پایان نامه ارشد رایگان درمورد سند رسمی، اثبات دعوی، ادله اثبات دعوی، مقررات قانونی

دانلود پایان نامه ارشد

الکترونیک…………………………………………………………………………… 95
3- کارکردهای اساسی سند الکترونیک و مقایسه آن با سند سنتی………………………………… 95
الف- قابلیت خوانده شدن……………………………………………………………………………………….. 97
ب- قابلیت ارائه………………………………………………………………………………………………………. 97
ج- قابلیت دوام……………………………………………………………………………………………………….. 98
د- قابلیت انتساب…………………………………………………………………………………………………….. 99
ه- عدم قابلیت تغییر…………………………………………………………………………………………………. 98
گفتار دوم: انواع سندالکترونیک…………………………………………………………………………………….99
گفتار سوم: ارزش اثباتی اسناد الکترونیک…………………………………………………………………….101
فصل سوم: سند رسمی……………………………………………………………………………………………….103
بخش اول- تنظیم سند رسمی و اعتبار آن…………………………………………………………………….104
گفتار اول: تنظیم سند رسمی…………………………………………………………………………………….105
1- شرایط تنظیم کننده سند……………………………………………………………………………………105
الف- تنظیم سند به وسیلهی مأمور رسمی………………………………………………………………105
ب- صلاحیت مأمور در تنظیم سند رسمی……………………………………………………………..106
یک- صلاحیت ذاتی مأمور رسمی………………………………………………………………………107
دو- صلاحیت نسبی مأمور رسمی……………………………………………………………………….107
ج‌- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند رسمی……………………………………………………..108
یک- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت نمیاندازد……………………………….108
دو- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت میاندازد…………………………………..109
2- مقررات شکلی تنظیم سند رسمی……………………………………………………………………..109
الف- رعایت محل تنظیم سند……………………………………………………………………………..109
گفتار دوم: اعتبار سند رسمی…………………………………………………………………………………….110
1- شبهه در رسمی بودن سند…………………………………………………………………………………110
2- اعتبار محتویات سند رسمی………………………………………………………………………………112
3- اعتبار مندرجات سند رسمی…………………………………………………………………………….113
الف- اعتبار اعلامیات مأمور رسمی………………………………………………………………………113
یک- اعتبار تاریخ سند رسمی………………………………………………………………………………114
دو- اعتبار اعلامیات افراد……………………………………………………………………………………..115
سه- اعلام عقیدهی شخصی مأمور رسمی……………………………………………………………….116
4- حدود اعتبار سند رسمی…………………………………………………………………………………..117
الف: اسنادی که نسبت به طرفین عقد و قائم مقام آنها معتبر است……………………………..118
ب: اسنادی که نسبت به اشخاص ثالث معتبر است…………………………………………………..119
5- حجیّت رونوشت اسناد رسمی…………………………………………………………………………..121
6- اعتبار سند تصدیق گواهی شده………………………………………………………………………….121
بخش دوم: قدرت اجرایی و اثباتی سند رسمی……………………………………………………………..122
گفتار اول: مبانی قدرت اجرایی سند رسمی……………………………………………………………….122
گفتار دوم: شرایط قابلیت اجرای سند رسمی……………………………………………………………..125
1- مفاد سند صراحت داشته باشد…………………………………………………………………………..125
2- مفاد سند حاکی ار التزام باشد……………………………………………………………………………125
3- مفاد سند منجّز باشد…………………………………………………………………………………………126
گفتار سوم- ارزش اثباتی سند رسمی…………………………………………………………………………127
فصل چهارم- تعارض اسناد………………………………………………………………………………………..129
بخش اول- مفهوم تعارض و تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی………………………………130
گفتار اول- کلیات تعارض ادله اثبات دعوی…………………………………………………………131
1- تعریف تعارض……………………………………………………………………………………………….131
2- شرایط تحقق تعارض……………………………………………………………………………………….131
الف-وجود حداقل دو دلیل…………………………………………………………………………………132
ب-تنافی و تکذیب یکدیگر………………………………………………………………………………..132
ج-وحدت موضوع……………………………………………………………………………………………132
د-حجیّت ادله(قابلیت استناد………………………………………………………………………………..133
گفتار دوم- تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی……………………………………………………..134
1- تعارض سند با اقرار…………………………………………………………………………………………134
2- تعارض سند با شهادت…………………………………………………………………………………….139
3- تعارض سند با امارات………………………………………………………………………………………143
4- تعارض سند با قسم…………………………………………………………………………………………148
5- تعارض سند با نظریه کارشناس…………………………………………………………………………149
بخش دوم- تعارض سند با سند…………………………………………………………………………………..152
گفتار اول-تعارض دو سند همنوع…………………………………………………………………………….152
1- تعارض سند عادی با عادی……………………………………………………………………………….152
2- تعارض دو سند رسمی…………………………………………………………………………………….153
گفتار دوم- تعارض سند رسمی و عادی……………………………………………………………………155
1- نظریه گروه اول و دلائل آنها……………………………………………………………………………..156
2- نظریه گروه دوم و دلائل آنها……………………………………………………………………………..158
3- تحلیل نظرات دو گروه……………………………………………………………………………………..161
گفتار سوم- تعارض سند عادی مالکیت ملک غیر منقول با سند رسمی مؤخر مالکیت همان ملک………………………………………………………………………………………………………………………….162
1- وضعیت حقوقی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی…………………………….162
2- تعارض سند عادی مقدم با سند رسمی مؤخر………………………………………………………167
الف- تاریخ سند عادی مورد تأیید دادگاه قرار نگرفته و یا دادگاه نتوانسته صحت آن را تأیید کند……………………………………………………………………………………………………………………………167
ب- تاریخ سند عادی توسط دادگاه تأیید میشود………………………………………………………….168
نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….170
الف- نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………..170
ب- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………172
منابع………………………………………………………………………………………………………………………….173

مقدمه
1- بیان مسأله
یکی از ادله نهگانه اثبات دعوی سند میباشد که مهمترین و رایجترین دلیل اصحاب دعوی در دعاوی و امور غیر کیفری است و از نظر درجه اعتباری که به آن داده میشود به دو نوع تقسیم میشوند: رسمی و عادی. طبق ماده 1284 ق.م: سند نوشتهای است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. بنابراین هر نوشتهای سند نیست. بلکه باید قابلیت آنرا داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. بطور معمول اسناد برای اثبات اعمال حقوقی مانند عقود معین و قراردادها بکار میرود ولی در عین حال در اثبات وقایع حقوقی، نقش مهمی بر عهده دارد.
حق دارای دو مرحله است: مرحله ثبوت، و آن وجود واقعی حق است و مرحله اثبات، و آن نمایاندن وجود آن. اصل و قاعده این است که اسناد برای اثبات حق تنظیم میشوند نه ایجاد حق. یعن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سند رسمی، اموال غیر منقول، شخص ثالث، رویه قضایی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اثبات دعوی، قانون مدنی، ادله اثبات دعوی، دادرسی مدنی