پایان نامه ارشد رایگان درمورد صادرات گاز

دانلود پایان نامه ارشد

هاي نفتي توتال، اکسون موبيل، ميتسويي ،ماروبني، کنوکوفيليپس و شل مي باشد. اگرچه شرکت ملي نفت قطر حداقل 65 درصد تمامي سرمايه گذاري هاي فوق را دارا مي باشد اما هر سرمايه گذاري ساختار مالکيت جدا گانه اي دارد . شرکت هاي راس گاز و قطر گاز در حال حاضر داراي 13 واحد توليدي (ترن) فعال ، با ظرفيت مايع سازي گاز طبيعي مايع (LNG) به اندازه 3400 ميليارد فوت مکعب در سال (69،2 ميليون تن در سال) مي باشند. پنج تا از اين واحد هاي توليدي (ترن) در سال 2009 و 2010 اضافه گشته اند. راس گازIII ، واحد توليدي شماره 7 با ظرفيت مايع سازي 380 ميليارد فوت مکعب گاز طبيعي مايع(LNG) در سال (7،8 ميليون تن)،عمليات خود را در فوريه سال 2010 آغاز نمود. قطر گاز III، واحد توليدي شماره 6 در نوامبر سال 2010 با ظرفيت
مايع سازي يکسان به مدار توليد آمده است.واحد توليدي با ظرفيت(7،8 ميليون تن)به عنوان يک واحد توليدي بزرگ در نظر گرفته مي شود و در حال حاضر بزرگترين اندازه در جهان مي باشد.در مارس2012 ،کشور قطر مجموعه عظيم زير بنايي گاز طبيعي مايع(LNG) را با افتتاح قطر گاز IV،واحدشماره 7 با ظرفيت 80 ميليارد فوت مکعب در سال (7،8 ميليون تن) تکميل خواهد کرد که کل ظرفيت را به 3750ميليارد فوت مکعب(77 ميليون تن در سال)خواد رساند.مقامات دولتي خاطر نشان کرده اند که هيچ گونه ساخت تاسيسات جديد گاز طبيعي مايع (LNG) در آينده اي نزديک پيش بيني نمي کنندو هرگونه افزايش ظرفيت اضافي در نتيجه پيشرفت در تاسيسات موجود مي باشد.اگرچه اکثر واحدهاي توليدي اضافه شده ي اخير اساسا با قصد بازارهاي آمريکا به عنوان بازارهدف اصلي مي باشند . اما قيمت هاي پايين گازآمريکا به دليل شيل هاي گاز موجب شده است کشور قطر انواع مختلف قرارداد را با کشور هايي به خصوص چين و هند دنبال کند . در 10 ماهه اول سال 2010 ايالات متحده آمريکاتنها 33 فوت مکعب گاز طبيعي مايع (LNG) از قطر وارد کرده است(. بورس کالا،1390)
طرح مايعات به گازGTL
تکنولوژي مايعات به گازيک فرايند پالايشي براي تبديل گازطبيعي به سوخت هاي مايع همچون ديزل باسولفورکم ونفتا رامورداستفاده قرارميدهد .قطريکي ازسه کشوري است که صاحب تاسيسات عملي GTLميباشد.کارخانه ORyX/GTLقطر(شرکت ملي نفت قطر51درصدوشرکت ساسول- شورون جي تي ال49درصد)درسال 2007برمدارتوليدقرارگرفت امابه خاطرمشکلات اوليه تا اوايل سال 2009به صورت کامل عملياتي نگرديد. پروژه Oryx درظرفيت کامل خودتقريبا 320 مبييون فوت مکعب گازطبيعي به عنوان خوراک ازميدان الخليج به منظورتوليد30000بشکه جي تي ال رامورد استفاده قرارميدهد. پروژه مرواريد جي تي ال (شرکت ملي نفت قطر -شل)انتظار ميرود 1/6 ميليارد فوت مکعب در روز گازطبيعي به عنوان خوراک به منظورتوليد 140هزار بشکه درروز محصولات GTL وهمچنين 120هزاربشکه مايعات گازي مرتبط به LPG را موردمصرف قرار ميدهد . شرکت شل اعلام کرده است که فازاول اين کارخانه عمليات خود درسه ماهه اول سال 2011شروع خواهد کردوفاز دوم ان درنيمه اول سال 2012درودار توليدقرارخواهد گرفت علاوه بر اين پروژه مرواريد بزرگترين کارخانه جي تي ال درجهان را دارا ميباشد اين پروژه اولين پروژه با عمليات منسجم جي تي ال خواهد بود بدين معني که توليد صنايع گاز طبيعي بالادستي رابا کارخانه ساحلي تبديلي هماهنگ ويکپارچه ميکند(U.S. EIA 2013) عداد کشتي هاي حمل کننده گازقطر به ترتيب گاز LPG (8کشتي باظرفيت 328هزارفوت مکعب) گازLNG(29کشتي باظرفيت5/610هزارفوت مکعب )وبه صورت کلي 33کشتي باظرفيت حمل 5/938هزارفوت مکعب ميباشد( OPEC Bulletin 2012)
پروژه دلفين
قطراجرا کننده پروژه خط لوله دلفين ميباشد که شبکه گازي را بين قطر،امارات عربي وعمان به هم متصل ميکند واولين خط لوله گازطبيعي دربين کشورهاي حاشيه خليج فارس به شمار ميرود اين خط لوله درحال حاضرروزانه حدود 2 ميليارد فوت مکعب گازقطررابه خارج ازکشورصادر ميکند اگرچه ظرفيت ان براي 2/3ميليارد فوت مکعب طراحي شده است . اين پروژه باتوجه به تقاضاي روبه رشد براي گازطبيعي درامارات درتلاش است که اين نقيصه را جبران کند .( بورس کالا،1390)

ساير انرژي ها
بر اساس امارهاي بريتيش پتروليوم درسال 2012 درصد استفاده کشور قطر از انرژي هاي ديگر همچون زغال سنگ،انرژي هسته اي،برق ابي،انرژي هاي تجديد پذيرصفر ميباشد( (BP.ststistical review 2012

20
سهم روز افزون توسعه گازي در قطر
قطر – بزرگترين صادر كننده ال ان جي در جهان – با برگزاري جشن بهره برداري از فازهاي 6 و 7 توليدال ان جي، دستيابي به ظرفيت توليد سالانه 77 ميليون تُن از اين فرآورده گازي را به جهانيان اعلام كرد.اين جشن در شهر صنعتي رأس لافان – يکي از بزرگترين مراکز توليد ال ان جي قطر – برگزار شد و در طي آن، چشم انداز وضعيت قطر در بازار جهاني اين سوخت، مورد بررسي مقامات صنعت انرژي اين کشور و کارشناسان بازارهاي جهاني قرار گرفت.
قطر با برخورداري از حدود 25 تريليون متر مکعب ذخاير اثبات شده گاز طبيعي دنيا در سال 2009 ميلادي، سهمي معادل 5/ 13 درصد از مجموع ذخاير اثبات شده جهاني اين حامل انرژي را به خود اختصاص داده است. بهره مندي از اين حجم ذخاير،قطر را به سومين دارنده ذخاير عمده گاز طبيعي دردنيا تبديل کرده است.توليد گاز قطر در سال 2009 ميلادي رقمي معادل 87 ميليارد متر مکعب بوده است و موجب شده اين کشور به نهمين توليد کننده بزرگ گاز در دنيا و سومين توليد کننده بزرگ در خاورميانه تبديل شود. از اين ميزان توليد، حدود 21 ميليارد متر مکعب آن در داخل قطر به مصارف مختلف رسيده و مابقي به صادرات گاز به بازارهاي جهاني اختصاص يافته است.قطر با سرمايه گذار يهاي انجام شده در زمينه توليد گاز طبيعي از ميدان گنبد شمالي )مشترک با پارس جنوبي ايران( توانسته است جايگاه خود را در بازار جهاني گاز طي سال هاي اخير تثبيت نمايد. اين کشور با مشارکت شرکت هاي بزرگ نفتي آمريکايي و اروپايي، فازهاي متعددي را در زمينه توسعه ميدان گازي گنبد شمالي تعريف کرده و به بهره برداري رسانده است. محصولات گازي اين فازها به صادرات به امارات و اردن از طريق خط لوله، توليد محصولات پتروشيمي و فرآورد ههاي گازي به خصوص ال ان جي و جي تي ال و صادرات آن به بازارهاي عمده وارد کننده اين محصولات اختصاص م ييابند.
موقعيت جغرافيايي قطر – بر خلاف كشورمان- امکان دسترسي زميني به بازارهاي عمده وارد کننده گاز طبيعي را محدود ساخته است. بر اين اساس،دولت قطر طي سال هاي اخير، رؤياي تبديل شدن بهبزرگترين دارنده ظرفي تهاي مايع سازي گاز طبيعي و جايگاه متناسب با آن را در بازار جهاني ال ان جي از طريق توسعه سريع ميدان گازي گنبد شمالي و عقد قراردادهاي متعدد با شرک تهاي غربي و آسيايي براي احداث واحدهاي مايع سازي گاز طبيعي دنبال کرده است كه نتيجه آن، همين ركورد 77 ميليون تُني ظرفيت توليد ال ا نجي م يباشد.همه شرکاي قطر صنعت ال ان جي در قطر عمدتاً توسط دو شرکت “قطر گاز” و “رأس لافان” )رأس گاز( مديريت م يشود. گفتني است 70 درصد از مالکيت رأس گاز در اختيار شرکت نفت قطر و 30 درصد آن در اختيار شرکت اكسان موبيل آمريکا است. از سوي ديگر، در شرکت قطر گاز کنسرسيومي مرکب از شرکت هاي نفت قطر،توتال فرانسه، ميتسويي ژاپن، اکسان موبيل آمريکا،ماروبني ژاپن، کانوکو فيليپس آمريکا و شرکت چند مليتي شِل در حال فعاليت است. اين کنسرسيوم،مسؤوليت تمامي اجزاي توليد و عرضه ال ان جي ازبخش بالا دستي تا بازاريابي، انتقال و فروش را برعهده دارد. همچنين مسؤوليت انتقال ال ا نجي توليدي به عهده شرکت انتقال گاز قطر موسوم به “نخيلات”است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در سال2010 حدود 7/ 18 ميليارد متر مکعب گاز طبيعي صادراتي قطر از طريق خطوط لوله به کشورهاي امارات و عمان منتقل شده است. اما قطر نقش اصلي خود را در بازار جهاني گاز در حوزه صادرات ال ان جي دنبال مي کند. اين نقش از طريق صادرات حدود 50 ميليارد متر مکعب ال ا نجي به حدود 15کشور دنيا محقق شده است. نتيجه اين مبادلات،سهم 7/ 7 درصدي اين کشور از کل سهم تجارت جهاني گاز بوده است. اين سهم در خصوص بازار صادرات خط لوله اي گاز طبيعي معادل 9/ 2 درصد و در بازار صادرات از طريق ال ان جي معادل 3/ 20 درصد مي باشد. گفتني است ژاپن ) 8/ 20 درصد(، کره جنوبي ) 18/8 درصد(، هند ) 7/ 16 درصد(، بلژيک ) 2/ 12درصد(، انگلستان ) 6/ 11 درصد(، اسپانيا ) 1/ 10 درصد(،تايوان و ايتاليا )هر كدام با 1/ 3 درصد(، چين ) 1/ 1درصد(، ايالات متحد ) 7/ 0 درصد(، ترکيه ) 6/ 0 درصد(،فرانسه و شيلي ) 3/ 0 درصد( و کانادا و مکزيک )هريک 0/2 درصد(، عمده ترين وارد کنندگان ال ان جي از قطر در سال 2009 بوده اند. برآوردها نشان مي دهند تعداد کشورهاي وارد کننده اين فرآورده از قطر در سال 2010
به بيش از 20 کشور بالغ شده اند.همچنين قطر براي نخستين بار در سال 2010محمول ههايي از ال ان جي توليدي خود را به امارات عربي متحد صادر کرده است. اين مبادله در پي بهره برداري از نخستين پايانه واردات ال ان جي امارات دراواسط دسامبر بين شرکت هاي قطر گاز و يک شرکت دولتي تأمين کننده گاز طبيعي و بهره بردار خطوط لوله انتقال گاز در امارات صورت گرفته است.توجه به تحولات مزبور به اين دليل جالب توجه است که تا سال 1996 ميلادي، روند توليد و مصرف گاز طبيعي در قطر، با هم منطبق بوده و عملاً اين كشور مازاد توليدي براي صادرات در اختيار نداشته است. اما صنعت گاز قطر
توانسته است طي مدت 14 سال، سهم 15 درصدي را از بازار جهاني گاز طبيعي در اختيار بگيرد.

حوزه پارس شمالى، موتور محرکه توسعه اقتصادى قطر
منبع گاز طبيعى “الشمال” که باعث شده است قطر در زمره کشورهاى ثروتمند از نظر گاز قرار گيرد، در سال???? کشف شد. ذخيره گازى اين منبع ???تريليون مترمکعب است و بزرگترين منبع گازى مجزا و غيرمشترک در دنيا به شمار مى رود. اما ثروت اصلى قطر در ميدان گازى پارس جنوبى، بزرگترين ميدان کشف شده ذخاير گازى جهان است. نزديک به هشت درصد گاز کشف شده جهان به تنهايى در اين ميدان قرار دارد. اين ميدان که بين ايران و قطر مشترک است،از سالها پيش توسط قطرى ها مورد بهره بردارى قرار گرفته است. حوادث سالهاى پس از انقلاب و جنگ و دوران سازندگى به ايرانى ها اجازه نداده بود که فکرى براى اين ميدان مشترک بکنند. در اواخر دهه?? و اوايل دهه،?? “بيژن زنگنه” وزير نفت وقت، با امضاى قرارداد سرمايه گذارى با شرکت فرانسوى “توتال”، “پتروناس” مالزى و “گاز پروم” روسيه، گام اول را براى بهره بردارى از اين حوزه مشترک برداشت.
اين حوزه مشترک که صدها کيلومتر مربع وسعت دارد، با ??تريليون مترمکعب گاز و ??ميليارد بشکه ميعانات در ??? کيلومترى منطقه “عسلويه”در جنوب “بوشهر” واقع شده است.
قطر در حال حاضر قراردادهاى متعددى براى فروش گاز مايع طبيعى به کشورهايى چون ژاپن، کره جنوبى و مؤسساتى از قبيل “ترکى پتاس”، مؤسسه نفت چين در “تايپه” و مجموعه “هندى السيار” بسته است و درصدد صدور گاز به پاکستان از طريق لوله مى باشد، شيخ اميدوار است که منابع حوزه پارس، موتور محرکه اقتصاد نوين قطر و تبديل کردن اين کشور به يکى از قطب هاى اقتصادى منطقه باشد.
آخرين وضعيت توليد گاز طبيعي ايران و قطر از ميدان مشترک پارس جنوبي،گزارش اقتصاد انرژي ،شماره 110ذي ماه 1387

تلاش قطر براي حضور در پروژ ههاي بخش انرژي
از قطب جنوب تا اعماق جنگ لهاي آمر کياي لاتين، قطر به دنبال سرماي هگذاري چند ميليارد دلاري در انواع پروژ ههاي بخش انرژي است. هدف قطر از اين تلاش متنو عسازي درآمد خود و حضور و دسترسي گسترده به امکانات بازار جهاني انرژي است. انگيزه و محرک اين کشور براي گسترش فعالي تهاي خود در سطح جهاني متاثر از چند عامل است. اين عوامل عبارتند: از پيروي از يک سياست خارجي منسجم و در عين حال انعطا فپذير، پايان يافتن اجراي پروژ هها در بزرگترين ميدان گازي خود و ضرورت دفاع از منافع اقتصادي در برابر نوسانات تقاضا و قيمت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد صادرات گاز، نفت وگاز Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اطلاعات بازار، صادرات گاز