پایان نامه ارشد رایگان درمورد صادرات گاز، نفت و گاز، نفت وگاز

دانلود پایان نامه ارشد

287000 بشكه در روز به 567000 بشكه در روز به ميزن دو برابر افزايش داشتها ست.اگر چه توليد محصولات نفتى قطر از سال 2002به طور پيوسته رشد داشته است اما خروجى توليد در بعضى از ميادين نفتى اين كشور به دليل عمرسررسيد آن ها هم اكنون در حال كاهش مى باشد، ازاين ميادين مى توان به ميدان دخان اشاره كرد كه در گذشته بزرگترين ميدان توليد كننده بوده است. به منظور جبران كاهش هاى پيش بينى شده، تكنيك هاى ازدياد برداشت نفت (EOR) براى چند ميدان نفتى همچون الشاهين، دخان، بوالحنين و ميدان مرجام در نظر گرفته شده است. ميدان فراساحلى الشاهين كه توسط شركت دانماركى مارسك در حال انجام شدن مى باشد منبع مهمى براى رشد توليد در آينده مى باشد. اگر چه ميانگين توليد زير 300000 بشكه در روز در سال 2009 بوده است اما شركت مارسك يك پروژه توسعه را در سال 2010 تكميل كرده است كه ظرفيت توليد آن را تا 525000 بشكه در روز افزايش داده است.
مصرف مصرف نفت كشور قطر در سال 2009 تقريبا 147000 بشكه در روز بوده است. اگر چه اين مقدارنسبت به سطح كل توليد در اين كشور كم مى باشد ولى مصرف آن نسبت به سال 2000 سه برابر شده است. انرژى جهانى (FACTS) پيش بينى مى كند كه مصرف نفت قطر با متوسط نرخ رشد ساليانه تقريبا 5 درصد طى سال هاى 2010 و 2015 رشد داشته باشد. لازم به ذكر است كه اين نرخ رشد افزايشىبه دليل اقتصاد در حال رشد شتابان كشور قطر به خصوص رشد تقاضا در بخش حمل و نقل مى باشد.خطوطل ولهن فتى شركت ملى نفت قطر شبكه خطوط نفتى اين كشور را بر عهده دارد و انتقال نفت را از ميادين نفتى خود به پايانه ها و پالايشگاه هاى صادراتى انجام مى دهد. شبكه خط لوله فرا ساحلى شركت ملى نفت قطر، نفت را از ميادين نفتى فرا ساحلى خود به جزيره حالول روانه مى كند، جايى كه نفت به منظور صادرات مورد پالايش قرار مى گيرد. در بخش ساحلى اكثر نفت خام به ام سعيد جهت پالايش يا صادرات فرستاده مى شود.
صادرات قطر 3 پايانه صادراتى مهم دارد: ام سعيد، جزيره حالول، و راس لافان. پايانه راس لافان اساسا به منظور صادرات گاز طبيعى مايع (LNG) مورد استفاده قرارمى گيرد. بخش عمده اى از نفت صادراتى كشور قطربه كشورهاى آسيايى فرستاده مى شود. ژاپن يكى ازبزرگترين وارد كننده ها ى نفت قطر مى باشد اگر چه كره جنوبى نيز يك بازار صادراتى مهم براى اين كشورمىب اشد.
پالايش ، بنا بر مجله نفت و گاز، اول ژانويه سال 2011 قطر 338700 بشكه در روز ظرفيت پالايشگاهى دارد. در حال حاضر 2 پالايشگاه وجود دارند كه در شهرهاى بندرى مهم ام سعيد و راس لافان واقع شده اند. پالايشگاه مايعات گازى راس لافان با ظرفيت 138700 بشكه در روز در اواخر سپتامبر سال 2009 كار خود را شروع كرد. عمليات اين پالايشگاه توسط شركت قطر گاز “شركت تابعه شركت ملى نفت قطر ” انجام مى شود، اين پالايشگاه توسط كنسرسيومى از سرمايه گذاران كنترل مى شود كه عبارتند از: شركت ملى نفت قطر ” 51 درصد”،ا كسون موبيل” 10 درصد”، شركت توتال” 10 درصد” و از ميان شرك تهاى ژاپنى” Idemitsu 10 درصد ” Mitsui ،” 10درصدو ” Cosmo ،” 4,5 درصد”. ” Marubeni 4,5درصد اين پالايشگاه توانائى توليد نفتا با ظرفيت تقريبا 60000 بشكه در روز ، سوخت جت 50000 بشكه در روز ، نفت گاز 25000 بشكه در روز و گاز نفتى مايع (LPG) 10000 بشكه در روز را دارا مى باشد.
به منظور پالايش نسبت بيش ترى از توليدات در حال رشد سريع مايعات گازى در ميادين گازى گنبد شمالى، برنامه هاى در نظر گرفته شده براى اين پالايشگاه، دو برابر شدن ظرفيت آن تا سال 2015 مى باشد. اگر چه شركت ملى نفت قطر قصد ايجاد پالايشگاهى با ظرفيت 250000 بشكه در روز به منظور فرآيند نفت سنگين تر ميدان الشاهين را داشتا ماا ين پروژه به تعويقا فتادها ست. گاز طبيعى، بنا بر مجله نفت و گاز، اول ژانويه سال 2011ذخاير اثبات شده گاز طبيعى قطر به طور تقريبى896 تريليون فوت مكعب(Tcf)مى باشد. اين كشور حدود 14 درصد از كل ذخاير گاز طبيعى جهان را دارا مى باشد و پس از روسيه و ايران دررتبه سوم قرارگرفته است. قسمت اعظم گاز طبيعى كشور قطر درميدان وسيع فرا ساحلى گنبد شمالى واقع شدها ست.
ميدان گازى گنبد شمالى گستره جغرافيايى ميدانپارس جنوبىا يران مى باشد.شركت ملى نفت قطر علاوه بر بخش نفتى، نقش مهمى در مديريت پروژه هاى بالادستى و پايين دستى بخش گاز طبيعى اين كشور ايفا مى كند. تمركزكشور قطر بر توسعه گاز طبيعى باعث شده است تا پروژه ها درمقياسب زرگ، منسجم و هماهنگ به منظور صادرات گاز طبيعى مايع(LNG) يا تامين خوراك گاز طبيعى صنايع پايين دستى داخلى اين كشور ايجاد شود. بنابراين، مشاركت شركت هاى خارجى، حضور شركت هاى نفتى بين المللى، كه صاحب تكنولوژى و مهارت در پروژه هاى بزرگ، منسجم و هماهنگ مى باشند را تسهيل كرده است، اين شرك تها شامل اكسون موبيل، شلو توتال مى باشد. به هر حال، شركت ملى نفت قطر با حضور شركت هاى برجسته در بخش گاز طبيعى مايع(LNG) قطر كه شامل شركت قطرگاز و شركت راس لافان (راس گاز) مى باشد، سهم اكثريت را دراكثر پروژه هاى گازى خود حفظ نموده است. اين شركت هاى بخش گاز طبيعى مايع، (LNG)تمام حمل و نقل گاز طبيعى بالادستى به پايين دستى را خود مديريت مى كنند، در حالى كه شركت حملو نقل”ترانزيت” گاز قطر با نام ناكيلات، كه در زبان عربى به معناى حمل كننده مى باشد، مسئول حمل و نقل گاز طبيعى مايع (LNG)كشور قطر مى باشد. توليد و مصرف قطر در حال ادامه دادن روند توسعه توليدات گازطبيعى خود مى باشد. در سال 2009 كشور قطر3154 ميليارد فوت مكعب(Bcf) گاز طبيعى توليد نموده است كه سه برابر ميزان توليد شده در سال2000 مى باشد. اگر چه افزايش در توليد گاز طبيعى منجر به نيازهاى در حال رشد صنايع داخلى و پروژه هاى GTLبه گاز طبيعى مى شود، اما قسمت عمده گاز طبيعى مايع(LNG) صادرات مى شود مصرف گاز طبيعى قطر در سال 2009 تقريبا 745 ميليارد فوت مكعب (Bcf)بودها ست .
فعاليتهاي نفتي و گازي قطر
نفت:
درپايان سال 2012 ذخاير اثبات شده نفت قطررتبه سيزده هم را به خود اختصاص داده است .براساس اطلاعات وامارمجله نفت وگاز درژانويه سال 2013ذخاير اثبات شده نفت قطر4/25ميليارد بشکه تخمين زده شده است که قطر رادررتبه سزده هم جهان قرار داده است .همچنين براساس امار رسمي اوپک درسال 2011قطر دربين 12کشور اوپک مکان دهم توليد نفت رابه خود اختصاص داده است .توليد روزانه ميعانات قطرحدود6/1ميليون بشکه درروزميباشدکه (850000)بشکه ان نفت خام که دوحوزه نفتي الشاهين .دخان به ترتيب با (270000)و(300000) نيمي از توليد نفت کشور را به خود اختصاص داده اند اگرچه توليد نفت قطر از سال 1992به طور پيوسته افزايش يافته است ولي ميزان بازدهي حوزه نفتي دخان که قبلا بزرگترين ميدان توليدبود روبه کاهش است که به منظور جبران کاهش هاي پيش بيني شده اقداماتي براي بهره وري وافزايش برداشت درچند حوزه نفتي مانند الشاهين ،دخان،مرجم ،بوالحنين انجام داده است شرکت نفت ميرسک دانمارک اجراي پروژه الشاهين را به عهده دارد که يکي ازمهمترين منابع براي افزايش توليد دراينده به شمار ميرود اگرچه اين حوزه درسال 2009 به طور متوسط حدود300000بشکه نفت توليد ميکرد ولي با اجراي پروژه توسط شرکت ميرسک که درسال 2010 به پايان رسيد ظرفيت توليد را به 525000بشکه درروز افزايش داد.به طور کلي قطر اميدوار است که ظرفيت توليدش را به 2/1ميليون بشکه که درقياس با توليد فعلي که 950000هزابشکه در روز ميباشد افزايش دهد( U.S. EIA 2013)تمام فعاليتهاي مربوط به نفت وگازقطر زيرنظر شرکت قطرللپتروليوم که تحت مالکيت دولت است انجام ميشود.که سرمايه ان حدود 20 ميلياردريال قطري است شرکت قطرللپترول دراغلب شرکتهاي که دراين زمينه فعاليت ميکنند سهامداراصلي است وهمچنين نظارت درپروژه هاي درحال اجراء ميدان شمال وتوليد گازطبيعي وپالايشگاهها و راه اندازي کارخانه هاي پتروشيمي رابرعهده دارد .قطرللبترول به تنهايي
61درصد ازنفت خام قطررا ازطريق ميدان خشکي دخان ودوميدان ديگربه نامهاي محزم وبوالحنين واقع درابهاي منطقه اي قطرتوليد ميکند. نفت قطر به دوحوزه دريايي وخشکي تقسيم ميشود (محمد بن سعود الدليمي،2012،ص 1)
1- ميدان نفت درخشکي
ميدان دخان : عمليات حفرچاه براي اولين بار درسال 1935 آغازشدواولين حوزه نفتي است که نفت به مقدارفراوان براي تجارت کشف شد.واين اتفاق دربين سالهاي 1939و1940صورت گرفت .طول اين ميدان 65کييلومترمربع وعرض ان 5 کيلومترمبربع ميباشد.اين ميدان نفتي شامل سه مخزن نفت خام و يک مخزن گاز غيرمرتبط ميباشد.توليد نفت خام براي اولين با درسال 1947آغازواولين محموله بارگيري شده درديسامبرسال 1949دراين ميدان صورت گرفت .ميزان استخراج نفت درميدان دخان روزانه 335 هزاربشکه ميباشد(محمدبن سعود الدليمي ،1012،ص2)
2- ميدان نفت دريايي
ميدانهاي نفتي دريايي سهم عمده اي دربخش نفت قطر دارند .دوميدان نفتي مهم که زيرنظرقطر للپترول راه اندازي شده اند ميدانهاي محزم وبوالحنين نام دارند.اما ميدانهاي نفتي ديگر ازجمله (الشاهين)(الريان ) (الخليج) (العد الشرقي)(الکرکره)با سرمايه گذاري شرکتهاي بزرگ نفتي انجام شده است. اين هفت ميدان نفتي به واسطه قرادادهاي سرمايه گذاري دربخش توليد واکتشاف نفت (EPSA)وقراردادهاي توسعه وتوليد (DPSA) درمراحل مختلف توليد وراه اندازي ميباشند (قطرللبترول،2012)

ميدان (حوزه هاي نفتي)
مسوليت راه اندازي
الشاهين
ميرسك أويل قطر
الريان
شركت أوكسيدنتال انرژي قطر
الخليج
شركت کشف وتوليد توتال قطر
العد الشرقي – القبة الشمالية
شركت أوكسيدنتال نفت قطر باسهامي محدود
العد الشرقي – القبة الجنوبية
شركت أوكسيدنتال نفت قطر باسهامي محدود
الكركرة و”طبقات أ”
شركت توسعه نفت قطر – ژاپن
البندق
شركت بندق باسهامي محدود

براساس اطلاعات سايت قطر للپترول 59% ازتوليدنفت به وسيله شرکت نفت قطرللپترول انجام و 41% مابقي ان به وسيله شرکتهاي نامبرده بالاصورت ميگيرد.

Homepage/QPActivities/QPOperation

1- ميدان نفتي (العد الشرقي) : نفت درسال 1960 بوسيله شرکت نفتي shell Qatar دراين حوزه نفتي کشف شد .اين ميدان نفتي درفاصله (85-80) کيلومتري ساحل شرقي قطر قراردارد .توليد نفت ان ازسال 1964 اغازشد
2- ميدان نفتي محزم : درسال 1963 به وسيله شرکت نفتي shell Qatar کشف شد که مساحت ان حدود 30 کيلومتر مربع ميبباشد وتوليد روزانه ان حدود 38800 بشکه در روز ميباشد
3- ميدان نفتي بوالحنين : درسال 1964 کشف شد.وبه موجب قرارداد 1964 با ابوظبي مالکيت ان به قطر واگذارشد که يکي ازبزرگترين ميدانهاي نفتي دريايي است که مساحت ان به حدود 80 کيلومتر مربع ميرسد وتوايد روزانه ان 67800 بشکه در روز ميباشد
حوزه هاي نفتي که به واسطه سرمايه گذاري مشترک صورت گرفته اند
1- ميدان نفتي العد الشرقي : اين حوزه نفتي به واسطه سرمايه گذاري توسعه وتوليد DPSA بين قطرللبترول وشرکت اوکسيدنتال منعقد شد که به دو بخش القبه الشماليه والقبه الجنوبيه تقسيم شده است که سهم قطر للبترول 56% واکسيدنتال 44%ميباشد که شرکت اکسيدنتال فعاليتش را ازسال 1994 آغاز کرده وتوليد نفت درالقبه الشماليه به 115000 ودرالقبه الجنوبيه به 4000 بشکه در روزميرسد
2- ميدان البندق : درسال 1964 کشف ومساحتش حدود20 کيلومتر مربع است که حوزه مشترک نفتي بين قطرو ابوظبي است که توليد ان به صورت مساوي بر اساس قرارداد سرمايه گذاري توسعه وتوليد با شرکت سهام محدود بندق بين آنها تقسيم ميشود که سهم قطر از ان حدود 13000 هزار بشکه در روز ميباشد
3- ميدان نفتي الشاهين : اين ميدان درسال 1992 به وسيله شرکت ميرسک کشف شد .که ذخاير ان حدود 780 ميليون بشکه بر آورد شده است .توليد ان ازسال 1994 وبا مقدار30000 هزار بشکه آغازشده است ودرسه ماه نخست سال 2006 به حدود 240 هزار بشکه افزايش داشت .وبه موجب موافقت نامه گسترش وتوليد با شرکت ميرسک درپايان سال 2009 توليد ان به 300هزاربشکه درروزافزايش پيدا کرد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد نفت و گاز، عرضه و تقاضا، صادرات گاز Next Entries پایان نامه ارشد درمورد درآمد سرانه