پایان نامه ارشد رایگان درمورد شگفت انگیز، فضایل اخلاقی، پیامبر (ص)

دانلود پایان نامه ارشد

ب ثروتمند و نیرومند گردانیده ام. پسر جان دیگر درباره ی تو چه می توانم بکنم؟
این جا بود که عیسو صدای خویش را به گریه بلند نمود.(تورات- سفر تکوین – باب 27)
آیا ربودن مقام نبوت معقول است؟ آیا واقعاً یعقوب با این دروغ فریب کاری و تزویر، همان طور که اسحاق را گول زد، خداوند را نیز گول زد و خداوند دیگر نتوانست نبوت را به اهلش باز گرداند؟!«تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا»
شاید همان مستی شراب است که افرادی را وا داشته چنین خرافات را جعل کنند و نسبت شراب خوردن را به اسحاق بدهند.
در انجیل چنین می خوانیم:
روزی مسیح برای مردم سخن می گفت: مادر و برادرانش در بیرون منتظر وی بودند کسی از آن میان گفت: این مادر و برادرانت هستند که در بیرون به انتظار تو به سر می برند تا سخنی از تو بگویند. مسیح گفت: مادر من کیست و برادران من کدامند؟!
پس با دست خود اشاره به شاگردانش نمود و گفت: اینان مادر و برادران من هستند زیرا هر کس به گفته ی من که به آسمان است گوش فرا دهد، او برادر، خواهر، مادر من است(متی – باب 12)(مرقس- باب 3)(لوقا- باب 8)
در جای دیگر می خوانیم که مسیح درباره ی شاگردانش می گوید: آنان ایمان ندارند. (مرقس- باب 4) و باز درباره ی آنان می گویند: در دل آنان به اندازه ی تخم خشخاشی ایمان وجودندارد.(متی- باب 17)
این شاگردان همان ها هستند، شبی که یهودیان به مسیح حمله کردند و از آنان در خواست نمود که تا صبح نخوابند و از وی محافظت کنند ولی هیچ کدام از شاگردانش به حرف او گوش ندادند و وقتی یهودی ها او را گرفتند، همان شاگردها او را تنها گذاشته، فرار را به قرار ترجیح دادند(همان – باب 26)
در انجیل یوحنا آمده است: مسیح روزی در یک جشن عروسی شرکت نمود، اتفاقاً شرابشان تمام گردیده بود مسیح از راه اعجاز برای آنان شش خمره شراب درست کرد.(انجیل یوحنا- باب 2)
باز در انجیل آمده است که مسیح شراب می خورد و در خوردن شراب زیاده روی می نمود.(متی – باب 11)، (لوقا- باب 7) حاشا از این افتراها و نسبت های ناروا که مقام پاک مسیح از این بهتان عظیم به دور است، گذشته از این ها، در کتب عهدین خورن شراب صریحاً ممنوع و تحریم شده است.
چگونه می توان این کتب عهدین را وحی آسمانی دانست با این که این کتاب ها با نسبت های ناروا دامن پاک پیامبران خدا را آلوده ساخته، مقام شامخ آنان را لکه دار نموده است.
اینک قسمتی از تناقضات انجیل را بررسی می کنیم:
1- در انجیل لوقا آمده که مسیح گفت: هر کس با من نباشد مخالف من است. (متی – باب 10) (لوقا -باب 11)
ولی در جای دیگر از همان انجیل، نقیض آن را می خوانیم که مسیح گفت: هر کس مخالف ما نباشد او با اما است(مرقس- باب 9)(لوقا- باب 9)
2- در انجیل می خوانیم که وقتی مسیح صالح خطاب نمودند، گفت: چرا صالح به جز خدا صالحی وجود ندارد.(متی –باب 19) (مرقس- باب 10) (لوقا – باب 18)
ولی در جای دیگر انجیل، درست عکس آن را می خوانیم که مسیح گفت:«منم نگهبان صالح» و باز گفت: اما من همان نگهبان صالحم (یوضا- باب 10)
3- در انجیل متی آمده است: آن دو نفر دزد که با مسیح به دار آویخته شدند، هر دو مسیح را سرزنش می نمودند و نیش زبان می زدند.(متی – باب 27)
و در انجیل دیگر درست ضد آن گفتار آمده است که: یکی از دو مجرم به مسیح گفت: «تو اگر مسیح هستی، هم خود و هم ما را از چوبه ی دار برهان» و مجرم دوم گفت:«تو از خدا و مجازات وی نمی ترسی که مسیح را سرزنش می کنی.» (لوقا- باب5)
4- در انجیل یوحنا چنین آمده است که: اگر من نفع خودم شهادت دهم، شهادتم درست نخواهد بود.(یوحنا- باب5) ولی در همین انجیل آمده است: که عیسی گفت: اگر من به نفع خودم شهادت دهم شهادتم درست است.(همان- باب 8)
ویژگی های قرآن
جامعیت قرآن
یکی از معجزات قرآن، جامعیت است. قرآن می فرماید:
«ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل» (در این قرآن، ما برای مردم از هر چیز نمونه ای آوردیم( و همه ی معارف در آن جمع است)». (سوره ی اسراء- آیه ی 89)
این قرآن با محتوای بسیار غنی و متنوع، آن هم از انسانی درس نخوانده، عجیب است. چرا که در این کتاب آسمانی، هم دلائل عقلی در زمینه عقائد، هم احکام متین و استوار براساس نیازمندیهای بشر در همه ی زمینه ها و هم بحث های تاریخی که در نوع خود بی نظیر، هیجان انگیز، بیدادگر، تکان دهنده و خالی از هر گونه خرافه است و هم مباحث اخلاقی که با دلهای آماده همان کار را می کند که باران بهاری با زمین های مرده می کند. و هم مسائل علمی که در قرآن مطرح شده، پرده از روی حقایقی بر می دارد که حداقل در آن زمان برای هیچ دانشمندی شناخته نشده بود. خلاصه قرآن در هر وادی گام می نهد عالی ترین نمونه را ارائه می دهد. آیا با توجه به این که معلومان انسان محدود است، مخصوصاً با توجه به این که پیامبر اسلام در محیطی پرورش یافته بود که از همان علم و دانش محدود بشری آن روز نیز خبری نبود، آیا وجود این همه محتوای متنوع در زمینه های توحیدی و اخلاقی و اجتماعی و نظامی و سیاسی دلیل بر این نیست که مغز انسان تراوش نکرده؛ بلکه از ناحیه ی خداست؟
اگر فرض کنیم تمام دانشمندان امروز متخصصان علوم مختلف جمع شوند دائره المعارفی را تنظیم کنند و آن را در قالب بهترین عبارات بریزند. ممکن است این مجموعه برای امروز جامعیت داشته باشد اما مسلماً برای پنجاه سال بعد نه تنها ناقص و نارسا است، بلکه آثار کهنگی از آن می بارد. در حالی که قرآن در هر عصر و زمانی که خوانده شود گویی برای همان عصر و زمان نازل شده و هیچ اثری از گذشت زمان در آن دیده نمی شود.(تفسیر نمونه – ج12: 277)
ابعاد جامعیت قرآن:
1- جامعیت در مخاطبان
هر کتابی مخاطبان ویژه ای دارد. بعضی از آثار، مخصوص زنان، مردان، جوانان و یا کودکان و . . .است. اما تنها کتابی که مخاطب ویژه ندارد قرآن است. مخاطبان قرآن مردم هستند که در قرآن با عناوین: بشر، انسان، ناس و بنی آدم آمده است و برای همه ی زمان ها و مکان ها بدون توجه به مرزها و نژادها و زبان های خاص نازل شده است.(اکبری- 1385: 18)
2- جامعیت و فراگیری همه قلمروهای زندگی
قرآن کتاب هدایت است و همه قلمروهای زندگی انسان را مورد توجه قرار داده است اعم از فردی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی و . . . ( اکبری – 1385: 18)

3- جامعیت و فراگیری نسبت به کتب و ادیان
قرآن می فرماید خداوند آیینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود و آن چه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم که دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید.(سوره ی شوری- آیه 13)
4- فراگیری دنیا و آخرت بسیاری از کتابهایی که نوشته شده است برای چگونه زیستن زندگی مادی و دنیایی است و پاره ای از کتابها نیز تنها زیستن اخروی را مورد توجه قرار داده است اما قرآن آیین زیستن دو جهان است. (اکبری، 1385، ص 19)
جامعیت و اختصار
یکی از ویژگی های قرآن اختصار در عین جامعیت در بیان حقایق و معارف است، مثلاً آیه:
«خذ العفو و أمر بالعرف و اعرض عن الجاهلین»
«با آن ها مدارا کن و عذرشان را بپذیر، و به نیکی ها دعوت نما و از جاهلان روی بگردان» (سوره اعراف – آیه 199)
در عین کوتاهی از جامعترین آیات اخلاقی است از امام صادق(ع) نقل شده است که فرمودند: «آیه ای جامعتر در مسائل اخلاقی در آیه فوق نیست»
بعضی از علمای تفسیر در توضیح حدیث فوق گفته اند که:اصول فضایل اخلاقی همچون قوای انسانی در سه قسمت خلاصه می شود: عقل- غضب- شهوت. (اکبری، 1385، ص19)
فضایل عقل نامش حکمت است که جمله ی «وأمر بالعرف» بدان اشاره دارد و فضایل نفسی که در برابر طغیان شهوت قرار دارد عفت نام دارد که از جمله ی«خذالعفو» استفاده می شود و تسلط بر نفس در برابر قوه غضبیه شجاعت نام دارد که از جمله ی « و اعرض عن الجاهلین» استفاده می شود. (تفسیر نمونه ، ج7: 62)
قرآن بر این حقیقت تأکید دارد که این کتاب تنها برای تلاوت نیست؛ بلکه هدف نهایی از آن ذکر و تدبر و انذار است. در یک آیه می فرماید:
«کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبرواآیاته»
«این کتابی که بر تو نازل کرده ایم کتاب مبارکی است تا مؤمنان در آیاتش تدبر کنند» (سوره ص –آیه 29)
ودر آیه ی دیگر می فرماید:
«کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور »
« این کتابی است که بر تو نازل کردیم تا مردم را به وسیله آن از ظلمت ها به سوی نور خارج نمایی.)(سوره ابراهیم- آیه 1)
به این ترتیب باید قرآن در متن زندگی مسلمانان قرار گیرد و آن را برنامه خویش قرار دهند و دستوراتش را عمل کنند، اما متأسفانه گروهی از مسلمانان فقط به ظاهر قرآن می پردازند و به بعد عملی و اجرایی آن توجهی ندارند.(تفسیر نمونه- ج21: 468)
پیوستگی مطالب قرآن
قرآن غالباً به مناسبتی از موضوعی به موضوع دیگر منتقل می گردد، ای بسایک رشته مطالب متنوع را به منظور پند و اندرز و بیدار کردن وجدان ها و فطرت ها و راهنمایی عقل ها، در یک سوره متذکر می شود و همه را در کنار هم قرار می دهد، و انسان گاهی تصوّر می کند که میان مطالب یک سوره پیوستگی کامل وجود ندارد، امّا پس از دقّت، روشن می شود که میان آن ها یک نوع ارتباط و پیوستگی خاصّ وجود دارد که سبب شده همگی در کنار یکدیگر قرار گیرند.( منشور جاوید- ج 1- ص22)
جهانی بودن قرآن
مکاتب و ادیان جهان را در یک دسته بندی کلی می توان به دو گروه تقسیم نمود:
1- آن هایی که مخاطب خویش را گروه، ملّت، نژاد و طبقه خاصی می دانند.
2- آن هایی که عموم انسان ها را مورد توجه قرار داده هدفشان نجات همه انسان هاست. (اکبری – 1385 – ص 21)
خداونددر قرآن ملل مختلف جهان را بر آیین خویش دعوت کرده و می فرماید:
«ان هو الا ذکری للعالمین»
تمام حقایقی که دراین کتاب آمده است برای همه ی انسان هاست.) (سوره انعام -آیه 90)
«انا انزالنا علیک الکتاب للناس بالحق . . .»
(ما این کتاب(آسمانی) را برای مردم به حق بر تو نازل کردیم.) (سوره زهر- آیه 41)
و از طرفی خطاب های قرآن نیز مربوط به همه انسان هاست. نظیر:
«یا ایها الناس اعبدوا ربکم»
(ای مردم پروردگار خود را پرستش کنید.) (سوره ی بقره- آیه 21)
جاذبه ی قرآن
یکی از ویژگی های قرآن جاذبه شگفت انگیز آن است به طوری که بسیاری از مشرکین به خود اجازه نمی دادند که قرآن را بشنوند، زیرا به تأثیر آن به خوبی آگاه بودند و می ترسیدند که مبادا نفوذ معجزه آسای قرآن دل های آنان را تسخیر کند.
ابن هشام می گوید: شدت علاقه و جاذبه ی قرآن به حدی بود که بسیاری از کفار قریش، شبانه به طور ناشناس کنار خانه خدا جمع شده و تا سپیده صبح می ماندند تا صدای تلاوت قرآن را بشنوند و این وضع به طور متوالی تکرار می شد.(اکبری- 1385-ص 22)
ارنست رنان فرانسوی می گوید: در کتابخانه من هزاران جلد کتاب سیاسی، اجتماعی، ادبی و غیره وجود دارد که همه ی آن ها را بیش از یک بار مطالعه نکرده ام و چه بسا کتاب هایی که فقط زینت بخش کتابخانه من است ولی یک جلد کتاب که همیشه جلب نظر می کند و هر وقت خسته می شوم و می خواهم درهایی از کمال به رویم باز شود آن را مطالعه می کنم و از مطالعه زیاد آن خسته نمی شوم کتاب قرآن است.
(دایره المعارف شیعه، 744، – ، ج8، 87)
در طول تاریخ به حوادث شگفت انگیز و مستندی بر خورد می کنیم که بیانگر نفوذ عظیم قرآن است. در اینجا به نمونه ای از جاذبه ی شگفت انگیز قرآن اشاره می شود.
سه نفر از سران قریش به نام های«ابوسفیان، ابوجهل و اخنس بن شریق شبی از شب ها برای شنیدن آیات قرآن مخفیانه نزدیک خانه پیامبر (ص) آمدند. و این در حالی بود که حضرت نماز می خواند و قرآن تلاوت می کرد. هر کدام در گوشه ای پنهان شدند، بی آن که دیگری باخبر شود و تا صبح به تلاوت قرآن گوش سپرده بودند. هنگام طلوع فجر متفرق شدند؛ ولی به زودی در میان راه یکدیگر را دیدند و هر کدام دیگری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های اسناد و املاک، ضمانت اجراء، دادگاه صالح Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سوره ی حمد، نهج البلاغه، ادبیات عرب