0
10
08/76
697/165
370/0
834/0
11
73/76
201/164
407/0
833/0
12
10/77
522/167
292/0
836/0
13
13/76
163/161
487/0
829/0
14
21/77
118/167
285/0
837/0
15
38/76
590/161
457/0
.831/0
16
81/76
269/168
253/0
838/0
17
06/76
854/166
321/0
835/0
18
75/76
749/173
061/0
845/0
19
14/77
627/163
360/0
834/0
20
66/76
665/164
391/0
833/0
21
18/76
244/162
510/0
829/0
22
47/76
242/161
453/0
831/0
23
63/76
235/166
276/0
838/0
24
08/76
251/163
422/0
832/0
25
29/77
742/166
322/0
835/0
26

همانگونه که از جدول3-8 مشخص است سئوال 19 که با رنگ قرمز مشخص شده اند سئوال نامناسب تشخیص داده شده و در صورت حذف آن ضریب پایایی تا حدودی افزایش می یابد.
3-3-5 پرسشنامه پذیرش اعتیاد(AAS)379 و مقیاس استعدادالکل یا می بارگی مک اندرو380 MAC-R :
برای سنجش استعداد اعتیاد از مقیاس پذیرش اعتیاد (AAS )، و مقیاس استعدادالکل یا می بارگی مک اندرو (MAC-R ) استفاده شد. پرسشنامه سنجش اعتیاد درایران هنجاریابی شده است ( مینویی وصالحی، 1382) .
مقیاس AASتوسط ويد381 و همكاران در سال 1992 ابداع شد . ويد و همكاران معتقدند كه هدف از ابداع AAS ، كاربرد MMPI براي ارزيابي ميل مراجع در مورد ارائه گزارش مشكلات برخاسته از سوءمصرف مواد و الكل است . اين نوع مقياس به عنوان مقياسي مستقيم382 شناخته مي شود. چرا كه ويد و همكاران براي ابداع اين مقياس موادي از خزانه سؤالات MMPI را كه به طور طور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بیش فعالی، مصرف مواد، کمبود توجه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های بیش فعالی، کمبود توجه، تنظیم شناختی هیجان