پایان نامه ارشد رایگان درمورد صادرات گاز، نفت وگاز

دانلود پایان نامه ارشد

4- ميدان الريان : اين ميدان در آغاز فعاليتهايش زير نظر شرکت Wintershall / Arco فعاليت ميکرد که درسال 2002شرکت Anadarkoمسئوليت راه اندازي ان را ازطرف شرکت بريتيش پتروليوم برعهده گرفت که ميزان توليد ان درسال 2003 حدود 12000 هزاربشکه در روز بود که برطبق قرادادي مشارکت درتوليد وسرمايه گذاري با شرکت Anadarko انتظار ميرود که توليد ان به 25000 هزاربشکه در روز برسد
5- ميدان الخليج : اين ميدان نفتي توسط شرکت فرانسوي Total درسال 1992بعد ازموافقتنامه توليد وگسترش به بهره برداري رسيد که ذخاير اوليه ان برطبق امار سال 2003 حدود 334 ميليون بشکه تخمين زده شد که درحال حاضر توليد روزانه ان درحدود 34هزار بشکه ميباشد
6- ميدان الکرکره وطبقات آ : اين ميدانها دردهه 70ميلادي کشف شدند که دران زمان اهميت قابل توجهي به انهانشد ولي درسال 1997 با امضاي قرادادي با مجموعه شرکتهاي ژاپني به نام QPDو موافقت شرکت قطرللبترول عمليات حفرچاهها ان درسال 2004شروع شد که ذخاير ان حدود6/42 ميليون بشکه براورد شده است (محمدبن سعود الدليمي ،2012،صفحات 4،5،6)

مصرف نفت
بر اساس امار سال 2011 قطر روانه حدود183000بشکه نفت مصرف ميکند .اگرچه اين مقدار به نسبت توليد ناچيز ميباشد ولي نشان دهنده رشد سه برابري مصرف نسبت به سال 2000 است برطبق پيش بيني ها قطر دربين سالهاي 2010 تا2015 به طور متوسط حدود 5درصدرشد مصرف انرژي خواهد داشت اين افزايش به دليل رشد اقتصادي وتقاضاي بخش حمل ونقل ميباشد( U.S. EIA 2013)
صادرات
قطر داراي سه پايانه اصلي صادرات به نامهاي مسيعيد،جزيره حالول وراس الفان است که راس الفان که در درجه براي صادرات LNG استفاده ميشود .اکثريت قريب به اتفاق صادرات نفت قطربه کشورهاي اسيايي است که ژاپن بزرگترين وارد کننده نفت قطر ميباشد و کره جنوبي نيزبازارمناسبي براي واردات نفت قطر است(U.S. EIA 2013) براساس امارهاي اوپک قطرتعداد 6کشتي نفت کش با ظرفيت حمل 528هزاربشکه را دارا ميباشدOPEC Bulletin 2012))

گازطبيعي
قطر داراي بزگترين ميدان گازي مستقل در جهان ميباشد وهمچنين بزرگترين صادرکننده گاز مايع طبيعي است با توجه به امارهاي مجله نفت وگاز دردرماه ژانويه سال 2013 ذخاير اثبات شده گاز قطر890حدود تريليون فوت مکعب ميباشد .قطر به تنهايي 13 درصد از کل گاز جهان را دراختيار دارد که پس از روسيه وايران درمکان سوم دنيا ميباشد .اکثريت گاز قطر ازميدان بزرگ دريايي الشمال به دست مي ايد که مساحت ان تقريبا به اندازه خود کشور قطر ميباشد .ميدان الشمال درواقع بخشي از بزرگترين ميدان گازطبيعي غيرمرتبط جهان است که با حوزه دريايي پارس جنوبي مشترک ميباشد و منبع اصلي توليد گاز قطر است . اين کشورهمچنين توليد گازطبيعي درکنارگاز مايع وميعانات گازي را انجام ميدهد براساس براوردهاي EIAدرسال 2011توليد ميعانات گازي وNGLقطر بيش از يک ميليون بشکه درروز خواهد بود که اين رقم بيش ازتوليد نفت خام اين کشور خواهد بود.تحليل گران تخمين ميزنند که توليد ميعانات گازي به تنهايي تا سال 2015 از نفت خام پيشي خواهد گرفت

بخش سازماني گاز
شرکت نفت قطرللبترول نقش اصلي ومسلط را دربخش گاز قطر برعهده دارد وتمامي پروژه هاي بالا دستي وپائين دستي زيرنظر اين شرکت به فعاليت خود ادامه ميدهند .تمرکز قطر دربخش گاز برتوسعه وگسترش بخشها وپروژه هاي بزرگي است که به صادرات LNG وهمچنين صنايع پائين دستي که درزمينه گازطبيعي به عنوان يک ماده خام فعاليت ميکنند معطوف ميباشد .بنابراين شرکتهاي نفتي بين المللي با تکنولوژِي ومتخصص همچون اکسون موبيل ،شل .توتال دراين پروژه هاي عظيم فعاليت دارند با اين تفاسير شرکت قطرللبترول اکثريت سها م را درپروژه هاي خود به ويژه دربخش LNG وشرکتها Qatargas وRASLFAN دارد . شرکت LNG مسئوليت حمل ونقل تمام بخش هاي بالا دستي وپائين دستي گازطبيعي وشرکت حمل ونقل گاز قطر به نام نقيلات مسئوليت حمل ونقل گازLNGرابرعهده دارد (. U.S. EIA 2013)

شرکت نقيلات بزرگترين سفارش دهنده تانکرهاي ال ان جي دردنيابه شرکت هاي سامسونگ ودوو درکره جنوبي بوده است اين تانکرها که موسوم به Q-max ميباشند باطول345 متر،عرض53/8وارتفاع34/7مترداراي ظرفيت 66هزارمترمکعب ال ان جي هستندکه اختصاصابراي شرکت نقيلات قطرطراحي شده اند وظرفيت انها 80 درصد بيشترازتانکرهاي موجوداست(ترابران،1390ص84)
توليد ومصرف
قطرسياست توليد وگسترش گازطبيعي را براي صادرات دنبال ميکند .براساس براوردها ي EIA درسال 2011 قطر200/5 ميليارد فوت مکعب گازطبيعي توليد ميکند که سه برابر مقداري است که در سال 2000توليد ميکرد .همچنين اين سازمان پيش بيني ميکند که ميزان مصرف گاز درسال2011 حدود 690 ميليون فوت مکعب ميباشد که به منظورمصرف در صنايع داخلي وپروژه گازمايع GTL و استفاده ميشود همچنين بخش عمده اي از آن براي صادرات LNG مصرف ميشود

ميدان گازي الشمال
اين ميدان گازي درسال 1971 کشف شده وذخاير ان بيش از900 تريليون فوت مکعب براورد شده شده است . اين ميدان عظيم گازي حدود6000 هزارکيلومترمربع که معادل نصف کشورقطراست وسعت دارد .درسال2008 ميزان توليد ان به 276 ميليارد فوت مکعب گاز و 8/7 مليون بشکه ميعانات گازي رسيد .خاطرنشان ميشود که عمليات بهره برداري ازاين ميدان درسال 1991 وبا اجراي پروژه مرحله اول ( آلفا ) که ازشرکتهاي تابع قطرللبترول ميباشد شروع شد که ميانگين توليد اين پروژه درسال 2008 به 750 ميليون فوت مکعب گاز و34 هزار بشکه ميعانات گازي رسيداين حوزه گازي کليد گسترش وتوسعه گازطبيعي قطر است . اين مجموعه تقريبا تمامي ذخاير گازي کشوررا در خود جاي داده است درسال 2005 مقامات دولت قطر با اجراي پروژ هاي درصدد توسعه وبهره وري اين ميدان گازي برامدند که برنامه ريزي انها براي براي انجام اين پروژه سال 2014اعلام شد که برطبق اطلاعات وزارت انرژي درسال 2010 اين برنامه درموعد مقرر عملي نخواهد نشد ودستورات جديدي براي برنامه ريزي وبه پايان رساندن ان انجام داد . پروژه گازبرزن که ميزان 600 ميليون فوت مکعب گاز درروز توليد ميکند اخرين پروژه حوزه الشمال ميباشد که باسرمايه گذاري 90درصدي QP و10 درصدي اکسون موبيل درحال انجام ميباشد وپيش بيني ميشود که درسال 2014- 2015 به بهره برداري برسد

برداشت قطر ازميدان مشترک گازي پارس جنوبي
بررسي ها نشان ميدهدکه قطري هابرمبناي قيمت کنوني نفت درحالي که 10 سال زودتر ازايران به استخراج گازازپارس جنوبي اقدام کرده اند تا کنون بيش از 50 ميليارد بيشتر ازايران ازميادين مشترک گازبرداشت کرده اند .ولع اين همسايه کوچک درسرمايه گذاري روي پرژه هاي گازي که ازقضا ميادين انها باايران مشترک است پاياني ندارد .البته اين ولع چندان هم بي نتيجه نبوده است وپس ازکنارزدن اندونزي ازسوي قطروتبديل اين کشوربه بزرگترين توليد کننده گازمايع درجهان درچند سال گذشته روياهاي اين حاشيه نشين خليج فارس همچنان ادامه دارد ودلارهاي گازي به اين روياها جامه عمل وواقعيت ميپوشاند .خبرگزاري سي ان اي قطرنيز درگزارشي اعلام کرد که توليدات گازطبيعي مايع قطربا عملياتي کردن دوخط توليد 6و7پروژه گاز قطرباظرفيت توليد 7ميليون 800هزارتن به رکورد 77ميليون تن درسال رسيده است .اين قطرحداکثرتاسال 2012به توليد 77ميليون تن رسيده باشد . قطرازسال 2006باقدرت سالانه توليد 20 تا21ميليون تن توليدات گازمايع را درحدود 400درصد افزايش داده است . با اين حال نکته اصلي ونگران کننده دراين بخش اين است که قطرشريک عمده ايران درميدان گازپارس جنوبي است که 50 درصد مجموع ذخاير ايران را درخود جاي داده است .همچنين بايد گفت که کشورقطر برداشت گاز اين حوزه مشترک را درسال 1990آغاز کرده است درحاليکه ايران درسال 2001 براي اولين بار از اين ميدان موفق به برداشت گازشد . حوزه گازي پارس جنوبي درفاصله 100 کيلومتري ازساحل ايران درخليج فارس وجود دارد و داراي مساحتي حدود9700 کيلومتر است که 3700 کيلومتران درابهاي ايران قرار دارد . اين حوزه عظيم گازي 8 درصد ازگاز جهان را درخود دارد وسهم ايران از اين حوزه عظيم حدود 14000 هزار تريليون متر مکعب گاز است هرچند سهم ايران يک سوم ازحوزه گازي است ولي اين سهم از نظرجغرافيايي است وميزان برداشت دوطرف بستگي به ميزان سرمايه گذاري و توان برداشت ازاين حوزه مشترک ومشاع دارد – قسمت تاسف بار تر اين است که دراين تقسيم بندي طبيعت نيز به زيان ايران عمل ميکند چرا به گفته برخي ازکارشناسان فشار گازي که درون زمين وجوددارد به گونه اي منفي به زيان ما عمل ميکند وقطر هراندازه که مصرف ميکند به دليل شيب زمين ونيز فشارهاي لايه هاي دروني زمين منابع نفت وگاز ايران نيز به سوي اين کشور روان ميشود . ايران با ذخيره گازي 30 تريليون مترمکعب بعد از روسيه داراي دومين ذخيره بزرگ جهان است اما به خاطر عدم پيشرفت درپروژه هاي توليد گاز هم اکنون قادربه صادرات مازادبرمصرف داخلي گاز نيست با اين حال ودر مقايسه با ايران ، قطر معادل حدود 16 فاز پارس جنوبي را به صورت کامل به مرحله توليد رسانده است و درسال 2009، 5/12 ميليارد فوت مکعب گاز اين حوزه برداشت کرده است . با توجه به اظهارات رئيس کمسيون انرژي وقت مجلس ، اقاي کاتوزيان نسبت به کندي پيشرفت پروژه هاي پارس جنوبي به علت عدم مشارکت شرکت هاي خارجي وتوان اندک شرکتهاي داخلي دراين زمينه برداشت ازاين حوزه با مدت زمان طولاني تري اجام ميشود که با توجه به برداشت مشترک از اين حوزه کشور قطربا تکميل پروژه هايش سهم بيشتري ازاين حوزه برداشت ميکند که متاسفانه متوجه بخشهاي ازسهم ايران نيز شده است . دروافع با وجود اين پيش بيني ها ، ارزيابي ها نشان ميدهد قطري ها با مبناي قيمت کنوني نفت درحاليکه 10 سال زودتر ازايران به استخراج گاز از اين حوزه اقدام کرده اند تا کنون توانسته اند بيش از 50 ميليارد دلار بيشتر ازاين ميدان مشترک برداشت کنند به نظر ميرسد مجموع چنين عواملي سبب شد تا رويا ي ايران براي تبديل به يک کشور بزرگ صادر کننده گاز مايع به تدريج کمرنگترشده تا جايي که احمد قلعه باني مدير عامل وقت شرکت ملي نفت ايران با اعلام اينکه طرح هاي توليد گاز مايع در شرايط کنوني براي ايران مقرون به صرفه نسيت عملا توقف تلاش ايران براي توليد گاز مايع را تاييد کر ( ستصا، 1390صفحات 64و65و66)
صادرات گاز
درسال 2011 قطربيش از00 2/4 ميلياردفوت مکعب گاز صادرکرده است که بيش از80 درصد از ان LNG بود که دروحله اول به کشورهاي اسيايي واروپايي صادرگرديد .ايالات متحده امريکا با واردات 90 ميليارد فوت مکعب LNG از قطر درسال 2011،( 26) درصد از واردات LNGمورد نياز خودش را ازقطر تامين ميکند . وحدود 680 ميليارد فوت مکعب گاز طبيعي از طريق خط لوله دولفين به امارات متحده عربي وعمان صادر ميشود .قطر در زمينه صادرات LNG رتبه نخست را درجهان دارد . درسال 2011قطر حدود3/600 ميليارد فوت مکعب LNG صادر کرد که کشورهاي انگلستان،ژاپن،هند وکره – جنوبي عمده کشورهاي وارد کننده LNGقطر ميباشند .بازار اسيا مرکز اصلي واردات است که حدود48درصد را به خود اختصاص داده اند. همچنين بازارهاي اروپايي ازجمله بلژيک ،انگلستان واسپانيا 42 درصدLNG از قطر وارد ميکنند ( بورس کالا،1390 )

اگر چه قطر شروع به صادرات گاز طبيعي مايع(LNG ) در سال1997 نموده ولي تاکيد دولت بر اين بخش هم در شرايط قراردادهاي سرمايه گذاري و هم جذب سرمايه گذاري خارجي به توسعه سريع ظرفيت گازLNG قطر کمک شاياني نموده است.

بخش گاز طبيعي مايعLNG کشور قطر توسط شرکت قطر گاز تحت کنترل مي باشد که عمليات 4 پروژه مهم در اين بخش را به عهده دارد (قطرI-IV) و شرکت راس لافان (راس گاز) که عمليات 3 پروژه مهم اين بخش را به عهده دارد (راس گازI-III) . مالکيت 70 درصد شرکت راس گاز توسط شرکت ملي نفت قطر و 30 درصد ان توسط شرکت اکسون موبيل مي باشد در حالي که کنسرسيوم قطر گاز شامل شرکت ملي نفت قطر، شرکت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد صادرات گاز، نفت و گاز، نفت وگاز Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد صادرات گاز