پایان نامه ارشد رایگان درمورد طیفسنجی، مطالعۀ، فسفاتی،

دانلود پایان نامه ارشد

از pEG به H2O، نانوذرات کروی شکل نیکل فسفات با قطر متوسط 90 نانومتر بهوجود آمدند. سنتز غربالهای مولکولی نیکل فسفات دوپه شده با کبالت نیز انجام شد که در نسبتهای مولی پائین کبالت، فاز CoVSB-5 تشکیل شد.
در فصل ششم، چندین نوع غربال مولکولی روی فسفات با روش هیدروترمال معمول و MAH و با استفاده از 2-HETMAOH بهعنوان قالب دهنده جدید سنتز شدند. در سنتز روی فسفات در محیط آبی، اثر مهمی با تابش ریزموج با همزدن معمولی و فراصوت مشاهده شد که ریخت و اندازۀ بلورهای روی فسفات تشکیل شده شدیداً تحت تأثیر روش همزدن در طی مخلوط کردن اولیه قرار گرفت. متوسط اندازۀ ذرات بلورها با اعمال فراصوت افزایش یافت که نشان میدهد سرعت رشد و نمو بلورها نسبت به سرعت هستهزایی بهدلیل تقویت فرآیند انتقال جرم بیشتر شده است. بلورهای میلهای شکل β−Zn3(PO4)2.4H2O خالص در در نسبتهای پائین حجمی اتیلن گلیکول- آب (1 : 4 و 3 : 7) حاصل شدند، اما در نسبت حجمی 2 : 3 از EG به H2O بلورهای کروی شکل تشکیل شدند که مشخصۀ فاز فوق را نداشتند.
در فصل هفتم، غربالهای مولکولی و نانوذرات نیکل فسفات برای اصلاح الکترودهای خمیر کربن استفاده شده و سپس این الکترودها برای الکتروکاتالیز اکسایش متانول و اندازهگیری داروها بهکار برده شدند. نتایج نشان داد که واکنش اکسایش کاتالیزی متانول به محض تشکیل گونههای اکسید- هیدروکسید نیکل بهطور الکتروشیمیایی در اثر اکسایش آندی نیکل هیدروکسید، در سطح الکترود خمیر کربن اصـلاح شده اتفـاق میافـتد. بطوریکه مولکولهای متانول بهطور ترجیحی بر روی محلهای NiOOH ایجاد شده جذب سطحی شده و سپس اکسید میگردند. لذا گونههای NiOOH بهعنوان یک کاتالیزور خوب در اکسایش متانول عمل کردند. مطابق نظرات ارائه شده در منابع علمی، مرحلۀ تعیین کنندۀ سرعـت در فرآیند الکترواکسـایش الکلهای نوع اول نظیر متانول بر روی الکترودهای اصلاح شده توسط ترکیبات نیکل از طریق یک واکنش شیمیایی میباشد. اندازهگیری داروهای پاراستامول، فنیل افرین هیدروکلرید، و کلرو فنیر آمین مالئات توسط الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانوذرات نیکل فسفات به روش پالس ولتامتری تفاضلی انجام گردیـد. منحنی درجهبندی با رسم جریان پیک آندی برحسب غلظت هر دارو برای اندازهگیری داروهای فوق در محصولات دارویی بهکار برده شد. مقادیر میانگین درصد خطای نسبی پائین و میانگین درصد بازیافت خوب برای نمونههای مجهول نشان دهندۀ دقت و صحت خوب مدلهای ساخته شده میباشد.
در فصل هشتم، اندازهگیری همزمان ویتامین B12، متیلکوبال آمین و کوآنزیم B12 توسط روش درجهبندی چندمتغیره-1 (MVC1) (نظیر مـدلهای PLS1،OSC/PLS ، PCR و HLA) بـا استفاده از دادههای استـخراج شده از طیفهای UV-Vis انجام شد و مـدلهای ساختـه شده برای اندازهگیری ویتامینهای فوق در نمونههای مصنوعی و دو نمونه آمپول بهکار برده شدند. مقادیر میانگین درصد خطای نسبی پائین برای نمونههای آزمایشی و میانگین درصد بازیافت بالا برای نمونههای مصنوعی و مجهول نشان دهندۀ دقت و صحت خوب مدلهای ساخته شده میباشد. برای ویتامین B12 و متیلکوبال آمین با مدل OSC/PLS و برای کوآنزیم B12 با مدل HLA بهترین نتایج با کمترین خطای پیشبینی و درصد بازیافت خوب حاصل شد. اندازهگیری همزمان داروهای پاراستامول (PAR)، فنیل افرین هیدروکلرید (PHE) و کلرو فنیر آمین مالئات (CLP) توسط روش MVC1 (نظیر مدلهای PLS1، PCR و HLA) با استفاده از دادههای حاصل از طیفسنجی UV-Vis انجام شد. همچنین مدلهای ساخته شده برای اندازهگیری داروهای فوق در نمونههای مصنوعی و یک قرص ترکیبی با نام بایولنول کولد فورت بهکار برده شد. مدلهای PLS1، PCR و HLA به ترتیب برای داروهای PAR، PHE و CLP بهترین نتایج با کمترین خطای پیشبینی و درصد بازیافت خوب ارائه دادند. این مدلها میتواند یک روش صحیح و دقیق برای اندازهگیری همزمان داروهای PAR، PHE و CLP در فرآیندهای کنترل کیفی معمول در آزمایشگاههای داروسازی فراهم کنند. در مقایسه با کارهای قبلی نظیر روشهای جداسازی، روش MVC1 بهکار برده شده در این تحقیق اقتصادیتر و سادهتر بوده و نیاز به روشهای پیشآمادهسازی نمونه نداشتند.

پیشنهادات برای کارهای آینده:
1- استفاده از طیفسنجی 29Si NMR، 31P NMR و 27Al NMR برای مطالعۀ تشکیل کمپلکسها در محلولهای سیلیکوآلومینوفسفاتی در محیطهای آبی و الکلی.
2- استفاده از طیفسنجی 31P NMR برای مطالعۀ تشکیل کمپلکسها در محلولهای روی فسفات و فسفاتهای فلزی دیگر در محیطهای آبی و الکلی.
3- استفاده از طیفسنجی NMR حالت جامد هستههایی نظیر آلومینیوم، فسفر، سیلیس و … برای مطالعۀ ساختار شبکه غربالهای مولکولی سنتزی.
4- سنتز غربـالهای مولکولی آلومینوفسفات، نیکل فسفات، روی فسفات، سیلیـکوآلومینوفسفات و فسفـاتهای دیگر با استفاده از قالب دهندههای جدید و مایعات یونی بهعنوان حلال و قالب دهنده.
5- اصلاح خواص غربالهای مولکولی سنتزی پایۀ فسفاتی با عناصر واسطه و بررسی خواص جذب سطحی و مبادلۀ یون آنها نظیر استفاده برای حذف فلزات سنگین.
6- استفاده از غربالهای مولکولی سنتزی پایۀ فسفاتی اصلاح شده با عناصر واسطه نظیر کبالت، کروم و پلاتین برای اصلاح خواص الکترودهای خمیر کربن و استفاده از این الکترودها برای اندازهگیری داروها و مطالعه واکنشهای الکتروکاتالیزوری.
7- استفاده از غربالهای مولکولی سنتزی پایۀ فسفاتی اصلاح شده برای کاتالیز کردن واکنشهای آلی.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بخش اقتصاد، دینامیکی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره دیوان بین المللی، حقوق بشر دوستانه، محیط زیست، مخاصمات مسلحانه