پایان نامه ارشد رایگان درمورد ضریب همبستگی، سطح معنادار، هوش سازمانی، رفتار شهروندی

دانلود پایان نامه ارشد

جدیت در کار
ضریب همبستگی
**514/0
1

سطح معناداری
000/0

روابط سالم و انسانی در محل کار
ضریب همبستگی
**623/0
**560/0
1

سطح معناداری
000/0
000/0

روح جمعی و مشارکت در کار
ضریب همبستگی
**713/0
**641/0
**637/0
1

سطح معناداری
000/0
000/0
000/0

** معناداری همبستگی در سطح خطا 0.05.
منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر
با دقت در نتایج بدست آمده، این نتیجه حاصل میشود که میان ابعاد دلبستگی و علاقه به کار و روح جمعی و مشارکت در کار ضریب همبستگی بیشتری و ارتباط قویتری وجود دارد.
4-3-4-2) بررسی ارتباط میان ابعاد هوش سازمانی
در پژوهش حاضر برای متغیر هوش سازمانی بر اساس نظر آلبرخت هفت بعد در نظر گرفته شد که عبارتند از چشمانداز راهبردی، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، دانش کاربردی، روحیه و فشار عملکرد. ارتباط این ابعاد نیز از طریق شاخص ضریب همبستگی اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول شماره 4-11 ارائه میشود.
جدول 4-11) ماتریس همبستگی ابعاد هوش سازمانی

چشمانداز راهبردی
سرنوشت مشترک
میل به تغییر
اتحاد و توافق
دانش کاربردی
روحیه
فشار عملکرد
چشمانداز راهبردی
ضریب همبستگی
1

سطح معناداری

سرنوشت مشترک
ضریب همبستگی
**681/0
1

سطح معناداری
000/0

میل به تغییر
ضریب همبستگی
**704/0
**655/0
1

سطح معناداری
000/0
000/0

اتحاد و توافق
ضریب همبستگی
**603/0
**671/0
**681/0
1

سطح معناداری
000/0
000/0
000/0

دانش کاربردی
ضریب همبستگی
**701/0
**540/0
**655/0
**587/0
1

سطح معناداری
000/0
000/0
000/0
000/0

روحیه
ضریب همبستگی
**662/0
**771/0
**763/0
**690/0
**670/0
1

سطح معناداری
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0

فشار عملکرد
ضریب همبستگی
**659/0
**667/0
**637/0
**575/0
**701/0
*578/0
1

سطح معناداری
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0

** معناداری همبستگی در سطح خطا 0.05
منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر
همانطور که مشخص است، تمامی ابعاد هوش سازمانی دارای رابطه مثبت و معناداری با یکدیگر هستند؛ همچنین، ضریب همبستگی میان ابعاد سرنوشت مشترک و روحیه دارای بیشترین مقدار و میان ابعاد سرنوشت مشترک و دانش کاربردی دارای کمترین مقدار است.
4-3-4-3) بررسی ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
ابعاد در نظر گرفته شده برای متغیر رفتار شهروندی سازمانی بر اساس نظر پودساکف عبارتند از نوع دوستی یا رفتار یاری دهنده، رفتار مؤدبانه کاری، وظیفه شناسی و وجدان کاری، جوانمردی و مروت و اخلاق اجتماعی که ارتباط میان آنها و متغیر رفتار شهروندی سازمانی از طریق شاخص ضریب همبستگی اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول شماره 4-12 ارائه میشود.
جدول 4-12) ماتریس همبستگی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

نوع دوستی
رفتار مؤدبانه کاری
وظیفه شناسی
جوانمردی و مروت
اخلاق اجتماعی
نوع دوستی
ضریب همبستگی
1

سطح معناداری

رفتار مؤدبانه کاری
ضریب همبستگی
245/0
1

سطح معناداری
000/0

وظیفه شناسی
ضریب همبستگی
237/0
**197/0
1

سطح معناداری
000/0
003/0

جوانمردی و مروت
ضریب همبستگی
393/0
**172/0
**220/0
1

سطح معناداری
000/0
010/0
001/0

اخلاق اجتماعی
ضریب همبستگی
250/0
110/0-
**187/0
**309/0
1

سطح معناداری
000/0
100/0
005/0
000/0

** معناداری همبستگی در سطح خطا 0.05
منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر

از آنجایی که در مدل مفهومی ابتدا ارتباط اخلاق‬کار با رفتار شهروندی سازمانی مورد سنجش قرار گرفته و سپس رفتار شهروندی سازمانی با هوش سازمانی بررسی شده و در نهایت ارتباط میان دو متغیر اصلی مدنظر بوده است، توالی ارتباط میان ابعاد نیز بر همین مبنا پایه‬ریزی شده است.
4-3-4-4) بررسی ارتباط میان ابعاد اخلاق‬کار و رفتار شهروندی سازمانی
در ابتدا ابعاد چهارگانه اخلاق‬کار شامل دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار با ابعاد پنج گانه رفتار شهروندی سازمانی شامل نوع دوستی یا رفتار یاری دهنده، رفتار مؤدبانه کاری، وظیفه شناسی و وجدان کاری، جوانمردی و مروت و اخلاق اجتماعی مورد بررسی قرار می‬گیرد. ارتباط میان ابعاد با استفاده از شاخص ضریب همبستگی اسپیرمن سنجیده شده و در جدول 4-13 خلاصه می‬گردد. قابل ذکر است به دلیل اینکه ارتباط میان ابعاد هر متغیر در بخش قبل گزارش شد از تکرار آن در این قسمت خودداری شده است و تنها در جداول مربوطه ارتباط میان ابعاد دو متغیر گزارش میشود.

جدول 4-13) ماتریس همبستگی میان ابعاد اخلاق‬کار و رفتار شهروندی سازمانی

دلبستگی و علاقه به کار
پشتکار و جدیت در کار
روابط سالم و انسانی در محل کار
روح جمعی و مشارکت در کار
نوع دوستی
ضریب همبستگی
**302/0
**342/0
**263/0
**364/0

سطح معناداری
000/0
000/0
000/0
000/0
رفتار مؤدبانه کاری
ضریب همبستگی
**301/0
**331/0
**216/0
**289/0

سطح معناداری
000/0
000/0
001/0
000/0
وظیفه شناسی
ضریب همبستگی
**287/0
**282/0
**231/0
**226/0

سطح معناداری
000/0
000/0
000/0
001/0

ادامه جدول 4-13) ماتریس همبستگی میان ابعاد اخلاق‬کار و رفتار شهروندی سازمانی

دلبستگی و علاقه به کار
پشتکار و جدیت در کار
روابط سالم و انسانی در محل کار
روح جمعی و مشارکت در کار
جوانمردی و مروت
ضریب همبستگی
**278/0
**222/0
**241/0
**242/0

سطح معناداری
000/0
001/0
000/0
000/0
اخلاق اجتماعی
ضریب همبستگی
098/0
066/0
145/0
059/0

سطح معناداری
141/0
326/0
030/0
380/0
** معناداری همبستگی در سطح خطا 0.05
منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر

همانطور که جدول فوق و نتایج نشان می‬دهد تمامی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی به جز بعد اخلاق اجتماعی دارای ارتباط مثبت و معنادار با ابعاد اخلاقکار میباشند. همچنین می‬توان استنباط نمود که بعد نوع دوستی در رفتار شهروندی سازمانی و بعد روح جمعی و مشارکت در کار بیشتر ارتباط را نسبت به بقیه ابعاد دارند؛ که این نشان می‬دهد کارکنان به مشارکت و نوع دوستی اهمیت فراتری میدهند.
4-3-4-5) بررسی ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و هوش سازمانی
در مرحله دوم بررسی ارتباط میان ابعاد، ارتباط ابعاد پنج‬گانه رفتار شهروندی سازمانی با ابعاد هفت‬گانه هوش سازمانی شامل چشمانداز راهبردی، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، دانش کاربردی، روحیه و فشار عملکرد سنجیده میشود. در این قسمت نیز به جهت خلاصه کرده نتایج تنها ارتباط میان ابعاد دو متغیر ذکر می‬گردد.
جدول 4-14) ماتریس همبستگی میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و هوش سازمانی

نوع دوستی
رفتار مؤدبانه کاری
وظیفه شناسی
جوانمردی و مروت
اخلاق اجتماعی
چشم‬انداز راهبردی
ضریب همبستگی
**346/0
007/0
103/0
**372/0
**454/0

سطح معناداری
000/0
918/0
124/0
000/0
000/0
ادامه جدول 4-14) ماتریس همبستگی میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و هوش سازمانی

نوع دوستی
رفتار مؤدبانه کاری
وظیفه شناسی
جوانمردی و مروت
اخلاق اجتماعی
سرنوشت مشترک
ضریب همبستگی
**301/0
084/0-
010/-0
**303/0
**513/0

سطح معناداری
000/0
210/0
886/0
000/0
000/0
میل به تغییر
ضریب همبستگی
**212/0
126/0-
079/0
**358/0
**465/0

سطح معناداری
001/0
059/0
236/0
000/0
000/0
روحیه
ضریب همبستگی
**392/0
098/0-
*132/0
**462/0
**606/0

سطح معناداری
000/0
144/0
047/0
000/0
000/0
اتحاد و توافق
ضریب همبستگی
**305/0
067/0-
**153/0
**508/0
**420/0

سطح معناداری
000/0
318/0
022/0
000/0
000/0
دانش کاربردی
ضریب همبستگی
**213/0
119/0-
025/0-
**319/0
**435/0

سطح معناداری
001/0
075/0
710/0
000/0
000/0
فشار عملکرد
ضریب همبستگی
**222/0
076/0-
**156/0
**390/0
**398/0

سطح معناداری
001/0
255/0
019/0
000/0
000/0
** معناداری همبستگی در سطح خطا 0.05
منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر

همانطور که نتایج نشان میدهد رفتار مؤدبانه کاری در این قسمت نیز با هیچ کدام از ابعاد هوش سازمانی دارای ارتباط معنادار نمی‬باشد و نسبت به تمامی ابعاد به جز بعد چشم‬انداز راهبردی دارای رابطه معکوس و منفی است. همچنین میتوان چنین نتیجه گرفت که بعد سرونوشت مشترک و اخلاق اجتماعی بیشترین ارتباط را با هم دارند.
4-3-4-6) بررسی ارتباط میان ابعاد اخلاقکار و هوش سازمانی
در این قسمت نیز با استفاده از شاخص ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط میان چهار بعد اخلاقکار (دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار) و هفت بعد هوش سازمانی (چشمانداز راهبردی، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، دانش کاربردی، روحیه و فشار عملکرد) مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به تحلیلهای صورت گرفته نتیجه ارتباط هر یک از ابعاد به شرح زیر است:
چشمانداز راهبردی دارای رابطه مثبت و معنادار با دلبستگی و علاقه به کار و عدم رابطه معنادار با پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار.
سرنوشت مشترک عدم رابطه معنادار با دلبستگی و علاقه به کار، روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار و دارای رابطه منفی با پشتکار و جدیت در کار.
میل به تغییر عدم رابطه معنادار با تمامی ابعاد اخلاقکار.
اتحاد و توافق و روحیه دارای رابطه مثبت و معنادار با تمامی ابعاد اخلاقکار.
دانش کاربردی عدم رابطه معنادار با دلبستگی و علاقه به کار، روابط سالم و انسانی در محل کار و دارای رابطه منفی با روح جمعی و مشارکت در کار و پشتکار و جدیت در کار.
فشار عملکرد دارای رابطه معنادار با دلبستگی و علاقه به کار و عدم رابطه معنادار با روابط سالم و انسانی در محل کار، روح جمعی و مشارکت در کار و پشتکار و جدیت در کار.
خلاصه تحلیل نتایج ارتباط میان ابعاد دو متغیر اخلاقکار و هوش سازمانی در جدول شماره 4-15 آورده میشود.
بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده می‬توان چنین استنباط نمود که بعد اتحاد و توافق و روحیه در هوش سازمانی با تمامی ابعاد اخلاقکار (دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار) دارای بیشترین رابطه معنادار و مثبت است. همچنین نتایج نشان از عدم ارتباط میان بعد سرنوشت مشترک و میل به تغییر در هوش سازمانی با تمامی ابعاد اخلاقکار است.
جدول 4-15) ماتریس همبستگی میان ابعاد اخلاقکار و هوش سازمانی

دلبستگی و علاقه به کار
پشتکار و جدیت در کار
روابط سالم و انسانی در محل کار
روح جمعی و مشارکت در کار
چشمانداز راهبردی
ضریب همبستگی
*159/0
066/0
122/0
082/0

سطح معناداری
017/0
327/0
067/0
222/0
سرنوشت مشترک
ضریب همبستگی
111/0
010/0-
086/0
039/0

سطح معناداری
095/0
883/0
197/0
559/0
میل به تغییر
ضریب همبستگی
047/0
027/0
098/0
013/0

سطح معناداری
480/0
682/0
142/0
848/0
روحیه
ضریب همبستگی
*150/0
*148/0
**195/0
*167/0

سطح معناداری
024/0
027/0
003/0
012/0
اتحاد و توافق
ضریب همبستگی
**190/0
**216/0
**205/0
*159/0

سطح معناداری
004/0
001/0
002/0
017/0
دانش کاربردی
ضریب همبستگی
015/0
007/0-
078/0
028/0-

سطح معناداری
821/0
918/0
243/0
676/0
فشار عملکرد
ضریب همبستگی
*163/0
123/0
071/0
091/0

سطح معناداری
015/0
066/0
292/0
172/0
** معناداری همبستگی در سطح خطا 0.05
منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر

4-3-5)ترسیم مدل اصلی تحقیق و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، هوش سازمانی، سطح معنادار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد هوش سازمانی، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، سطح معنادار